Giáo án Phụ đạo Vật lý 12 tuần 3

Câu 1: Một chất điểm dđđh trên một đường thẳng quanh VTCB O với chu kì T= /5 s. Biết khi t=0 vật ở li độ

x=-4cm với vận tốc bằng không. Giá trị vận tốc cực đại là:

 A. 20 cm/s. B. 30 cm/s. C. 40 cm/s. D. 60 cm/s.

Câu 2: Một vật dđđh theo pt: x= 10 cos( (cm).

A. Tần số dđ của chất điểm là 0,4 Hz. B. Tần số dđ của chất điểm là 2,5 Hz.

C. Chu kì dđ của chất điểm là 2,5 s. D. Đáp án khác.

Câu 3: Trong dđđh, gia tốc của vật

 A. tăng khi vận tốc của vật tăng. B. giảm khi vận tốc của vật tăng.

 C. không thay đổi. D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ.

Câu 4: Hãy chỉ ra thông tin không đúng về cđ điều hoà của chất điểm:

 A. Biên độ dđ là đại lượng không đổi. B. Động năng là đại lượng biến đổi.

 C. Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ. C. Giá trị của lực tỉ lệ thuận với li độ.

Câu 6: Một vật thực hiện dđđh với chu kì dđ T= 3,14 s và biên độ dđ A= 1m. Tại thời điểm vật đi qua VTCB, vận tốc của vật đó bằng bao nhiêu?

 A. 0,5 m/s; B. 1 m/s; C. 2 m/s; D. 3 m/s.

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo Vật lý 12 tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/08/2018 Tuần: 03 PHỤ ĐẠO 12 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. CON LẮC LÒ XO Dạng I: Các khái niệm cơ bản về dao động điều hoà: Những kiến thức cần nắm: - ĐN về dđđh. Ý nghĩa của các đại lượng có trong pt dao động: x = Acos(. Trong đó A, là những hằng số. + x: li độ dao động( Khoảng cách từ vị trí của vật đến VTCB)( có thể âm hoặc dương hoặc bằng không) + A= xmax : Biên độ dao động ( A>0) + : Tần số góc (rad/s) (>0) + : Pha ban đầu (có thể âm hoặc dương hoặc bằng không) + : Pha dao động Câu 1: Trong pt dđđh: : x = Acos(. A.Biên độ A, tần số góc, pha ban đầu là các hằng số dương. B. Biên độ A, tần số góc, pha ban đầu là các hằng số âm. C. Biên độ A, t.số góc, pha b.đầu là các h.số phụ thuộc cách chọn góc t.gian t= 0. D. Biên độ A, tần số góc là các hằng số dương, pha ban đầu là hằng số phụ thuộc cách chọn góc thời gian t= 0. Câu 2: Xác định các đại lượng dđđh từ pt chuyền động theo pt: x= 4cos(. (cm; s) Xác định biên độ, chu kì, tần số, pha ban đầu của dđ. lập biểu thức của vận tốc và gia tốc Tìm giá trị cực đại của vận tốc và gia tốc Câu 3(HS TB – yếu): Pt dđ của một vật dđđh có dạng : x = 6cos(. (cm; s). Tần số góc và chu kì dao động là: A. 6 (rad/s); 0,032 s. B. 5 (rad/s); 0,2 s. C. 5 (rad/s); 1,257 s. D. 10(rad/s); 0,2 s. Câu 4: HS TB – yếu) Pt dđ của một vật dđđh có dạng : x = 0,2cos(. (m) . Chu kì T, tần số góc, pha ban đầu , biên độ A, và li độ x của vật tại thời điểm t = 0,2 s là: A. 0,1s, 5 /s, /6, 0,2m, 0,1m. B. 0,2s, 10 /s, /3, 0,1m, 0,2m. C. 0,1s, 5 /s, /6, 0,2m, 0,2m. D. 0,2s, 10 /s, /6, 0,2m, 0,1m. Câu 6: Một chất điểm dđđh trên một quĩ đạo thẳng dài 10 cm. Biên độ dđ của vật là: A. 5 cm. B. 10 cm. C. 2,5 cm. D. 20 cm. Câu 7: Pt của 1 vật dđđh có dạng: x = 20cos(2(cm); Li độ x tại thời điểm t = 0,5s là: A. 5 cm; B. – 5 cm; C. 10 cm; D. – 10 cm. Câu 8: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ α0. khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu? A. B. C. D. Câu 9:Một con lắc đơn có chiều dài 2,00m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g=9,8m/s2 . con lắc thực hiện bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút? A. 3 B. 106. C. 300 D. 2 Câu 10(HS khá giỏi): Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với li độ cực đại xm=A. Khi thế năng bằng động năng, li độ của vật là: A. B. C. D. Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4pt ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng A. 5cm/s. B. 20p cm/s. C. -20p cm/s. D. 0 cm/s. 2. Dạng II: Vận tốc – Gia tốc – Chu kì – Tần số * Pt li độ: x = Acos(. * Pt vận tốc: v = x’ = - . Khi vật ở VTCB: x = 0 ; vmax= Khi vật ở vị trí biên: x = ; ; v = 0 * Pt gia tốc: a= v’= x’’= - => +Khi vật ở VTCB: x = 0: a = 0; + Khi vật ở vị trí biên: x = ; amax = ; * Tần số góc: ; * Chu kì dđ: * Tần số dđ: Câu 1: Một chất điểm dđđh trên một đường thẳng quanh VTCB O với chu kì T= /5 s. Biết khi t=0 vật ở li độ x=-4cm với vận tốc bằng không. Giá trị vận tốc cực đại là: A. 20 cm/s. B. 30 cm/s. C. 40 cm/s. D. 60 cm/s. Câu 2: Một vật dđđh theo pt: x= 10 cos( (cm). A. Tần số dđ của chất điểm là 0,4 Hz. B. Tần số dđ của chất điểm là 2,5 Hz. C. Chu kì dđ của chất điểm là 2,5 s. D. Đáp án khác. Câu 3: Trong dđđh, gia tốc của vật A. tăng khi vận tốc của vật tăng. B. giảm khi vận tốc của vật tăng. C. không thay đổi. D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ. Câu 4: Hãy chỉ ra thông tin không đúng về cđ điều hoà của chất điểm: A. Biên độ dđ là đại lượng không đổi. B. Động năng là đại lượng biến đổi. C. Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ. C. Giá trị của lực tỉ lệ thuận với li độ. Câu 6: Một vật thực hiện dđđh với chu kì dđ T= 3,14 s và biên độ dđ A= 1m. Tại thời điểm vật đi qua VTCB, vận tốc của vật đó bằng bao nhiêu? A. 0,5 m/s; B. 1 m/s; C. 2 m/s; D. 3 m/s. Câu 7: Một chất điểm dđ dọc theo trục Ox với pt x= 10 cos 2t (cm; s) . Vận tốc cực đại của chất điểm là: A. 20 cm/s; B. 5 cm/s; C. 2 cm/s; D. Một giá trị khác. Câu 8(HS khá giỏi): Một vật dđđh với pt x= 10cos( (cm) . Thời gian ngắn nhấ vật đi từ vị trí li độ x = -8 cm đến vị trí li độ x= 8 cm là: A. 1 s; B. 2 s; C. 4 s; D. Một giá trị khác. * Công thức độc lập với thời gian: => và v= Câu 1: Một vật dđđh với pt x= Acos(. Hệ thức liên hệ giữa b.độ A, li độ x, vận tốc góc và v.tốc v có dạng: A. ; B. ; C. ; D. . Câu 2: Một vật dđđh với pt x = Acos(. Vận tốc v ở li độ x được xđ bởi CT: A. ; B. ; C. ; D. Một CT khác. Câu 3: Một vật dđđh với chu kì T= /5 s. Khi vật cách VTCB 3 cm thì nó có vận tốc v= 40 cm/s. Biên độ dđ của vật: A. 3 cm; B. 4 cm; C. 5 cm; D. Một giá trị khác. Câu 4: Một vật dđđh với tần số f= 1/ Hz, biên độ A= 5 cm. V.tốc của vật tại li độ x= 3 cm là: A. 0,4 m/s B. 0,6 m/s. C. 0.8 m/s. D. 4 m/s. Câu 5(HS khá giỏi): Một chất điểm dđđh trên một đoạn thẳng MN dài 10 cm. Biết vận tốc của nó khi qua trung điểm của MN là 40 cm/s. Tần số dđ của chất điểm là: A. 0,25 Hz; B. 4 Hz; C. 8 Hz; D. 16 Hz. Câu 6: Một vật dđđh với tần số f= 2 Hz. Khi pha dđ bằng /4 thì gia tốc của vật là a= - 8m/s2. Lấy 2=10. Biên độ dđ của vật là: A. cm; B. cm; C. cm; D. Một giá trị khác. Câu 7 (HS khá giỏi): Một chất điểm dao động điều hoà với tần số góc , chu kì T, biên độ A. Tốc độ trunh bình của chất điểm trong một chu kì là ? A. v = . B. v = . C. v = . D. v = . Câu 8: Một vật d đ đh với biên độ 20 cm. Khi vật có li độ 10 cm thì nó có vận tốc cm/s. Chu kì dao động của vật là: A. 1 s. B. 0,5 s. C. 0,1 s. D. 5 s. RÚT KINH NGHIỆM: Tổ trưởng kí duyệt 20/08/2018 HOÀNG ĐỨC DƯỠNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPHU DAO TUAN 03_12400993.doc
Tài liệu liên quan