Giáo án Tin học khối 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 9 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính

4. Định hướng phát triển năng lực HS:

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

- Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính

 5. Nội dung trọng tâm: Bieát caùch soaïn thaûo, chænh söûa, bieân dòch vaø chaïy moät chöông trình trong moâi tröôøng Turbo Pascal. Bieát caùch vieát caùc bieåu thöùc toaùn hoïc döôùi daïng bieåu thöùc trong Pascal

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên : phòng máy, chuaån bò phaàn meàm Tubor Pascal

 2. Học sinh : Sách, vở, làm bài tập ở nhà

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong - Tiết 9 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/9/2016 Ngày dạy:+ Lớp 8A,D,E : 21/9/2016 +Lớp 8C: 22/9/2016 + lỚP: 8B: 23/9/2016 Bài thực hành 2 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN (t1) Tuần 5 Tiết 9 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giuùp HS 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch soaïn thaûo, chænh söûa, bieân dòch vaø chaïy moät chöông trình trong moâi tröôøng Turbo Pascal. - Bieát caùch vieát caùc bieåu thöùc toaùn hoïc döôùi daïng bieåu thöùc trong Pascal. 2. Kyõ naêng: Vieát ñöôïc caùc bieåu thöùc döôùi daïng bieåu thöùc trong Pascal. 3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc trong quaù trình thöïc haønh, noäi quy phoøng maùy, reøn luyeän yù thöùc hoïc taäp toát. 4. Định hướng phát triển năng lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng CNTT và TT; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; - Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng máy tính hỗ trợ trong học tập và trong cuộc sống, khả năng giao tiếp máy tính 5. Nội dung trọng tâm: Bieát caùch soaïn thaûo, chænh söûa, bieân dòch vaø chaïy moät chöông trình trong moâi tröôøng Turbo Pascal. Bieát caùch vieát caùc bieåu thöùc toaùn hoïc döôùi daïng bieåu thöùc trong Pascal II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Giáo viên : phòng máy, chuaån bò phaàn meàm Tubor Pascal 2. Học sinh : Sách, vở, làm bài tập ở nhà III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS NLHT Hoạt động2 : Viết các biểu thức, soạn thảo và lưu chương trình Phương pháp: đặt vấn đề, vấn đáp, thảo luận Bài 1/SGK * Yêu cầu: Luyện tập các biểu thức số học trong chương trình Pascal: Begin Writeln('15*4-30+12 = ', 15*4 -30+12); Writeln ('(10+5)/(3+1)-18/(5+1) = ', (10+5)/(3+1) -18/(5+1)); Writeln('(10+2)*(10+2)/(3+1)=', (10+2)*(10+2)/(3+1)); Writeln('(10+2)*(10+2)-24)/(3+1)=', (10+2)*(10+2)-24)/(3+1); Readln; End. - GV: Yêu cầu HS chuyển các biểu thức trong câu a sang dạng biểu thức trong TP - GV: Theo dõi nhắc nhở học sinh tích cực làm Kết luận đưa ra đáp án đúng - GV: Yêu cầu học sinh gõ chương trình trong câu b vào máy tính: Gõ đúng, đầy đủ * Lưu ý: - Chỉ được dùng dấu ngoặc đơn để nhóm các phép toán - Các biểu thức trong Pascal được đặt trong câu lệnh Writeln để in ra kết quả . Em sẽ có cách viết khác sau khi làm quen với khái niệm biến ở bài 4 - Gv: Yêu cầu HS lưu với tên TC 2.pas GV: Cho HS Dịch, chạy chương trình và kiểm tra kết quả nhận được trên màn hinh - HS: thực hiện theo yêu cầu - HS : Thực hiện theo yêu cầu - - HS : Thực hiện và đọc kết quả của mình, các học sinh khác nhận xét, đánh giá Năng lực giải quyết vấn đề ; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực sử dụng máy tính Hoạt động 3 : Tìm hiểu phép toán MOD và DIV và câu lệnh tạm ngừng chương trình Phương pháp: hoạt động thực hành cá thể, thảo luận Bài 2/SGK: uses crt; Begin Writeln('16/3 = ',16/3); Writeln('16 div 3 = ',16 div 3 ); Writeln(' 16 mod 3 = ' ,6 mod 3); Writen(' 16 mod 3 =', 16-(16 div 3)*3); Writeln('16 div 3 =', (16-(16 mod 3))/3; end. GV: Yêu cầu học sinh mở tệp mới và soạn thảo chương trình trong câu a SGK GV: quan tâm đến những học sinh kém, trực tiếp nhắc nhở và chỉnh sửa các em tránh mắc nhứng lỗi về cú pháp -Gv:Yêu cầu học sinh dịch và chạy chươngtrình Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét về các kết quả đó - GV: Nhận xét và kết luận - GV: Yêu cầu học sinh thêm các lệnh Delay(5000) vào sau mỗi câu lệnh Writeln trong chương trình trên. Dịch và chạy chương trình. Quan sát kết quả của chương trình - GV: Kết luận lệnh delay(5000) làm tạm dừng chương trình trong 5 giây tương ứng với tham số 5000 trong ngoặc - GV: Yêu cầu thêm câu lệnh Readln vào chương trình trước từ khoá end . Dịch và chạy lại chương trình . Quan sát kết quả hoạt động của chương trình - GV: Kết luận lệnh Readln làm tạm duèng chương trình cho đến khi nhấn phím Enter thì chương trình được tiếp tục. - HS : thực hiện theo yêu cầu HS: Thực hiện theo yêu cầu - HS: Thực hiện và trả lời - HS: Thực hiện và trả lời Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử giao tiếp giữa người và máy tính, năng lực sang tạo HĐ 4. Củng cố (5’) *Tổng kết: sgk GV:Nhấn mạnh lại nội dung trọng tâm của bài. - Gv: Gọi HS đọc phần tổng kết /SGK Thực hiện yêu cầu gv năng lực sử dụng máy tính hôc trợ Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà( 2Ph) - Xem lại nội dung các bài đã học - Đọc trước bài tập 3 của bài thực hành 2 - Làm bài tập lập trình tính giá trị của biểu thức sau: (21+2) + 14 x3; 17 x 3 -15 + 34; ; - Năng lực tự học, năng lực tự làm bài tập IV CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS 1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng thấp MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Thực hành viết chương trình có sử dụng các phép toán Soạn thảo chương trình tính đơn giản, nhập, dich, chạy chương trình, lưu chương trình 2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: Câu 1: bài tập lập trình tính giá trị của biểu thức sau: (21+2) + 14 x3; 17 x 3 -15 + 34; ; ( MĐ 3)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiêt 9.doc
Tài liệu liên quan