Giáo án Ngữ văn 8 - Trường THCS Quyết Tiến (Kì 1)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức :

- Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê.

- Ý nghĩa của cặp nhân vật bất hủ mà Xéc-van-tét đã góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê va Xan-chô Pan-xa.

2/ Kĩ năng:

- Nắm bắt diễn biến các sự kiện trong đoạn trích.

- Chỉ ra những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa) được miêu tả trong đoạn trích.

3.Thái độ :

- Ý thức trong việc rèn luyện bản thân và chú ý lựa chọn sách tốt để đọc.

 

II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên : Tìm đọc tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê + Soạn bài.

- Học sinh : Trả lời các câu hỏi tr.79 SGK .

 

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu những hình ảnh tương phản được nhà văn sử dụng trong truyện Cô bé bán diêm để làm nổi bật hoàn cảnh đáng thương của cô bé.

- Chứng minh những mộng tưởng của cô bé diễn ra theo trình tự hợp lí.

2. Bài mới :

Giới thiệu bài :Trong cuộc sống, có những người có những hành động thiếu tỉnh táo gây trò cười cho mọi người. Dạng người đó được nhà văn Xéc-van-tét đưa vào tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê. Hôm nay, ta cùng nhau tìm hiểu một đoạn trích trong tác phẩm này để từ đó rút được những kinh nghiệm cho bản thân

 

doc188 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Trường THCS Quyết Tiến (Kì 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øn goùp phaàn laøm noåi baät söï kính phuïc, nhôù tieác cuï vaø heát loøng vì baïn. Noãi lo sôï cuûa Xiu khi nhìn nhöõng chieác laù ít oûi, caùch ñoäng vieân, chaêm soùc baïn cuøng vôùi ñoäng taùc “laøm theo moät caùch chaùn naûn”, roài noãi ngaïc nhieân vaø caû söï bình tónh veà hình aûnh chieác laù cuoái cuøng treân töôøng ñaõ noùi leân ñöôïc tình yeâu thöông cuûa Xiu ñoái vôùi Gioân-xi thaät thaém thieát. 3. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Gioân-xi : Hình aûnh chieác laù gan goùc choáng choïi kieân cöôøng vôùi thieân nhieân khaùc nghieät ñeå baùm laáy cuoäc soáng ñaõ quyeát ñònh taâm traïng hoài sinh trong Gioân-xi. Traùi ngöôïc vôùi söï yeáu ñuoái, buoâng xuoâi chôø ñoùn caùi cheát tröôùc ñoù 4.Ngheä thuaät ñaûo ngöôïc tình huoáng hai laàn : Hai laàn ñaûo ngöôïc tình huoáng traùi chieàu nhau (töôûng Gioân-xi khoâng traùnh khoûi caùi cheát laïi soáng, cuï Bô-men ñang khoeû maïnh laïi cheát) ñeàu lieân quan ñeán beänh söng phoåi vaø chieác laù cuoái cuøng ñaõ gaây baát ngôø vaø caûm ñoäng cho ngöôøi ñoïc. ? Xiu coù bieát tröôùc yù ñònh vaø vieäc laøm cuûa cuï Bô-men khoâng? ? Neáu taùc giaû ñeå cuï Bô-men cho Xiu bieát yù ñònh cuûa mình thì söùc haáp daãn cuûa truyeän coù giaûm ñi khoâng? Vì sao? ? Thaùi ñoä cuûa Xiu khi keùo maønh laàn thöù hai nhö theá naøo? ? Taát caû thaùi ñoä, haønh ñoäng cuûa Xiu noùi leân ñöôïc ñieàu gì? ? Thöû hình dung taâm traïng cuûa Gioân-xi, Xiu vaø ngöôøi ñoïc trong hai laàn keùo maønh. ? Theo em Xiu bieát roõ söï thaät vaøo luùc naøo? Vì sao em bieát? ? Taïi sao taùc giaû laïi ñeå cho Xiu keå laïi chuyeän veà caùi cheát vaø nguyeân nhaân daãn ñeá caùi cheát cuûa cuï Bô- men? Qua ñoù ngöôøi ñoïc thaáy roõ hôn veà paåm chaát cuûa coâ hoïa só naøy? ?Trong ñoaïn trích, em thaáy Gioân- xi ñang ôû trong tình traïng nhö theá naøo? Tình traïng aáy ñaõ khieán cho coâ hoïa só naøy coù taâm traïng gì? ? Nguyeân nhaân saâu xa naøo quyeát ñònh taâm traïng hoài sinh cuûa Gioân-xi? ?Taïi sao nhaø vaên keát thuùc truyeän baèng lôøi keå cuûa Xiu maø khoâng ñeå Gioân-xi coù phaûn öùng gì theâm? ? Tình traïng cuûa Gioân-xi vaø cuï Bô-men ôû ñaàu vaø cuoái truyeän thay ñoåi nhö theá naøo? Söï soáng cheát cuûa hoï lieân quan ñeán nhöõng gì? Nhöõng tình huoáng naøy coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi ngöôøi ñoïc? ? Ngheä thuaät ñaëc saéc ñaûo ngöôïc tình huoáng hai laàn gaây baát ngôø vaø taïo ra söï haáp daãn ñaëc bieät cho truyeän ngaén naøy laø ôû ñaâu? Em haõy phaân tích vaø neâu daãn chöùng. Suy nghÜ Tr¶ lêi Suy nghÜ Tr¶ lêi Suy nghÜ Tr¶ lêi Suy nghÜ Tr¶ lêi Suy nghÜ Tr¶ lêi Suy nghÜ Tr¶ lêi Suy nghÜ Tr¶ lêi - Gioân-xi laø coâ gaùi treû, moät hoïa só treû ñang bò beänh söng phoåi naëng. Beänh taät vaø ngheøo tuùng khieán coâ chaùn naûn. Ñaây cuõng laø taâm traïng cuûa nhöõng ngöôøi ít coù nghò löïc. - Hình aûnh chieác laù ñaõ laøm coâ thay ñoåi taâm traïng. - Keát thuùc nhö vaäy laø vöøa ñuû, truyeän seõ coù dö aâm ñeå laïi trong loøng ngöôøi ñoïc nhieàu suy nghó vaø nhöõng döï ñoaùn. - Tình traïng cuûa hoï ñaûo ngöôïc cho nhau vaø ñeàu lieân quan ñeán chieác laù cuoái cuøng vôùi beänh söng phoåi. - Gaây baát ngôø vaø caûm ñoäng. - Laàn baát ngôø vaø ñaûo ngöôïc tình huoáng laàn thöù nhaát: vôùi Gioân- xi , ai cuõng töôûng coâ seõ cheát nhöng laïi daàn daàn hoài phuïc Laàn thöù hai: cuï Bô- men tuy coù nghieän röôïu nhöng vaãn coøn khoûe maïnh boãng caûm laïnh s­ng phoåi vaø qua ñôøi caùch ñoù hai ngaøy. Ñieàu thuù vò laø ôû choã hai söï baát ngôø vaø ñaûo ngöôïc treân ñeàu gaén lieàn vôùi beänh söng phoåi vaø chieác laù cuoái cuøng. Hình aûnh chieác laù cuõng coù hai maët; maët phaûi cöùu ngöôøi, maët traùi haïi ngöôøi. Hoaït ñoäng 2: tæng kÕt III. Toång keát Ghi nhôù tr.90 SGK. Khaùi quaùt chuû ñeà tö töôûng cuûa taùc phaåm “ Chieác laù cuoái cuøng? Gäi häc sinh ®äc ghi nhí (+ Nhöõng tình yeâu thöông cao caû cuûa nhöõng con ngöôøi ngheøo khoå vôùi nhau. + Söùc maïnh cuûa tình yeâu cuoäc soáng chieán thaéng beänh taät. + Söùc maïnh vaø giaù trò nhaân sinh, nhaân baûn cuûa ngheä thuaät.) 1 häc sinh ®äc 3. Cñng cè: ? DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña Gi«n - Xi? 4. DÆn dß: häc bµi và chuÈn bÞ bµi “tõ ®Þa ph­¬ng” **************************************** Ngµy so¹n : 25 /9 / 2011. Líp 8A. TiÕt : Ngµy d¹y:… /9/2011 ………. SÜ sè: 24V¾ng:………………… TiÕt 31 – TiÕng viÖt. Ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng PhÇn tiÕng viÖt I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t : 1. Kieán thöùc: Các từ địa phương chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích. 2. Kó naêng: - S/d từ ngữ địa phương chỉ quan hệ thân thích ruột thịt 3. Thaùi ñoä: - gi¸o dôc ý thøc sö dông tõ ®Þa ph­¬ng ®óng n¬i , ®óng chç. II. CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Soaïn baøi + ghi baûng phuï. - Hoïc sinh: Traû lôøi caùc caâu hoûi GV cung caáp. III. TIEÁN TRÌNH LÊN LỚP: 1.KiÓm tra bµi cò: - Neâu chöùc naêng cuûa tình thaùi töø. Ñaët caâu coù tình thaùi töø. 2. Baøi môùi: Ho¹t ®éng cña GV H§ cña häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1:«n tËp kh¸i niÖm tõ ®Þa ph­¬ng I.Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng lµ nh÷ng tõ ng÷ ®­îc dïng ë mét vïng ,miÒn nµo ®ã trªn l·nh thæ viÖt nam * Gièng nhau: tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vÉn cã nh÷ng ®iÓm chung so víi ng«n ng÷ toµn d©n vÒ c¸c mÆt ng÷ ©m , tõ vùng , ng÷ ph¸p. * Kh¸c nhau :chØ cã mét sè kh¸c biÖt vÒ ng÷ ©m tõ vùng .Nh­ng vÉn cã thÓ hiÓu ®­îc trªn c¬ së ®èi chiÕu víi t÷ ng÷ toµn d©n. 1. sù kh¸c nhau vÒ ng÷ ©m: + B¾c bé hay lÉn c¸c phô ©m : l / n => nÐ tr¸nh (lÐ ) d /r / gi => ra tr­êng (da) s /x ch / tr + Nam bé :lÉn c¸c cÆp phô ©m v/ d => v« (d«) n/ ng + Vïng nam bé , trung bé .nghÖ tÜnh lÉn thanh ®iÖu : hái / ng·; s¾c / hái ; ng· / huyÒn. 2. sù kh¸c biÖt vÒ tõ vùng. - Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng cã nh÷ng ®¬n vÞ mµ tõ toµn d©n kh«ng cã VD : sÇu riªng, m·ng cÇu , m¨ng côt , ch«m ch«m. - Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng cã nh÷ng ®¬n vÞ song song tån t¹i cïng tõ ng÷ toµn d©n VD: mÑ – m¸. Bè – ba . ? Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng? Gv ®­a ra mét sè vÝ dô Cha - thÇy ,ba . MÑ – u, bÇm , m¸. B¸c – b¸ ? Nh×n vµo vÝ dô trªn em h·y cho biÕt ®©u lµ tõ ®Þa ph­¬ng, ®©u lµ tõ toµn d©n? ?VËy em h·y cho biÕt gi÷a tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ tõ ng÷ toµn d©n cã ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? ?Em hiÓu thÕ nµo lµ sù kh¸c nhau vÒ ng÷ ©m? ? cho vÝ dô cô thÓ? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ sù kh¸c nhau vÒ tõ vùng? Tr¶ lêi . Quan s¸t vÝ dô vµ x¸c ®Þnh. Tr¶ lêi. Tr¶ lêi: kh¸c thÓ hiÖn ë Phô ©m ®Çu vµ thanh ®iÖu H®2:lËp – kÎ b¶ng ®èi chiÕu tõ ng÷ toµn d©n vµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng STT Tõ ng÷ toµn d©n Tõ ng÷ ®­îc dïng ë ®Þa ph­¬ng em 1 Cha Thầy , cha, bố 2 mÑ Má, Mợ, u, bầm 3 «ng néi 4 Bµ néi 5 «ng ngo¹i 6 Bµ ngo¹i 7 B¸c (anh trai cña cha) 8 B¸c ( vî anh trai cña cha) Cô 9 Chó ( em trai cña cha) Dượng 10 ThÝm (vî cña chó) 11 B¸c (chÞ g¸i cña cha) Cô 12 B¸c (chång chÞ g¸i cña cha) Dượng 13 C« ( em g¸i cña cha) 14 Chó (chång em g¸i cña cha) Dượng 15 B¸c ( anh trai cña mÑ ) 16 B¸c ( vî anh trai cña mÑ ) 17 CËu ( em trai cña mÑ ) 18 Mî ( vî em trai cña mÑ) 19 B¸c ( chÞ g¸i cña mÑ ) 20 B¸c ( chång chÞ g¸i cña mÑ ) 21 D× ( em g¸i cña mÑ ) 22 Chó ( chång em g¸i cña mÑ ) 23 Anh trai 24 chÞ d©u ( vî cña anh trai ) 25 Em trai 26 Em d©u ( vî cña em trai ) 27 chÞ g¸i 28 Anh rÓ ( chång cña chÞ g¸i ) 29 Em g¸i 30 Em rÓ ( chång cña em g¸i ) 31 Con 32 Con d©u ( vî cña con trai ) 33 Con rÓ ( chång cña con g¸i) ?s­u tÇm mét sè tõ ng÷ chØ ng­êi cã quan hÖ ruét thÞt ®­îc dïng ë ®Þa ph­¬ng kh¸c? Suy nghÜ – tr¶ lêi VD : B¸c – b¸, giµ. Bè – tÝa. 3. Cñng cè: ? thÕ nµo lµ tõ ®Þa ph­¬ng? 4. DÆn dß: häc bµi và chuÈn bÞ bµi “LËp dµn ý cho bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m” Ngµy so¹n : 26 /9 / 2011. Líp 8A. TiÕt : Ngµy d¹y:… /9/2011 SÜ sè: 24V¾ng:………………… Tieát 32 – Taäp laøm vaên LAÄP DAØN YÙ CHO BAØI VAÊN TÖÏ SÖÏ KEÁT HÔÏP VÔÙI MIEÂU TAÛ VAØ BIEÅU CAÛM I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t: 1. Kieán thöùc : - Cách lập dàn ý cho VBTS có s/d y/tố mtả và b/cảm. 2. Kó naêng : - Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn TS k/hợp với mtả và b/cảm ; - Viết một bài văn TS có s/d y/tố mtả và b/cảm có độ dài khoảng 450 chữ 3. Thaùi ñoä : - Chuù yù keát hôïp mieâu taû vaø bieåu caûm khi chuaån bò yù cho moät baøi vaên töï söï. II. CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Soaïn baøi + tham khaûo saùch “Caùc daïng baøi TLV” - Hoïc sinh : Traû lôøi caùc caâu hoûi a,b,c tr.94 SGK III. . TIEÁN TRÌNH LÊN LỚP 1.KiÓm tra bµi cò: Caùch saép xeáp caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm trong vaên baûn töï söï? Vai troø, taùc duïng cuûa caùc yeáu toá naøy? 2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : Ñeå vieát ñöôïc moät baøi vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm toát ta phaûi coù moät daøn yù toát. Hoâm nay, ta seõ tìm hieåu veà caùch laäp daøn yù cho kieåu vaên baûn naøy. Ho¹t ®éng cña GV H§ cña häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1: Daøn yù cuûa baøi vaên töï söï: I. Daøn yù cuûa baøi vaên töï söï: 1. Tìm hieåu daøn yù cuûa baøi vaên töï söï : + Môû baøi: Töø ñaàu ® “la lieät treân baøn”. Keå vaø taû quang caûnh chung cuûa buoåi sinh nhaät. + Thaân baøi: “Vui thì vui … khoâng noùi”. Keå veà moùn quaø sinh nhaät ñoäc ñaùo. + Keát baøi: ñoaïn coøn laïi. Caûm nghó veà moùn quaø sinh nhaät -Keå vieäc ñöôïc moùn quaø sinh nhaät ñoäc ñaùo. Ngöôøi keå laø nhaân vaät Trang ôû ngoâi thöù nhaát. - Truyeän keå veà dieãn bieán cuûa buoåi sinh nhaät xoay quanh nhaân vaät chính laø Trang vôùi caùc baïn nhö Trinh, Thanh. Trang: hoàn nhieân, soát ruoät; Trinh: kín ñaùo, chaân thaønh; Thanh: nhanh nheïn , tinh yù. Môû ñaàu: Trong buoåi sinh nhaät vui veû, Trang soát ruoät vì ngöôøi baïn thaân nhaát chöa ñeán. Dieãn bieán: Trinh ñeán vaø giaûi toaû nhöõng baên khoaên cuûa Trang, ñænh ñieåm laø moùn quaø sinh nhaät ñoäc ñaùo: moät chuøm oåi maø Trinh chaêm soùc töø khi coøn laø nuï hoa. Keát thuùc: Caûm nghó cuûa Trang. - Yeáu toá mieâu taû: suoát caû buoåi saùng, nhaø toâi taáp naäp keû ra, ngöôøi vaøo… caùc baïn ngoài chaät caû nhaø… nhìn thaáy Trinh ñang töôi cöôøi… Trinh daãn toâi ra vöôøn… Trinh lom khom… Trinh vaãn laëng leõ cöôøi, chæ gaät ñaàu khoâng noùi. (Giuùp ngöôøi ñoïc coù theå hình dung ra khoâng khí cuûa noù vaø caûm nhaän ñöôïc tình baïn thaém thieát giöõa Trang vaø Trinh.) + Yeáu toá bieåu caûm: toâi vaãn cöù boàn choàn khoâng yeân…. Baét ñaàu lo… tuûi thaân vaø giaän Trinh. (Boäc loä tình caûm baïn beø chaân thaønh vaø saâu saéc giuùp cho ngöôøi ñoïc hieåu raèng taëng caùi gì khoâng quan troïng baèng taëng nhö theá naøo.) - Keå theo thöù töï thôøi gian nhöng trong khi keå taùc giaû coù duøng hoài öùc (laâu laém, töø naõy, thaùng tröôùc…) 2 . Daøn yù cuûa moät baøi vaên töï söï: Ghi nhôù tr.95 SGK. Tìm hieåu baøi vaên : “Moùn quaø sinh nhaät”. ? Chæ ra ba phaàn môû baøi, thaân baøi, keát baøi vaø noäi dung khaùi quaùt cuûa moãi phaàn ?. ? Truyeän keå veà vieäc gì? Ai laø ngöôøi keå chuyeän? ? Caâu chuyeän xaûy ra ôû ñaâu? Vaøo luùc naøo? Trong hoaøn caûnh naøo? Chuyeän xaûy ra vôùi ai? Coù nhöõng nhaân vaät naøo? Ai laø nhaân vaät chính? Tính caùch cuûa moãi nhaân vaät ra sao? ?Caâu chuyeän dieãn ra nhö theá naøo? Häc sinh th¶o luËn (3 ohót) ?Chæ ra caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm. Vaø neâu taùc duïng cuûa caùc yeáu toá naøy ? ?Taùc giaû keå theo thöù töï naøo? ?Qua vieäc tìm hieåu vöøa roài, haõy neâu noäi dung chính cuûa moãi phaàn trong daøn yù baøi vaên töï söï. HS ñoïc baøi vaên HS Chæ ra ba phaàn môû baøi, thaân baøi, keát baøi vaø noäi dung khaùi quaùt cuûa moãi phaàn. Suy nghÜ Tr¶ lêi. Suy nghÜ Tr¶ lêi. Suy nghÜ Tr¶ lêi. NhËn phiÕu –Th¶o luËn Tr×nh bµy NhËn xÐt Bæ xung. Suy nghÜ Tr¶ lêi. Xem phaàn 2 tr.95 SGK * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp II. Luyeän taäp 1. Laäp daøn yù caâu chuyeän Coâ beù baùn dieâm : A. Môû baøi: Hoaøn caûnh coâ beù trong ñeâm giao thöøa. B. Thaân baøi: + Söï vieäc: Coâ beù khoâng daùm veà nhaø, tìm moät goùc töôøng ñeå traùnh reùt. Coâ queït dieâm ñeå söôûi aám. Naêm laàn queït dieâm, coâ coù naêm moäng töôûng: loø söôûi, baøn aên, caây thoâng Noâ-en, ngöôøi baøvaø cuøng baø bay leân trôøi. + Mieâu taû: caûnh vaéng veû taêm toái ngoaøi ñöôøng; caûnh aám cuùng trong nhaø; hình aûnh loø söôûi, baøn aên, caây thoâng vaø ngöôøi baø; caûnh hai ngöôøi bay leân trôøi. + Bieåu caûm: söï caûm thoâng ñoái vôùi nhöõng moäng töôûng cuûa coâ beù. C. Keát baøi: Caùi cheát thöông taâm vaø thaùi ñoä laïnh luøng cuûa nhöõng ngöôøi chöùng kieán. 2. Chuù yù: + Söï vieäc : moät kæ nieäm. +Mieâu taû : ngöôøi baïn. +Bieåu caûm: xuùc ñoäng vaø nhôù maÜ ? Töø vaên baûn Coâ beù baùn dieâm, haõy laäp daøn yù cô baûn theo gôïi yù trong SGK / 95 HS döïa vaøo vaên baûn Coâ beù baùn dieâm neâu yù chính töøng phaàn theo gôïi yù cuûa BT. 3. Cñng cè: ? Dµn ý cña mét bµi v¨n tù sù gåm mÊy phÇn lµ nh÷ng phÇn nµo ? DÆn dß: häc bµi , lµm bµi tËp sè 2. chuÈn bÞ bµi “Hai c©y phong” ************************************* Ngµy so¹n : / 10 / 2011 Líp 8A. TiÕt : Ngµy d¹y:… / 10 /2011 SÜ sè: V¾ng:………………… Tieát 33 – V¨n b¶n HAI CÂY PHONG (Trích Ngöôøi thaày ñaàu tieân – Ai-ma-toáp) ( Gáo dục Kĩ năng sống) I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t: 1. Kieán thöùc: - Vẻ đẹp và ý nghĩa h/ả 2 cây phong trong đoạn trích. - Sự gắn bó giữa người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen. - Cách xây dựng mạch kể ; cách mtả giàu hả và lời văn giàu cảm xúc. 2. Kó naêng: - Đọc – hiểu một VB có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật mtả, b/cảm trong một đoạn trích TS - Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức b/cảm của các hả trong đoạn trích.. * GD KNS:Bieát ôn nhöõng ngöôøi döôõng duïc.Coù traùch nhieäm ñ/v queâ höông. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc loøng yeâu queâ höông vaø loøng bieát ôn thaày, coâ giaùo. II. CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân: Soaïn baøi + ñoïc truyeän ngaén Ngöôøi thaày ñaàu tieân. * PP-KT: Thảo luận , trao đổi, phân tích giá trị nội dung và ghệ thuật - Hoïc sinh: Traû lôøi caùc caâu hoûi 1,2 tr.100 SGK. III. TIEÁN TRÌNH LÊN LỚP: 1. KiÓm tra bµi cò: - Vì sao Gioân-xi khoûi beänh? Qua ñoù em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì? - Vì sao böùc tranh cuûa cuï Bô-men ñöôïc coi laø moät kieät taùc? Em hieåu theá naøo laø tình huoáng ñaûo ngöôïc hai laàn? 2. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: Tình yeâu thöông con ngöôøi ñaõ bieåu hieän roõ neùt trong taùc phaåm Chieác laù cuoái cuøng vaø nhieàu taùc phaåm khaùc. Beân caïnh ñoù, tình yeâu queâ höông vaø loøng bieát ôn cuõng laø nhöõng tình caûm thöôøng ñöôïc theå hieän vôùi nhöõng caûm xuùc ñaëc bieät töø nhöõng hình aûnh thaân thuoäc nhaát. Baøi Hai caây phong ta hoïc hoâm nay laø moät trong nhöõng vaên baûn theå hieän noäi dung ñoù. Ho¹t ®éng cña GV H§ cña häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1: Giíi thiÖu t¸c gi¶ - t¸c phÈm I.Giíi thiÖu t¸c gi¶ - t¸c phÈm. 1.T¸c gi¶: Ai – ma – tèp ( sinh n¨m 1928) lµ nhµ v¨n C­ – r¬ - g­ – xtan thuéc Liªn X« tr­íc ®©y 2.T¸c phÈm :SGK /99 Gäi häc sinh ®äc chó thÝch * SGK ?Neâu vaøi neùt veà taùc giaû vaø taùc phaåm ?. Boå sung veà taùc giaû: OÂng xuaát thaân trong moät gia ñình vieân chöùc. Tröôùc khi laø nhaø vaên oâng laø caùn boä kó thuaät chaên nuoâi. ? V¨n b¶n ®­îc trÝch tõ phÇn nµo cña v¨n b¶n “Ng­êi thÇy ®Çu tiªn”Nhan ®Ò cã ph¶i do t¸c gi¶ Ai – ma - Tèp ®Æt kh«ng? 1 häc sinh ®äc - Suy nghÜ . - Tr¶ lêi. - Suy nghÜ . - Tr¶ lêi. H§ 2: §äc - hiÓu v¨n b¶n II. §äc – hiÓu v¨n b¶n 1. §äc : 2. T×m hiÓu chó thÝch 3. Tãm t¾t truyÖn 4. KiÓu v¨n b¶n -Töï söï. - GV höôùng daãn caùch ñoïc: gioïng chaäm raõi , hôi buoàn, gôïi nhôù nhung vaø nghó suy cuûa ngöôøi keå chuyeän. - Goïi 3 HS ñoïc theo 3 ñoaïn cuûa vaên baûn. Cho HS ñoïc moät soá chuù thích - Toùm taét truyeän Ngöôøi thaày ñaàu tieân. (Thaûo nguyeân : vuøng ñaát ôû oân ñôùi vaø haøn ñôùi. Ngöôøi voâ danh: chæ thaày Ñuy-sen.) ? Haõy xaùc ñònh kieåu vaên baûn. Nghe 3 häc sinh ®äc Chuù yù caùc chuù thích 3,5,15. häc sinh tãm t¾t truyÖn H§3: T×m hiÓu chi tiÕt III.T×m hiÓu chi tiÕt 1. Hai maïch keå loàng gheùp: - Trong maïch keå xöng “toâi”: “toâi” laø ngöôøi keå chuyeän vaø töï giôùi thieäu laø hoaï só. - Trong maïch keå xöng “chuùng toâi”: vaãn laø ngöôøi keå chuyeän treân nhöng laïi nhaân danh caû “boïn con trai ngaøy tröôùc” keå vaø hoài aáy ngöôøi keå chuyeän cuõng laø moät ñöùa treû trong boïn. ? Haõy xaùc ñònh hai maïch keå phaân bieät loàng gheùp vaøo nhau trong vaên baûn. ? Nhaân vaät keå chuyeän coù vò trí nhö theá naøo ôû töøng maïch keå? ?Vì sao coù theå noùi maïch keå cuûa ngöôøi keå chuyeän xöng “toâi’ quan troïng hôn? ? Caùch thay ñoåi ngoâi keå nhö vaäy coù taùc duïng gì? ? Hình aûnh so saùnh “nhö moät maûnh vôõ cuûa chieác göông thaàn xanh” coù yù nghóa gì ? Maïch keå “toâi” goàm caùc ñoaïn: “Laøng Ku-ku-reâu … göông thaàn xanh” “Toâi laéng nghe … Tröôøng Ñuy-sen” + Maïch keå “chuùng toâi” laø ñoaïn “Vaøo naêm hoïc … bieâng bieác kia”. - “toâi” ® ngöôøi hoaï só “chuùng toâi” ® ngöôøi hoaï só khi coøn beù vaø caùc baïn - Maïch keå “toâi” laø maïch keå chính, coøn maïch keå “chuùng toâi” laø söï vieäc hoài töôûng cuûa maïch keå “toâi”. - Caùch thay ñoåi ngoâi keå nhö vaäy laøm cho caâu chuyeän trôû neân soáng ñoäng, thaân maät, gaàn guõi, aám aùp, ñaùng tin caäy vaø chaân thaät hôn ñoái vôùi ngöôøi ñoïc. - Moät ñieàu nhoû beù nhöng thieâng lieâng. 3. Cñng cè: ? C¸ch kÓ chuyÖn víi hai m¹ch kÓ lång ghÐp cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ? 4. DÆn dß: häc bµi , chuÈn bÞ phÇn cßn l¹i cña v¨n b¶n:“Hai c©y phong” ****************************** Ngµy so¹n : / 10 / 2011 Líp 8A. TiÕt : ..Ngµy d¹y:… / / 2009 ………. SÜ sè: ..V¾ng:………………… Tieát 34 – V¨n b¶n HAI CÂY PHONG (Trích Ngöôøi thaày ñaàu tieân – Ai-ma-toáp) ( Tiếp theo) ( Gáo dục Kĩ năng sống) I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t: 1. Kieán thöùc: - Vẻ đẹp và ý nghĩa h/ả 2 cây phong trong đoạn trích. - Sự gắn bó giữa người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen. - Cách xây dựng mạch kể ; cách mtả giàu hả và lời văn giàu cảm xúc. 2. Kó naêng: - Đọc – hiểu một VB có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật mtả, b/cảm trong một đoạn trích TS - Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức b/cảm của các hả trong đoạn trích.. * GD KNS:Bieát ôn nhöõng ngöôøi döôõng duïc.Coù traùch nhieäm ñ/v queâ höông. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc loøng yeâu queâ höông vaø loøng bieát ôn thaày, coâ giaùo. II. CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân: Soaïn baøi + ñoïc truyeän ngaén Ngöôøi thaày ñaàu tieân. * PP-KT: Thảo luận , trao đổi, phân tích giá trị nội dung và ghệ thuật - Hoïc sinh: Traû lôøi caùc caâu hoûi 1,2 tr.100 SGK. III. TIEÁN TRÌNH LÊN LỚP: 1. KiÓm tra bµi cò: ? Tãm t¾t truyÖn “ Hai c©y phong” Nªu t¸c dông cña c¸ch kÓ chuyÖn lång ghÐp hai m¹ch kÓ? Baøi môùi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng cña GV H§ cña häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1: T×m hiÓu chi tiÕt ( tiÕp) III. T×m hiÓu chi tiÕt ( tiÕp) 2. Hai caây phong vaø kí öùc tuoåi thô: - Hai caây phong ñeå laïi cho ngöôøi keå chuyeän aán töôïng khoù queân veà moät thôøi tuoåi thô. - Trong maïch keå xen laãn taû, hai caây phong chæ ñöôïc phaùc hoaï ñoâi ba neùt (khoång loà, boùng raâm maùt röôïi, tieáng laù xaøo xaïc, caønh cao ngaát …) nhöng ñuùng laø neùt phaùc thaûo cuûa ngöôøi hoaï só. - Chaát hoaï só caøng theå hieän roõ ôû quang caûnh “moät theá giôùi ñeïp ñeõ voâ ngaàn cuûa khoâng gian bao la vaø aùnh saùng” vôùi “daûi thaûo nguyeân hoang vu, laøn söông môø ñuïc, nôi xa thaúm bieâng bieác, nhöõng doøng soâng laáp laùnh…bí aån ñaày söùc quyeán ruõ” ñaõ thu huùt vaø laøm ngaây ngaát ngöôøi keå chuyeän (luùc coøn beù) cuøng caùc baïn. 3. Hai caây phong vaø thaày Ñuy-sen: - Hai caây phong gaén vôùi queâ höông, gaén vôùi nhöõng kæ nieäm xa xöa ôû tuoåi hoïc troø vaø laø nhaân chöùng cuûa caâu chuyeän heát söùc caûm ñoäng (xaûy ra gaàn boán möôi naêm tröôùc) veà Ñuy-sen, ngöôøi thaày ñaàu tieân cuûa coâ beù An-tö-nai. ? Hai caây phong ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? Nhaän xeùt veà caùch mieâu taû naøy? ? Khi leân ñeán nhöõng caønh cao ngaát, ngang taàm caùnh chim bay, nhìn ra xa ngöôøi keå thaáy nhöõng gì vaø coù caûm nghó gì veà quang caûnh aáy? Coù theå hieän ñöôïc chaát hoäi hoaï khoâng? ? Töø treân cao ngaát, pheùp thaàn thoâng môû ra tröôùc maét luõ treû nhöõng ñieàu gì? Caûm giaùc aáy ñöôïc dieãn taû nhö theá naøo? ? Quang caûnh ñoù ñaõ taùc ñoäng ñeán ngöôøi keå vaø boïn treû nhö theá naøo? ? Trong maïch keå xöng “toâi”, nguyeân nhaân naøo khieán hai caây phong chieám vò trí trung taâm vaø gaây xuùc ñoäng saâu saéc cho ngöôøi keå chuyeän? Taïi sao coù theå noùi trong maïch keå xen laãn taû naøy, hai caây phong ñöôïc mieâu taû heát söùc soáng ñoäng nhö hai con ngöôøi vaø khoâng chæ thoâng qua söï quan saùt cuûa ngöôøi hoaï só ? - Hai caây phong chæ phaùc sô ñoâi ba neùt ® neùt phaùc thaûo cuûa ngöôøi ngheä só. - Thaáy: daûi thaûo nguyeân, laøn söông, doøng soâng… Caûm nghó: theá giôùi ñeïp ñeõ voâ ngaàn. Caùch taû mang ñaày chaát hoäi hoaï. - Töø treân cao nhìn xuoáng cho neân taàm maét luõ treû ñöôïc môû roäng, ñöôïc thu vaøo moät khoûang khoâng gian baùt ngaùt, moät theá giôùi vöøa quen vöøa laï. Ñoù laø khoâng gian bao la cuûa aùnh saùng ,… - Thu huùt vaø laøm ngaây ngaát. - Nguyeân nhaân: chuyeän veà thaày Ñuy-sen. Hai caây phong coøn ñöôïc taû baèng trí töôûng töôïng vaø baèng taâm hoàn ngöôøi ngheä só: caûm bieát ñöôïc chuùng vaø nhaän ra tieáng noùi rieâng cuûa chuùng Þ hai caây phong ñöôïc nhaân hoaù cao ñoä. Hai caây phong laø nhaân chöùng cuûa caâu chuyÖn xóc ñoäng veà tình caûm thaày troø. Ñuy- sen troàng hai caây phong ñeå göûi gaém öôùc mô, hi voïng nhöõng ñöùa treû ngheøo khoå, thoâng minh, ham hoïc nhö An-tö- nai sau naøy seõ lôùn leân, tröôûng thaønh, seõ thaønh ngöôøi coù ích. * Hoaït ñoäng 2: Toång keát ?Nhaän xeùt chung veà ND vaø NT cuûa vaên baûn? Gäi häc sinh ®äc ghi nhí Neâu ghi nhôù. 1 häc sinh ®äc III. Toång keát Ghi nhôù tr.101 SGK. 3. Cñng cè: ? Hai c©y phong cã vÞ trÝ nh­ thÕ nµo trong lßng ng­êi kÓ truyÖn ? 4. DÆn dß: häc bµi , «n tËp kiÓu bµi tù sù cã kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m. giê sau viÕt bµi tËp lµm v¨n sè . ********************************** Ngµy so¹n : / 10 / 2011 Líp 8A. TiÕt : ..Ngµy d¹y:… / / 2011 ………. SÜ sè: ..V¾ng:………………… Tieát 35,36 – Taäp laøm vaên ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2 I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t: 1. Kieán thöùc: - Cuûng coá kieán thöùc veà vaên baûn töï söï keát hôïp mieâu taû vaø bieåu caûm. 2. Kó naêng : - Luyeän vieát kieåu vaên baûn naøy. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yù thöùc trong moïi haønh vi cuûa mình. II.CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Ra ñeà + soaïn ñaùp aùn. - Hoïc sinh : OÂn caùch vieát vaên töï söï keát hôïp mieâu taû vaø bieåu caûm. III.tiÕn tr×nh LÊN LỚP: 1. kiÓm tra bµi cò : kh«ng kiÓm tra 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV H§ cña häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1: HS chép đề bài I.Ñeà: Keå veà moät laàn em maéc khuyeát ñieåm khieán thaày coâ giaùo buoàn. II. Lập dàn ý * Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm 1. Môû baøi: (1,5 ñieåm) Caûm nghó khi nhôù laïi loãi laàm ñaõ maéc . 2. Thaân baøi : (6 ñieåm) - Tính caùch cuûa em tröôùc khi xaûy ra loãi laàm naøy(voán laø HS ngoan naêng noå, tích cöïc, ñöôïc söï tin töôûng cuûa thaày coâ hoaëc laø HS töøng coù nhieàu vi phaïm) . - Dieãn bieán cuûa söï vieäc gaây ra khuyeát ñieåm: Nguyeân nhaân gaây ra loãi laàm. Thaùi ñoä, haønh ñoäng cuûa em. Haäu quaû cuûa loãi laàm aáy. Hình aûnh thaày, coâ giaùo trong vaø sau khi em phaïm loãi. Tình caûm vaø suy nghó cuûa em khi söï vieäc xaûy ra vaø sau ñoù(lo laéng, aân haän…) 3. Keát baøi: Suy nghó veà yù thöùc reøn luyeän baûn thaân cuûa moõi hoïc sinh. GV ®äc vµ chÐp ®Ò lªn b¶ng Häc sinh chep ®Ò Lµm bµi H§2: HD cách làm bài 3. Cñng cè: GV nhËn xÐt giê kiÓm tra 4. DÆn dß: häc bµi ChuÈn bÞ tiÕt tiÕng viÖt “ Nãi Qu¸” . *************************** Ngµy so¹n : / 10 / 2011 Líp 8A. TiÕt : ..Ngµy d¹y:… / / 2009 ………. SÜ sè: ..V¾ng:………………… Tieát 37 – Tieáng Vieät I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t: 1. Kieán thöùc: KT : - Khái niệm nói quá - Phạm vi s/d của biện pháp tu từ nói quá (chú ý cách s/d trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao,…) - Tác dụng của biện pháp nói quá. 2. Kó naêng: - Vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc – hiểu VB. 3. Thaùi ñoä: - Chuù yù söû duïng pheùp noùi quaù ñeå taêng tính bieåu caûm khi noùi, vieát. II. CHUAÅN BÒ - Giaùo vieân: Soaïn baøi + ghi baûng phuï. - Hoïc sinh: Traû lôøi caùc caâu hoûi phaàn I tr.101 SGK. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Kiểm tra 15 phót: §Ò bµi: Tình thaùi töø laø gì? T×nh th¸i tõ ®­îc ph©n lo¹i nh­ thÕ nµo?Tìm vaø neâu yù nghóa cuûa tình thaùi töø coù trong caâu sau : “Ngöôøi say röôïu maø ñi xe maùy thì tính maïng ngaøn caân treo sôïi toùc ñaáy.” §¸p ¸n – thang ®iÓm + Kh¸i niÖm ( 3 ®iÓm ): T×nh th¸i tõ lµ nh÷ng tõ ®­îc thªm vµo c©u ®Ó cÊu t¹o c©u nghi vÊn, c©u cÇu khiÕn , c©u c¶m th¸n vµ biÓu thÞ s¾c th¸i cña ng­êi nãi. + Ph©n lo¹i ( 3 ®iÓm) T×nh th¸i tõ gåm mét sè lo¹i ®¸ng chó ý nh­ sau: T×nh th¸i tõ nghi vÊn : µ, ­, h¶, hö , chø , ch¨ng… T×nh th¸i tõ cÇu khiÕn : ®i , nµo , víi….. T×nh th¸i tõ c¶m th¸n : thay , sao …….. T×nh th¸i tõ biÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m: ¹ , nhÐ , c¬ ,mµ…… + B

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án Văn 8 2011-2012 - THCS Quyết Tiến.doc
Tài liệu liên quan