Giáo án môn Toán 10 - Tích vô hướng của hai vectơ

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Tích vô hướng của hai vectơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 15 Ngaìy soaûn: Ngày dạy : TÊCH VÄ HÆÅÏNG CUÍA HAI VECTÅ I-MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh nàõm âæåüc âënh nghéa têch vä hæåïng cuía hai vectå -Váûn duûng âæåüc âënh nghéa âãø tênh âæåüc têch vä hæåïng cuía hai vectå 2.Kyí nàng: -Xaïc âënh goïc cuía hai vectå -Tênh têch vä hæåïng cuía hai vectå bàòng âënh nghéa 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Âàût váún âãö:Têch vä hæåïng cuía hai vectå laì gç ? Noï âæåüc xaïc âënh nhæ thãú naìo .Ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu váún âãö naìy Triãøn khai baìi daûy: HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV:Tæì cäng thæïc tênh cäng åí váût lyï,giåïi thiãûu têch vä hæåïng cuía hai vectå GV:Nãúu hai vectå khaïc 0 vuäng goïc thç têch vä hæåïng cuía chuïng bàòng bao nhiãu? HS:Tênh toaïn vaì ruït ra bàòng 0 HS:Thay bàòng vectå åí âënh nghéa vaì ruït ra kãút quaí GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh tênh vê duû âáöu tiãn HS:Tæång tæû thæûc haình tênh vê duû 2 vaì vê duû 3 Hoaût âäüng GV:Giåïi thiãûu caïc tênh cháút cuía têch vä hæåïng GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh pháön æïng duûng Âënh nghéa têch vä hæåïng 1.Âënh nghéa:Cho hai vectå vaì khaïc vectå Quy æåïc : Nãúu hoàûc thç *) Chuï yï : i, ii, *)Vê duû : Cho tam giaïc âãöu ABC coï caûnh bàòng a vaì chiãöu cao AH .Khi âoï : Caïc tênh cháút cuía têch vä hæåïng: 2.Caïc tênh cháút cuía têch vä hæåïng: *)Tênh cháút :cho ba vectå vaì säú k + (tênh cháút giao hoaïn ) + (tênh cháút phán phäúi) + + *)Nháûn xeït : + ( + + 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi âënh nghéa têch vä hæåïng cuía hai vectå -Hæåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp 1 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng âënh nghéa têch vä hæåïng cuía hai vectå -Nàõm væîng caïc tênh cháút cuía têch vä hæåïng -Laìm baìi táûp 1 , 2 , 3 /SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong I 3 Tich cua vecto voi mot so_12409490.doc
Tài liệu liên quan