Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 11 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

1. Mục đích, yêu cầu:

- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.

- Mở và lưu bảng tính.

- Chọn các đối tượng trên trang tính.

Hoạt động 2: Bài tập 2 (35’)

a) Mở bảng tính

- Mở bảng tính mới: Vào File  New

- Mở bảng tính có sẵn:

+ Mở thư mục chứa file và nháy đúp chuột vào file để mở

+ Vào File  Open, chọn thư mục, chọn file để mở

b) Lưu bảng tính với một tên khác

Vào bảng chọn File  Save As

* Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính

- Hàng, cột, ô, hộp tên, thanh công thức, tên trang tính

- Nháy chuột kích hoạt các ô tính và quan sát sự thay đổi ở hộp tên

- Nhập dữ liệu và quan sát sự thay đổi trên thanh công thức. So sánh dữ liệu ở ô và thanh công thức

- Gõ = 5+7 vào một ô và ấn Enter. Chọn lại ô và so sánh dữ liệu trong ô và thanh công thức

* Bài 2: Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính

- Chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối và quan sát sự thay đổi của hộp tên

- Chọn cả ba cột A, B, C

- Chọn 1 đối tượng bất kì rồi nhấn phím Ctrl và chọn tiếp 1 đối tượng khác không liền kề

- Nháy chuột ở hộp tên và nhập B100, A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6, nhấn Enter

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 11 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT Tuần dạy 11 6 Ngày soạn: Ngày dạy: 30/9/2018 02/10/2018 Lớp dạy: Khối 7 BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Laøm quen vôùi chöông trình baûng tính, trang tính vaø caùc thaønh phaàn chính vaø caùc ñoái töôïng treân trang tính. Môû vaø löu baûng tính. 1.2. Kỹ năng: - Phaân bieät ñöôïc caùc kieåu döõ lieäu khaùc nhau vaøo oâ tính. Choïn thaønh thaïo caùc ñoái töôïng treân trang tính. 1.3. Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực trong học tập. - Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo. - Bảo vệ của công, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. 2.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước nội dung bài mới trong SGK. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 3.2. Kiểm tra bài cũ: không. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Mục đích yêu cầu (5’) GV: yêu cầu học sinh đọc mục đích yêu cầu. Mục đích, yêu cầu: Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính. Mở và lưu bảng tính. Chọn các đối tượng trên trang tính. Hoạt động 2: Bài tập 2 (35’) * Chuyển giao nhiệm vụ học tập HS hoạt động cá nhân trên máy tính: - Thực hiện thao tác mở một bảng tính - Thực hiện thao tác lưu bảng tính với tên khác - Làm bài tập 1, 2 * Thực hiện nhiệm vụ học tập - GV: quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhóm khi gặp khó khăn - HS: thực hiện các nội dung thực hành * Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV: gọi 1 – 2 HS thực hiện các nội dung của bài thực hành - HS: quan sát và nhận xét * Đánh giá kết quả hoạt động Lấy nội dung 1 và 4 của bài tập 2, thực hiện kiểm tra, đánh giá lấy điểm kiểm tra thực hành 15 phút - Điểm 9, 10: Thực hiện tốt các nội dung - Điểm 5, 6, 7, 8: Thực hiện được nội dung thực hành, còn mắc một số lỗi - Điểm dưới 5: Thực hiện chưa tốt các nội dung thực hành a) Mở bảng tính - Mở bảng tính mới: Vào File à New - Mở bảng tính có sẵn: + Mở thư mục chứa file và nháy đúp chuột vào file để mở + Vào File à Open, chọn thư mục, chọn file để mở b) Lưu bảng tính với một tên khác Vào bảng chọn File à Save As * Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính - Hàng, cột, ô, hộp tên, thanh công thức, tên trang tính - Nháy chuột kích hoạt các ô tính và quan sát sự thay đổi ở hộp tên - Nhập dữ liệu và quan sát sự thay đổi trên thanh công thức. So sánh dữ liệu ở ô và thanh công thức - Gõ = 5+7 vào một ô và ấn Enter. Chọn lại ô và so sánh dữ liệu trong ô và thanh công thức * Bài 2: Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính - Chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối và quan sát sự thay đổi của hộp tên - Chọn cả ba cột A, B, C - Chọn 1 đối tượng bất kì rồi nhấn phím Ctrl và chọn tiếp 1 đối tượng khác không liền kề - Nháy chuột ở hộp tên và nhập B100, A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6, nhấn Enter 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 4.1. Tổng kết: (4’) Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính. Mở và lưu bảng tính. -Chọn các đối tượng trên trang tính. 4.2. Hướng dẫn tự học: (1’) Đối với bài học ở tiết học này: ghi nhớ các kiến thức đã học, tiếp tục thực hành ở nhà. Đối với bài học ở tiết sau: chuẩn bị trước phần còn lại của bài thực hành. 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt các phần mềm học tập đầy đủ, đảm bảo số lượng máy tính cho học sinh sử dụng. Laptop, máy chiếu, bài giảng điện tử.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11.doc