Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

- Giới thiệu nội dung và nêu yêu cầu của bài tập.

- Định hướng: Sử dụng các kiến thức đã học từ những bài trước, em hãy cho biết bài toán này có thể chia thành 2 bài toán con nào?

- Khẳng định lại nhiệm vụ phải thực hiện : Bài này có hai nhiệm vụ chính cần phải thực hiện:

+ Chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5

+ Lập báo cáo trên danh sách được chọn ra.

- Các bước để tạo mẫu hỏi: Chọn những học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5.

+ Mở cửa sổ mẫu hỏi.

 

doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 21571 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 8 TẠO BÁO CÁO I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố những kiến thức đã học và rèn luyện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ. - Tạo được báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ. I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính để học sinh thực hành. - Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác. - Một cơ sở dữ liệu Quanli_hs từ các bài thực hành trước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hành bài tập 1. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo báo cáo đơn giản, có gộp nhóm. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs với bảng Hoc_sinh, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ và nhóm theo giới tính. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu yêu cầu và nội dung của hoạt động: Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs với bảng Hoc_sinh, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ và nhóm theo giới tính. - Dẫn dắt học sinh thực hiện từng bước. + Mở đối tượng báo cáo. + Chọn bảng hoặc mẫu hỏi. + Chọn trường cần đưa vào báo cáo. + Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo. + Chọn trường để sắp xếp các bản ghi. + Chọn cách bố trí các bản ghi và các trường. + Chọn kiểu trình bày báo cáo. + Lưu báo cáo. - Chiếu kết quả của quá trình thao tác để hocj sinh đối chiếu: - Xác nhận những học sinh có kết quả đúng trong thời gian cho phép. - Yêu cầu học sinh thực hiện lại, giáo viên tiếp cận những học sinh yếu để hướng dẫn. - Theo dõi yêu cầu của giáo viên để biết nhiệm vụ. - Chú ý giáo viên hướng dẫn để hoàn thành thao tác. Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu Quanli_hs. + Bấm chuột vào đối tượng báo cáo. + Bấm đúp chuột vào Creat report by using wizard. + Bấm chuột vào tên bảng Hoc_sinh ở mục Tables/Queries. + Bấm đúp chuột vào tên trường: hodem, ten, gt, ngsinh, diachi ở mục Available Fields. + Bấm chuột vào Next. + Bấm đúp chuột vào trường Gt. + Bấm chuột vào Next. + Bấm chuột vào tên trường Ten ở 1 và chọn Ascending. + Bấm chuột vào Stepped ở mục Layout và chọn Portrait ở Orientation. + Bấm chuột vào Next. + Bấm chuột vào Bold. + Bấm chuột vào Next. + Nhập tên của báo cáo: Hoc_sinh2. + Bấm chuột chọn Preview the report để xem kết quả của báo cáo. + Bấm chuột vào Finish. + Thông báo kết quả. + Đối chiếu với kết quả của giáo viên. - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - Thông báo kết quả. 2. Thực hành bài tập 2. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng tạo mẫu hỏi và tạo báo cáo trên mẫu hỏi vừa được tạo. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo báo cáo in danh sách học sinh có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trở lên. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung và nêu yêu cầu của bài tập. - Định hướng: Sử dụng các kiến thức đã học từ những bài trước, em hãy cho biết bài toán này có thể chia thành 2 bài toán con nào? - Khẳng định lại nhiệm vụ phải thực hiện : Bài này có hai nhiệm vụ chính cần phải thực hiện: + Chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5 + Lập báo cáo trên danh sách được chọn ra. - Các bước để tạo mẫu hỏi: Chọn những học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng làm dữ liệu nguồn. + Chọn trường cần đưa vào cửa sổ mẫu hỏi. + Thực hiện mẫu hỏi. Lưu mẫu hỏi. - Lập báo cáo in danh sách những học sinh trong mẫu hỏi được tạo ra. + Mở đối tượng báo cáo. + Chọn mẫu hỏi dshskha. + Chọn trường cần đưa vào báo cáo. + Chọn cách bố trí các bản ghi và các trường. + Chọn kiểu trình bày báo cáo. + Lưu báo cáo. + Xác nhận kết quả đúng cho học sinh. + Nếu còn thời gian, yêu cầu học sinh thực hiện lại bài tập này nhưng thay đổi tiêu chí lọc dữ liệu. - Theo dõi nội dung và yêu cầu của bài tập. - Bài toán lập mẫu hỏi và lập báo cáo dựa trên mẫu hỏi vừa tạo. + Mở cơ sở dữ liệu Quanli_hs. Bấm chuột vào queries. Bấm chuột vào Creat query in Design view. + Bấm chuột vào bảng Hoc_sinh trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm đúp chuột vào tên trường: hodem, ten, toan, li, hoa, van, tin. Trên dòng Criteria của các cột toan, li, hoa, van, tin gõ biểu thức điều kiện >=6.5 + Bấm chuột vào nút + Bấm chuột File ® Save... Gõ tên mẫu hỏi DSHSKHA. Bấm chuột nút OK. Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu Quanli_hs. + Bấm chuột vào đối tượng báo cáo. + Bấm đúp chuột vào Creat report by using wizard. + Bấm chuột vào tên bảng dshskha ở mục Tables/Queries. + Bấm đúp chuột vào tên trường: hodem, ten ở mục Available Fields. + Bấm chuột vào Next. + Không nhóm dữ liệu, chọn Next. + Không chọn trường để sắp xếp, chọn Next. + Chọn Tabular, chọn Portrait và chọn Next. + Chọn Bold, chọn Next. + Nhập tên của báo cáo: dshskha. + Bấm chuột chọn Preview the report để xem kết quả của báo cáo. + Bấm chuột vào Finish. + Thông báo kết quả. 3. Bài tập về nhà 1 - Thực hiện lại các bài tập trong bài thực hành 2 - Từ bảng Khach_hang trong cơ sở dữ liệu Kinh_doanh, dùng thuật sĩ tạo một báo cáo để in ra danh sách các khách hàng gồm họ tên, địa chỉ (giả sử địa chỉ được nhập vào chỉ có tên tỉnh). Hãy nhóm theo địa chỉ và tính số khách hàng theo mỗi tỉnh. Sửa báo cáo được tạo như trên sao cho các tiêu đề hiển thị tiếng Việt. 3 - Thiết kế báo cáo in một mẫu hỏi tùy chọn đã được xây dựng trong cùng cơ sở dữ liệu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 8, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc