Giáo án Tin học 12 tiết 12, 13: Bài tập và thực hành 2 – Tạo cấu trúc bảng

(?) Đọc yêu cầu của bài 1?

- Thực hiện thao tác tạo bảng (tốc độ chậm) để học sinh quan sát.

- Nêu lý do tạo sao phải đặt tính chất cho các trường điểm số và cách đặt.

- Lưu ý HS có thể bỏ qua phần mô tả khi tạo bảng.

- Hướng dẫn cách khởi động hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

- Hướng dẫn tạo bảng HOC_SINH.

- Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết.

(?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác tạo bảng ít nhất 3 lần.

- Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt.

- Lưu ý một số lỗi thường gặp trong tạo bảng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 tiết 12, 13: Bài tập và thực hành 2 – Tạo cấu trúc bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6, 7 Ngày soạn: 03/09/2018 Tiết: 12, 13 Ngày dạy: 17/09–30/09/2018 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 2 – TẠO CẤU TRÚC BẢNG I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Thực hiện các thao tác cơ bản: Khởi động và kết thức Access, tạo CSDL mới, 2. Về kĩ năng - Có kĩ năng cơ bản về tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khóa chính. 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Biết tạo bảng, chỉ định khóa chính cho bảng để chuẩn bị xây dựng CSDL hoàn chỉnh. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 4 và tạo động cơ để HS có nhu cầu áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 2. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Hệ thống lại được các kiến thức của bài 4 và có mong muốn thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 2. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung chính đã học ở bài 4? - Nhận xét, cộng điểm. (?) Các bước tạo cấu trúc bảng. - Nhận xét, cộng điểm. - Tóm tắt bài 4 và dẫn dắt vào bài tập và thực hành 2. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Gợi nhớ và trả lời. -Lắng nghe và ghi nhớ. Bài 4 - Khái niệm: bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu. - Cách tạo và sửa cấu trúc bảng. - Khóa chính. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 2. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 2. 3.3.1. Hoạt động luyện tập 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Bài 1. Khởi động Access, tạo CSDl mới với tên QuanLi_HS.mdb. Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc như sau: HOC_SINH Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Maso Mã HS AutoNumber Hodem Họ và đệm Text Ten Tên Text GT Giới tính Text Doanvien Đòan viên Yes/No Ngsinh Ngày sinh Date/Time Diachi Địa chỉ Text To Tổ Number Toan Điểm trung bình môn Toán Number Van Điểm trung bình môn Văn Number Chú ý: Đối với các trường điểm trung bình môn, để nhập được số thập phân có một chữ số và luôn hiển thị dạng thập phân, ta cấn đặt một số tính chất của các trường này như hình bên. Field Size Decimal Format Precision 18 Scale 1 Decimal Place 1 Input Mask 9.9 Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 1? - Thực hiện thao tác tạo bảng (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Nêu lý do tạo sao phải đặt tính chất cho các trường điểm số và cách đặt. - Lưu ý HS có thể bỏ qua phần mô tả khi tạo bảng. - Hướng dẫn cách khởi động hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. - Hướng dẫn tạo bảng HOC_SINH. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác tạo bảng ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Lưu ý một số lỗi thường gặp trong tạo bảng. - Đọc yêu cầu bài 1. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. -Lắng nghe và ghi nhớ. - Thực hiện thao tác khởi động Access. - Thực hiện thao tác tạo bảng. - Thực hiện thao tác tạo bảng và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác tạo bảng nhiều lần. - Lắng nghe, ghi nhớ. Bài 2. Chỉ định khóa chính: Chỉ định trường Maso là khóa chính. Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 2? (?) Tại sao lại chọn Maso là khóa chính cho bảng HOC_SINH? - Nhận xét, chốt nội dung. - Thực hiện thao tác chỉ định khóa chính cho bảng (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách chọn một hoặc nhiều trường làm khóa, cách đặt khóa. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác chọn khóa ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Lưu ý và đưa ra trường hợp khi người thiết kế quên đặt khóa thì Access sẽ đặt khóa. - Đọc yêu cầu bài 2. - Suy nghĩ và trả lời. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. - Thực hiện thao tác chỉ định khóa chính và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác chỉ định khóa chính nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. Bài 3. - Chuyển trường Doanvien xuống dưới trường Ngsinh và trên trường Diachi. - Thêm vào các trường sau: Tên trường Mô tả Lí Điểm trung bình môn Lí Hoa Điểm trung bình môn Hóa Tin Điểm trung bình môn Tin học - Di chuyển các trường điểm để có thứ tự là : Toan, Li, Hoa, Van, Tin - Lưu lại bảng và thóa khỏi Access. Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 3? - Thực hiện thao tác chuyển trường (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách chuyển trường. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác chuyển trường ít nhất 3 lần. - Thực hiện thao tác thêm trường (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách thêm trường vào cuối bảng. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác thêm trường ít nhất 3 lần. - Thực hiện thao tác di chuyển các trường (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách di chuyển các trường vào cuối bảng. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác di chuyển các trường ít nhất 3 lần. - Thực hiện thao tác lưu và thoát khỏi Access. - Hướng dẫn chi tiết cách lưu và thoát khỏi Access. (?) Đọc phần chú ý (SGK trang 41). - Giái thích phần chú ý. - Tóm tắt nội dung bài thực hành. - Đọc yêu cầu bài 3. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và thực hiện thao tác. - Thực hiện thao tác chuyển trường và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác chuyển trường nhiều lần. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và thực hiện thao tác. - Thực hiện thao tác thêm trường và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác thêm trường nhiều lần. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và thực hiện thao tác. - Thực hiện thao tác di chuyển các trường và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác di chuyển các trường nhiều lần. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Lắng nghe, quan sát và thực hiện thao tác. - Đọc phần chú ý. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Lắng nghe, ghi nhớ. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - HS tìm và xây dựng thêm một số cơ sở dữ liệu trong thực tế cuộc sống ví dụ như: Quanli_banhang, Quanli_nhaxe, Quanli_thuvien,... - Xây dựng sơ đồ tư duy cho bài 5. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 2 Tao cau truc bang_12416454.doc
Tài liệu liên quan