Giáo án Ngữ văn 8 theo chủ đề - Cả năm

TIẾT 78,79, 80: CHỦ ĐỀ:

HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ QUA BÀI THƠ “ KHI CON TU HÚ” CỦA TỐ HỮU VÀ THƠ CA HỒ CHÍ MINH.

 

 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

 1. Kiến thức :

 * Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu.

 - Nghệ thuật khắc họa hình ảnh ( thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự do).

 - Niềm khao khát cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.

 * Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh : sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng.

 - Cuộc sống vật chất, tinh thần của Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ qua một bài thơ sáng tác trong những ngày tháng cách mạng chưa thành công.

 - Hiểu biết bước đầu về tác phẩm chữ hán của Hồ Chí Minh.

 - Tâm hồn cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh, gian khổ và hoàn cảnh ngục tù.

 - Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.

 

doc283 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 theo chủ đề - Cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cuèi c©u 2 ®· ®óng ch­a? V× sao? ë c¸c vÞ trÝ ®ã nªn dïng dÊu g×? - Qua VD, em thÊy khi viÕt cÇn tr¸nh c¸c lỗi g× vÒ dÊu c©u? ® HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 3 : - C¸ nh©n HS tù lµm I. Tæng kÕt vÒ dÊu c©u - B¶ng thèng kª II. C¸c lçi th­êng gÆp vÒ dÊu c©u 1.ThiÕu dÊu ng¾t khi c©u ®· kÕt thóc - VD : SGK - ThiÕu dÊu ng¾t sau tõ “ xóc ®éng ” ® dïng dÊu (.) 2. Dïng dÊu ng¾t c©u khi c©u ch­a kÕt thóc - VD : SGK - Dïng dÊu chÊm lµ sai v× côm tõ tr­íc ®ã lµ tr¹ng ng÷ ® nªn dïng dÊu phÈy. 3. ThiÕu dÊu thÝch hîp ®Ó t¸ch c¸c bé phËn cña c©u khi cÇn thiÕt - VD : SGK - ThiÕu dÊu phÈy gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ång chøc. 4. LÉn lén c«ng dông cña c¸c dÊu c©u - VD : SGK - §Æt dÊu chÊm hái ë cuèi c©u 1 vµ dÊu chÊm ë cuèi c©u 2 lµ sai ® ®¶o l¹i dÊu ë c¸c vÞ trÝ ®ã. * Ghi nhí (SGK) II. LuyÖn tËp Bµi 1 : §iÒn dÊu Bµi 2 : Ph¸t hiÖn lỗi vÒ dÊu c©u : a. Sao -> vÒ? MÑ dÆn anh -> chiÒu nay. b.Từ -> s¶n xuÊt, -> cã c©u tôc ng÷ “ l¸ lµnh đùm lá rách ” c. -> n¨m th¸ng, nh­ng-> hs IV.Cñng cè: HS nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi . V.H­íng dÉn ë nhµ : «n bµi chuÈn bÞ kiÓm tra tiÕng viÖt. Ngày soạn: 23/12/2017 TiÕt 60: kiÓm tra tiÕng viÖt A. Môc tiªu. 1.KiÕn thøc: - KiÓm tra kiÕn thøc TiÕng ViÖt ®· häc ë k× I líp 8 2.KÜ n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh TiÕng ViÖt 3.Th¸i ®é: - Nghiªm tóc lµm bµi B. ChuÈn bÞ: - Gv :Ra ®Ò kiÓm tra . - Hs «n tËp. C. Tiến trình dạy học: - Ổn định lớp - Gv ghi đề kiểm tra lên bảng - Hs làm bài nghiêm túc, không sử dụng tài liệu. - Hết giờ, gv thu bài về chấm * Ma trận đề Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Câu Điểm Vận dụng thấp Vận dụng cao Từ tượng hình, từ tượng thanh Số câu Số điểm Tỷ lệ % K/n từ tượng hình, từ tượng thanh? 0,5 1 10% Cho vd minh họa 0,5 1 10% 1 2 20% Nói giảm, nói tránh ; nói quá Số câu Số điểm Tỷ lệ % Xác định đúng BPTT, chỉ rõ BP đó ở từ, cụm từ, câu nào ; Tác dụng ? 1 3 30% 1 3 30% Câu ghép Số câu Số điểm Tỷ lệ % Liệt kê các mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép 0,5 1 10% Cho 2 ví dụ về mqh nguyên nhân và đối lập 0,5 2 20% 1 3 30% Trường từ vựng Số câu Số điểm Tỷ lệ % Viết đoạn văn sử dụng 5 từ thuộc trường từ vựng ‘‘ biển’’ 1 2 20% 1 2 20% Tổng số câu Tổng điểm Tỷ lệ % 1,5 3 20% 1 3 30% 0,5 1 10% 1 3 30% 4 10 100% §Ò bµi Câu 1 (2đ) Nêu khái niệm từ tượng hình, từ tượng thanh? Cho 2 ví dụ tương ứng? C©u 2. (3®) Em hãy xác định các biện pháp tu từ trong các ví dụ sau vµ cho biết t¸c dông cña chóng. a. ¤ng mÊt n¨m nao ngµy ®éc lËp Buåm cao ®á sãng bãng cê sao Bµ vÒ n¨m ®ãi lµng treo l­íi BiÓn ®éng hßn Mª giÆc b¾n vµo. b. Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm C©u 3: ( 3®) a. Em hãy liệt kê các mối quan hệ giữa các vế câu ghép (1đ) b. Cho 2 ví dụ về mối quan hệ nguyên nhân – kết quả và quan hệ đối lập (2đ) Câu 4 (2đ): Viết đoạn văn ngắn có sử dụng ít nhất 5 từ thuộc trường từ vựng ’’biển’’ §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm. C©u 1. 2®iÓm - Nªu ®­îc kh¸i niÖm tõ t­îng h×nh, tõ t­îng thanh vµ lÊy ®­îc mçi lo¹i 1 vÝ dô C©u 2. 3®iÓm a(1.5đ) - Nãi gi¶m, nãi tr¸nh: mÊt; vÒ. - T¸c dông: Tr¸nh g©y c¶m gi¸c ®au th­¬ng. b. (1.5đ) - Ho¸n dô : Bµn tay -> chØ ng­êi lao ®éng - Nãi quá : có sức người sỏi đá cũng thành cơm - T¸c dông: Nhấn mạnh sức lao động của con người có thể tạo ra tất cả C©u3. Quan hÖ gi÷a c¸c vÕ c©u ghÐp lµ: 1đ a. 1.Quan hÖ gi¶ thiÕt 2.Quan hÖ t­¬ng ph¶n 3.Quan hÖ ®ång thêi 4.Quan hÖ lùa chän 5.Quan hÖ nèi tiÕp 6. Quan hệ nguyên nhân – kết quả 7. Quan hệ giải thích 8. Quan hệ tăng tiến 9. Quan hệ bổ sung b. Hs lấy được ví dụ theo y/c (2đ) Câu 4(2đ) Hs viết được đoạn văn ngắn có sử dụng trường từ vựng biển; Đoạn văn đảm bảo yêu cầu mạch lạc, trôi chảy, rõ ràng, hấp dẫn IV. Cñng cè: - Gi¸o viªn thu bµi vÒ nhµ chÊm. NhËn xÐt qua vÒ giê kiÓm tra. V. H­íng dÉn vÒ nhµ: - ¤n kÜ l¹i phÇn TiÕng ViÖt. - Lµm tèt c¸c bµi tËp trong s¸ch bµi tËp. - Soạn bài mới: Thuyết minh về 1 thể loại văn học + Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học. + Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn TM về một thể loại văn học + Hiểu và cảm thụ được giá tri nghệ thuật của thể loại văn học đó + Tạo lập được một văn bản TM về một thể loại văn học có độ dài 300 chữ Ngày soạn: 25/12/2017 Tiết 61: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC A . môc tiªu bµi häc : 1- Kiến thức : - Sự đa dạng của đối tượng được giới thiệu trong văn bản TM - Việc vận dụng kết quả quan sát, tìm hiểu về một số tác phẩm cùng thể loại để làm bài văn TM về một thể loại văn học. 2- Kỹ năng : - Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học. - Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn TM về một thể loại văn học - Hiểu và cảm thụ được giá tri nghệ thuật của thể loại văn học đó - Tạo lập được một văn bản TM về một thể loại văn học có độ dài 300 chữ 3- Thái độ : Học sinh yêu thích văn TM. B. ChuÈn bÞ : Gv : Gi¸o ¸n SGV,SGK HS:ChuÈn bÞ bµi C. TiÕn tr×nh d¹y vµ häc I. æn ®Þnh líp : II. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. III. Bµi míi : HỌAT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Ho¹t ®éng 1 : - HS ®äc vµ t×m hiÓu ®Ò. (KiÓu bµi : TM; ND : ®Æc ®iÓm thÓ th¬ TNBC) - HS ®äc : Vµo nhµ ngôc; §Ëp ®¸ - Mét bµi th¬ cã mÊy dßng, mçi dßng cã mÊy ch÷ (tiÕng)? Sè dßng, sè ch÷ Êy cã b¾t buéc kh«ng? Cã thÓ tuú ý thªm bít ®­îc kh«ng? - H·y ký hiÖu b»ng, tr¾c cho tõng tiÕng trong hai bµi th¬? (1 HS tr¶ lêi, 1 HS ghi) - NhËn xÐt quan hÖ b»ng tr¾c gi÷a c¸c dßng víi nhau? (Dßng trªn tiÕng b»ng øng víi dßng d­íi tiÕng tr¾c ® ®èi; dßng trªn tiÕng b»ng øng víi dßng d­íi tiÕng b»ng) ® niªm (LuËt : NhÊt, tam, ngò bÊt luËn; nhÞ, tø, lôc ph©n minh) - T×m nh÷ng tiÕng cã bé phËn vÇn gièng nhau? (hiÖp vÇn). H·y cho biÕt mỗi bµi th¬ cã nh÷ng tiÕng nµo hiÖp vÇn víi nhau, n»m ë vÞ trÝ nµo trong dßng th¬ vµ ®ã lµ vÇn b»ng hay tr¾c? - H·y cho biÕt c©u th¬ 7 tiÕng trong bµi ng¾t nhÞp ntn? - Tõ nh÷ng quan s¸t trªn, em cho biÕt muèn thuyÕt minh mét thÓ lo¹i v¨n häc ta ph¶i lµm g×? - PhÇn MB lµm g×? - ND cña phÇn TB? -ThÓ th¬ TNBC cã ­u, nh­îc ®iÓm g×? - PhÇn KB lµm g×? Ho¹t ®éng 2 : - HS ®äc tµi liÖu tham kh¶o. - T×m hiÓu ®Ò I. Tìm hiểu chung: Tõ quan s¸t ®Õn m« t¶, thuyÕt minh ®Æc ®iÓm mét thÓ lo¹i v¨n häc. §Ò bµi : ThuyÕt minh ®Æc ®iÓm thÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có. 1. Quan s¸t a. Sè c©u : 8 c©u (dßng) Sè ch÷ : 7 tiÕng (ch÷) b. B»ng tr¾c : Vµo nhµ ngôc §Ëp ®¸ T B B T T B B B T T T T B B T T B B T T B B T B B T T B T T B B B T T T T T B B T T T B T T T B B B B T T T B B T B B T B B T T B B T B B T T T B B T T B B T B B T T B B T T B B T T T T T B B T T B B B T T B B B B B T T B B c. §èi vµ niªm - §èi : c¸c cÆp c©u 1-2; 3-4; 5-6; 7-8 - Niªm : c¸c cÆp c©u 2-3, 4-5,6-7 (Quy luËt nµy ®óng víi ch÷ thø 2,4,6 trong c¸c dßng) (Kh«ng cÇn ®óng víi c¸c ch÷ thø 1,3,5 trong c¸c dßng) d. VÇn -C¸c tiÕng hiÖp vÇn n»m ë vÞ trÝ cuèi c¸c dßng th¬ 1,2,4,6,8. -VD : +Vµo nhµ ngôc () : l­u, tï, ch©u, thï, ®©u (h¬i Ðp vÇn) +§Ëp ®¸ () : L«n, non, hßn, son, con e. NhÞp : NhÞp 4/3 (Ngo¹i lÖ nhÞp 3/4 ) *Ghi nhí (SGK) 2.LËp dµn bµi a.Më bµi : Nªu ®Þnh nghÜa kh¸i qu¸t vÒ ®èi t­îng thuyÕt minh. b.Th©n bµi : Nªu ®Æc ®iÓm cña thÓ th¬. -Sè c©u, sè ch÷ -LuËt b»ng tr¾c -C¸ch gieo vÇn -C¸ch ng¾t nhÞp phæ biÕn -NhËn xÐt : +¦u : vÎ ®Ñp hµi hoµ, c©n ®èi cæ ®iÓn, nhÞp ®iÖu trÇm bæng, phong phó. +Nh­îc : gß bã cã nhiÒu rµng buéc c.KB : C¶m nhËn cña em vÒ vÎ ®Ñp, nh¹c ®iÖu cña thÓ th¬. II. LuyÖn tËp §Ò : ThuyÕt minh ®Æc ®iÓm chÝnh cña truyÖn ng¾n “ L·o H¹c ” cña Nam Cao 1. MB : Nªu ®Þnh nghÜa truyÖn ng¾n 2. TB : Giíi thiÖu c¸c yÕu tè cña truyÖn ng¾n a. Tù sù - Lµ yÕu tè chÝnh, quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i cña mét truyÖn ng¾n. - Gåm sù viÖc chÝnh vµ NV chÝnh. (L·o H¹c gi÷ tµi s¶n cho con trai b»ng mäi gi¸) - Ngoµi ra cßn cã sù viÖc vµ NV phô + ¤ng Gi¸o, con trai l·o H¹c, Binh T­, vî «ng Gi¸o, con Vµng. + Con trai l·o H¹c bá ®i, l·o H¹c ®èi tho¹i víi cËu Vµng, b¸n con Vµng, ®èi tho¹i víi «ng Gi¸o, xin b¶ chã tù tö b. Miªu t¶, biÓu c¶m, ®¸nh gi¸ - Lµ c¸c yÕu tè bæ trî, gióp cho truyÖn ng¾n sinh ®éng, hÊp dÉn. - Th­êng ®an xen vµo c¸c yÕu tè tù sù. c. Bè côc, lêi v¨n, chi tiÕt. - Bè côc chÆt chÏ, hîp lý (DC) - Lêi v¨n trong s¸ng, giµu h×nh ¶nh - Chi tiÕt bÊt ngê, ®éc ®¸o. 3. KB - C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn ng¾n. IV. Cñng cè. Khi thuyÕt minh vÒ mét thÓ lo¹i v¨n häc chóng ta cÇn l­u ý ®iÒu g× ? V. H­íng dÉn häc ë nhµ TiÕt thµnh bµi v¨n cho 2 ®Ò trªn - So¹n bµi : Muèn lµm th»ng cuéi + Phân tích tác phẩm để thấy được tâm sự của nhà thơ Tản Đà + Phát hiện, so sánh, thấy được sự đổi mới trong hình thức thể loại văn học truyền thống Ngày soạn: 26/12/2017 TiÕt 62 : Hướng dẫn đọc thêm: MUỐN LÀM THẰNG CUỘI ( Tản Đà) A. Mục tiêu : Gióp HS : 1- Kiến thức : - Tâm sự buồn tráng thực tại: ước muốn thoát li rất “ngông” và tấm lòng yêu nước của Tản Đà - Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu,cảm xúc,ý tứ trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội 2- Kỹ năng : - Phân tích tác phẩm để thấy được tâm sự của nhà thơ Tản Đà - Phát hiện, so sánh, thấy được sự đổi mới trong hình thức thể loại văn học truyền thống 3- Thái độ : Giúp học sinh hiểu được tâm trạng của nhà thơ B.ChuÈn bÞ - B¶ng phô, ch©n dung T¶n §µ C.TiÕn tr×nh ®éng d¹y vµ häc I. Ổn định lớp II. Bài cũ -Ph©n tÝch 4 c©u ®Çu bµi “ §Ëp ®¸ ở Côn Lôn ? -Ph©n tÝch 4 c©u th¬ cuèi ? III. Bài mới HỌAT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Ho¹t ®éng 1 : ( Bót danh T¶n §µ : Nói T¶n Viªn, Ba V× ë tr­íc mÆt, H¾c giang ( S«ng §µ ) bªn c¹nh nhµ ( §äc giäng nhÑ nhµng, buån m¬ mµng ) Ho¹t ®éng 2 GV h.dẫn HS đọc vb; HS đọc; GV nhận xét. ? Bài thơ sáng tác theo thể nào? ( Thất ngôn bát cú ĐL) ? Tên bài thơ có gì mới mẻ so với thơ cổ điển mà các em đã học? ( Thân mật, suồng sã ) ? Nhận xét về cách xưng hô của nhà thơ với trăng? HS đọc hai câu đầu, đây là lời tâm sự của tác giả với chị Hằng trong một đêm thu. Đó là tâm sựgì? (buồn chán) ? Lí giải vì sao tác giả lại buồn, chán đời? Mà lại chán một nửa? Gv cung cấp thêm một số câu thơ để làm rõ nội dung này: “Gió gió mưa mưa đã chán phèo- sự đời nghĩ đến mà buồn teo”; “Hai mươi năm lẻ hoài cơm áo-mà đến bây giờ có thế thôi.” HS lí giải: Tản Đà chán một nửa vì TĐ nói buồn chán nhưng trong sâu thẳm trái tim ông vẫn tha thiết yêu cuộc sống; vừa chán đời vừa yêu đời, nên giọng thơ vẫn tha thiết tình đời. HS đọc diễn cảm 4 câu tiếp theo GV: TĐ là một hồn thơ “ngông”, chính TĐ đã tự nhận mình vốn xưa là một vị tiên trên trời, bị đày xuống hạ giới vì tội “ngông” ? Em hiểu ngông là ntn? ? Cái ngông trong văn chương biểu hiện điều gì và xuất phát từ đâu? ? Cái ngông của TĐ thể hiện chỗ nào trong bài thơ này ? ( - Khi chọn cách xưng hô thân mật chị Hằng. - Khi dám lên tận trời cao, tự nhận mình là tri âm tri kỉ chị Hằng. - Ngông trong ước nguyện “muốn làm thằng cuội”) HS nhắc lại sự tích mặt trăng, chuyện chú Cuội ? Tại sao khi buồn chán tg lại muốn lên cung trăng mà không phải tìm về dĩ vãng để quên thực tại, điều đó có ý nghĩa gì? ? Nhà thơ bộc lộ khát vọng gì? HS đọc hai câu cuối, nhà thơ tưởng tượng ra hình ảnh gì? cảm nhận của em về hình đó? ? Theo em nhà thơ cười ai? Cười cái gì? Vì sao cười? ? Nỗi lòng nhà thơ? ? Yếu tố nghệ thuật tạo nên thành công tp? HS đọc ghi nhớ Sgk I. T×m hiÓu chung 1. T¸c gi¶ - ¤ng ®­îc xem lµ g¹ch nèi cho phong trµo th¬ míi nh÷ng chÆng 30 cña TK XX 2.T¸c phÈm -TrÝch trong tËp “Khèi t×nh con I” (1917 ) II. Đọc hiểu văn bản 1- Nội dung: Muốn làm thằng Cuội thể hiện cái tôi Tản Đà tài hoa, duyên dáng, đa tình: - Nỗi buồn nhân thế: Được bộc lộ trực tiếp, với nhiều biểu hiện, nhiều cung bậc. Tám sụ này vốn có gốc rễ từ mối bất hòa sâu sắc vói thực tại tầm thường, xấu xa - Khát vọng thoát li thực tại, sống vui vẻ, hạnh phúc ở cung trăng với chi Hằng: thể hiện hồn thơ “ngông” của Tản Đà 2- Nghệ thuật: Muốn làm thằng Cuội cho thấy những tìm tòi, đổi mới, thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: - Sử dụng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, giàu tính khẩu ngữ - Kết hợp tự sự và trữ tình - Có giọng thơ hóm hỉnh, duyên dáng 3- Ý nghĩa: Văn bản thể hiện nổi chán ghét thực tại tầm thường, khao khát vươn tới vẽ đẹp toàn thiện toàn mĩ của thiên nhiên III- Tổng kết : - Cảm nhận được tâm sự và khát vọng của hồn thơ lãng mạn của Tản Đà IV. Củng cố: Bµi th¬ muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? nh÷ng yÕu tè NT nµo ®· t¹o nªn sù hÊp dÉn cña bµi th¬? V. Dặn dò: - Lµm BT1 (LT) ; Häc thuéc bµi th¬ - So¹n : Ôn luyện tiếng Việt: Ôn tập lại các kiến thức tiếng Việt đã học Ngày soạn: 30/12/2017 ¤n LUYỆN tiÕng ViÖt TiÕt 63 : A. Môc tiªu 1- Kiến thức : Hệ thống các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã học ở học kì 1 2- Kỹ năng : Vận dụng thuần thục kiến thức tiếng Việt đã học ở học kì 1 để hiểu nội dung, ý nghĩa văn bản hoặc tạo lập văn bản. 3- Thái độ : Học sinh có ý thức khi ôn tập B. ChuÈn bÞ GV : Gi¸o ¸n ,SGK ,SGV HS : So¹n bµi. C. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. æn ®Þnh líp: II. Bµi cò : Thèng kª nh÷ng néi dung vÒ tõ vùng ®· ®­îc häc ë häc kú I? VÒ ng÷ ph¸p häc ë häc kú I? III. Bài mới HỌAT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Ho¹t ®éng 1 : - GT c¸c tõ ng÷ cã nghÜa hÑp. Cho biÕt trong nh÷ng c©u GT Êy cã tõ ng÷ nµo chung? (truyÖn d©n gian) - ThÕ nµo lµ mét tõ ng÷ cã nghÜa réng vµ mét tõ ng÷ cã nghÜa hÑp? - Nãi qu¸ lµ g×? T×m VD? - Nãi gi¶m, nãi tr¸nh lµ g×? Cho VD? - ThÕ nµo lµ tõ t­îng h×nh, tõ t­îng thanh? - C¸ nh©n ®Æt c©u ® tr¶ lêi. Ho¹t ®éng 2 : - ThÕ nµo lµ trî tõ, th¸n tõ, t×nh th¸i tõ? - §äc ®o¹n trÝch, x¸c ®Þnh c©u ghÐp vµ c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp? - NÕu t¸ch c©u ghÐp ®ã thµnh c¸c c©u ®¬n cã ®­îc kh«ng? ViÖc t¸ch ®ã cã lµm thay ®æi ý cÇn diÔn ®¹t kh«ng? - HS ®äc ®o¹n trÝch - X¸c ®Þnh c©u ghÐp? - C¸ nh©n HS lµm - Gv cho hs làm thêm một số bài tập ở sbt I.Tõ vùng 1. §iÒn tõ ng÷ vµo « trèng : - TruyÖn d©n gian : + TruyÒn thuyÕt + TruyÖn cæ tÝch + TruyÖn ngô ng«n + TruyÖn c­êi 2. VÝ dô vÒ biÖn ph¸p tu tõ (trong ca dao) - Bao giê ch¹ch ®Î ngän ®a C¸ ®Î d­íi n­íc th× ta lÊy m×nh - Nhµ t«i ®i ®ét ngét qu¸, nªn còng ch¼ng kÞp dÆn dß vî con ®iÒu g×? 3. §Æt c©u víi tõ t­îng h×nh, t­îng thanh. II. Ng÷ ph¸p 1. §Æt c©u (cã trî tõ, th¸n tõ, t×nh th¸i tõ) -Trêi ¬i! C¶ b¹n còng kh«ng tin t«i ­? 2. §o¹n v¨n (SGK) - C©u 1 : C©u ghÐp (cã 3 vÕ c©u) - Cã thÓ t¸ch thµnh c©u ®¬n nh­ng kh«ng lµm næi bËt ý diÔn ®¹t. 3. X¸c ®Þnh c©u ghÐp vµ c¸ch nèi - C©u 1 : nèi b»ng QHT (còng nh­) - C©u 3 : nèi b»ng QHT (bëi v×) 4.ViÕt ®o¹n (5 c©u) néi dung tù chän trong ®ã cã trî tõ, Ýt nhÊt mét c©u ghÐp. IV.Cñng cè: GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc. V. H­íng dÉn häc ë nhµ: - T×m VD minh ho¹ cho viÖc sö dông TN ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ XH. - ¤n thi häc kú .. Ngày soạn: 30/12/2017 TiÕt 64 : Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 3 A. Môc tiªu Gióp HS : 1. KiÕn thøc: - Tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh theo yªu cÇu VB vµ ND cña ®Ò bµi 2. KÜ n¨ng: - H×nh thµnh n¨ng lùc tù ®¸nh gi¸ vµ söa ch÷a bµi v¨n cña m×nh 3.Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong häc tËp B. ChuÈn bÞ. - Bµi lµm cña HS. C. TiÕn tr×nh d¹y vµ häc 1. §Ò (HS nh¾c l¹i) theo tiết 55, 56 2. T×m hiÓu ®Ò Câu 1: Hs trả lời được theo đáp án tiết 55,56 Câu 2: - KiÓu bµi : ThuyÕt minh - ND : Mét ®å dïng quen thuéc 2. §èi t­îng thuyÕt minh: C©y bót bi. - Dµn ý cô thÓ: a) Më bµi: Giíi thiÖu c©y bót bi mét ®å dïng häc tËp( §Ó viÕt) cña häc sinh, vËt dông kh«ng thÓ thiÕu cña nh÷ng ng­êi viÕt bµi. b) Th©n bµi: * XuÊt xø: C¬ së s¶n xuÊt, c¸c c«ng ®o¹n lµm ra- ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. * CÊu t¹o: - Vá bót, ruét bót, mùc, ngßi bót.... * Sö dông: Khi viÕt cÇm nh­ thÕ nµo, viÕt nh­ thÕ nµo... * B¶o qu¶n: - §ùng trong hép, kh«ng ®Ó va ®Ëp m¹nh tr¸nh vì... - Kh«ng viÕt lªn vËt cøng, chç bÈn( Lµm t¾c bót...) c) KÕt bµi: Bót bi cïng víi c¸c lo¹i bót kh¸c lµ vËn dông kh«ng thÓ thiÕu cña häc sinh vµ nh÷ng ng­êi lµm nghÒ viÕt bµi. 3. NhËn xÐt - Nh×n chung n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh. - Một số bài thuyết minh tốt, lời văn hấp dẫn, bố cục chặt chẽ: vd Dung, Phương Anh, Mai Thơ, H.Trang ...(8A) Khánh Linh 8G, Thùy Linh 8E... - Mét sè tr×nh bµy ch­a m¹ch l¹c (kh«ng t¸ch ®o¹n - ý) - Lêi v¨n TM cßn kh« khan ch­a hÊp dÉn. - Mét sè cßn m¾c lçi vÒ diÔn ®¹t, dïng tõ, viÕt c©u sai ng÷ ph¸p. - Sè Ýt cßn viÕt t¾t. *. Söa lỗi; rút kinh nghiệm - Đọc bài làm đạt điểm cao IV. Cñng cè: - GV nhËn xÐt giê lµm bµi V. H­íng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc lËp dµn ý c¸c ®Ò bµi cßn l¹i - Soạn bài: Ông Đồ + Đọc thuộc lòng bài thơ + Thể thơ? + Nội dung: Hình ảnh ông đồ? + Những chi tiết nghệ thuật đặc sắc? Ngµy so¹n : 1/1/2018 TiÕt 65: ¤ng ®å (Vò §×nh Liªn) A. Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS : 1.Kiªn thøc:-Sù ®æi thay trong ®êi sèng x· héi vµ sù tiÕc nuèi cña nhµ th¬ ®èi víi nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cæ truyÒn cña d©n téc ®ang dÇn mai mét. - Lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ trong bài thơ. 2. KÜ n¨ng. - NhËn biÕt ®­îc t¸c phÈm th¬ l·ng m¹n. - §äc diÔn c¶m t¸c phÈm . - Ph©n tÝch ®­îc nh÷ng chi tiÕt nghÖ thuËt tiªu biÓu trong t¸c phÈm. 3.Th¸i ®é. - ThÊy ®­îc søc truyÒn c¶m NT ®Æc s¾c cña bµi th¬. B. ChuÈn bÞ - GV: Gi¸o ¸n, SGK,SGV. C. TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi cò: - §äc thuéc mét ®o¹n th¬ em thÝch trong bµi “ Nhí rõng ”. Ph©n tÝch c¸i hay cña ®o¹n th¬ ®ã? III. Bµi míi : HỌAT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT - Gv hướng dẫn hs đọc bài HS ®äc v¨n b¶n, hiÓu chó thÝch Nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm HS tr×nh bµy, GV chèt néi dung Bè côc cña v¨n b¶n ? Khæ 1,2 : H×nh ¶nh «ng ®å thêi ®¾c ý Khæ 3,4 : H×nh ¶nh «ng ®å thêi tµn Khæ 5 : Lêi tù vÊn . Ho¹t ®éng 2 : Danh tõ «ng ®å ®­îc gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo ? Ng­êi d¹y häc ch÷ Nho x­a ? T¸c gi¶ gäi «ng ®å lµ c¸i di tÝch tiÒu tuþ ®¸ng th­¬ng cña mét thêi tµn, ®iÒu nµy cã liªn quan nh­ thÕ nµo ®Õn néi dung cña bµi th¬ ? X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc biÓu ®¹t trong v¨n b¶n ? - BiÓu c¶m kÕt hîp miªu t¶, tù sù Liªn quan ®Õn «ng ®å x­a vµ nay HS ®äc khæ 1,2 HS ®äc khæ 1 T¸c gi¶ giíi thiÖu h×nh ¶nh «ng ®å xuÊt hiÖn trong thêi ®iÓm nµo ? H×nh ¶nh «ng ®å g¾n víi thêi ®iÓm mỗi n¨m hoa ®µo në , ®iÒu nµy cã ý nghÜa g× ? H×nh ¶nh th©n quen nh­ kh«ng thÓ thiÕu trong mỗi dÞp tÕt ®Õn. §äc khæ 2 ? Tµi viÕt ch÷ cña «ng ®å ®­îc gîi t¶ qua nh÷ng chi tiÕt nµo ? Hoa tay....nh­ .....rång bay ? NghÖ thuËt ®­îc sö dông ? T¸c dông ? So s¸nh, tµi n¨ng cña «ng ®å §Þa vÞ cña «ng ®å trong thêi ®iÓm nµy nh­ thÕ nµo ? - «ng trë thµnh trung t©m cña sù chó ý, lµ ®åi t­îng ®­îc mäi ng­êi ng­ìng mé. HS ®äc khæ 3,4 H×nh ¶nh «ng ®å trong 2 khæ th¬ nµy cã g× kh¸c so víi 2 khæ th¬ ®Çu ? H×nh ¶nh «ng ®å buån, tµn t¹ ? Nỗi buån ®­îc thÓ hiªn qua chi tiÕt th¬ nµo ? - Nh­ng mỗi n¨m mỗi v¾ng Ng­êi thuª viÕt nay ®©u ? GiÊy ®á buån kh«ng th¾m Mùc ®äng trong nghiªn sÇu... ? Trong hai c©u th¬ ‘ ‘GiÊy ®á....sÇu ’’, t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ?T¸c dông ? - Nh©n ho¸, sù buån tñi lan c¶ sang nh÷ng vËt v« tri v« gi¸c ->H×nh ¶nh «ng ®å buån, tµn t¹, l¹c lâng ®¸ng th­¬ng. HS ®äc khæ cuèi ? §äc khæ cuèi vµ khæ ®Çu cã g× gièng vµ kh¸c nhau ? ? ý nghÜa cña sù gièng vµ kh¸c nhau ®ã ? ?Theo em cã c¶m xóc nµo Èn chøa sau c¸i nh×n ®ã cña t¸c gi¶ ? ? T×m hiÓu ý nghÜa cña c©u hái tu tõ cuèi bµi th¬ ®Ó hiÓu râ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ ? ? Nội dung và nghệ thuật của bài thơ? - Hs trả lời - Gv chốt ý, tổng kết - Hs đọc ghi nhớ I. Đọc t×m hiÓu chung 1. Đọc 2. Tìm hiểu chung a. T¸c gi¶ b. T¸c phÈm  * HCST * Bè côc  II. Đọc hiểu v¨n b¶n  1. H×nh ¶nh «ng ®å thêi ®¾c ý : - ¤ng ®å viÕt c©u ®èi tÕt -H×nh ¶nh th©n quen kh«ng thÓ thiÕu trong mỗi dÞp tÕt ®Õn. ¤ng ®å trë thµnh trung t©m cña sù chó ý, lµ ®èi t­îng ®­îc mäi ng­êi ng­ìng mé. 2. H×nh ¶nh «ng ®å thêi tµn : - C¶nh t­îng v¾ng vÎ, thª l­¬ng - NghÖ thuËt : nh©n ho¸-> H×nh ¶nh «ng ®å buån, tµn t¹, l¹c lâng, ®¸ng th­¬ng. 3. Lêi tù vÊn : -Th­¬ng c¶m, nuèi tiÕc nh÷ng tinh hoa tèt ®Ñp cña d©n téc ®· ®i vµo l·ng quªn. III. Tổng kết * Ghi nhí : SGK IV.Cñng cè: Gv nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi. V.H­íng dÉn häc ë nhµ: - TËp PT c¸c h×nh ¶nh ®Æc s¾c - Häc thuéc bµi th¬, so¹n : Hai chữ nước nhà - C¶m nhËn ®­îc néi dung tr÷ t×nh trong ®o¹n trÝch : nçi ®au mÊt n­íc vµ ý chÝ phôc thï cøu n­íc. - T×m hiÓu søc hÊp dÉn NT cña ngßi bót TrÇn TuÊn Kh¶i : c¸ch khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö, sù lùa chän thÓ th¬ thÝch hîp, viÖc t¹o dùng kh«ng khÝ, t©m tr¹ng, giäng ®iÖu th¬ thèng thiÕt. . Ngµy so¹n : 1/1/2018 TiÕt 66 : H­íng dÉn ®äc thªm: Hai ch÷ n­íc nhµ (TrÝch) _TrÇn TuÊn Kh¶i_ A. Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS : 1.KiÕn thøc: - C¶m nhËn ®­îc néi dung tr÷ t×nh trong ®o¹n trÝch : nçi ®au mÊt n­íc vµ ý chÝ phôc thï cøu n­íc. - T×m hiÓu søc hÊp dÉn NT cña ngßi bót TrÇn TuÊn Kh¶i : c¸ch khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö, sù lùa chän thÓ th¬ thÝch hîp, viÖc t¹o dùng kh«ng khÝ, t©m tr¹ng, giäng ®iÖu th¬ thèng thiÕt. 2. KÜ n¨ng : - §äc diÔn c¶m bµi th¬. 3.Th¸i ®é: - Thªm yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc. B. ChuÈn bÞ - T­ liÖu lÞch sö vÒ NguyÔn Phi Khanh, NguyÔn Tr·i C. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y vµ häc I. Ổn định lớp II. Bµi cò : - Ph©n tÝch c¸i “ ng«ng ” cña T¶n §µ trong ­íc muèn ®­îc lµm th»ng Cuéi (c¸c c©u 3- 6)? - Ph©n tÝch h×nh ¶nh cuèi bµi th¬? III. Bµi míi : HỌAT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Ho¹t ®éng 1 : - Gv hướng dẫn hs đọc bài - Dùa vµo CT, nªu hiÓu biÕt vÒ t¸c gi¶? - HiÓu biÕt vÒ t¸c phÈm? Bµi th¬ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ g×? (song thÊt lôc b¸t) - §o¹n th¬ cã thÓ chia ba ®o¹n. H·y t×m hiÓu ý chÝnh cña tõng phÇn? - Nªu ý chÝnh vµ c¶m xóc bao trïm cña ®o¹n th¬? Ho¹t ®éng 2 : - Cuéc chia li diÔn ra trong bèi c¶nh kh«ng gian ntn? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tõ ng÷ (cò mßn, ­íc lÖ) - Kh«ng gian Êy ph¶n ¸nh tr¹ng nµo cña con ng­êi? - H·y ph©n tÝch hoµn c¶nh Ðo le vµ t©m tr¹ng cña hai cha con? - Trong bèi c¶nh kh«ng gian vµ t©m tr¹ng Êy, lêi khuyªn cña ng­êi cha cã ý nghÜa ntn? Ho¹t ®éng 3 : - T©m sù yªu n­íc cña t¸c gi¶ béc lé qua nh÷ng t×nh c¶m nµo? (Tù hµo, ®au xãt, c¨m uÊt, sÇu th¶m tr­íc mét ®Êt n­íc cã truyÒn thèng anh hïng nay ®ang r¬i vµo th¶m ho¹ x©m l¨ng). - T¹i sao sau khi khuyªn con trë vÒ t×m c¸ch cøu n­íc, cøu nhµ, ng­êi cha l¹i nh¾c ®Õn lÞch sö oai hïng cña d©n téc? (DT ta vèn cã lÞch sö hµo hïng, ng­êi cha muèn khÝch lÖ dßng m¸u anh hïng DT ë ng­êi con) - Nçi ®au xãt ®­îc diÔn t¶ ë nh÷ng lêi th¬ nµo? B»ng BPNT g×? (nh©n ho¸, so s¸nh). ý nghÜa cña c¸c BPNT nµy? (cùc t¶ nỗi ®au mÊt n­íc thÊm ®Õn c¶ trêi ®Êt) - Giäng ®iÖu cña ®o¹n th¬ nµy ntn? (l©m li, thèng thiÕt, xen lÉn phÉn uÊt, hên c¨m, mỗi dßng th¬ lµ mét tiÕng than xãt xa, cay ®¾ng ® Së tr­êng cña TTK ® cã søc rung ®éng lín. Ho¹t ®éng 4 : - ND cña 8 c©u cuèi? (thÕ bÊt lùc cña m×nh vµ sù nghiÖp tæ t«ng) - Ng­êi cha nãi ®Õn c¸i thÕ bÊt lùc cña m×nh vµ sù nghiÖp tæ t«ng ®Ó nh»m môc ®Ých g×? - T¹i sao t¸c gi¶ lÊy “ Hai ch÷ n­íc nhµ ” lªn dÇu ®Ò bµi th¬? Nã vèn g¾n víi t­ t­ëng chung cña ®o¹n th¬ ntn? - Qua ®o¹n trÝch, em c¶m nhËn ®iÒu quý gi¸ nµo trong tÊm lßng nhµ th¬? - Søc hÊp dÉn cña bµi th¬ lµ ë chỗ nµo? Ho¹t ®éng 5 : - HS ®äc yªu cÇu BT - Hs làm bài tập - Gv nhận xét, chốt kt I. Đọc t×m hiÓu chung 1. Đọc 2. Tìm hiểu chung a. T¸c gi¶ - Lµ mét hån th¬ yªu n­íc - Thµnh c«ng vÒ khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö. b. T¸c phÈm - TrÝch trong tËp “ Bót quan hoµi I ” (1924) - Bè côc : 3 phÇn II. Đọc hiểu văn bản 1. Nỗi lßng ng­êi cha trong c¶nh ngé ph¶i rêi xa ®Êt n­íc - Bèi c¶nh kh«ng gian : n¬i biªn giíi ¶m ®¹m heo hót (¶i B¾c, m©y sÇu, giã th¶m) - Hoµn c¶nh Ðo le : cha bÞ gi¶i sang Tµu, con muèn ®i theo, cha d»n lßng khuyªn con... - T©m tr¹ng NV : T×nh nhµ, nghÜa n­íc, xóc ®éng. - Lêi khuyªn - lêi tr¨ng trèi thiªng liªng, xóc ®éng. 2. Nỗi lßng ng­êi cha tr­íc c¶nh n­íc mÊt nhµ tan. - NiÒm tù hµo d©n téc - Kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn - Nỗi ®au mÊt n­íc lªn ®Õn tét ®é (lêi c¶m th¸n) ® nỗi ®au thiªng liªng, cao c¶ (v­ît lªn sè phËn c¸ nh©n) ® c¶m xóc ch©n thµnh ® xóc ®éng 3. Nỗi lßng ng­êi cha dµnh cho con - Mong con thay m×nh nèi chÝ cøu n­íc - KhÝch lÖ con nèi nghiÖp vÎ vang cña tæ t«ng III. Tæng kÕt 1.Nội dung : - Lµ lêi nh¾c nhë con : H·y lÊy n­íc lµm nhµ, lÊy c¸i nghÜa víi n­íc thay cho ch÷ hiÕu víi cha. - KhÝch lÖ lßng yªu n­íc, ý chÝ cøu n­íc cña ®ång bµo. 2. NghÖ thuËt - ThÓ th¬ thÝch hîp - Giäng ®iÖu tr÷ t×nh thèng thiÕt IV. LuyÖn tËp - Tõ ng÷ mang tÝnh chÊt ­íc lÖ, s¸o mßn : ¶i B¾c, m©y sÇu, giã th¶m, hæ thÐt, chim kªu, Hång L¹c, vong quèc - Søc truyÒn c¶m : c¶m xóc ch©n thµnh, m·nh liÖt võa gîi t¶ t©m tr¹ng kh¾c kho¶i, ®au th­¬ng cña NV lÞch sö, võa khÝch lÖ lßng yªu n­íc cña mäi ng­êi IV.Cñng cè. GV nh¾c l¹i c¸ch ®äc vµ t×m hiÓu bµi th¬. V. H­íng dÉn häc ë nhµ. - Häc thuéc lßng mét ®o¹n em thích - Ôn tập tổng hợp tất cả kiến thức để chuẩn bị thi học kì TiÕt 67, 68: KiÓm tra tæng hîp häc k× I ( §Ò vµ ®¸p ¸n cña phßng) Ngày soạn: 4 /1/2018 Tr¶ bµi kiÓm TRA tiÕng ViÖt TiÕt 69: A. Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS : - Tù ®¸nh gi¸ bµi lµm, rót ra ®­îc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p lµm bµi. B. ChuÈn bÞ - Bµi cña HS - Gi¸o ¸n C. TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. §Ò (Nh¾c l¹i) Yªu cÇu cña ®Ò 2. NhËn xÐt : - ¦u : + §a sè hs n¾m ®­îc kiÕn thøc tiÕng ViÖt ; + Tr×nh bµy t­¬ng ®èi s¹ch sÏ, cÈn thËn + NhiÒu b¹n ®¹t ®iÓm cao : §iÓm 7,8,9 nhiÒu : Mai Th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docday hoc theo chu de_12407881.doc
Tài liệu liên quan