Giáo án môn Toán 10 - Tích của vectơ với một số

Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ

Bài 3(7/SGK)Cho tam giác ABC.Tìm điểm M sao cho

Giải

Gọi I là trung điểm của AB,ta có:

 M là trung điểm của IC

Vậy điểm M thoả mãn đẳng thức là trung điểm của IC

Bài4(6/SGK)Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm điểm K sao cho

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Tích của vectơ với một số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 8 Ngaìy soản: Ngày dạy : TÊCH CUÍA VECTÅ VÅÏI MÄÜT SÄÚ I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thỉïc: -Hoüc sinh nàõm vỉỵng hån cạc kiãún thỉïc âaỵ hoüc -Váûn dủng thaình thảo cạc tênh cháút cuía trung âiãøm ,tênh cháút cuía troüng tám trong viãûc giaíi baìi táûp 2.Kyí nàng: -Biãút diãùn âảt bàịng vectå:ba âiãøm thàĩng haìng ,trung âiãøm cuía âoản thàĩng,troüng tám cuía tam giạc -Xạc âënh âỉåüc vectå k khi biãút säú k vaì vectå 3.Thại âäü: -Giạo dủc cho hoüc sinh tênh cáưn cuì,chàm chè trong hoüc táûp II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thơng qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhĩm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ơn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới -HS1:Âënh nghéa têch mäüt säú k vaì vectå Cho vectå , AB = 2cm.Dỉûng vectå -HS2:Nãu tênh cháút cuía trung âiãøm cuía âoản thàĩng vaì tênh cháút cuía troüng tám cuía tam giạc III-Baìi måïi: Âàût váún âãư:Âãø reìn luyãûn kyỵ nàng váûn dủng cạc kiãún thỉïc âaỵ hoüc vaìo viãûc chỉïng minh cạc âàĩng thỉïc vectå,biãøu dieỵn cạc vectå theo cạc vectå khạc,ta âi vaìo tiãút baìi táûp Triãøn khai baìi dảy: HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoảt âäüng HS:Âoüc âãư baìi toạn GV:Tọm tàõt baìi toạnvaì veỵ hçnh minh hoả baìi toạn GV:Gåüi yï hoüc sinh váûn dủng tênh cháút cuía trung âiãøm - HS: vaì giaíi thêch GV: HS:,vç D laì trung âiãøm cuía AM HS:Tỉång tỉû lãn baíng thỉûc haình laìm cáu b -Cạc hoüc sinh khạc theo doỵi vaì nháûn xẹt baìi laìm cuía bản úGV:Veỵ hçnh minh hoả vaì hỉåïng dáùn nhanh hoüc sinh laìm baìi táûp naìy -Ta seí phán têch vectå nhỉ thãú naìo âãø xuáút hiãûn vectå ? HS: -Tỉång tỉû phán têch vectå nhỉ thãú naìo? HS: GV:Hỉåïng dáùn hoüc sinh cäüng vãú theo vãú âãø dáùn âãún kãút quaí Hoảt âäüng GV:Tọm tàõt âãư baìi vaì nãu yãu cáưu cuía baìi toạn -Gåüi yï laì goüi I laì trung âiãøm cuía AB HS:Xạc âënh âỉåüc GV:Khi âọ âiãøm M âỉåüc xạc âënh nhỉ thãú naìo? HS:I laì trung âiãøm cuía IC GV:Veỵ hçnh minh hoả vë trê âiãøm M GV:Hỉåïng dáùn hoüc sinh phán têch HS:Tiãún haình biãún âäøi âi âãún kãút quaí GV:Yãu cáưu hoüc sinh xạc âënh âiãøm K trãn hçnh veỵ Chỉïng minh cạc âàĩng thỉïc vectå Baìi1(4/SGK)Cho tam giạc ABC,AM laì trung tuyãún,D laì trung âiãøm AM.CMR a. Vç M laì trung âiãøm cuía BC nãn ta cọ: Khi âọ: = (vç D laì trung âiãøm cuía AM) b. (O laì âiãøm tuyì yï) Vç M laì trung âiãøm cuía BC nãn ta cọ: Khi âọ: = 2.(= (Vç D laì trung âiãøm cuía AM) Baìi 2(5/SGK)Goüi MN laì trung âiãøm cạc cảnh AB,CD cuía tam giạc ABC.CMR = = Giaíi Xạc âënh âiãøm thoía maỵn âàĩng thỉïc vectå Baìi 3(7/SGK)Cho tam giạc ABC.Tçm âiãøm M sao cho Giaíi Goüi I laì trung âiãøm cuía AB,ta cọ: M laì trung âiãøm cuía IC Váûy âiãøm M thoaí maỵn âàĩng thỉïc laì trung âiãøm cuía IC Baìi4(6/SGK)Cho hai âiãøm phán biãût A vaì B.Tçm âiãøm K sao cho Giaíi Ta cọ: Do âọ âiãøm K âỉåüc xạc âënh nhỉ sau 4.Cuíng cäú: -Nhàõc lải tênh cháút cuía trung âiãøm -Hỉåïng dáùn hoüc sinh viãút lai quy tàõc hçnh bçnh haình theo tênh cháút trung âiãøm (O laì tám cuía hçnh bçnh haình) 5.Dàûn doì: -Än táûp lai cạc quy tàõc cäüng trỉì cạc vectå:quy tàõc ba âiãøm,quy tàõc hçnh bçnh haình,quy tàõc trỉì -Än lải cạc baìi táûp âaỵ laìm,tiãút sau kiãøm tra mäüt tiãút

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong I 3 Tich cua vecto voi mot so_12405806.doc
Tài liệu liên quan