Giáo án Thủ công 2 kì 2 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

Thủ công.

TIếT 24: ôn tập chương 2:

Phối hợp gấp, cắt, dán hình

A. MụC TIÊU

 Đánh giá kiến thức, kỹ năng của HS qua sản phẩm là một trong những hình gấp đã học.

B. Đồ DùNG DạY HọC

 1. GV: Các mẫu gấp hình của bài 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 2. HS: kéo, giấy, hồ dán.

C. Các hoạt động dạy và học:

I. ổn định tổ chức:

II- Kiểm tra bài cũ:

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công 2 kì 2 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công. TIếT 21: Gấp, cắt, dán phong bì (tieỏt 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn phong bỡ. - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc phong bỡ. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm phong bỡ ủeồ sửỷ duùng. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV: Phong bỡ maóu, maóu thieỏp chuực mửứng. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn phong bỡ. - HS: Giaỏy traộng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - Hs neõu quy trỡnh gaỏp, caột, trang trớ thieỏp chuực mửứng. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: - Gv giụựi thieọu phong bỡ maóu vaứ ủaởt caõu hoỷi ủeồ hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt: + Phong bỡ coự hỡnh gỡ? + Maởt trửụực, maởt sau cuỷa phong bỡ ntn? - GV cho HS so saựnh veà kớch thửụực cuỷa phong bỡ vaứ thieỏp chuực mửứng. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu: Bước 1: Gaỏp phong bì - Laỏy tụứ giaỏy traộng hoaởc giaỏy thuỷ coõng gaỏp thaứnh 2 phaàn theo chieàu roọng nhử h.1 sao cho meựp dửụựi cuỷa tụứ giaỏy caựch meựp treõn khoaỷng 2 oõ, ủửụùc h.2. - Gaỏp 2 beõn h.2, moói beõn vaứo khoaỷng 1 oõ rửụừi ủeồ laỏy ủửụứng daỏu gaỏp. - Mụỷ 2 ủửụứng mụựi gaỏp ra, gaỏp cheựo 4 goực nhử h.3 ủeồ laỏy ủửụứng daỏu gaỏp. Bước 2: Caột phong bì - Mụỷ tụứ giaỏy ra, caột theo ủửụứng daỏu gaỏp ủeồ boỷ nhửừng phaàn gaùch cheựo ụỷ h.4 ủửụùc h.5. Bước 3: Dán phong bì - Gaỏp laùi theo caực neỏp gaỏp ụỷ h.5, daựn 2 beõn meựp vaứ gaỏp meựp treõn theo ủửụứng daỏu gaỏp (h.6) ta ủửụùc chieỏc phong bỡ. * GV toồ chửực cho HS taọp gaỏp bửụực 1 Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS quan sát và nhận xét. + Phong bì hình chữ nhật. + Mặt trước ghi chữ “người gửi” và “người nhận”.. Mặt sau dán theo 2 cạnh để dựng thư, thiếp chúc mừng. - Cả lớp cùng quan sát GV làm mẫu. - HS thực hành gấp theo hướng dẫn của GV. - HS lần lượt lên trưng bày sản phẩm. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Gaỏp, caột, daựn phong bì (tiết 2). Thủ công. TIếT 22: Gấp, cắt, dán phong bì (tieỏt 2) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn phong bỡ. - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc phong bỡ. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm phong bỡ ủeồ sửỷ duùng. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV: Phong bỡ maóu, maóu thieỏp chuực mửứng. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn phong bỡ. - HS: Giaỏy traộng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - Hs neõu quy trỡnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo caỏm ủoó xe. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhaộc laùi quy trỡnh gaỏp, caột, dán phong bì. - Quy trình gaỏp, caột, dán phong bì. gồm có mấy bước? - Nêu tên các bước đó. - GV neõu lại caực bửụực: Bước 1: Gaỏp phong bỡ - Caột tụứ giaỏy traộng hay giaỏy thuỷ coõng hcn coự chieàu daứi 20 oõ, roọng 15 oõ. - Gaỏp ủoõi tụứ giaỏy theo chieàu roọng ủửụùc hỡnh thieỏp chuực mửứng coự kớch thửụực roọng 10 oõ, daứi 15 oõ (h1). Bước 2: Caột phong bỡ. - Gv: Tuứy thuoọc vaứo yự nghúa cuỷa thieỏp chuực mửứng maứ ngửụứi ta trang trớ khaực nhau... (h2). - ẹeồ trang trớ thieỏp coự theồ veừ hỡnh, xeự, daựn hoaởc caột hỡnh leõn maởt ngoaứi thieỏp vaứ vieỏt chửừ chuực mửứng baống tieỏng Vieọt. Bước 3: Dán phong bỡ. Hoạt động 2: Hoùc sinh thửùc haứnh gaỏp, caột, dán phong bì. - GV chia lớp thành 4 nhóm, toồ chửực cho HS thửùc haứnh . - GV đi xung quanhứ quan saựt, uoỏn naộn, gụùi yự. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS nối tiếp nhau nhắc lại. - Gồm ba bước. + Bửụực 1: Gaỏp phong bỡ. + Bửụực 2: Caột phong bỡ. + Bửụực 3: Daựn thaứnh phong bỡ . - HS lắng nghe và quan sát GV làm mẫu. - Cả lớp thực hành gaỏp, caột, dán phong bì theo nhóm (4 nhóm). - Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. - Cả lớp cùng nhận xét, đánh giá. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Gaỏp, caột, dán phong bì. Thủ công. TIếT 23 ôn tập chương II Phối hợp gấp, cắt, dán hình A. MụC TIÊU ảKiến thức: ẹaựnh giaự kieỏn thửực kú naờng cuỷa HS qua saỷn phaồm laứ moọt trong nhửừng saỷn phaồm gaỏp, caột, daựn ủaừ hoùc. - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc các sản phẩm đã học. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm các sản phẩm đã học. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV: Caực hỡnh maóu cuỷa caực baứi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ủeồ xem laùi. - HS: Giaỏy traộng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - HS neõu quy trỡnh gaỏp, caột, trang trớ phong bì. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhắc lại các sản phẩm thủ công đã học: - Em đã được học những bài thủ công g ở chương gấp, cắt, dán hình? - GV treo mẫu gấp hình, yêu cầu HS nêu lại quy trình, các bước gấp các sản phẩm: + Gấp, cắt, dán hình tròn. + Gấp, cắt, dán BBGT chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng. + Gấp, cắt, dán phong bì. - GV nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Thực hành - GV yêu cầu HS lựa chọn một sản phẩm thủ công mình thích để thực hành gấp. - GV quan sát cả lớp. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm - Cho HS trưng bày sản phẩm. - GV cùng cả lớp quan sát, đánh giá bài làm của từng HS. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học - Về nhà học bài. - Dặn HS về nhà thực hành gấp lại các sản phẩm thủ công đã học. - HS suy nghĩ trả lời: Bài 1: Gấp, cắt, dán hình tròn. Bài 2: Gấp, cắt, dán BBGT chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. Bài 3: Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng. Bài4: Gấp, cắt, dán phong bì. . - HS nối tiếp nhau nhắc lại quy trình đã học. - HS thực hành gấp. - HS trưng bày sản phẩm đã làm. - HS nhận xét bài bạn và tự đánh giá bài của Thủ công. TIếT 24: ôn tập chương 2: Phối hợp gấp, cắt, dán hình A. MụC TIÊU ả ẹaựnh giaự kieỏn thửực, kyừ naờng cuỷa HS qua saỷn phaồm laứ moọt trong nhửừng hỡnh gaỏp ủaừ hoùc. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Caực maóu gaỏp hỡnh cuỷa baứi 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2. HS: kéo, giấy, hồ dán. C. Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài : Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Noọi dung k.tra. ẹeà: Em haừy gaỏp, cắt, dán moọt trong nhửừng hỡnh gaỏp ủaừ hoùc. - Giaựo vieõn neõu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa baứi kieồm tra: + Gaỏp, cắt, dán ủửụùc moọt trong nhửừng saỷn phaồm ủaừ hoùc. + Hỡnh gaỏp phaỷi ủửụùc thửùc hieọn ủuựng quy trỡnh, caõn ủoỏi, caực neỏp gaỏp, cắt, dán thaỳng,phaỳng. - GV goùi HS nhaộc laùi teõn caực hỡnh gaỏp, cắt, dán vaứ cho HS qsaựt laùi caực maóu hỡnh ủaừ ủửụùc hoùc. - GV đưa ra một số hình mẫu cho HS quan sát. - Toồ chửực cho HS laứm baứi kieồm tra. - Trong quaự trỡnh HS gaỏp, cắt, dán hỡnh GV ủeỏn tửứng baứn quan saựt. Hoạt động 2: ẹaựnh giaự - Cho HS trưng bày sản phẩm. - ẹaựnh giaự keỏt quaỷ kieồm tra qua saỷn phaồm thửùc haứnh theo 2 bửụực: + Hoaứn thaứnh: * Nếp gấp, đường cắt thẳng. * Thực hiện đúng quy trình. * Dán cân đối. + Chửa hoaứn thaứnh: * Nếp gấp, đường cắt không thẳng. * Thực hiệnkhông đúng quy trình. * Chưa làm ra sản phẩm. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Daởn HS giờ học sau mang giấy thủ công, kéo, hồ dán để học bài: Làm dây xúc xích trang trí. - HS đọc đề lựa chọn hình theo ý thích để gấp. - HS nhắc lại quy trình đã học. - HS thực hành gấp. - HS trưng bày sản phẩm đã làm. - N hận xét, đáng giá bài làm của bạn và của mình. Thủ công. TIếT 25: làm dây xúc xích trang trí (tieỏt 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt caựch laứm daõy xuực xớch baống giaỏy thuỷ coõng. - Kỹ năng: Laứm ủửụùc daõy xuực xớch ủeồ trang trớ. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm ủoà chụi, yeõu thớch saỷn phaồm lao ủoọng cuỷa mỡnh. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Daõy xuực xớch maóu. Quy trỡnh laứm daõy xuực xớch. 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà. C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: - Gv giụựi thieọu daõy xuực xớch maóu vaứ ủaởt caõu hoỷi ủũnh hửụựng cho hs quan saựt, nhaọn xeựt: + Caực voứng cuỷa daõy xuực xớch laứm baống gỡ ? +Coự hỡnh daựng maứu saộc, kớch thửụực như thế nào? + Để có được dây xúc xích ta phải làm thế nào? - Gv nhaọn xeựt vaứ keựt luaọn: Để có được dây xúc xích trang trí, ta phải cắt nhiều nan giấy màu bằng nhau. Sau đó dán lồng các nan giấy thành những vòng tròn nối tiếp nhau. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu: Bước 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy. - Laỏy 3-4 tụứ giaỏy thuỷ coõng khaực maứu caột thaứnh caực nan giaỏy roọng 1 oõ, daứi 12 oõ (h.1a). Moói tụứ giaỏy caột laỏy 4-6 nan. Bước 2: Daựn caực nan giaỏy thaứnh daõy xuực xớch. - Boõi hoà vaứo 1 ủaàu nan vaứ daựn nan thửự nhaỏt thaứnh voứng troứn. - Luoàn nan thửự 2 khaực maứu vaứo voứng nan thửự 1 ( h.3). Sau ủoự boõi hoà vaứo 1 ủaàu nan vaứ daựn tieỏp thaứnh voứng troứn thửự 2. - Laứm gioỏng nhử vaọy ủoỏi vụựi caực voứng nan thửự 4, thửự 5... cho ủeỏn khi ủửụùc daõy xuực xớch theo yự muoỏn. - GV yeõu caàu 1 hoaởc 2 HS nhaộc laùi caựch laứm daõy xuực xớch vaứ thửùc hieọn thao taực caột, daựn 2 voứng xuực xớch. - GV toồ chửực cho hs taọp caột caực nan giaỏy. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS quan sát và nhận xét. + làm bằng những nan giấy 1 ô + hình chữ nhật, dài 12 ô, rộng 1 ô. - HS lắng nghe. - Cả lớp cùng quan sát GV làm mẫu. - HS thực hành gấp theo hướng dẫn của GV. - HS lần lượt lên trưng bày sản phẩm. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Làm dây xúc xích (tiết 2). Thủ công. TIếT 26: Làm dây xúc xích trang trí (tieỏt 2) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt caựch laứm daõy xuực xớch baống giaỏy thuỷ coõng. - Kỹ năng: Laứm ủửụùc daõy xuực xớch ủeồ trang trớ. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm ủoà chụi, yeõu thớch saỷn phaồm lao ủoọng cuỷa mỡnh. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV: Phong bỡ maóu, maóu thieỏp chuực mửứng. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn phong bỡ. - HS: Giaỏy traộng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - Hs neõu quy trỡnh Làm dây xúc xích III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhaộc laùi quy trỡnh Làm dây xúc xích : - Quy trình làm dây xúc xích gồm có mấy bước? - Nêu tên các bước đó. - GV neõu lại caực bửụực: Bước 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy. - Laỏy 3-4 tụứ giaỏy thuỷ coõng khaực maứu caột thaứnh caực nan giaỏy roọng 1 oõ, daứi 12 oõ (h.1a). Moói tụứ giaỏy caột laỏy 4-6 nan. Bước 2: Daựn caực nan giaỏy thaứnh daõy xuực xớch. - Boõi hoà vaứo 1 ủaàu nan vaứ daựn nan thửự nhaỏt thaứnh voứng troứn. - Luoàn nan thửự 2 khaực maứu vaứo voứng nan thửự 1 ( h.3). Sau ủoự boõi hoà vaứo 1 ủaàu nan vaứ daựn tieỏp thaứnh voứng troứn thửự 2. - Laứm gioỏng nhử vaọy ủoỏi vụựi caực voứng nan thửự 4, thửự 5... cho ủeỏn khi ủửụùc daõy xuực xớch theo yự muoỏn. Hoạt động 2: Hoùc sinh thửùc haứnh gaỏp, caột, dán phong bì. - GV chia lớp thành 4 nhóm, toồ chửực cho HS thửùc haứnh . - GV đi xung quanhứ quan saựt, uoỏn naộn, gụùi yự. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS nối tiếp nhau nhắc lại. - Gồm hai bước. + Bửụực 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy. + Bửụực 2: Daựn caực nan giaỏy thaứnh daõy xuực xớch. - HS lắng nghe và quan sát GV làm mẫu. - Cả lớp thực hành gaỏp, caột, dán phong bì theo nhóm (4 nhóm). - Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. - Cả lớp cùng nhận xét, đánh giá. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Làm đồng hồ đeo tay. Thủ công. TIếT 27: làm đồng hồ đeo tay (tieỏt 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: HS bieỏt caựch laứm ủoàng hoà ủeo tay baống giaỏy thuỷ coõng. - Kỹ năng: Laứm ủửụùc ủoàng hoà ủeo tay. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm ủoà chụi, yeõu thớch saỷn phaồm lao ủoọng cuỷa mỡnh. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Maóu ủoàng hoà ủeo tay. Quy trỡnh laứm ủoàng hoà ủeo tay. 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: - GV giụựi thieọu ủoàng hoà maóu vaứ ủũnh hửụựng quan saựt, gụùi yự ủeồ HS nhaọn xeựt. + Đồng hồ được làm bằng vật liệu gì? + Đồng hồ gồm có mấy bộ phận? - GV nêu: ngoài giấy thủ công ta còn có thể sử dụng các vật liệu khác như lá chuối, lá dừa để làm đồng hồ đeo tay. - GV ủaởt caõu hoỷi cho HS lieõn heọ veà hỡnh daựng, maứu saộc, vaọt lieọu laứm maởt vaứ daõy ủoàng hoà ủeo tay thaọt. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu: Bước 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy. - Caột 1 nan giaỏy maứu nhaùt daứi 24 oõ, roọng 3 oõ ủeồ laứm maởt ủoàng hoà. - Caột vaứ daựn noỏi thaứnh 1 nan giaỏy khaực maứu daứi 30 oõ ủeỏn 35 oõ, roọng gaàn 3 oõ, caột vaựt 2 beõn cuỷa 2 ủaàu nan ủeồ laứm daõy doàng hoà. - Caột 1 nan daứi 8 oõ, roọng 1 oõ ủeồ laứm ủai caựi ủoàng hoà. Bửụực 2: Laứm maởt ủoàng hoà. - Gaỏp 1 ủaàu nan giaỏy laứm maởt ủoàng hoà vaứo 3oõ (h.1). - Gaỏp cuoỏn tieỏp nhử h.2 cho ủeỏn heỏt nan giaỏy ủửụùc h.3. Bửụực 3: Gaứi daõy ủeo ủoàng hoà - Gaứi 1 ủaàu nan giaỏy laứm daõy ủeo vaứo khe giửừa cuỷa caực neỏp gaỏp maởt ủoàng hoà (h.4). - Gaỏp nan naứy ủeứ leõn neỏp gaỏp cuoỏi cuỷa maởt ủoàng hoà roài luoàn ủaàu nan qua 1 khe khaực ụỷ phớa tr6en khe vửứa gaứi (h.5). - Daựn noỏi 2 ủaàu cuỷa nan giaỏy daứi 8 oõ, roọng 1 oõ laứm ủai ủeồ giửừ daõy ủoàng hoà. Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ Hửụựng daón: ( xem/ sgv) * GV toồ chửực cho hs taọp caột caực nan giaỏy. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS quan sát và nhận xét. + làm bằng giấy thủ công. + gồm có: mặt đồng hồ, dây đeo. - HS trả lời. - Cả lớp cùng quan sát GV làm mẫu. - HS thực hành gấp theo hướng dẫn của GV. - HS lần lượt lên trưng bày sản phẩm. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Làm đồng hồ đeo tay (tiết 2). Thủ công. TIếT 28: Làm dây xúc xích (tieỏt 2) A. MụC TIÊU ảKiến thức: HS bieỏt caựch laứm ủoàng hoà ủeo tay baống giaỏy thuỷ coõng. - Kỹ năng: Laứm ủửụùc ủoàng hoà ủeo tay. - Thái độ: Hoùc sinh thớch laứm ủoà chụi, yeõu thớch saỷn phaồm lao ủoọng cuỷa mỡnh. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Maóu ủoàng hoà ủeo tay. Quy trỡnh laứm ủoàng hoà ủeo tay. 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - HS neõu quy trỡnh Làm đồng hồ đeo tay. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhaộc laùi quy trỡnh Làm đồng hồ đeo tay. - Quy trình làm đồng hồ đeo tay gồm có mấy bước? - Nêu tên các bước đó. - GV neõu lại caực bửụực: + Bước 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy. + Bửụực 2: Laứm maởt ủoàng hoà. + Bửụực 3: Gaứi daõy ủeo ủoàng hoà + Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ Hoạt động 2: Hoùc sinh thửùc haứnh gaỏp, caột, dán phong bì. - GV chia lớp thành 4 nhóm, toồ chửực cho HS thửùc haứnh . - GV đi xung quanhứ quan saựt, uoỏn naộn, gụùi yự. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS nối tiếp nhau nhắc lại. - Gồm hai bước. + Bước 1: Caột thaứnh caực nan giaỏy. + Bửụực 2: Laứm maởt ủoàng hoà. + Bửụực 3: Gaứi daõy ủeo ủoàng hoà + Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ - HS lắng nghe và quan sát GV làm mẫu. - Cả lớp thực hành gaỏp, caột, dán phong bì theo nhóm (4 nhóm). - Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. - Cả lớp cùng nhận xét, đánh giá. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Làm đồng hồ đeo tay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHU CONG KY 2.doc