Giáo án Tin - Khái niệm về soạn thảo văn bản

Khả năng định dạng kí tự

 Phông chữ (Times New Roman, Arial, );

 Cỡ chữ (cỡ chữ 12, cỡ chữ 18, cỡ chữ 30 );

 Kiểu chữ ( đậm, in nghiêng, gạch chân );

 Màu sắc chữ (đỏ, da cam, vàng, hồng, );

 Vị trí tương đối so với dòng kẻ (cao hơn,thấp hơn)

 Khoảng cách giữa các kí tự trong một từ và giữa các từ với nhau.

 

pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 14/02/2014 | Lượt xem: 2901 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin - Khái niệm về soạn thảo văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Bài 14 KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN Giáo viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh. Sinh viên thực hiện: Tạ Duy Hoàng. 2  So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn v¨n b¶n nh so¹n th«ng b¸o, ®¬n tõ, lµm b¸o c¸o, khi viÕt bµi trªn líp... Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản. Theo b¹n thÕ nµo lµ so¹n th¶o v¨n b¶n? 3 B¹n h·y so s¸nh v¨n b¶n so¹n th¶o b»ng m¸y tÝnh vµ viÕt tay? Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản.  Văn bản soạn thảo trên máy tính ngoài phần chữ còn có thể chứa nhiều dạng nội dung phong phú khác, chẳng hạn như bảng biểu, các hình ảnh, chữ nghệ thuật, công thức… 4 5 1. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. a. Gõ nhập văn bản 6 b. Sửa đổi văn bản.  Sửa đổi kí tự, từ, cụm từ…bằng cách xóa, chèn, thay thế bằng các kí tự, từ, cụm từ mới.  Sửa đổi cấu trúc của văn bản: xóa, sao chép, di chuyển, chèn thêm một đoan văn bản hay hình ảnh đã có sẵn. 7 • Là một chức năng rất mạnh của các hệ soạn thảo văn bản giúp tạo ra những văn bản phù hợp, nội dung đẹp mắt. c. Trình bày văn bản. • Có 3 mức trình bày văn bản: Mức kí tự, mức đoạn, mức trang. 8 Khả năng định dạng kí tự  Phông chữ (Times New Roman, Arial, …);  Cỡ chữ (cỡ chữ 12, cỡ chữ 18, cỡ chữ 30…);  Kiểu chữ ( đậm, in nghiêng, gạch chân…);  Màu sắc chữ (đỏ, da cam, vàng, hồng,…);  Vị trí tương đối so với dòng kẻ (cao hơn, thấp hơn )  Khoảng cách giữa các kí tự trong một từ và giữa các từ với nhau.  Ví dụ: Thủ đô 9 Khả năng định dạng đoạn văn bản  Vị trí lề trái, lề phải của đoạn văn bản.  Căn lề (trái, phải, giữa, đều hai bên);  Dòng đầu tiên: thụt vào hay nhô ra so với cả đoạn văn bản.  Khoảng cách đến đoạn văn bản trước sau.  Khoảng cách giữa các dòng trong cùng đoạn văn bản,… Khả năng định dạng trang văn bản  Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải của trang.  Hướng giấy: nằm ngang hay thẳng đứng.  Kích thước trang giấy.  Tiêu đề trên (đầu trang), tiêu đề dưới (cuối trang),… 10 Hình 1. Định dạng đoạn văn bản. Căn giữa Căn phải Khoảng cách tới đoạn trên Căn đều hai bên Thụt dầu dòng Căn trái Khoảng cách tới đoạn dưới 11 Khả năng định dạng trang văn bản. 12 d. Mét sè chøc n¨ng kh¸c  Tìm kiếm thay thế.  Gõ tắt hoặc sửa lỗi sai.  Tạo bảng, tính toán, sắp xếp trong bảng.  Tự động đánh số trang.  Tạo chữ nghệ thuật trong văn bản.  In ấn. 13 2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản. a. Các đơn vị xử lý trong văn bản. Câu Từ Đoạn Kí tự 14 Xem xÐt c¸ch tr×nh bµy cña hai ®o¹n v¨n b¶n kÓ trªn (sö dông M.Word). 15  Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống để phân cách.  Giữa các đoạn chỉ xuống dòng bằng một lần ấn phím Enter.  Các dấu ngắt câu như .,:;?! Phải đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là dấu cách.  Các dấu ‟ ” )} cũng phải đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là dấu cách.  Các dấu „ “ ({ phải đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của các từ tiếp theo. b. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n 16 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản. Để nhập văn bản chữ Việt vào máy tính cần sử dụng chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt. Ví dụ: Vietkey. 1 Khởi động chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt (Vietkey).  Nháy đúp vào biểu tượng. 17 a. Hai kiểu gõ chữ Việt phổ biến hiện nay là:  Kiểu Telex  Kiểu VNI. 2 Chọn kiểu gõ và bộ mã chữ Việt. 18 b. Bộ mã chữ Việt. - TCVN3 -VNI - UNICODE. 19 Để hiển thị và in được chữ Việt, cần chọn bộ phông tương ứng với bộ mã đã cho để gõ. 3 Chọn bộ phông chữ tiếng Việt. 20 kh¸i niÖm vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n 1. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. 2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản. 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản. a. Gõ chữ Việt. b. Bộ gõ chữ Việt. c. Bộ phông chữ Việt. 21 Các thuật ngữ chính  Hệ soạn thảo văn bản; Kí tự; Đoạn văn bản; Trang văn bản; Định dạng; Phông chữ; Căn lề; Trình gõ chữ Việt; Bộ mã chữ Việt; Bộ phông chữ Việt. 22 Câu hỏi và bài tập về nhà  1. Các câu hỏi có tính chất lý thuyết của sách giáo khoa.  2. Các bài tập ở trang 98 (sách giáo khoa).  3. Trình bày lại đoạn văn bản phần 1 bài học trong sách giáo khoa (như sách giáo khoa trình bày).  Đọc trước và tìm hiểu bài mới. 23 Hướng dẫn trả lời câu hỏi:  C©u 2: C¸c em cÇn chó ý ®Õn c¬ chÕ ng¾t dßng ë hÖ so¹n th¶o word.  C©u 3: Ch¬ng tr×nh gâ tiÕng ViÖt, bé ph«ng ch÷ tiÕng ViÖt (bËt phÇn mÒm gâ tiÕng ViÖt tríc). Ngoµi ra ngÇm ®Þnh ph¶i cã bé m· tiÕng ViÖt tríc.  C©u 4: C¸c em tiÕn hµnh gâ theo hai kiÓu Telex vµ VNI, chó ý xem hai b¶ng giíi thiÖu vÒ 2 c¸ch gâ ®· ®îc thÇy cho ghi chÐp vµ theo dâi ë slide tr×nh chiÕu.  C©u 5: M¸y tÝnh lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu trong v¨n phßng vµ c«ng viÖc v¨n phßng ngµy nay.  C©u 6: T duy ngîc l¹i so víi c©u 4 c¸c em sÏ t×m ®îc lêi gi¶i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhai_niem_ve_soan_thao_van_ban_105.pdf
Tài liệu liên quan