Giáo án môn Toán 10 - Hiệu các véc tơ

 2. Kiểm tra bài cũ

 -Hai vectå nhæ thãú naìo goüi laì âäúi nhau?Hai vectå âäúi nhau coï tênh cháút gç?

 -Âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå,quy tàóctræ

 -AÏp duûng:Cho tam giaïc ABC.Xaïc âënh caïc vectå ì

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Hiệu các véc tơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 4 Ngaìy soaûn: Ngày dạy: HIỆU CÁC VÉC TƠ I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Nàõm âæåüc âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå,vectå âäúi -Ruït ra âæåüc caïc tênh cháút cuía trung âiãøm vaì troüng tám 2.Kỹí nàng: -Váûn duûng quy tàõc ba âiãøm âäúi våïi pheïp cäüng vaì pheïp træì âãø chæïng minh caïc âàóng thæïc vectå 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ -Hai vectå nhæ thãú naìo goüi laì âäúi nhau?Hai vectå âäúi nhau coï tênh cháút gç? -Âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå,quy tàóctræ -AÏp duûng:Cho tam giaïc ABC.Xaïc âënh caïc vectå ì 3.Baìi måïi: Âàût váún âãö:Chuïng ta âaî biãút caïch xaïc âënh täøng cuía hai vectå,hiãûu cuía hai vectå âæåüc xaïc âënh nhæ thãú naìo.Ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu âiãöu naìy HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV: Veî hçnh bçnh haình ABCD,haîy nháûn xeït vãö âäü daìi vaì hæåïng cuía hai vectå ,vaì HS:Hai vec tå naìy ngæåüc hæåïng vaì coï âäü daìi bàòng nhau GV:Giåïi thiãûu vectå âäúi HS:Tçm caïc càp vectå âäúi nhau trong hçnh veî GV:Viãút caïc vectå âoï lãn baíng Hoaût âäüng GV:Giåïi thiãûu hiãûu cuía hai vectå HS:AÏp duûng âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå âãø tênh GV:Tæì vê duû trãn,våïi ba âiãøm M,N,P ta coï thãø phán têch thaình hiãûu cuía nhæîng vectå naìo? HS: Hoaût âäüng GV:Nãu âãö baìi vaì veî hçnh minh hoaû baìi toaïn HS:Suy nghé hæåïng giaíi quyãút baìi toaïn GV:Khi âoï ? HS: vaì giaíu thêch vç sao GV:G laì troüng tám cuía tam giaïc ABC khio noï thoaí maîn âiãöu kiãûn gç? HS:G nàòm giæîa AI vaì AG=2GI GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh chæïng minh baìi toaïn Hiãûu cuía hai vectå 4.Hiãûu cuía hai vectå: a.Vectå âäúi:Vectå coï cuìng âäü daìi vaì ngæåüc hæåïng våïi vectå goüi laì vectå âäúi cuía vectå .Kê hiãûu - -Vectå âäúi cuía vectå laì vectå (-= ) -Vectå âäúi cuía vectå laì vectå - *)Vê duû :Haîy tçm mäüt säú càûp vectå âäúi trong hçnh sau: Âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå b.Âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå: Chàóng haûn: *)Chuï yï: Våïi ba âiãøm M,N,P ta coï (quy tàõc træì AÏp duûng 5.AÏp duûng: Chæïng minh ràòng:Âiãøm G laì troüng tám cuía tam giaïc ABC khi vaì chè khi Giaíi i,()Láúy âiãøm D âäúi xæïng våïi G qua trung âiãøm I cuía caûnh BC.Khi âoï BGCD laì hçnh bçnh haình Do âoï (Theo quy tàõc hçnh bçnh haình) ii,()Veî hçnh bçnh haình BGCD coï I laì trung âiãøm cuía hai âæång cheïo,khi âoï Maì G laì trung âiãøm cuía AD Vç I laì trung âiãøm cuía GD nãn I nàòm giæîa AD vaì AG=2GI Váûy G la troüng tám cuía tam giaïc ABC 4.Cuíng cäú: -Nhàõc lai âënh nghéa hiãûu cuía hai vectå -Nhàõc lai quy tàõc ba âiãøm âäúi våïi pheïp træì -Ruït ra kãt quaí : + I laì trung âiãøm AB khi vaì chè khi + G laì troüng tam tam giaïc ABC khi vaì chè khi 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc,täøng vaì hiãûu cuía caïc vectå -Laìm baìi táûp 1,3,5,6,10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong I 2 Tong va hieu cua hai vecto_12405785.doc
Tài liệu liên quan