Giáo án thể dục lớp 3

• Phaàn môû ñaàu:

1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng :

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân

* Troø chôi : "Bòt maét baét deâ"

(Hình 67)

 

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: Nhaän lôùp : GV phoå bieán yeâu caàu noäi dung tieát hoïc: Muïc tieâu Khôûi ñoäng : Ñöùng voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp 3. Troø chôi : " Tìm quaû aên ñöôïc" chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân 1 - 2' 1 - 2' 2' 4 haøng doïc voøng troøn 100 - 200m Phaàn cô baûn Kieåm tra baøi cuõ : Baøi TD phaùt trieån chung Baøi môùi : - OÂn baøi TD phaùt trieån Caû lôùp ñöùng theo ñoäi hình 3 voøng troøn ñoàng taâm, moãi em caùch nhau 2m. Taäp baøi TD chung lieân hoaøn. Böôùc ñaàu HS bieát xeáp hình thaønh boâng hoa soáng ñoäng Coù theå taäp TD theo nhaïc, troáng… 3. Troø chôi "Nhaûy ñuùng nhaûy nhanh" 10 - 12' 2-3 laàn 8 - 10' 4 - 8 HS 4 ñoäng taùc/HS taäp baøi TD 3 voøng troøn ñoàng taâm 2 x 8 nhòp Böôùc ñaàu taäp xeáp hình boâng hoa Xem saùch TD1 (hình 69) SGV/139 Phaàn keát thuùc Hoài tónh : Ñi laïi thaû loûng hít thôû saâu Heä thoáng baøi hoïc Nhaän xeùt – Daën doø Bieåu döông toå, nhoùm taäp toát Veà nhaø OÂn baøi TD phaùt trieån chung 1-2' 2' 2' Voøng troøn quanh saân 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm; TUAÀN 29 THEÅ DUÏC – BAØI 58 OÂN BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI HOA HOAËC CÔØ – TROØ CHÔI “AI KEÙO KHOEÛ” I. MUÏC TIEÂU : - OÂn baøi TD chung phaùt trieån vôùi hoa (côø). HS thuoäc baøi vaø thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc - Hoïc Troø chôi: "Ai keùo khoûe" HS bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu bieát tham gia chôi II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân Coøi Keû saün 3 voøng troøn ñoàng taâm NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Chaïy chaäm treân saân tröôøng 2. Khôûi ñoäng : Ñöùng voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp 3. Troø chôi : Chôi troø " Voøng troøn" 1 - 2' 1 - 2' 2' 4 haøng doïc 100 - 200m Xem saùch TD/2 Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : TD phaùt trieån chung 2. Baøi môùi : - OÂn baøi TD phaùt trieån chung vôùi hoa GV saép xeáp HS theo ñoäi hình 3 voøng troøn ñoàng taâm, ôû giöõa coù 3 em ñöùng quay löng vaøo nhau. HS ñöùng caùch nhau 2m. Thöïc hieän baøi TD lieân hoaøn töø 2-3 laàn: Caàn taäp treân neàn nhaïc 3. Troø chôi: Laøm quen troø chôi "Ai keùo khoûe" 2' 7 - 8' 10 - 12' 4 - 8 em ñoù laø nhuïy hoa 2x8 nhòp SGV/140 hình 70 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Ñi theo voøng troøn, vöøa ñi vöøa thaû loûng hít thôû saâu. Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Ñaùnh giaù tieát hoïc Veà nhaø OÂn baøi TD phaùt trieån chung 1 - 2' 2' Voøng troøn quanh saân 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 30 THEÅ DUÏC – BAØI : 59 HOAØN THIEÄN BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI HOA – HOÏC TUNG VAØ BAÉT BOÙNG I. MUÏC TIEÂU : - Hoaøn thieän baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa. Yeâu caàu HS thuoäc baøi thöïc hieän töông ñoái chính xaùc töøng ñoäng taùc. - Hoïc tung baét boùng caù nhaân. - Chôi troø chôi " Ai keùo khoûe" II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân 2 – 3 em 1 quaû boùng Keû saün 3 voøng troøn ñoàng taâm, boâng hoa NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân 2. Khôûi ñoäng :Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp 3. Troø chôi : " Keát baïn" 1 - 2' 1 - 2' 2' 4 haøng doïc 100-200m voøng troøn Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : Baøi TD phaùt trieån chung 2. Baøi môùi : OÂn baøi TD phaùt trieån chung vôùi hoa. Caû lôùp cuøng thöïc hieän lieân hoan baøi TD phaùt trieån chung. Laàn 1 : GV chæ huy Laàn 2 : Do caùn söï lôùp chæ huy GV quan saùt nhaéc nhôû. 3. Troø chôi: hoïc tung vaø baét boùng baèng 2 tay Chôi troø chôi "Ai keùo khoûe" 5 - 7' 2 laàn 8 - 10' 6 - 8' 4 - 8 HS 4 haøng ngang 4 x 8 nhòp SGV/142 Moãi toå cöû 3 baïn thi tìm ngöôøi voâ ñòch Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Ñi thaû loûng hít thôû saâu. Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt : Bieåu döông caù nhaân, toå Veà nhaø OÂn baøi TD phaùt trieån chung 1-2' 2' 1' Hình troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 30 THEÅ DUÏC – BAØI : 60 OÂN TAÄP BAØI THEÅ DUÏC VÔÙI HOA HOAËC CÔØ I. MUÏC TIEÂU : kieåm tra -OÂn taäp baøi TD phaùt trieån chung vôùi hoa hoaëc côø. HS thuoäc baøi vaø thöïc hieän töông ñoái chính xaùc. - Tung boùng moät tay, baét boùng baèng hai tay – HS bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng coøi 2 –3 em/1 quaû boùng NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc 2. Khôûi ñoäng : Taäp baøi TD phaùt trieån chung 3. Troø chôi : Chôi troø chôi HS öa thích. Ñi ñeàu theo nhòp, vöøa ñi vöøa haùt. 1 - 2' 2' 2' 2' 1 laàn lieân hoan 2 x 8 nhòp 4 haøng doïc Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi : Kieåm tra baøi TD phaùt trieån chung 8 ñoäng taùc vôùi hoa. Noäi dung : HS thöïc hieän laàn löôït 8 ñoäng taùc cuûa baøi TD ñaõ hoïc moãi ñôït KT 5 – 7 em GV coù theå cho HS baét thaêm moãi phieáu coù teân 5 –6 ñoäng taùc Caùch ñaùnh giaù. (xem SGV/144) 3. Troø chôi: "Ai keùo khoûe" SGV/144 16 - 18' 2 - 3' 4 haøng doïc Moãi HS chæ kieåm tra 1 laàn HS thöïc hieän Theo yeâu caàu cuûa GV Hoaëc baét thaêm 4 haøng ngang Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Ñöùng taïi choã, voã tay haùt 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt vaø coâng boá keát quaû kieåm tra Veà nhaø taäp baøi TD ñaõ hoïc 1 - 2' 2 - 3' 4 haøng ngang 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 31 THEÅ DUÏC – Baøi : 61 OÂN TUNG VAØ BAÉT BOÙNG CAÙ NHAÂN – TROØ CHÔI “AI KEÙO KHOEÛ” I. MUÏC TIEÂU : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân HS thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái ñuùng. - Chôi troø chôi " Ai keùo khoûe" HS bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng coøi 2 –3 em /1 quaû boùng NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Ñi ñeàu theo nhòp vöøa ñi vöøa haùt 2. Khôûi ñoäng : Taäp baøi TD phaùt trieån chung 1 laàn lieân hoaøn 3. Troø chôi : Chaïy chaäm 1 voøng saân taäp 1-2' 2' 1 laàn 4 haøng doïc 4 haøng ngang 2 x 8 nhòp 100 – 200m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân - GV taäp hôïp : OÂn caùch caàm boùng tö theá ñöùng chuaån bò tung boùng baét boùng. HS ñöùng taïi choã taäp trung vaø baét boùng moät soá laàn sau ñoù môùi di chuyeån ñeå ñoùn baét boùng Sai Ñuùng GV xem SGV/145, 146 Ñeå söûa sai cho HS 3. Troø chôi: "Ai keùo khoûe" 12 - 14' 6 - 8' 4 haøng ngang GV laøm maãu Caùc Toå cöû 3 – 5 em thi ñua " Ai keùo khoûe" tìm ngöôøi voâ ñòch Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Chaïy chaäm thaû loûng xung quanh saân Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông : caù nhaân, toå Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1-2' 2' 2' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 31 THEÅ DUÏC – BAØI : 62 TROØ CHÔI AI KEÙO KHOEÛ I. MUÏC TIEÂU : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng. HS bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. - Chôi troø chôi " Ai keùo khoûe" HS bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng coøi 2 –3 em /1 quaû boùng NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Ñi ñeàu theo nhòp vöøa ñi vöøa haùt 2. Khôûi ñoäng : Taäp baøi TD phaùt trieån chung 1 laàn lieân hoaøn 3. Troø chôi : Chaïy chaäm 1 voøng saân taäp 1-2' 2' 1 laàn 4 haøng doïc 4 haøng ngang 2 x 8 nhòp 100 – 200m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân - GV taäp hôïp : OÂn caùch caàm boùng tö theá ñöùng chuaån bò tung boùng baét boùng. HS ñöùng taïi choã taäp trung vaø baét boùng moät soá laàn sau ñoù môùi di chuyeån ñeå ñoùn baét boùng Sai Ñuùng GV xem SGV/145, 146 Ñeå söûa sai cho HS 3. Troø chôi: "Ai keùo khoûe" 12 - 14' 6 - 8' 4 haøng ngang GV laøm maãu Caùc Toå cöû 3 – 5 em thi ñua " Ai keùo khoûe" tìm ngöôøi voâ ñòch Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : chaïy chaäm thaû loûng xung quanh saân Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông : caù nhaân, toå Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1-2' 2' 2' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 32 THEÅ DUÏC – Baøi : 63 OÂN TUNG VAØ BAÉT BOÙNG CAÙ NHAÂN – TROØ CHÔI “CHUYEÅN ÑOÀ VAÄT” I. MUÏC TIEÂU : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm 2 ngöôøi. HS bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - Hoïc troø chôi " Chuyûeân ñoà vaät" HS bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu bieát tham gia chôi II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng coøi 2 –3 em /1 quaû boùng NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa giôø hoïc (muïc tieâu) Taäp baøi TD phaùt trieån chung 2. Khôûi ñoäng :1 laàn lieân hoaøn 3. Troø chôi : "Tìm con vaät bay ñöôïc chaïy chaäm 1 voøng saân 1-2' 2' 4 haøng doïc 2 x 8 nhòp voøng troøn 150 – 200m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ :Ñoäng taùc tung vaø baét boùng 2. Baøi môùi :- OÂn baøi ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm 2 ngöôøi. - Töøng em taäp trung vaø baét boùng moät soá laàn, sau ñoù chia toå taäp theo töøng ñoâi moät. - Chuù yù phoái hôïp toaøn thaân khi thöïc hieän tung vaø baét boùng. Sau moät laàn GV höôùng daãn caùch di chuyeån ñeå baét boùng. Khi di chuyeån caàn nheï nhaøng, nhanh nheïn. Troø chôi: laøm quen troø chôi " Chuyeån ñoà vaät" Höôùng daãn caùch chôi 10 -12' 8 - 10' 4-8 em Tranh TB Tung vaø baét boùng (4 haøng doïc) SGV/148 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : chaïy chaäm thaû loûng hít thôû saâu Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1 - 2' 2 - 3' voøng troøn 4 haøng ngang 4 haøng ngang- doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 32 THEÅ DUÏC – Baøi : 64 TUNG VAØ BAÉT BOÙNG THEO NHOÙM NGÖÔØI I. MUÏC TIEÂU : - Tung vaø baét boùng theo nhoùm 3 ngöôøi. HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - Hoïc troø chôi " Chuyeån ñoà vaät" HS bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu bieát tham gia chôi II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng 2 –3 em /quaû boùng NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa giôø hoïc 2. Khôûi ñoäng : Taäp baøi TD phaùt trieån chung 3. Troø chôi : "Tìm con vaät bay" ñöôïc chaïy chaäm 1 voøng saân 1-2' 2' 1 laàn lieân hoaøn 2 x 8 nhòp 150 – 200m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ :Ñoäng taùc tung vaø baét boùng 2. Baøi môùi :- OÂn baøi ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm 3 ngöôøi. - Töøng em moät taäp trung vaø baét boùng moät soá laàn, sau ñoù chia toå taäp theo töøng ñoâi moät. - Chuù yù phoái hôïp toaøn thaân khi thöïc hieän tung vaø baét boùng. Sau moät laàn GV höôùng daãn caùch di chuyeån ñeå baét boùng. Khi di chuyeån caàn nheï nhaøng, nhanh nheïn vöøa taàm kheùo leùo baét boùng hoaëc tung boùng. Troø chôi: Laøm quen troø chôi " Chuyeån ñoà vaät" 2' 10-12' 8-10' 4-8 em 4 haøng ngang theo nhoùm caëp Hình 71/SGV trang 150 SGV/148 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : chaïy chaäm thaû loûng hít thôû saâu Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1 - 2' 2 - 3' 1 - 2' voøng troøn 4 haøng doïc 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 33 THEÅ DUÏC – Baøi : 65 TUNG VAØ BAÉT BOÙNG THEO NHOÙM 3 NGÖÔØI – TROØ CHÔI “CHUYEÅN ÑOÀ VAÄT” I. MUÏC TIEÂU : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm 3 ngöôøi. HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. - Chôi troø chôi " Chuyeån ñoà vaät" yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng Coøi 3 em /quaû boùng 2 em / 1 daây nhaûy NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc 2. Khôûi ñoäng : Taäp baøi TD phaùt trieån chung 1 laàn lieân hoøan 3. Troø chôi : Chaïy 1 voøng quanh saân taäp 2' 2' 4 haøng doïc 4 haøng ngang 2 x 8 nhòp 200-300m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi :- OÂn baøi ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo 3 nhoùm ngöôøi. - Thöïc hieän ñoäng taùc tung vaø baét boùng qua laïi cho nhau caùc tình huoáng trong khi thöïc hieän baøi taäp. Hs thöïc hieän töøng ñöôøng boùng cao thaáp gaàn hay xa ñeå di chuyeån tôùi choã baét boùng, khi baét boùng xong sang ñoäng taùc tung boùng Troø chôi: "Nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân" " Chuyeån ñoà vaät" 10 - 12' chuyeån 4-5' 7-9' 1 nhoùm/ 3 ngöôøi ñöùng hình tam giaùc Hình 71/SGV trang 150 Xem troø chôi SGV/152 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Ñöùng thaønh voøng troøn cuoái ngöôøi thaû loûng GV vaø HS heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông – Pheâ bình tieát hoïc Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1 - 2' 2 - 3' 1' voøng troøn 4 haøng 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 33 THEÅ DUÏC – BAØI 66 OÂN TUNG VAØ BAÉT BOÙNG THEO NHOÙM 2 – 3 NGÖÔØI I. MUÏC TIEÂU : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 ngöôøi. HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. - Chôi " Chuyûeân ñoà vaät" hoïc sinh bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng 2-3 em /1quaû boùng 2 em / 1 daây nhaûy NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Taäp baøi TD phaùt trieån chung 2. Khôûi ñoäng : Troø chôi : Chôi troø Hs öa thích Chaïy chaäm 1 voøng saân tröôøng 1 - 2' 2' 4 haøng doïc 1 lieân hoaøn-2 x 8 nhòp 200-300m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : Baøi TD phaùt trieån chung 2. Baøi môùi :- OÂn baøi ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân theo 2 - 3 ngöôøi. - Hs thöïc hieän caù nhaân taïi choã 1 soá laàn sau ñoù taäp di chuyeån. - Di chuyeån tung vaø baét boùng theo nhoùm 2 ngöôøi. Khoaûng caùch 2 - 4m vaø tung boùng qua laïi cho nhau. - Nhaûy daây theo kieåu duïm hai chaân Troø chôi: " Chuyeån ñoà vaät" 2' 4 - 5' 5 - 7' 4 - 5' 6 - 8' 4-8 Hs haøng ngang (nhoùm) Theo khu vöïc toå SGV/153 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Ñöùng thaønh voøng troøn thaû loûng toaøn thaân, hít thôû saâu Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt – tuyeân döông Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1 - 2' 2 - 3' 1 - 2' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 34 THEÅ DUÏC – BAØI 67 OÂN TUNG VAØ BAÉT BOÙNG THEO NHOÙM 2 – 3 NGÖÔØI I. MUÏC TIEÂU : - OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 ngöôøi. HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - Chôi troø chôi " Chuyûeân ñoà vaät" hoïc sinh bieát caùch chôi töông ñoái chuû ñoäng. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân tröôøng 2-3 em /1quaû boùng 2 em / 1 daây nhaûy NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc 2. Khôûi ñoäng : Taäp baøi TD phaùt trieån chung, lieân hoaøn moãi ñoäng taùc Chaïy chaäm xung quanh saân 3. Troø chôi : Chim bay coø bay 1 - 2' 1 - 2' 1 - 2' 4 haøng ngang -2 x 8 nhòp (1 laàn) Voøng troøn Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : Baøi TD phaùt trieån chung 2. Baøi môùi :- OÂn baøi ñoäng taùc tung vaø baét boùng taïi choã vaø di chuyeån theo nhoùm 2 - 3 ngöôøi. - Hs thöïc hieän ñoäng taùc tung vaø baét qua laïi cho nhau - GV coù theå cho töøng ñoâi di chuyeån ngang caùch nhau khoaûng 2 - 4m vaø tung boùng qua laïi cho nhau. - OÂn nhaûy daây kieåu duïm hai chaân 3. Troø chôi: Chôi troø chôi: " Chuyeån ñoà vaät" 2' 8 - 10' 4 - 6' 6 - 8' 4-8 Hs HS taäp theo qui ñònh SGV/155 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : laøm ñoäng taùc cuoái ngöôøi thaû loûng, roài ñöùng thaúng roài laïi cuùi ngöôøi thaû loûng vaø hít thôû saâu Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân ñeå chuaån bò kieåm tra. 1 - 2' 2 - 3' voøng troøn 4 haøng ngang Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 34 THEÅ DUÏC – Baøi : 68 TUNG VAØ BAÉT BOÙNG CAÙ NHAÂN THEO NHOÙM 2 – 3 NGÖÔØI I. MUÏC TIEÂU : - OÂn taäp ñoäng taùc tung vaø baét boùng. Hs thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - Chôi troø chôi " Chuyeån ñoà vaät" Hs bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân 3 em /1quaû boùng NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu kieåm tra 2. Khôûi ñoäng : Chaïy chaäm xung quanh saân Taäp baøi TD phaùt trieån chung lieân hoaøn, 1 laàn 3. Troø chôi : Keát baïn 1 - 2' 2' 1' 4 haøng doïc 200 - 300m 2 x 8 nhòp Voøng troøn Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi : OÂn taäp tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 em. Moãi laàn 2-3 Hs leân thöïc hieän tung baét boùng, khoaûng caùch giöõa caùc em khoaûng 2-4m. Caùc em tung vaø baét boùng qua laïi vôùi nhau. Coá gaéng khoâng ñeå boùng rôi. - Caùch ñaùnh giaù SGV/156-157 3. Troø chôi: " Chuyeån ñoà vaät" (coù theå thay troø chôi khaùc" 18 - 20' 5 - 7' 2 - 4 haøng ngang SGV/ 156 Xem hình 72 Phaàn keát thuùc 1. Hoài tænh : Chaïy chaäm theo voøng troøn thaû loûng , hít thôû saâu (1-2 phuùt) Heä thoáng baøi hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt – keát quaû Veà nhaø : OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng caù nhaân. 1 - 2' 2 - 3' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 35 THEÅ DUÏC - BAØI 69 OÂN NHAÛY DAÂY, TUNG BAÉT BOÙNG CAÙ NHAÂN VAØ THEO NHOÙM 2 –3 NGÖÔØI THEÅ DUÏC – Baøi : 69 I. MUÏC TIEÂU : - OÂn nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân, Hs thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - OÂn tung vaø baét boùng theo 2-3 ngöôøi Hs thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân 3 em /1quaû boùng 2 em / daây nhaûy NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp : GV phoå bieán noäi dung kieåm tra Taäp baøi TD phaùt trieån chung lieân hoaøn moãi ñoäng taùc. 2. Khôûi ñoäng : 3. Troø chôi : Chôi troø Hs öa thích chaïy chaäm xung quanh saân. 1 - 2' 1' 4 haøng doïc 2 x 8 nhòp 200 – 300m Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi :Toå chöùc kieåm tra laïi cho nhöõng HS chöa hoaøn thaønh caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc trong naêm. OÂn tung vaø baét boùng theo nhoùm 2-3 ngöôøi vaø nhaûy daây kieåu chuïm chaân. Caùc toå thi nhaûy daây caù nhaân theo kieåu chuïm hai chaân. SGV/158 3. Troø chôi: " Chuyeån ñoà vaät" SGV/158 10 - 12' 6 - 8' 5 - 6' 2- 4 haøng Toå ( theo qui ñònh) 4 ñoäi ñieàu nhau Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Chaïy chaäm theo voøng troøn thaû loûng , hít thôû saâu 2. Nhaän xeùt – Daën doø Tuyeân döông – nhaéc nhôû Veà nhaø : OÂn luyeän caùc noäi dung ñaõ hoïc 1 - 2' 2 - 3' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 35 THEÅ DUÏC – BAØI 70 TOÅNG KEÁT MOÂN HOÏC I. MUÏC TIEÂU : - Toång keát, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp, moân TD Hs bieát ñöôïc khaùi quaùt nhöõng kieán thöùc, kyû naêng ñaõ hoïc vaø keát quaû hoïc taäp trong lôùp. Chôi troø chôi: " Loø coø tieáp söùc" hoaëc troø chôi töï choïn II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân Coøi NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Ñöùng taïi choã voã tay haùt 2. Khôûi ñoäng : Chaïy chaäm theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân xung quanh saân tröôøng 3. Troø chôi : Taäp baøi TD phaùt trieån chung. 1 - 2' 1' 2 - 3' 4 haøng doïc Voøng troøn 1 laàn moãi ñoäng taùc 2x8 nhòp Phaàn cô baûn 1. Kieåm tra baøi cuõ : 2. Baøi môùi :Toång keát, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân Theå duïc GV cuøng Hs heä thoáng toùm taét caùc kieán thöùc, kæ naêng ñaõ hoïc "Ñoäi hình ñoä nguõ, theå duïc reøn luyeän tö theá vaø kyû naêng vaän ñoäng cô baûn, Baøi TD phaùt trieån chung. Keát quaû hoïc taäp cuûa Hs. Bieåu döông Hs tích cöïc taäp luyeän, ñaït keát quaû toát, nhaéc nhôû hoïc sinh chöa hoaøn thaønh caàn taäp luyeän 3. Troø chôi: " Loø coø tieáp söùc" 12 - 15' 7 - 9' 4 haøng ngang Coù theå chôi töï do Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Chaïy chaäm theo voøng troøn thaû loûng , hít thôû saâu Nhaéc nhôû HS taäp luyeän haèng ngaøy caùc baøi TD, troø chôi vaän ñoäng ñaõ hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt – keát thuùc buoåi hoïc 1 - 2' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 9 THEÅ DUÏC – BAØI 18 OÂN HAI ÑOÄNG TAÙC: VÖÔN THÔÛ VAØ TAY I. Muïc Tieâu : -OÂn ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. - Chôi troø chôi “Chim veà toå”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân Coøi NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Chaïy chaäm voøng xung quanh saân. 2. Khôûi ñoäng : Ñöùng theo voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp. 3. Troø chôi : “Chaïy tieáp söùc” 1 - 2' 2 – 3’ 1 - 2' 1 - 2' 4 haøng doïc Voøng troøn Phaàn cô baûn Oân ñoäng taùc vöôn theå vaø ñoäng taùc tay. - Chôi troø chôi “Chim veà toå” 8 –10’ 6 –8’ Oân taäp töøng ñoäng taùc, sau ñoù taäp lieân hoaøn caû hai ñoäng taùc. moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt Nhaéc nhôû HS taäp luyeän haèng ngaøy caùc baøi TD, troø chôi vaän ñoäng ñaõ hoïc 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt – giao baøi veà nhaø 2’ 1 - 2' voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 13 THEÅ DUÏC – BAØI 25 ÑOÄNG TAÙC ÑIEÀU HOAØ I. Muïc Tieâu : -OÂn 7 ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay, chaân, buïng, toaøn thaân vaø nhaûy cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - Hoïc ñoäng taùc ñieàu hoaø. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng. - Chôi troø chôi “Chim veà toå”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân Coøi NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Chaïy chaäm voøng xung quanh saân. 2. Khôûi ñoäng : Ñöùng theo voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp. 3. Troø chôi : “Keát baïn” 1 - 2' 2’ 1 - 2' 3 - 4' 4 haøng doïc Voøng troøn Phaàn cô baûn Chia toå oân luyeän 7 ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, löôøn, buïng, toaøn thaân vaø nhaûy cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Hoïc ñoäng taùc ñieàu hoaø. - Chôi troø chôi “Chim veà toå” 7 – 8’ 6 –8’ 6 – 7’ Oân taäp töøng ñoäng taùc, sau ñoù taäp lieân hoaøn caû hai ñoäng taùc. moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp Thi ñua giöõa caùc toå: 1 laàn Moãi laàn 2 x8 nhòp. Laàn ñaàu giaùo vieân laøm maãu, sau ñoù vöøa giaûi thích vöøa hoâ nhòp chaäm. Laàn 2: giaùo vieân laøm nhö treân. Laàn 3: Giaùo vieân vöøa hoâ nhòp vöøa laøm maãu. Laàn 4 – 5: chæ hoâ nhòp khoâng laøm maãu. Phaàn keát thuùc 1. Hoài tónh : taäp moät soá ñoäng taùc hoài tænh sau ñoù voã tay theo nhòp vaø haùt 2. Nhaän xeùt – Daën doø Nhaän xeùt – giao baøi veà nhaø 2’ voøng troøn 4 haøng doïc Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN 13 THEÅ DUÏC – BAØI 26 OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG – TROØ CHÔI “ÑUA NGÖÏA” I. Muïc Tieâu : -OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông chính xaùc. - Hoïc troø chôi “ñua ngöïa” yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu bieát tham gia chôi. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : Saân Coøi Keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Ñua ngöïa”. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Noäi Dung Bieän Phaùp Giaûng Daïy ÑLVÑ Phöông Phaùp Toå Chöùc Phaàn môû ñaàu: 1. Nhaän lôùp :GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc Chaïy chaäm voøng xung quanh saân. 2. Khôûi ñoäng : Ñöùng theo voøng troøn khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp. 3. Troø

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTDuc 55-70.doc
  • docTDuc 1-16.doc
  • docTDuc 17-32.doc
  • docTDuc 33-54.doc
Tài liệu liên quan