Giáo án Tin học khối 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 31: Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if… then

Hoạt động 1:. Kiểm tra 15 phút ĐỀ BÀI

1. Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng thiếu được viết bởi các từ khóa if và then như thế nào? Hãy viết câu lệnh dạng thiếu để in số a ra màn hình nếu a

2. Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ được viết bởi các từ khóa if và then như thế nào? Hãy viết câu lệnh dạng đầy đủ để in số a ra màn hình nếu a

Hoạt động 2: ôn lại câu lệnh điều kiện (5 phút)

Phương pháp: vấn đáp

1/ SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF THEN

Dạng thiếu:

 If <điều kiện> then;

Dạng đầy đủ:

If <điều kiện> then else ;

Từ bài cũ GV chốt lại hai dạng của câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ và dạng thiếu

 

docx6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 31: Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if… then, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 2/12/2016 Ngày dạy: Lớp 8A,D,E: 7/11/2016 +Lớp 8C: 09/12/2016 Lớp 8B: 10/12/2016 Bài thực hành 4 SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF. THEN(t1) Tuần 16 Tiết 31 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giuùp HS 1. Kiến thức- Học sinh được củng cố lại kiến thức về câu lệnh điều kiện và viết được câu lệnh điều kiện if then trong chương trình. Học sinh hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình 2. Kĩ năng- Rèn kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản, kĩ năng viết chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh if.then 3. Thái độ- Nghiêm túc trong học tập, ý thức tự tìm tòi và nghiên cứu bài, ham thích môn học. 4. Định hướng phát triển năng lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; - Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính 5. Nội dung trọng tâm: thực hành viết chương trình có sử dụng câu lệnh điều kiện II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Giáo viên- Giáo án, sách giáo khoa, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.. 2. Học sinh - Sách giáo khoa, vở ghi, bút thước III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS NLHT Hoạt động 1:. Kiểm tra 15 phút ĐỀ BÀI 1. Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng thiếu được viết bởi các từ khóa if và then như thế nào? Hãy viết câu lệnh dạng thiếu để in số a ra màn hình nếu a<b. 2. Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ được viết bởi các từ khóa if và then như thế nào? Hãy viết câu lệnh dạng đầy đủ để in số a ra màn hình nếu a<b. Hoạt động 2: ôn lại câu lệnh điều kiện (5 phút) Phương pháp: vấn đáp 1/ SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF THEN Dạng thiếu: If then; Dạng đầy đủ: If then else ; Từ bài cũ GV chốt lại hai dạng của câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ và dạng thiếu Hs lắng nghe và ghi bài năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoạt động 3: Tính đúng hoặc sai của các điều kiện (9 phút) Phương pháp: vấn đáp, thực hành trên máy 2 / Bài 1 program Sap_xep; uses crt; var A, B: integer; begin clrscr; write('Nhap so A:'); readln(A); write('Nhap so B:'); readln(B); if A>B then write(A,' ',B); if B>A then write(B,' ',A); readln; End. Gv yêu cầu Hs đọc bài 1(sgk/52) Gv cho học sinh thảo luận nhóm yêu cầu học sinh mô tả thuật toán Gv cho học sinh nhận xét câu trả lời của các nhóm và nhận xét. Để dịch và sửa lỗi gõ em làm như thế nào? - Để chạy chương trình em làm như thế nào? - Để xem lại kết quả em làm như thế nào? - Giáo viên nhận xét và chốt lại vấn đề. Các nhóm thảo luận mô tả thuật toán Hs viết chương trình. - Nhấn phím Alt+F9 - Nhấn Ctl+F9 - Alt+F5 - học sinh chạy chương trình sửa lỗi và xem kết quả theo yêu cầu về bộ dữ liệu trong sgk, và lưu chương trình với tên sap_xep. Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp Hoạt động 4: thực hành bài tập trên máy tính(10 phút) - Cho học sinh nghiên cứu tham khảo và tìm hiểu ý nghĩa của đoạn chương trình sgk trang 54 - GV giải thích thêm cho học sinh về sử dụng hai câu lệnh ifthen lồng nhau. - GV lưu ý cho học sinh đối vói câu lệnh có nhiều điều kiện lồng nhau (tương tự) - Gọi máy bất kì thao tác và trả lời câu b, c, d - Cho học sinh thực hành theo các yêu cầu b, c, d sgk. - Cho HS gõ chương trình sgk trang 53 - Học sinh đọc đề bài. - Học sinh cùng nhau thảo luận và cử đại diện trình bày thuật toán. - Học sinh thực hành trên máy. - Học sinh cử đại diện trình bày cách làm của nhóm mình. - Học sinh nhận xét bài làm của bạn. - Học sinh cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu ý nghĩa của đoạn chương trình sgk trang 54. - Học sinh chú ý lắng nghe và cho ví dụ về câu lệnh if then lồng nhau Năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ HĐ 5. Củng cố (5 phút) - GV yêu cầu học sinh đọc đề bài tập 2 trang 53 sgk. - Yêu cầu học sinh thảo luận mô tả thuật toán - Câu lệnh ifthen lồng nhau: If then else if then else ; HĐ 6.dặn dò (1 phút) Làm lại các bài thực hành - Đọc trước bài tập 3 chuẩn bị cho tiết sau IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng thấp MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Câu lệnh điều kiện Nêu được câu lệnh điều kiện Mô tả thuật toán, viết chương trình 2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng thiếu được viết bởi các từ khóa if và then như thế nào? Hãy viết câu lệnh dạng thiếu để in số a ra màn hình nếu a<b.( MĐ 1) Câu 2. Trong Pascal, câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ được viết bởi các từ khóa if và then như thế nào? Hãy viết câu lệnh dạng đầy đủ để in số a ra màn hình nếu a<b.( MĐ 1) Câu 3: BT1, BT2/ sgk ( MĐ 3) Ngày soạn: 2/12/2016 Ngày dạy: Lớp 8E: 08/12/2016 +Lớp 8C: 9/12/2016 Lớp 8A,B,D: 10/12/2016 Bài thực hành 4 SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF. THEN(t2) Tuần 16 Tiết 32 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giuùp HS 1. Kiến thức- Học sinh được củng cố lại kiến thức về câu lệnh điều kiện và viết được câu lệnh điều kiện if then trong chương trình. Học sinh hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình 2. Kĩ năng- Rèn kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản, kĩ năng viết chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh if.then 3. Thái độ- Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, 4. Định hướng phát triển năng lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; - Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính 5. Nội dung trọng tâm: thực hành viết chương trình có sử dụng câu lệnh điều kiện II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên : phòng máy,giáo án, 2. Học sinh : Sách, vở, III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS NLHT Hoạt động 1: thực hành nhập chương trình(17 phút) Phương pháp: vấn đáp, hợp tác nhóm nhỏ 1/ Bài 3: ( SGK ) Program Ba_ canh_ tam _giac; uses crt; Var a,b,c: real; Begin clrscr; Write(' Nhap ba so duong a,b,c : '); Readln(a,b,c); If (a+b>c) and (b+cb) then Writeln('a,b va c la ba canh cua mot tam giac!'); else Writeln('a, b, c khong la ba canh cua mot tam giac!') End. GV höôùng daãn HS veà caùch bieåu dieãn ba ñieàu kieän naøy trong TP: (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b). Trong caâu leänh treân, ta ñaõ duøng pheùp quan heä and laø ñeå ñaûm baûo caû ba ñieàu kieän a + b > c, b + c > a vaø c + a > b ñoàng thôøi thoaû maõn; Vieäc phaûi söû duïng daáu ngoaëc troøn trong bieåu thöùc quan heä treân laø ñeå ñaûm baûo thöù töï öu tieân thöïc hieän pheùp toaùn vaø ñeå ñaûm baûo tham soá cuûa pheùp and (vaø or) chæ coù theå laø giaù trò ñuùng hoaëc sai (khoâng theå laø soá). - GV: Cho HS thöïc haønh baøi 3/SGK - Gv: Theo doõi HS thöïc haønh, uoán naén nhöõng nhoùm thöïc haønh yeáu. Nghe hướng dẫn Hs thực hành bài tập trên máy tính Năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác Hoạt động 2: BT them ( 18 phut) + if diem < 5 then write(‘ Ban can co gang hon’); + if (diem >=5) and ( diem<7) then write(‘ Ban dat diem trung binh’) + if (diem>=7) and ( diem<9) then write( ban dat diem kha’); + if (diem>=9) then write(‘Hoan ho ban dat diem gioi’); *GV: yeâu caàu HS vieát chöông trình cho pheùp nhaäp ñieåm baøi kieåm tra cuûa moät baïn naøo ñoù, sau ñoù: + Neáu ñieåm nhoû hôn 5, hieån thò ra doøng chöõ “Ban can co gang hon”; + Neáu ñieåm lôùn hôn hoaëc baèng 5 vaø nhoû hôn 7, hieån thò ra doøng chöõ “Ban ñaït ñiem trung binh”; + Neáu ñieåm lôùn hôn hoaëc baèng 7 vaø nhoû hôn 9, hieån thò ra doøng chöõ “Ban ñaït ñiem Kha”; + Neáu ñieåm lôùn hôn hoaëc baèng 9, hieån thò ra doøng chöõ “Hoan ho ban dat diem Gioi”. Hs thực hành năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác 4. Củng cố (8 phút) - Nhaéc laïi caùc caâu leänh reõ nhaùnh daïng thieáu vaø daïng ñuû. If then ; If then else ; Söû duïng töø khoùa and coù theå keát hôïp nhieàu pheùp so saùnh ñôn giaûn thaønh moät pheùp so saùnh phöùc hôïp. Giaù trò cuûa pheùp so saùnh naøy laø ñuùng khi vaø chæ khi taát caû caùc pheùp so saùnh dôn giaûn ñeàu ñuùng. Ngöôïc laïi, noù coù giaù trò sai. 5.dặn dò (2phút) - Làm các bài tập 1,2,3 trong sách. IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS 1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng thấp MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Câu lệnh điều kiện Nêu được câu lệnh điều kiện viết chương trình 2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: Câu1:Viết công thức hai câu lệnh điều kiện?(MĐ 1) Câu 2: Viết chương kiểm tra ba số nguyên a,b,c nhập vào có là ba cạnh tam giác không( MĐ 3)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtiêt 31.docx
Tài liệu liên quan