Giáo án Ngữ văn 10 tiết 94, 95

Tiết 95: Tổng kết phần văn học

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Hệ thống lại những kiến thức văn học cơ bản đó học trong chương trình văn học 10, đánh giá được những thành tựu của văn học Việt Nam thời trung đại, chuẩn bị cho việc tiếp nhận chương trình văn học lớp 11

2. Kĩ năng:

- Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ: ngôn ngữ, hình tượng văn học, sự kiện, tác gia, tác phẩm.

3. Thái độ: Nghiªm tóc trong «n tËp; yªu thÝch c¸c t¸c phÈm v¨n häc.

4. Năng lực hướng tới:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.

- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.

- Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực tự học, sáng tạo.

 

doc10 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 16/03/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 10 tiết 94, 95, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/04/2018 Tiết 94- Làm văn: CÁC THAO TÁC NGHỊ LUẬN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Cñng cè vµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ c¸c thao t¸c nghÞ luËn th­êng gÆp nh­ ph©n tÝch, tæng hîp, quy n¹p, diÔn dÞch, so s¸nh. 2. Kĩ năng: - NhËn diÖn chÝnh x¸c các thao t¸c ®ã trªn trong c¸c v¨n b¶n nghÞ luËn. 3. Thái độ: Có ý thức vận dụng các thao tác trên một cách hợp lí và sáng tạo khi làm bài văn nghị luận. 4. Năng lực hướng tới - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản. - Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản. - Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận. - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ. - Năng lực tự học, sáng tạo. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: SGK, Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức – kĩ năng, Thiết kế bài dạy. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở soạn - trả lời các câu hỏi ở sgk III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 1. Phương pháp: nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, bình giảng, thảo luận nhóm. 2. Kĩ thuật: động não, khăn phủ bàn, trình bày một phút. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Hoạt động khởi động: GV: Cho một số đoạn ngữ liệu, yêu cầu HS xác định các thao tác nghị luận được sử dụng mà em biết. HS: Trả lời GV dẫn dắt: Các em đã được học về các thao tác nghị luận như phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp. Tiết học này sẽ ôn tập lại một số thao tác đã học và giới thiệu cho các em một số thao tác mới... 2. Hoạt động hình thành kiến thức Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nội dung kiến thức 2.1. T×m hiÓu kh¸i niÖm I. Kh¸i niÖm ? Thao t¸c lµ g×? Thao t¸c nghÞ luËn lµ g×? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc 1. Thao t¸c: là chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật nhất định. 2. Thao t¸c nghÞ luËn: Lµ mét trong nh÷ng thao t¸c mµ con ng­êi th­êng sö dông trong cuéc sèng nh»m thuyÕt phôc ng­êi kh¸c ®ång t×nh, ®ång ý, ®ång c¶m víi nh÷ng vÊn ®Ò mµ m×nh ®­a ra. II. Mét sè thao t¸c nghÞ luËn cô thÓ 2.2. Tìm hiểu một số thao tác nghị luận. 1. ¤n l¹i mét sè thao t¸c ®· häc H·y ®äc phÇn a- sgk tr131 vµ ®iÒn vµo chç trèng? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc a. - Tæng hîp lµ kÕt hîp c¸c phÇn (bé phËn), c¸c mÆt (ph­¬ng diÖn), c¸c nh©n tè cña vÊn ®Ò cÇn bµn luËn thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt ®Ó xem xÐt. - Ph©n tÝch lµ chia nhá vÊn ®Ò cÇn bµn luËn ra thµnh hîp c¸c phÇn (bé phËn), c¸c mÆt (ph­¬ng diÖn), c¸c nh©n tè ®Ó cã thÓ xem xÐt kü cµng. - Quy n¹p lµ tõ c¸i riªng suy ra c¸i chung, tõ nh÷ng sù vËt c¸ biÖt suy ra nguyªn lý phæ biÕn. - DiÔn dÞch lµ tõ nh÷ng tiÒn ®Ò chung, cã tÝnh phæ biÕn suy ra nh÷ng kÕt luËn vÒ nh÷ng sù viÖc, hiÖn t­îng riªng. ? Trong hai ng÷ liÖu SGK tr132, t¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng thao t¸c nghÞ luËn nµo? Ph©n tÝch cô thÓ? - HS ho¹t ®éng theo nhãm - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc + Nhãm 1: §o¹n trÝch trong Tùa trÝch diÔm thi tËp (phÇn b). + Nhãm 2: §o¹n trÝch trong HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia (phÇn b). + Nhãm 3: C©u hái vÒ Tùa trÝch diÔm thi tËp (phÇn c) + Nhãm 4: §o¹n trÝch trong HÞch t­íng sü (phÇn c) b. Ôn lại các thao tác phân tích, diễn dịch Nhãm 1: §o¹n trÝch trong Tùa trÝch diÔm thi tËp, t¸c gi¶ dïng thao t¸c ph©n tÝch, chia mét nhËn ®Þnh chung thµnh nh÷ng mÆt riªng biÖt ®Ó lµm râ c¸c nguyªn nh©n lµm cho th¬ v¨n kh«ng ®­îc l­u truyÒn ®Çy ®ñ. Nhãm 2: §o¹n trÝch trong HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia, Tõ c©u 1 ®Õn c©u thø 2, t¸c gi¶ dïng thao t¸c ph©n tÝch ®Ó xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a hiÒn tµi vµ ®Êt n­íc. Tõ hai c©u ®Çu sang c©u thø 3, t¸c gi¶ dïng thao t¸c diÔn dÞch, tõ luËn ®iÓm "HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia" suy ra ph¶i coi träng hiÒn tµi. b. Ôn lại các thao tác tổng hợp, quy nạp Nhãm 3: T¸c gi¶ dïng thao t¸c tæng hîp nh»m th©u tãm nh÷ng ý bé phËn vµo mét kÕt luËn chung, lµm cho kÕt luËn Êy bao gåm søc thuyÕt phôc cña toµn bé c¸c luËn ®iÓm nhá. Nhãm 4: T¸c gi¶ dïng thao t¸c quy n¹p, nh÷ng dÉn chøng kh¸c nhau ®Òu phôc vô cho mét kÕt luËn: "Tõ x­a ... ®êi nµo kh«ng cã" trë nªn ®¸ng tin cËy vµ thuyÕt phôc. ? H·y ®äc phÇn d- sgk tr 132 vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu? - HS ho¹t ®éng theo nhãm - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc d. C¸c nhËn ®Þnh: - NhËn ®Þnh 1: §óng víi ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó diÔn dÞch ph¶i ch©n thùc vµ c¸c suy luËn khi diÔn dÞch ph¶i chÝnh x¸c. - NhËn ®Þnh 2: Ch­a chÝnh x¸c, vì nÕu quy n¹p ch­a ®Çy ®ñ c¸c mÆt riªng th× mèi liªn hÖ giữa tiÒn ®Ò vµ kÕt luËn ch­a ch¾c ch¾n. - NhËn ®Þnh 3: §óng, bao giê còng ph¶i cã qu¸ tr×nh tæng hîp sau khi ph©n tÝch. ? §äc c¸c vÝ dô vµ tr¶ lêi c©u hái trong s¸ch gi¸o khoa? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc 2. Thao t¸c so s¸nh - §Ó thÊy ®­îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng, ng­êi ta dïng thao t¸c so s¸nh. Cã hai c¸ch so s¸nh chÝnh: + So s¸nh nh»m nhËn ra sù gièng nhau. + So s¸nh nh»m nhËn ra sù kh¸c nhau. - §Ó so s¸nh ®­îc tiÕn hµnh ®óng c¸ch vµ cã hiÖu qu¶, cÇn chó ý: + Nh÷ng ®èi t­îng ®­îc so s¸nh ph¶i cã mèi liªn quan víi nhau vÒ mét mÆt nµo ®ã. + Sù so s¸nh ph¶i dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ, râ rµng vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù nhËn thøc b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. +Nh÷ng kÕt luËn rót ra tõ sù so s¸nh ph¶i ch©n thùc, míi mÎ, bæ Ých gióp cho viÖc nhËn thøc vÊn ®Ò ®­îc s¸ng tá vµ s©u s¾c h¬n. Ghi nhí: SGK. 3. Hoạt động luyện tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Yêu cầu HS thảo luận bài tập 1 theo nhóm HS: thảo luận, trình bày GV: Gợi ý cách làm chung Bài tập 1/ Sgk: a. T/g muốn chứng minh luận điểm: Thơ Nôm Nguyễn Trãi đã tiếp thu nhiều thành tựu của văn hóa dân gian, văn học dân gian b. Thao tác phân tích và quy nạp: - T/g đã phân chia luận điểm chung thành những bộ phận nhỏ - Cuối cùng sử dụng thao tác quy nạp: văn nghệ có thể và phải nâng con người lên một tầm vóc cao đẹp hơn c. Tác dụng: T/g xem xét sự việc thấu đáo nhờ phân tích. Tư tưởng đích thực được nâng cao hơn nhờ quy nạp. 4. Hoạt động vận dụng, mở rộng (HS thực hiện ở nhà) - Bài tập 2/Sgk: Viết một đoạn văn nghị luận sao cho đạt được các yêu cầu: + Đề cập tới một vấn đề đang được đặt ra cấp thiết trong đời sống + Cố gắng sử dụng có hiệu quả một hoặc nhiều thao tác nghị luận vừa được học. V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC: 1. Hướng dẫn học bài cũ - N¾m ch¾c c¸c thao t¸c nghÞ luËn. - VËn dông vµo viÖc ®äc- ph©n tÝch, t¹o lËp c¸c v¨n b¶n v¨n häc. - Làm bài tập vận dụng. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Soạn bài: Tổng kết phần văn học + Ôn lại các nội dung kiến thức văn học đã học. + Soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn SGK + Hệ thống thành các bảng mẫu. Ngày soạn: 15/04/2018 Tiết 95: Tæng kÕt phÇn v¨n häc I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc văn học c¬ b¶n đã học trong ch­¬ng tr×nh v¨n häc 10, đánh giá được những thành tựu của văn học Việt Nam thời trung đại, chuẩn bị cho việc tiếp nhận chương trình văn học lớp 11 2. Kĩ năng: - Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ: ngôn ngữ, hình tượng văn học, sự kiện, tác gia, tác phẩm. 3. Thái độ: Nghiªm tóc trong «n tËp; yªu thÝch c¸c t¸c phÈm v¨n häc. 4. Năng lực hướng tới: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản. - Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong văn bản. - Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận. - Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ. - Năng lực tự học, sáng tạo. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: SGK, Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức – kĩ năng, Thiết kế bài dạy. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở soạn - trả lời các câu hỏi ở sgk III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 1. Phương pháp: nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, bình giảng, thảo luận nhóm. 2. Kĩ thuật: động não, khăn phủ bàn, trình bày một phút. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Hoạt động khởi động: GV: yêu cầu HS hệ thống các tác phẩm đã học theo từng giai đoạn/ cho tên tác phẩm và tên tác giả, yêu cầu HS chọn chính xác... HS: Trả lời GV dẫn dắt: Tổng kết phần văn học giúp các em hệ thống lại các kiến thức văn học đã được học trong chương trình Ngữ văn 10 2. Hoạt động luyện tập Ho¹t ®éng cña GV vµ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC 2.1. Hướng dẫn ôn tập kiến thức về văn học Việt Nam. I. Tæng kÕt chung vÒ VHVN 1. §Æc ®iÓm cña VHVN ? VHVN gåm nh÷ng bé phËn nµo? Nã cã nh÷ng ®Æc ®iªm chung vµ riªng nh­ thÕ nµo? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc - VHVN gåm hai bé phËn: VHDG vµ VHV víi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vµ riªng: + §Æc ®iÓm chung: ¶nh h­ëng truyÒn thèng d©n téc vµ tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸, v¨n häc n­íc ngoµi; hai néi dung lín vµ xuyªn suèt lµ yªu n­íc vµ nh©n ®¹o. + §Æc ®iÓm riªng (LËp b¶ng so s¸nh) §Æc ®iÓm V¨n häc d©n gian V¨n häc viÕt Thêi ®iÓm ra ®êi Ra ®êi rÊt sím tõ khi ch­a cã ch÷ viÕt Ra ®êi sau khi ®· cã ch÷ viÕt T¸c gi¶ S¸ng t¸c tËp thÓ S¸ng t¸c c¸ nh©n H×nh thøc l­u truyÒn TruyÒn miÖng Ch÷ viÕt H×nh thøc tån t¹i G¾n víi nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau cña ®êi sèng céng ®ång Cè ®Þnh thµnh v¨n b¶n viÕt, cã tÝnh ®éc lËp cña mét t¸c phÈm v¨n häc Vai trß, vÞ trÝ Vai trß nÒn t¶ng cña v¨n häc d©n téc N©ng cao, kÕt tinh nh÷ng thµnh tùu nghÖ thuËt * Tæng kÕt VHDG 2. Tæng kÕt vÒ VHDG ? VHDG cã nh÷ng ®Æc tr­ng g×? Gåm nh÷ng thÓ lo¹i nµo? KÓ mét sè t¸c phÈm theo thÓ lo¹i? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc - §Æc tr­ng cña VHDG: + Lµ nh÷ng t¸c phÈm nghÖ thuËt ng«n tõ truyÒn miÖng. + Lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh s¸ng t¸c tËp thÓ. - HÖ thèng c¸c thÓ lo¹i cña VHDG: thÇn tho¹i, truyÒn thuyÕt, sö thi, truyÖn c­êi, truyÖn ngô ng«n,tôc ng÷, ... - Gi¸ trÞ cña VHDG truyÒn thèng: + Gi¸ trÞ nhËn thøc. + Gi¸ trÞ gi¸o dôc. + Gi¸ trÞ thÈm mü. * Tæng kÕt v¨n häc viÕt 3. Tæng kÕt v¨n häc viÕt ? VH viÕt gåm nh÷ng phÇn nµo? Chóng cã ®Æc ®iÓm chung vµ riªng nµo? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc a. V¨n häc viÕt gåm hai phÇn: v¨n häc trung ®¹i vµ v¨n häc hiÖn ®¹i víi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vµ riªng: - §Æc ®iÓm chung: + Ph¶n ¸nh hai néi dung lín lµ yªu n­íc vµ nh©n ®¹o. + ThÓ hiÖn t­ t­ëng, t×nh c¶m con ng­êi ViÖt Nam trong mèi quan hÖ ®a d¹ng víi tù nhiªn, quèc gia, d©n téc, x· héi, ý thøc vÒ b¶n th©n. - §Æc ®iÓm riªng (LËp b¶ng so s¸nh) §Æc ®iÓm VH trung ®¹i VH hiÖn ®¹i Ch÷ viÕt Ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m Chñ yÕu lµ ch÷ quèc ng÷ ThÓ lo¹i - Tõ TQ: C¸o, hÞch, phó th¬ §­êng luËt, truyÒn kú, tiÓu thuyÕt ch­¬ng håi,... - S¸ng t¹o trªn c¬ së tiÕp thu: Th¬ §­êng luËt b»ng ch÷ N«m,... - ThÓ lo¹i v¨n häc d©n téc: TruyÖn th¬, ng©m khóc, h¸t nãi,... - ThÓ lo¹i tiÕp biÕn tõ VH trung ®¹i: Th¬ §­êng luËt, c©u ®èi,... - ThÓ lo¹i v¨n häc hiÖn ®¹i: Th¬ tù do, truyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt, phãng sù, kÞch nãi,... TiÕp thu tõ n­íc ngoµi TiÕp thu v¨n ho¸, v¨n häc Trung Quèc - Kh«ng chØ tiÕp thu v¨n häc Trung Quèc mµ cßn tõ c¸c n­íc ph­¬ng T©y, Nga-X« viÕt,Mü-La-tinh ? VHT§ gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo? Nã ®­îc chia lµm mÊy thêi kú? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc b. Tæng kÕt v¨n häc trung ®¹i - VHT§ gåm hai thµnh phÇn: Ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m. - VHT§ chia lµm bèn thêi kú: + Tõ thÕ kû X ®Õn hÕt thÕ kû XIV. + Tõ thÕ kû XV ®Õn hÕt thÕ kû XVII. + Tõ thÕ kû XVIII ®Õn nöa ®Çu thÕ kû XIX. + Nöa cuèi thÕ kû XIX. - §Æc ®iÓm lÞch sö vµ ®Æc ®iÓm v¨n häc tõng giai ®o¹n: (Häc sinh tù lµm trªn c¬ së bµi kh¸i qu¸t VHVN) ? Hai néi dung lín cña VHVN lµ g×? - HS ho¹t ®éng theo nhãm - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc - Hai néi dung lín xuyªn suèt lµ néi dung yªu n­íc vµ néi dung nh©n ®¹o. + Néi dung yªu n­íc víi nh÷ng biÓu hiÖn phong phó, ®a d¹ng, võa ph¶n ¸nh ®­îc truyÒn thèng yªu n­íc bÊt khuÊt cña d©n téc võa chÞu sù t¸c ®éng cña t­ t­ëng "trung qu©n ¸i quèc" (Tá lßng, phó s«ng B¹ch ®»ng, C¸o b×nh Ng«,...) + Néi dung nh©n ®¹o víi nÒn t¶ng lµ truyÒn thèng nh©n ®¹o cña d©n téc. Bªn c¹nh ®ã l»nhng ¶nh h­ëng tÝch cùc cña t­ t­ëng Nho, PhËt, §¹o (PhËt: C¸o bÖnh, b¶o mäi ng­êi; L·o, Nho: VËn n­íc; Nho: Tá lßng, Nhµn. - Hai néi dung trªn kh«ng t¸ch rêi nhau, tr¸i l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, mËt thiÕt, bæ sung, hoµn thiÖn cho nhau 2.2. Hướng dẫn ôn tập kiến thức về văn học nước ngoài. II. Tæng kÕt v¨n häc n­íc ngoµi ? H·y so s¸nh theo c¸c tiªu chÝ nh­ trong b¶ng? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc 1. VÒ sö thi (lËp b¶ng so s¸nh víi sö thi VN) Sö thi §Æc ®iÓm chung §Æc ®iÓm riªng §¨m S¨n (ViÖt Nam) -Kh¸t väng chinh phôc thiªn nhiªn, xo¸ bá nh÷ng tËp tôc l¹c hËu v× sù hïng m¹nh cña bé téc. -Con ng­êi hµnh ®éng -Chñ ®Ò: H­íng tíi nh÷ng vÊn ®Ò chung cña c¶ céng ®ång. C¶ ba sö thi ®Òu lµ bøc tranh réng lín ph¶n ¸nh hiÖn thùc ®êi sèng vµ t­ t­ëng con ng­êi cæ ®¹i. ¤-®i-xª (Hi L¹p) -BiÓu t­îng søc m¹nh trÝ tuÖ vµ tinh thÇn trong chinh phôc thiªn nhiªn ®Ó khai s¸ng v¨n ho¸, më réng giao l­u v¨n ho¸. -Kh¾c ho¹ con ng­êi qua hµnh ®éng. -Nh©n vËt: Tiªu biÓu cho søc m¹nh, lý t­ëng c¶ céng ®ång; ca ngîi nh÷ng con ng­êi víi ®¹o ®øc cao c¶, víi søc m¹nh, tµi n¨ng, trÝ tuÖ, lßng dòng c¶m trong ®Êu tranh chinh phôc tù nhiªn, chiÕn th¾ng c¸i ¸c v× Ch©n- ThiÖn- Mü Ra-ma-ya-na (Ên §é) -ChiÕn ®Êu chèng c¸i ¸c, c¸i x©u ®Ó b¶o vÖ c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp; ®Ò cao danh dù vµ bæn phËn; t×nh yªu tha thiÕt víi con ng­êi, víi cuéc ®êi, víi thiªn nhiªn. -Con ng­êi ®­îc miªu t¶ vÒ t©m linh vµ tÝnh c¸ch. -Ng«n ng÷ mang vÎ trang träng, h×nh t­îng nghÖ thuËt víi vÎ ®Ñp kú vÜ, mü lÖ, huyÒn ¶o, víi trÝ t­ëng t­îng phong phó, bay bæng * ¤n tËp th¬ §­êng, thơ hai-c­ 2. VÒ th¬ §­êng vµ th¬ hai-c­ ? Em h·y so s¸nh th¬ §­êng vµ th¬ hai-c­ vÒ hai mÆt néi dung vµ nghÖ thuËt? - HS ho¹t ®éng theo nhãm - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc Th¬ §­êng Th¬ hai-c­ -Néi dung: phong phó, ®a d¹ng, ph¶n ¸nh trung thùc, toµn diÖn ®êi sèng x· héi, tinh thÇn con ng­êi; næi bËt lªn lµ nh÷ng ®Ò tµi vÒ thiªn nhiªn, chiÕn tranh, t×nh yªu, t×nh b¹n, ng­êi phô n÷. -NghÖ thuËt: Hai thÓ chÝnh lµ cæ phong (cæ thÓ) vµ §­êng luËt (cËn thÓ) víi ng«n ng÷ ng¾n gän mµ tinh luyÖn, thanh luËt hµi hoµ, cÊu tø ®éc ®¸o rÊt hµm sóc, gîi nhiÒu h¬n t¶. - Néi dung: Ghi l¹i phong c¶nh víi vµi sù vËt cô thÓ, ë mét thêi ®iÓm nhÊt định trong hiÖn t¹i, tõ ®ã kh¬i gî mét c¶m xóc, mét suy t­ s©u s¾c nµo ®ã. - NghÖ thuËt: Gîi lµ chñ yÕu, sù m¬ hå dµnh mét kho¶ng kh«n to lín cho trÝ t­ëng t­îng cña ng­êi ®äc. Ng«n ng÷ rÊt c« ®äng (trªn d­íi 17 ©m tiÕt). Tø th¬ hµm sóc vµ giµu søc gîi. * ¤n tËp vÒ Tam quèc 3. VÒ "Tam quèc diÔn nghÜa" ? Em h·y nªu những nÐt chÝnh vÒ néi dung, lèi kÓ chuyÖn, nghÖ thuËt kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt trong Tam quèc diÔn nghÜa? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc - Néi dung chÝnh cña t¸c phÈm lµ toµn côc x· héi Trung Quèc trong gÇn 100 n¨m (thÕ kû 2-3) víi nÐt næi bËt lµ c¸t cø ph©n tranh thêi Nguþ- Thôc- Ng«. - Lèi kÓ chuyÖn: Theo tr×nh tù thêi gian. - NghÖ thuËt kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt: Nh©n vËt hµnh ®éng. * ¤n tËp vÒ LLVH 4. VÒ lý luËn v¨n häc (LËp b¶ng) ? H·y ®iÒn vµo b¶ng víi nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÕt 91- V¨n b¶n v¨n häc? - HS ho¹t ®éng theo nhãm - GV chuÈn ho¸ kiÕn thøc V¨n b¶n v¨n häc Tiªu chÝ chñ yÕu cña v¨n b¶n v¨n häc CÊu tróc cña v¨n b¶n v¨n häc C¸c yÕu tè thuéc néi dung cña v¨n b¶n v¨n häc C¸c yÕu tè thuéc h×nh thøc cña v¨n b¶n v¨n häc - Phản ánh, khám phá thế giới tình cảm, thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ - Được xây dựng bằng ngôn từ nghệ thuật - Được viết theo thể loại nhất định - Tầng ngôn từ - Tầng hình tượng - Tầng hàm nghĩa - Đề tài - Chủ đề - Tư tưởng - Cảm hứng nghệ thuật - Ngôn từ - Kết cấu - Thể loại 3. Hoạt động vận dụng, mở rộng (HS thực hiện ở nhà) - Mỗi mục kiến thức chọn một tác phẩm tiêu biểu để phân tích, minh họa cho nội dung. V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC: 1. Hướng dẫn học bài cũ - N¾m ch¾c c¸c nội dung đã ôn tập - Làm bài tập vận dụng. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt + Ôn lại các kiến thức Tiếng Việt đã học. + Soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctiet 94 95 lop 10.doc