Giáo án môn Toán lớp 10 - Mệnh đề

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán lớp 10 - Mệnh đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 2 Ngaìy soaûn: Ngày dạy : MÃÛNH ÂÃÖ I-Muûc tiãu: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh nàõm âæåüc mãûnh âãö âaío,hai mãûnh âãö tæång âæång. -Hiãøu vaì váûn duûng täút caïc kê hiãûu 2.Kyí nàng: -Reìn luyãûn kyî nàng xaïc âënh mãûnh âãö theo ngän ngæî âiãöu kiãûn cáön vaì âuí -Láûp mãûnh âãö phuí âënh cuía caïc mãûnh âãö chæïa caïc kê hiãûu 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chàût cheí trong láûp luáûn II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 10C3 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng 1 HS:Thæûc hiãûn hoaût âäüng 7a åí SGK GV:Tæì hoaût âäüng cuía hoüc sinh giåïi thiãûu mãûnh âãö âaío GV:Yãu cáöu hoüc sinh láûp mãûnh âãö âaío cuía hoaût âäüng 7b vaì xeït tênh âuïng sai cuía caïc mãûnh âãö thuáûn vaì âaío HS:Láûp mãûnh âãö âaío vaì nháûn xeït hai mãûnh âãö naìy âãöu âuïng GV:Giåïi thiãûu hai mãûnh âãö tæång âæång HS:Xeït xem caïc mãûnh âãö P ,Q coï tæång âæång våïi nhau khäng Hoaût âäüng 2 GV:Trong vê duû trãn ,kê hiãûu thay cho tæì naìo? HS:thay cho tæì våïi moüi GV:Giåïi thiãûu kê hiãu vaì láúy vê du minh hoaû -Tæång tæû cho viãûc giåïi thiãûu kê hiãûu HS:Tçm hiãøu vê duû 8 vaì 9 vaì ruït ra caïch phuí âënh caïc mãûnh âãö chæïa caïc kê hiãûu GV:Nháûn xeït,täøng quaït vaì ghi lãn baíng HS:Hai hoüc sinh lãn baíng thæûc haình tçm mãûnh âãö phuí âënh cuía caïc mãûnh âãö trãn Mãûnh âãö âaío-Hai mãûnh âãö tæång âæång IV-Mãûnh âãö âaío-Hai mãûnh âãö tæång âæång 1.Mãûnh âãö âaío:Mãûnh âãö goüi laì mãûnh âãö âaío cuía mãûnh âãö -Mãûnh âãö âaío cuía mãnh âãö âuïng khäng nháút thiãút laì mãûnh âãö âuïng 2.Hai mãûnh âã tæång âæång:öNãúu vaì laì caïc mãûnh âãö âuïng ta noïi P vaì Q laì hai mãûnh âãö tæång âæång -Kê hiãu: - *)Vê duû:Cho tæï giaïc ABCD, caïc mãnh âãö sau: P:"ABCD laì hçnh bçnh haình" Q:"ABCD coï caïc càûp caûnh âäúi song song " laì caïc mãûnh âãö tæång âæång nhau Kê hiãûu vaì V-Kê hiãûu : 1.Kê hiãûu : -Kê hiãûu âoüc laì "våïi moüi" -Vê duû: (Moüi säú tæû nhiãn âãöu låïn hån hoàûc bàòng khäng) 2.Kê hiãûu : -Kê hiãûu âoüc laì " coï mäüt " (täön taûi mäüt) hay " coï êt nháút mäüt " (täön tai êt nháút mäüt) -Vê duû:(täön taûi säú thæûc maì bçnh phæång cuía noï nhoí hån chênh noï) 3.Phuí âënh cuía mãûnh âãö chæïa kê hiãûu : *) P : " " : " " *) Q : " " : " " *)Vê duû:Láûp mãûnh âãö phuí âënh cuía caïc mãûnh âãö sau: 1, P: 2, Q: 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi âiãöu kiãûn âãø hai mãnh âãö tæång âæång -Hoüc sinh laìm baìi táûp 4/SGK 5. Giao bài về nhà -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc -Laìm caïc bça táûp 5,6,7/SGK -Chuáøn bë täút caïc baìi táûp âãø tiãút sau sæía baìi táûp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong II 1 Ham so_12404906.doc