Giáo án Tin học lớp 12 Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

2. Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó:

HS: HĐ cá nhân

+ Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần quản lí;

+ Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ sơ);

+ Tìm kiếm;

+ Sắp xếp;

+ Thống kê;

+ Tổng hợp, phân nhóm hồ sơ;

+ Tổ chức in ấn

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 12 Bài 1: Một số khái niệm cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 17.8.2017 Ngày dạy: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TiÕt 1 +2 - Bµi 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS hiểu được bài toán minh họa; - Hệ thống hóa các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một hoạt động nào đó, lập được các bảng chứa thông tin theo yêu cầu; - Biết khái niệm về cơ sở DL; - Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống. 2. Kü n¨ng: - Bước đầu hình thành kỹ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL. II. §å dïng d¹y häc: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, c¸c bµi tËp mÉu, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tr­íc bµi 1, s­u tÇm c¸c vÝ dô vÒ bµi to¸n qu¶n lý. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: TiÕt 1 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: Bµi to¸n qu¶n lý. Môc tiªu: HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ bµi to¸n qu¶n lý? N¾m ®­îc bµi to¸n qu¶n lý th«ng qua vÝ dô cô thÓ trong nhµ tr­êng. - Bài toán quản lý được áp dụng như thế nào? - Trong nhà trường bài toán quản lý thường áp dụng để làm những công việc gì? - Muốn quản lý thông tin về điểm học sinh của lớp ta nên lập danh sách chứa các cột nào? Gợi ý: Để đơn giản vấn đề cột điểm nên tượng trưng một vài môn. Stt, hoten, ngaysinh, giới tính, đoàn viên, toán, lý, hóa, văn, tin. 1. Bài toán quản lý: HS: HĐ cá nhân. Bài toán quản lý là bài toán phổ biến trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. QL điểm, xếp TKB, QL lương, QL hồ sơ HS,. Để quản lý học sinh trong nhà trường, người ta thường lập các biểu bảng gồm các cột, hàng để chứa các thông tin cần quản lý. Một trong những biểu bảng được thiết lập để lưu trữ thông tin về điểm của hs. Stt Họ tên GT Toán Lý Hóa Tin 1 Lê An 1 7,8 5,0 6,5 6,5 2 N. Hà 0 6,5 6,5 7,0 7,0 . 40 T. Yến 0 6,5 6,4 7,1 7,1 Ho¹t ®éng 2: Lấy các ví dụ về bài toán quản lý. Môc tiªu: HS nắm kỹ hơn về bài toán quản lý thông qua các ví dụ cụ thể. GV: Em hãy tạo ra một bảng gồm danh sách các lớp trưởng và GVCN các lớp 12. Khi đó cần những thông tin nào? GV phân tích và chỉ ra được các thông tin trên bảng. Tương tự bảng bên, HS lập các bảng khác như quản lý điểm, theo dõi HS hàng tháng, bảng điểm cuối năm học, HS: HĐ nhóm cho biết 1 số bảng thưởng dùng. Stt, Lớp, Lớp trưởng, GVCN, sĩ số, Bảng DS GVCN và lớp trưởng các lớp 12: Stt Lớp Sĩ số GVCN Lớp trưởng 1 12A1 28 Cô Cương HS Ngọc 2 12A2 33 Cô Hạt HS Nhi 9 12A9 39 T. Vinh .. HS thực hiện trên bảng hoặc vở ghi. 4. Cñng cè: - HiÓu ®­îc bµi to¸n qu¶n lý trong nhµ tr­êng. - Nắm được bài toán quản lý thông qua ví dụ cụ thể. 5. Dặn dò: - Học bài và đọc trước phần 2. - Làm bài tập 1.1 -> 1.8 SBT Tr7,8 Bài 1: Lập bảng thứ nhất trên giấy gồm hai cột, cột 1 đặt tên là Tên môn học để liệt kê tất cả các môn học mà em đang học, cột 2 đặt tên Mã môn học, dùng ký hiệu 1,2,3.... để đặt tên cho từng môn học. Đặt tên cho bảng Môn học. Bài 2: Lập bảng thứ 2, gồm các cột sau:Mã học sinh, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa chỉ, tổ. Chỉ ghi tượng trưng 5 học sinh. Trong đó mỗi học sinh có một mã học sinh duy nhất, có thể đặt A1, A2... Đặt tên bảng DSHS. TiÕt 2 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 2HS lên bảng làm bài 2 đã cho về nhà. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 2: Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó. Môc tiªu: HS n¾m ®­îc khi qu¶n lý c¸c th«ng tin trªn sÏ phôc vô cho nh÷ng môc ®Ých nµo? GV: Em hãy nêu lên các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó? Đây chính là biểu bảng được lập ra với mục đích quản lý các thông tin đặt trưng của đối tượng cần quản lý, đặt điểm tất cả mọi thông tin đều chứa cùng một bảng dẫn đến hệ quả:một bảng thông tin đồ sộ chứa quá nhiều dữ liệu trên một bảng, chủ yếu được viết và lưu lên giấy? 2. Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó: HS: HĐ cá nhân + Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần quản lí; + Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ sơ); + Tìm kiếm; + Sắp xếp; + Thống kê; + Tổng hợp, phân nhóm hồ sơ; + Tổ chức in ấn Ho¹t ®éng 2: Thông qua ví dụ. Môc tiªu: HS hiểu được việc tìm kiếm, sắp xếp, thống kê,..ntn? GV có thể lấy ví dụ ở bảng ở tiết 1. Có thể thêm cột DTB, HL, HK. Từ bảng trên em có thể tổng hợp được các thông tin nào? HS: H Đ cặp đôi theo yêu cầu đã cho. Bảng điểm của HS: Stt Họ tên Toán Lý DTB HL 1 Lê An 7,8 5,0 8,0 G 2 N. Hà 6,5 6,5 6,2 TB . 40 T. Yến 6,5 6,4 4,6 Y - Tổng hợp điểm của từng môn (HL theo môn) - Thống kê được số HS: G, K, TB, Y - Thống kê được có bao nhiêu HS >=8,0, .. 4. Củng cố: - Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó. - Áp dụng được với ví dụ cụ thể. 5. Dặn dò: - Về nhà học bài và đọc trước phần 3a, 3d. - Làm các bài tập trong sách bài tập: 1.9 -> 1.17 SBT Tr9, 10 Bài 3: Lập bảng thứ 3, gồm các cột sau: Mã học sinh, mã môn học, ngày kiểm tra, điểm. Mỗi học sinh có thể kiểm tra nhiều môn. Đặt tên là Bảng điểm. Ngµy so¹n: 24.8.2017 Ngày dạy: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TiÕt 3 - Bµi 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS hiểu được bài toán minh họa; - Hệ thống hóa các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một hoạt động nào đó, lập được các bảng chứa thông tin theo yêu cầu; - Biết khái niệm về cơ sở DL; - Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống. 2. Kü n¨ng: - Bước đầu hình thành kỹ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL. II. §å dïng d¹y häc: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, c¸c bµi tËp mÉu, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tr­íc bµi 1, s­u tÇm c¸c vÝ dô vÒ bµi to¸n qu¶n lý. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 2 HS lên bảng làm bài tập 2 cho về nhà. Nêu 2 yêu cầu cần xử lý thông tin trong bảng đó. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Hoạt động 1: 3. Hệ cơ sở dữ liệu . a) KN CSDL và hệ quản trị CSDL: Mục tiêu: HS nắm được thế nào là CSDL và hệ quản trị CSDL - CSDL lưu trên giấy khác CSDL lưu trên máy tính ở điểm nào? - CSDL là gì? - CSDL được ứng dựng ở đâu? - Nêu một số ứng dụng của csdl trong xh? - Phần mềm giúp người sử dụng có thể tạo CSDL trên máy tính gọi là gì? - Hiện nay có bao nhiêu hệ quản trị CSDL? Các hệ quản trị CSDL phổ biến được nhiều người biết đến là MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, v.v. Phần lớn các hệ quản trị CSDL kể trên hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Unix và MacOS ngoại trừ SQL Server của Microsoft chỉ chạy trên hệ điều hành Windows. HS: HĐ cá nhân. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a) Kn CSDL và hệ quản trị CSDL: HS: H Đ cặp đôi cho VD CSDL và hệ QTCSDL. - CSDL: SGK. Ví dụ (h.1): Hồ sơ được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài của máy tính có thể xem là một csdl (gọi là csdl lớp) - CSDL được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của xh. Nó đã trở lên phổ biến và quen thuộc Hệ QT CSDL: SGK Thuật ngữ “Hệ CSDL” để chỉ một csdl cùng với hệ qtcsdl quản trị và khai thác csdl đó. * Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có: - CSDL. - Hệ QTCSDL - Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng máy tính...) Hoạt động 2: Tìm hiểu một số ứng dụng của hệ CSDL Mục tiêu: Thông qua 1 số ngành nghề HS biết được có ứng dụng ntn? - Nêu một số ứng dụng của CSDL mà em biết? Yêu cầu HS minh họa bằng ví dụ của ngành kinh doanh. HS: HĐ cá nhân. d. Một số ứng dụng: - Ngành GD. - Ngành kinh doanh, mua bán hàng. - Ngành tài chính ngân hàng. - Ngành hàng không. - Ngành viễn thông. - Trong quân đội. ..... 4. Củng cố: - KN CSDL và hệ quản trị CSDL: - Kể tên một số tổ chức mà em biết và cho biết ứng dụng của CSDL trong các tổ chức đó. 5. Dặn dò: - Về nhà học bài và đọc bài 2. - Làm các bài tập trong sách bài tập: 1.18 -> 1.26 SBT Tr11, 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 1 Mot so khai niem co ban_12308042.doc
Tài liệu liên quan