Giáo án môn Toán 10 - Tiết 3: Tổng các véctơ

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Tiết 3: Tổng các véctơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 3 Ngaìy soaûn: Ngày dạy : TỔNG CÁC VÉCTƠ I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh biãút caïch dæûng veïctå täøng cuía hai vectå theo âënh nghéa vaì quy tàõc hçnh bçnh haình -Nàõm âæåüc caïc tênh cháút cuía pheïp cäüng hai veïctå 2.Kỹ nàng: -Reìn luyãûn kyî nàng xaïc âënh vectå täøng cuía hai vectå theo âënh nghéa vaì quy tàõc hçnh bçnh haình 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ -Cho luûc giaïc âãöu ABCDEF,coï tám laì O: +Xaïc âënh caïc vectå bàòng vectå coï âiãøm âáöu laì O +Xaïc âënh caïc vectå coï âäü daìi bàòng vectå AB coï âiãøm âáöu laì O 3.Baìi måïi: Âàût váún âãö:Täøng cuía hai vectå âæåüc xaïc âënh nhæ thãú naìo,noï co nhæîng tênh cháút nhæ täøng caïc säú khäng,ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu âiãöu naìy HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäng GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh caïch xaïc âënh vectå täøng cuía hai vectå HS:Tæì caïch xáy dæûng cuía giaïo viãn ruït ra âënh nghéa caïch xáy dæûng vectå täøng cuía hai vectå GV:Nãúu thç AB + BC = AC khäng? HS:Traí låìi,giaíi thêch GV:Våïi caïch âënh nghéa trãn thç våïi ba âiãøm M,N,P báút kç,ta coï thãø biãøu diãùn veïctå bàòng täøng cuía nhæîng vectå naìo? HS: Hoaût âäüng GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh xáy dæûng quy tàõc hinh bçnh haình GV:Vectå bàòng veïctå naìo? HS:Bàòng vectå GV:Khi âoï bàòng vectå naìo? HS: GV:Giåïi thiãûu quy tàõc hçnh bçnh haình GV:Âoüc âãö vaì ghi vê duû lãn baíng HS:Veî hçnh vaì suy nghé caïch laìm baìi toaïn GV:=? HS: vaì tênh âäü daìi BC GV:Âäü daìi AD bàòng bao nhiãu? HS:AD = BC HS:AD=2AO,tæì âoï tênh âæåüc âäü daìi vectå Hoaût âäüng HS:Nhàõc laûi caïc tênh cháút cuía pheïp cäüng caïc säú GV:Giåïi thiãûu caïc tênh cháút cuía pheïp cäüng caïc veïctå vaì hæåïng dáùn hoüc sinh chæïng minh caïc tênh cháút âoï dæûa vaìo caïc hçnh veî Täøng hai veïctå 1.Täøng cuía hai veïctå: *)Âënh nghéa:Cho hai veïctå vaì .Láúy mäüt âiãøm A tuyì yï,veî vaì .Vectå âæåüc goüi laì täøng cuía hai vectå vaì .Ta kê hiãûu täøng cuía hai vectå vaì laì + .Váy = + -Nãúu khäng suy ra âæåüc AB + BC = AC -Våïi ba âiãømM,N,P ta co thãø biãøu diãùn Quy tàõc hçnh bçnh haình 2.Quy tàõc hçnh bçnh haình: -Nãúu ABCD laì hçnh bçnh haình thç *)Vê duû:Cho ,=90o,AB= 4cm ,AC=6cm.Xaïc âënh vaì tênh âäü daìi caïc vectå sau i, ii, Giaíi i,Ta coï:= = BC = (cm) ii,= = =BC= 5(cm) Tênh cháút cuía pheïp cäüng caïc vectå 3.Tênh cháút cuía pheïp cäüng caïc vectå: Våïi ba vectå tuyì yï ta coï: i, (tênh cháút giao hoaïn) ii,((tênh cháút kãút håüp) iii,(tênh cháút cuía veïctå-khäng) 4.Cuíng cäú: -Nhàõc lai pheïp cäüng caïc vectå theo âënh nghéa vaì quy tàõc hçnh bçnh haình -Khi naìo thç duìng âënh nghéa vaì khi naìo thç duìng quy tàõc hçnh bçnh haình âãø caïc vectå 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïch xaïc âënh vectå täøng cuía hai vectå -Laìm baìi táûp 2,4,7a,10/SGK -Chuáøn bi baìi måïi: + Hai vectå goüi laì âäúi nhau khi naìo +Tçm caïc vectå âäúi nhau trong hçnh bçnh haình ABCD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12405773.doc
Tài liệu liên quan