Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 1 năm học 2018

I. MỤC TIÊU :

1. HS nắm được vị trí chữ ghi âm b b d dj này trong tiếng Êđê mà người Êđê thường dùng.

2. Nhận biết và viết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Y- Na ba tó kơ yă

3. Viết đúng các tiếng: Y- Na ba tó kơ yă

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bộ chữ rời

- Phấn màu, bảng con và vở Tập viết Tiếng Êđê

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc64 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 1 năm học 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lei hriăm hlăm hdruôm hră) : đua, luă gú , tiă, kiă, yua luă jia wiă Aê kiă êmô ti cứ b. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt : iă, kiă -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp +Hro ia amao dah ua Aê k.... êmô ti cứ Nô đ..... mu C. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** Chiều thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Tiết 3 HRIAM CIH ( Tập viết ) Bài13: IĂ KIĂ I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm và viết được vị trí chữ ghi iă kiă này trong tiếng Êđê mà người Êđê thường dùng. 2. Nhận biết và viết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Aê kiă êmô ti cứ 3. Viết đúng các tiếng: Aê kiă êmô ti cứ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, bảng con và vở Tập viết Tiếng Êđê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm sự chuẩn bị của HS : aw ad am an ab ar ay B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng học tập viết Tiếng Ê đê bài 13: iă kiă 2. Hướng dẫn HS viết 2. 1.Viết chữ, tiếng : a. Phân tích âm chữ tiếng: b. Dạy âm : Luyện viết chữ, âm (Mjuăt cih boh hră boh pia) : - Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: iă kiă Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) : - GV viết mẫu iă, kiă - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. HD viết trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. HS trong vở bài tập (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : Aê kiă êmô ti cứ c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng ju, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt : Aê kiă êmô ti cứ - Mtô hđeh hriăm hră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con vở TV - HS theo dõi - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS viết vào vở tập viết - HS viết trong vở TV ***************************************************************** Chiều thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Tiết 3 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 13: UA UĂ IA IĂ I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : ua uă ia iă . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng. ua uă ia iă 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Dua , anua, hia kiă êmô Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Aê kiă êmô ti cứ 3. Đọc và viết đúng các tiếng: . đua, luă gú , tiă, kiă, yua huă jia wiă II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: aw ad am an ab ar ay Ami ama ngă ló GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Đây là bài học 13: ua uă ia iă của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng Awa Hô, adú a. Phân tích từ: Dua , anua, hia kiă êmô b. Dạy âm : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: ua uă ia iă -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :ua uă ia iă - GV viết mẫu iă, kiă . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : đua, luă gú , tiă, kiă, yua luă jia wiă Aê kiă êmô ti cứ b. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt : iă, kiă -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp +Hro ia amao dah ua Aê k.... êmô ti cứ Nô đ..... mu C. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** Chiều thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Tiết 3 HRIAM CIH ( Tập viết ) Bài13: IĂ KIĂ I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm và viết được vị trí chữ ghi iă kiă này trong tiếng Êđê mà người Êđê thường dùng. 2. Nhận biết và viết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Aê kiă êmô ti cứ 3. Viết đúng các tiếng: Aê kiă êmô ti cứ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, bảng con và vở Tập viết Tiếng Êđê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm sự chuẩn bị của HS : aw ad am an ab ar ay B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng học tập viết Tiếng Ê đê bài 13: iă kiă 2. Hướng dẫn HS viết 2. 1.Viết chữ, tiếng : a. Phân tích âm chữ tiếng: b. Dạy âm : Luyện viết chữ, âm (Mjuăt cih boh hră boh pia) : - Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: iă kiă Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) : - GV viết mẫu iă, kiă - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. HD viết trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. HS trong vở bài tập (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : Aê kiă êmô ti cứ c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng ju, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt : Aê kiă êmô ti cứ - Mtô hđeh hriăm hră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con vở TV - HS theo dõi - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS viết vào vở tập viết - HS viết trong vở TV ***************************************************************** TUẦN 9 Sáng thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 Tiết 2 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 17: ai,ái ei,ưí I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : ai,ái ei,ưí . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng. ai,ái ei,ưí 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Kai.adei, dưi,amai.êgei,phưi Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Y- Na chao êgei 3. Đọc và viết đúng các tiếng: Kai.adei, dưi,amai.êgei,phưi II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: ua uă ia iă Aê kiă êmô ti cứ GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Đây là bài học 17: ai,ái ei,ưí của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: pai ,êwei mái, bưi a. Phân tích từ: pai ,êwei mái, bưi b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: ai,ái ei,ưí -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :ai,ái ei,ưí - GV viết mẫu ei, ê ei, ê . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : ai,ái ei,ưí Kai.adei,dưi,amai.êgei,phưi - HS xem tranh và GV giảng tranh: Y- Na chao êgei c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt :ei, ê -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp +Hro ia amao dah ua Aê k.... êmô ti cứ Nô đ..... mu C. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** Chiều thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 Tiết 3 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 18: iê iu,ió I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : iê iu,ió . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng iê iu,ió 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Giê bi, ana tiu, đió Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Y- Na tió mă pai 3. Đọc và viết đúng các tiếng: liê,ana kiu,tió, ai tiê, nao hiu, lió II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: ai,ái ei,ưí Kai.adei,dưi,amai.êgei,phưi GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Đây là bài học 18: iê iu,ió của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: Giê bi, ana tiu, đió a. Phân tích từ: Giê bi, ana tiu, đió b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: iê iu,ió -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :iê iu,ió - GV viết mẫu iê,iu,ió . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : iê iu,ió Giê bi, ana tiu, đió - HS xem tranh và GV giảng tranh: Y- Na tió mă paii c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt :ió, đió -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp +Hrô boh pai: ió Y – Na t....mă pai 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** Chiều thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 Tiết 1 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 19: ÔN TẬP ai,ái ei,ưí iê iu,ió I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : iê iu,ió . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng iê iu,ió 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Giê bi, ana tiu, đió Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Amai adei kâo nao cuă nai.Ami ama kâo ư ai êdi 3. Đọc và viết đúng các tiếng: liê,ana kiu,tió, ai tiê, nao hiu, lió II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ - GV kiểm tra đọc: Bài 19: ÔN TẬP GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Đây là bài học 18: iê iu,ió của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: Giê bi, ana tiu, đió a. Phân tích từ: Giê bi, ana tiu, đió b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: iê iu,ió -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :iê iu,ió - GV viết mẫu iê,iu,ió . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : iê iu,ió Giê bi, ana tiu, đió - HS xem tranh và GV giảng tranh: Amai adei kâo nao cuă nai.Ami ama kâo ư ai êdi c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt :ió, đió -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp +Hrô boh pai: ió Y – Na t....mă pai 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài HS làm bài trong vở bài tập ió, đió ***************************************************************** Chiều thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 Tiết 2 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 20: mw,mm,mb I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : mw,mm,mb Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng mw,mm,mb 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. mwa, mmao, mbó êa Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Ami pé mmao bi ama dê mbú ana tiu 3. Đọc và viết đúng các tiếng: mwa, mmao, mbó êa II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: ai,ái ei,ưí Kai.adei,dưi,amai.êgei,phưi GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Đây là bài học Bài 20: mw,mm,mb của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: mw,mm,mb a. Phân tích từ: mwa, mmao, mbó êa b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: mw,mm,mb -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :mw,mm,mb -GVviếtmẫumb,ú,mbú . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : mw,mm,mb mwa, mmao, mbó êa - HS xem tranh và GV giảng tranh: Ami pé mmao bi ama dê mbú ana tiu c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai cih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh cih hlăm mdhă điêt :GVviếtmẫumb,ú,mbú Mb, ú mbú -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp +Hrô boh hră: mm amâo dah boh hră mb Ami pé .......ao bi ama dê .......ú ana tiu 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** TUẦN 10 Sáng thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018 Tiết 2 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 21: ms,mth,mph I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : ms,mth,mph . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng. 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Giê msa, mthâo,mphé mphó. Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Kâo mă giê msa kơ ami 3. Đọc và viết đúng các tiếng: msé, mthu,msâoo,mthứ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: ai,ái ei,ưí Y- Na chao êgei GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Đây là bài 21:ms,mth,mph của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: Giê msa, mthâo,mphé a. Phân tích từ: Giê msa, mthâo,mphé b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :ms,mth,mph- mth,âo,mthâo . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : ms,mth,mph Giê msa, mthâo,mph - HS xem tranh và GV giảng tranh: Kâo mă giê msa kơ ami - Mtô hđeh hriăm hră ngă klei ngă hlăm hdruôm hră klei ngă. +Hrô boh hră: ms Kâo mă giê .......a kơ ami c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai cih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh cih hlămmdhăđiêt :ms,mth,mph mth,âo,mthâo - C. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài -HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** Chiều thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tiết 3 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 22: md,mđ,mt I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : md,mđ,mt . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng iê iu,ió 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Mdố, mtú, ao mđao Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Ama ngă mdố bi ami dê să ao mđao 3. Đọc và viết đúng các tiếng: mdiê,mđao khú, ana mtei, mdei,adiê mđiă, nai mtô II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: ms,mth,mph Giê msa, mthâo,mphé GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta học bài22: md,mđ,mt của môn Tiếng Ê đê : 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: Mdố, mtú, ao mđao a. Phân tích từ: Mdố, mtú, ao mđao b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: md,mđ,mt -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :md,mđ,mt - GV viết mẫu md,mđ,mt ei,mtei . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : md,mđ,mt Mdố, mtú, ao mđao - HS xem tranh và GV giảng tranh: Ama ngă mdố bi ami dê să ao mđao -Mtô hđeh hriăm hră ngă klei ngă hlăm hdruôm hră klei ngă. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp Mtú..................> mdiê...................> mđao................> mdố...................> +Hrô boh hră md amâo dah boh hră mđ Ama ngă ....ố bi ami dê să ao ......ao c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai ]ih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh ]ih hlăm mdhă điêt :md,mđ,mt - 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập :md,mđ,mt ***************************************************************** Chiều thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2018 Tiết 1 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 23: ÔN TẬP mb,mm,mw,mph,mth,ms,md,mđ,mt I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : mb,mm,mw,mph,mth,ms,md,mđ,mt. Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng mb,mm,mw,mph,mth,ms,md,mđ,mt 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. Giê bi, ana tiu, đió Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Amai adei kâo nao cuă nai.Ami ama kâo ư ai êdi 3. Đọc và viết đúng các tiếng: liê,ana kiu,tió, ai tiê, nao hiu, lió II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: Bài 22: ÔN TẬP GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Bài 23:Ôn tập mb,mm,mw,mph,mth,ms,md,mđ,mt 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: Giê bi, ana tiu, đió a. Phân tích từ: Giê bi, ana tiu, đió b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: iê iu,ió -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :iê iu,ió - GV viết mẫu md,ua,mdua . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : iê iu,ió Giê bi, ana tiu, đió - HS xem tranh và GV giảng tranh: Amai adei kâo nao cuă nai.Ami ama kâo ư ai êdi - Mtô hđeh hriăm hră ngă klei ngă hlăm hdruôm hră klei ngă. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp Mphé..................>êa mdiê...................>mphó mđú................>kuê +Hrô boh hră md Ami ama wiă .....iê. Amai adei dú ....iê c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai cih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh cih hlăm mdhă điêt :md,ua,mdua -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập ***************************************************************** Chiều thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2018 Tiết 2 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 24: mn,ml,mr I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : mn,ml,mr.Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng : mn,ml,mr 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng. mwa, mmao, mbó êa Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Ami pé mmao bi ama dê mbú ana tiu 3. Đọc và viết đúng các tiếng: mwa, mmao, mbó êa II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: Bài 22: ÔN TẬP GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Bài 23:Ôn tập mb,mm,mw,mph,mth,ms,md,mđ,mt 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : 2. 1. Dạy âm, chữ, tiếng: Giê bi, ana tiu, đió a. Phân tích từ: Giê bi, ana tiu, đió b. Dạy âm vần : Luyện đọc âm (Mjuăt dlăng boh pia) : -Nai mtô mblang mdruh ktuê boh hră: iê iu,ió -Luyện viết (Mjuăt hriăm ]ih) :iê iu,ió - GV viết mẫu mn,ei,mnei . - Nai mtô mblang boh hră: 2.2. Luyện tập: a. Đọc trên bảng lớp (Dlăng dlông hjưng ju) - Nai ]ih boh hră ba yua, mtô mblang boh hră klei ê đê. b. Đọc bài trong SGK (Dlăng klei hriăm hlăm hdruôm hră) : iê iu,ió Giê bi, ana tiu, đió - HS xem tranh và GV giảng tranh: Amai adei kâo nao cuă nai.Ami ama kâo ư ai êdi - Mtô hđeh hriăm hră ngă klei ngă hlăm hdruôm hră klei ngă. + Treh ti êlan bi djó boh blú hóng rúp Mla..................> mnú...................> mluê................> Nai mniê.........> Mrai +Hrô boh hră mr Ami mă ao .....âo kơ adei kâo c. Luyện viết (Mjuăt hriăm jih): - Nai cih kơ dlông hjưng jú, atăt gai hđeh cih hlămmdhă điêt :mn,ei,mnei -Mtô hđeh hriămhră ngă klei ngă hlăm hdruôm m’ar. 3. Củng cố - Dặn dò : - Nai ruh ksiêm m’mông hriăm kơ adu - Mtă mtăn phung hđeh wit kơ sang hriăm jih hlăm hdruôm hră, hdruôm m’ar. Dlăng klei hriăm mrâo. - HS chuẩn bị SGK bảng con - HS theo dõi - HS phát âm nối tiếp nhau - HS lắng nghe GV phát âm mẫu - HS phát âm theo. - HS theo dõi - HS đọc từ vừa viết - HS viết vào bảng con - HS đọc - HS đọc bài trong SGK - HS đọc lại bài - HS làm bài trong vở bài tập TUẦN 11 Sáng thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018 Tiết 2 KLEI HRIĂM ( Học vần) Bài 25: : mj,mn,mc I. MỤC TIÊU : 1. HS nắm được vị trí âm : mj,mn,mc . Cũng cố các âm đã học và âm mới trong tiếng Êđê, mà người Êđê thường dùng. 2. Nhận biết được chữ trong các tiếng. Nhớ tên âm, phát âm đúng:.mdố, mtú, ao mđao. Đọc được và hiểu nghĩa các từ, câu trong bài .Ama ngă mdố bi ami dê sắ ao mđao 3. Đọc và viết đúng các tiếng từ: mdiê,mđao khú, ana mtei, mdei,adiê mđiă,nai mtô II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bộ chữ rời - Phấn màu, tranh trong - SGK tiếng Ê đê III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 5’ 1’ 30’ 4’ A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra đọc: bài 28: Ôn tập GV nhận xét B. Bài mới: 1.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUGiao an tong hop_12461408.doc
Tài liệu liên quan