Giáo án Tin 11 - Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Kiểu nguyên:

Kiểu nguyên bao gồm một số kiểu cơ bản sau: byte, integer, word,

longint.

Mỗi giá trị của kiểu nguyên được lưu trữ trong bộ nhớ từ 1 đến 4

byte. Phạm vi giới hạn rất ít, với kiểu longint lưu trữ được tối đa là 2^31-1

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 6348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 11 - Một số kiểu dữ liệu chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 11 BÀI 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN A. Mục đích, yêu cầu: 1. Về nhận thức:  Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu lôgic...  Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. 2. Về tư tưởng, tình cảm:  Giúp học sinh thấy được sự cần thiết phải tuân thủ các quy định chuẩn trong chương trình và khi lập trình. Để từ đó hình thành lên cho người học sinh những tình cảm tôn trọng quy định cua pháp luật cũng như những chuẩn mực đã được xã hội công nhận. B. Phương pháp, phương tiện: 1. Phương pháp:  Sử dụng những phương pháp dạy học truyền thống: thuyết trình kết hợp vấn đáp.  Kết hợp kiến thức trong sách giáo khoa với những kiến thức bổ sung nâng cao và ví dụ cụ thể cho từng phần học. 2. Phương tiện:  Sách giáo khoa Tin học lớp 11.  Giáo án đã soạn cẩn thận.  Sách tham khảo(nếu có). C. Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng: I. Ổn định lớp: (1’)  Yêu cầu cả lớp trật tự và tiến hành kiểm tra sĩ số. II. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ: (5’) 1. Kiểm tra bài cũ: Hỏi: Em hãy cho biết cấu trúc của một chương trình Pascal đơn giản? Trả lời: Cấu trúc chương trình Pascal đơn giản gồm: Phần khai báo và phần thân chương trình chính. Trong phần khai báo bao gồm: khai báo tên chương trình, khai báo thư viện, khai báo hằng, khai báo các biến... Còn phần thân chương trình chính bao gồm các câu lệnh được bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End. 2. Gợi động cơ:  Như vậy, trong bất kỳ chương trình Pascal nào cũng luôn bắt đầu bằng phần khai báo, đặc biệt là phần khai báo biến để biết kiểu dữ liệu trả về, và kiểu dữ liệu mà Pascal sẽ tính toán trên đấy.  Để biết được những kiểu dữ liệu hay dùng trong Pascal, chúng ta sẽ sang bài hôm nay. III. Nội dung bài học: STT Nội dung Hoạt động của thầy và trò Thời gian 1. Đặt vấn đề Thuyết trình: Dữ liệu là thông tin đã mã hóa trong máy tính. dữ liệu trong mỗi ngôn ngữ lập trình chỉ có một số kiểu chuẩn nhất định, mặc dù thông tin rất đa dạng. Mỗi kiểu được đặc trưng bởi tên kiểu, miền giá trị, kích thước trong bộ nhớ, các phép toán, các hàm và thủ tục sử dụng chúng. Để hiểu rõ hơn từng kiểu, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. 2. Kiểu nguyên: Kiểu nguyên bao gồm một số kiểu cơ bản sau: byte, integer, word, longint. Mỗi giá trị của kiểu nguyên được lưu trữ trong bộ nhớ từ 1 đến 4 byte. Phạm vi giới hạn rất ít, với kiểu longint lưu trữ được tối đa là 231-1. Đặt câu hỏi:  Như vậy em thấy kiểu nguyên có hạn chế gì? Trả lời:  Miền giá trị bị hạn chế, tập số nguyên là vô hạn, nhưng kiểu nguyên trong máy tính là hữu hạn. 10 3. Kiểu thực Có nhiều kiểu dùng để khai báo đại lượng nhận giá trị thực. Nhưng hay dùng hơn cả là kiểu: Câu hỏi:  Em thấy kiểu số thực có đặc điểm gì? 10 Kiểu Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị Real 6 byte 0 hoặc trị tuyệt đối từ 10-38 đến 1038 extended 10 byte 0 hoặc trị tuyệt đối từ 10-4932 đến 104932 Trả lời:  Kiểu số thực chỉ cho kết quả gần đúng, số thực sử dụng trong máy tính cũng là rời rạc và hữu hạn. Nhưng miền giá trị được mở rộng hơn so với kiểu nguyên. 4. Kiểu lôgic: Là kiểu dùng để kiểm tra điều kiện: Kiểu lôgic thường nhận 2 giá trị True (đúng) hoặc False (sai) Khi khai báo dùng từ khóa: Boolean Câu hỏi:  Em hãy cho ví dụ về kiểu lôgic? Trả lời: C:=b*b-4*a*c; If c<0 then write (‘phương trình vô nghiệm’) 5 5 Kiểu kí tự: Kiểu kí tự gồm các kí tự trong bộ mã ASCII gồm 256 kí tự có mã ASCII thập phân từ 0 đến 255 Đặt câu hỏi:  Em hãy cho biết kiểu kí tự được dùng khi nào? Hãy cho ví dụ về 10 Kiểu thực được khai báo với từ khóa: Char kiểu kí tự? Trả lời:  Kiểu kí tự dùng khi thông tin là các kí tự, xâu, hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có kiểu kí tự để làm việc với văn bản.  Ví dụ: kí tự A có mã ASCII là 65 D. Củng cố bài học: (2’)  Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các kiểu dữ liệu thường được dùng cho các biến đơn trong Pascal: Kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu lôgic và kiểu kí tự. Với mỗi ngôn ngữ, các em cần lắm vững tên kiểu, miền giá trị, kích thước trong bộ nhớ. E. Bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập: (1’)  Hãy học lại các kiểu dữ liệu vừa học?  Với mỗi kiểu dữ kiệu, hãy cho một vài ví dụ?  Tìm hiểu bài tiếp theo. F. Nhận xét và những đóng góp của giáo viên: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_an_lop11_9086.pdf
Tài liệu liên quan