Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 25

I.MỤC TIÊU:

- Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng chính tả hình thức đoạn văn xuôi.

- Làm được BT2 a, BT3a.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 25, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c tranh theo noäi dung caâu chuyeän. - GV gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Gaén 3 tranh minh hoïa phoùng to theo ñuùng thöù töï 3 tranh trong SGK - Tranh 1: + Bức tranh 1 minh họa điều gì? + Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện? - Bức tranh 1 minh họa trận đánh của 2 vị thần. Thủy Tinh đang hô mưa, gọi gió. Sơn Tinh bốc từng quả đồi chặn đứng dòng nước lũ. - Đây là nội dung cuối của chuyện. - Tranh 2: + Bức tranh 2 vẽ cảnh gì? + Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện? - Vẽ cảnh Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và đón được Mị Nương. - Đây là nội dung thứ hai. - Tranh 3: + Nêu nội dung của tranh 3? - Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương. - Yeâu caàu HS quan saùt 3 tranh saép xeáp laïi thöù töï caùc tranh. - Làm việc cá nhân - Goïi vaøi HS neâu noäi dung töøng tranh; sau ñoù noùi thöù töï ñuùng 3 tranh. 1 HS leân baûng saép xeáp laïi 3 tranh theo thöù töï ñuùng. - Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung. - Noäi dung caùc tranh: + Tranh 1: Cuoäc chieán ñaáu giöõa Sôn Tinh vaø Thuûy Tinh. + Tranh 2: Sôn Tinh mang ngöïa ñeán ñoùn Mî Nöông veà nuùi. + Tranh 3: Vua Huøng tieáp hai thaàn Sôn Tinh vaø Thuûy Tinh. - Thöù töï ñuùng 3 – 2 – 1 b. Keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän theo caùc tranh ñaõ ñöôïc saép xeáp laïi. - Yeâu caàu HS keå laïi caâu chuyeän trong nhoùm. - Thi keå laïi caâu chuyeän tröôùc lôùp. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm keå laïi caâu chuyeän hay nhaát. c. Keå toaøn boä caâu chuyeän. - Toå chöùc cho caùc nhoùm thi keå toaøn truyeän. - Keå töøng ñoaïn trong nhoùm 3. - Moãi nhoùm 3 HS tieáp noái nhau keå 3 ñoaïn. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm keå laïi caâu chuyeän hay nhaát. - Moãi nhoùm 1 ñaïi dieän thi keå toaøn truyeän. 4. Cuûng coá: - Truyeän “ Sôn Tinh, Thuûy Tinh” noùi leân ñieàu gì coù thaät? - Nhaân daân ta chieán ñaáu choáng luõ luït raát kieân cöôøng töø nhieàu naêm nay. 5. Daën doø:Veà taäp keå laïi caâu chuyeän naøy. Xem tröôùc caâu chuyeän “Toâm Caøng vaø Caù Con”.Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS lắng nghe ___________________________________________ TOÁN TIẾT 122: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Thuộc bảng chia 5. - Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5). - BT cần làm: Bài 1, Bài 2, Bµi 3 * HSKG làm được hết các bài tập SGK. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi sẵn các bài tập 1, 2 SGK. Hình vẽ minh họa bài tập 5 SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - GV gọi 2 HS đọc baûng chia 5 - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : 3.1. Giôùi thieäu baøi:Tröïc tieáp, ghi tên bài 3.2.Giaûng baøi: Bài 1 : Tính nhaåm. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu học sinh tính nhẩm nêu miệng kết quả. * Củng cố bảng chia 5. Bài 2: Tính nhaåm. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS tự nhẩm - Goïi HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû cuûa pheùp tính. - Yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp chia. - GV nhận xét, chốt đáp án. * Cuûng coá moái quan heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp chia. Bài 3: - Gọi HS đọc đề toán. - Hướng dẫn HS làm bài. + Có tất cả bao nhiêu quyển vở? + 35 quyển chia đều cho mấy bạn? + Muốn biết mỗi bạn có mấy quyển vở em làm thế nào? - Gọi 1 HS lên bảng làm bài trình bày tóm tắt, bài giải Tóm tắt 5 bạn : 35 quyển vở 1 bạn : ...quyển vở ? - GV nhận xét, mở rộng câu trả lời. * Củng cố cho HS biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5 ) . Bài 4 : HSKG - Goïi HS ñoïc ñeà toaùn - Höôùng daãn HS laøm baøi. - Goïi 1 HS leân baûng laøm . - Nhaän xeùt. * Củng cố cho HS biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5 ) . Bài 5 : HSKG - GV yêu cầu HS làm bài - Goïi 1 HS leân thi ñua laøm nhanh. * Reøn kyõ naêng nhaän bieát 1/5 4. Cuûng coá: - Choát laïi caùch giaûi qua caùc baøi taäp treân. 5. Daën doø :Daën xem tröôùc baøi : Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc. - 2HS leân ñoïc thuoäc baûng chia 5 - Laéng nghe, nhắc lại tên bài. - Tính nhẩm - HS nối tiếp nhau nêu kết quả. 10: 5= 2 30: 5= 6 15: 5=3 45:5=9 20: 5= 4 35: 5= 7 25:5= 5 50:5= 10 - Tính nhẩm. - HS nhẩm bài. - Töøng HS noái tieáp ñoïc keát quaû töøng pheùp tính . - Neâu nhaän xeùt 5x 2=10 10: 2=5 10: 5=2 5x3=15 15:3=5 15:5=3 5x4=20 20:4=5 20:5=4 5x1=5 5:1=5 5:5=1 - 1 HS đọc đề toán. - Theo dõi. + Có 35 quyển vở. + 5 bạn. + Thực hiện phép chia 35: 5 - 1 HS lên bảng làm bài. Lớp làm vào vở. Bài giải Mỗi bạn có quyển vở là: 35 : 5 = 7( quyển vở) Đáp số: 7 quyển vở - HS nêu câu trả lời khác. - 1 HS ñoïc ñeà toaùn. - Theo doõi. - Lôùp laøm vaøo baûng con. + Lôøi giaûi ñuùng: Hình a. - Laéng nghe. - Laéng nghe. ______________________________________ CHÍNH TẢ SƠN TINH, THỦY TINH I.MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng chính tả hình thức đoạn văn xuôi. - Làm được BT2 a, BT3a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS viết từ khó của bài CT: Voi nhà. - GV nhận xét. - HS viết bảng con. 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu bài chính tả. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 1 HS đọc - Đoạn văn giới thiệu với chúng ta điều gì? - Giới thiệu về vua Hùng Vương thứ mười tám. Ông có một người con gái xinh đẹp tuyệt vời... b. Hướng dẫn viết từ khó: - Hỏi: Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - HS nêu: Sơn Tinh, Thủy Tinh, tuyệt trần, chàng trai, nước,... - 1 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: - Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao? - HS nêu 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - HS nêu. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2a: - Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 3 HS lên bảng làm thi đua. - Điền vào chỗ trống tr/ ch. - Lớp làm vào vở BT. - 3 HS lên bảng. + trú mưa, chú ý; truyền tin, chuyền cành; chở hàng, trở về Bài 3a: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS làm bài. - Cho HS thảo luận nhóm rồi gọi đại diện các nhóm lên trả lời. - GV nhận xét,chốt kết quả đúng. -1 HS nêu yêu cầu bài tập - Làm việc theo nhóm đôi. - 2 em đại diện lên bảng làm. Lời giải: chổi rơm, cha mẹ, chậm chạp, con chim,...; trú mưa, truyền tin, trường học, ... 4. Củng cố: - GV nhấn mạnh những lỗi HS sai. - GV chốt nội dung. - HS lắng nghe. 5. Dặn dò: Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. __________________________________________ THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) _______________________________________________________________________________________ Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2017 TẬP ĐỌC bÐ nh×n biÓn I. MỤC TIÊU - Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi hồn nhiên. - Hiểu bài thơ: Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghĩnh như trẻ con ( trả lời được các CH trong SGK; thuộc 3 khổ thơ đầu ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh họa bài giảng. Bảng phụ ghi sẵn câu thơ luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS ñoïc tieáp noái nhau baøi “ Sôn Tinh, Thuûy Tinh”vaø traû lôøi caâu hoûi noäi dung ñoaïn vaên vöøa ñoïc. - Nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: 3.1. Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp 3.2. Giaûng baøi: v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. - Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi. - Höôùng daãn HS luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø : - Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi. - Laéng nghe. - Theo doõi baøi ñoïc ôû SGK. a. Ñoïc doøng thô : - Ruùt töø HS ñoïc sai b. Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp : - Chuù yù höôùng daãn ñoïc nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm. + Baõi giaèng vôùi soùng/ Chôi troø keùo co.// + Nghìn con soùng khoûe/ Lon ta lon ton.// - Giuùp HS hieåu nghóa caùc töø môùi: beã, coøng, soùng löøng, phì phoø, lon ta lon ton. c. Ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm. d. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. e. 1 HS ñoïc toaøn baøi. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Tìm nhöõng caâu thô cho bieát bieån raát roäng? - Nhöõng hình aûnh naøo cho thaáy bieån gioáng nhö treû con? Ñính tranh leân baûng - Em hieåu lon ta lon ton nhö theá naøo? - Em thích khoå thô naøo nhaát? Vì sao? - Qua baøi thô naøy ta thaáy Beù coù yeâu bieån khoâng? Beù nhìn thaáy bieån nhö theá naøo? v Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng baøi thô. - Toå chöùc cho caû lôùp hoïc thuoäc loøng baøi thô. - Toå chöùc thi ñoïc thuoäc loøng baøi thô. - Caû lôùp vaø GV bình choïn nhoùm vaø caù nhaân ñoïc thuoäc vaø hay nhaát. 4. Cuûng coá : - Goïi 1 HS ñoïc laïi baøi thô. - Em naøo ñaõ ñöôïc ñi bieån? Em coù thích bieån khoâng? - Vaäy khi ñi chôi bieån chuùng ta caàn laøm gì ñeå moâi tröôøng cuûa bieån trong laønh? 5. Daën doø : Daën xem tröôùc baøi:“ Toâm Caøng vaø Caù Con”. Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. - Tieáp noái nhau ñoïc 2 doøng thô. - Luyeän phaùt aâm ñuùng -Tieáp noái nhau ñoïc töøng khoå thô trong baøi. - HS ñoïc nghÞch ngôïm, hoàn nhieân - Hieåu nghóa töø. - Ñoïc theo nhoùm caëp ñoâi. - Thi ñoïc. - HS ñoïc thaàm baøi thô + Töôûng raèng bieån nhoû / Maø to baèng trôøi. + Nhö con soâng lôùn / Chæ coù moät bôø. + Bieån to lôùn theá. + Baõi giaèng vôùi soùng / Chôi troø keùo co. + Nghìn con soùng khoûe / Lon ta lon ton. + Bieån to lôùn theá / Vaãn laø treû con. + Daùng ñi cuûa treû em vui veû nhanh nheïn. + Khoå thô 1: vì khoå thô cho thaáy bieån raát roäng. + Khoå thô 2: vì bieån cuõng nhö treû em, raát treû con vaø raát thích chôi keùo co. + Khoå thô3: vì khoå thô naøy taû bieån raát thaät vaø sinh ñoäng. + Khoå thô 4:vì em thích nhöõng con soùng ñang chaïy lon ton vui ñuøa treân bieån. - Beù raát yeâu bieån, beù thaáy bieån to, roäng maø ngoä nghónh nhö treû con. - Ñoïc thuoäc loøng baøi thô. - Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc . - 1 HS ñoïc. - HS phaùt bieåu yù kieán - HS phaùt bieåu yù kieán ------------------------------------------------------- TOÁN TiÕt 123: luyÖn tËp chung I. MỤC TIÊU - Biết tính gi¸¸ trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản. - Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng chia 5 ) - Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số. - BT cÇn lµm: Bài 1, 2, 4 * HSKG lµm ®­îc hÕt c¸c bµi tËp SGK II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi sẵn các bài tập 3, 4, 5, ở SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Kieåm tra baûng chia 5. - Baøi taäp: 4 x 8-17= -Nhaän xeùt . 3. Baøi môùi : 3.1. Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp 3.2.Giaûng baøi: Bài 1: Tính (Theo maãu). - Höôùng daãn laøm maãu 1 baøi (Nhö SGK). - Khi daõy chæ coù 2 pheùp tính nhaân vaø chia ta thöïc hieän nhö theá naøo? - Goïi 3 HS leân baûng laøm. - Nhaän xeùt. * Củng cố cho HS caùch tính daõy soá coù 2 pheùp tính Bài 2: Tìm x. - Goïi HS nhaéc laïi caùch tìm soá haïng vaø thöøa soá chöa bieát. - Goïi moãi laàn 2 HS leân baûng laøm baøi. - Nhaän xeùt. * Củng cố cho HS caùch tìm soá haïng vaø thöøa soá chöa bieát. Bài 3: HSKG - Cho HS quan saùt hình veõ, roài cho 2 HS leân laøm thi ñua. - Nhaän xeùt tuyeân döông * Reøn kyõ naêng nhaäân bieát 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 Bài 4: - Goïi HS ñoïc ñeà toaùn. - Höôùng daãn HS laøm baøi. - Goïi 1 HS leân baûng laøm . - Nhaän xeùt. * Reøn kyõ naêng vaän duïng baûng nhaân ñeå giaûi toaùn Bài 5: HSKG - Höôùng daãn HS laøm baøi. - Goïi 1 HS leân xeáp hình * Reøn kyõ naêng xeáp hình 4. Cuûng coá: - Choát laïi caùch giaûi qua caùc baøi taäp treân. 5. Daën doø : Daën xem tröôùc baøi “ Giôø, phuùt”. Nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 HS leân ñoïc thuoäc baûng chia 5. - 1HS leân baûng laøm. - Laéng nghe. - Theo doõi vaø neâu caùch thöïc hieän tính keát quaû cuûa bieåu thöùc chæ coù pheùp tính nhaân hoaëc chæ coù pheùp nhaân vaø pheùp chia. - Thöïc hieän töø traùi sang phaûi. - Lôùp laøm vaøo vôû - Traû lôøi. - 2 HS leân baûng laøm baøi - 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi. - 2 HS leân laøm thi ñua - 1 HS ñoïc ñeà toaùn. - Theo doõi. - Lôùp laøm vaøo vôû - Lôùp laøm laøm baøi caù nhaân. - Traû lôøi. - Laéng nghe. __________________________________________ CHÍNH TẢ BÉ NHÌN BIỂN I.MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng 3 khổ thơ 5 chữ. - Làm được BT (2)a ,BT 3a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ chép sẵn bài tập SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS viết các từ khó của bài CT: Sơn Tinh, Thủy Tinh. - GV nhận xét. - HS viết bảng con. 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu bài chính tả. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 1 HS đọc - Baøi chính taû cho bieát baïn nhoû thaáy bieån nhö theá naøo? + Bieån raát to lôùn; coù nhöõng haønh ñoäng gioáng nhö moät con ngöôøi. b. Hướng dẫn viết từ khó: - Hỏi: Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - HS nêu: nghæ heø, baõi giaèng, beã, goïng voù, - 1 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: - Moãi doøng thô coù maáy tieáng? - Neân baét ñaàu vieát moãi doøng thô töø oâ naøo trong vôû? + Coù 4 tieáng. + Neân baét ñaàu vieát töø oâ thöù 3 hay thöù tö töø leà vôû. 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - HS nêu. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2a: - Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 2 HS lên bảng làm thi đua. - 1 HS nêu yêu cầu - Lớp làm vào vở BT. - 2 HS lên bảng. Tên loài cá bắt đầu bằng âm ch: chép, chuối, chim,chày,chạch,... Bài 3a: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập - Cho HS thảo luận nhóm 3 rồi gọi 1nhóm lên trả lời. - GV nhận xét,chốt kết quả đúng. -1 HS nêu yêu cầu bài tập - Làm việc theo nhóm 3. - 3 em trả lời:chú, trường, chân 4. Củng cố: - Tìm các từ chứa tiếng có âm đầu ch hay tr - HS nêu 5. Dặn dò: Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. __________________________________________ TỰ NHIÊN Xà HỘI BÀI 25: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN I.MỤC TIÊU: - Nêu được tên, lợi ích của một số cây sống trên cạn. - Quan sát và chỉ ra được một số cây sống trên cạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh họa bài dạy. Một số loài cây thật sống ở trên cạn. - HS: SGK. Sưu tầm một số loại cây sống trên cạn. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Caây coù theå soáng ôû ñaâu? - Haõy keå teân moät soá loaïi caây maø em bieát vaø nôi soáng cuûa chuùng? 3. Baøi môùi : 3.1.Giôùi thieäu baøi Tröïc tieáp 3.2.Giaûng baøi: a. Hoaït ñoäng1: Quan saùt caây ôû saân tröôøng, vöôøn tröôøng. Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm nhoû ngoaøi hieän tröôøng. - Phaân coâng khu vöïc quan saùt cho caùc nhoùm. - Giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm tìm hieåu teân caây, ñaëc ñieåm vaø ích lôïi cuûa caây ñöôïc quan saùt vaø phaùt cho nhoùm tröôûng moät phieáu höôùng daãn quan saùt (Goàm 5 caâu hoûi nhö SGV). Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. - Yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm leân baùo caùo keát quaû quan saùt ñöôïc vaø daùn hình veõ caây coái leân baûng. - Nhaän xeùt, khen nhöõng nhoùm quan saùt toát. v Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK. - Yeâu caàu quan saùt caùc hình trong SGK vaø cho bieát teân caây, ích lôïi cuûa töøng loaïi caây trong töøng hình. - Ñính tranh veõ (nhö SGK) leân baûng. Goïi ñaïi dieän moät soá nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp. - Trong caùc caây ñöôïc giôùi thieäu ôû SGK, caây naøo laø caây aên quaû, caây naøo laø caây cho boùng maùt, caây naøo laø caây löông thöïc, thöïc phaåm, caây naøo vöøa duøng laøm thuoác, vöøa duøng laøm gia vò? * Keát luaän: Coù raát nhieàu loaøi caây soáng treân caïn. Chuùng laø nguoàn cung caáp thöùc aên cho con ngöôøi, ñoäng vaät, Ngoaøi ra, chuùng coøn nhieàu lôïi ích khaùc. 4. Cuûng coá: * Toå chöùc troø chôi: - Chia 2 ñoäi chôi . - Thi keå teân caùc loaïi caây theo coâng duïng: caây gia vò, caây thuoác nam, caây aên quaû, caây löông thöïc. - Trong thôøi gian 3 phuùt, ñoäi naøo keå nhieàu hôn, ñuùng loaïi laø thaéng cuoäc. 5. Daën doø : Daën doø: Xem tröôùc baøi: “ Moät soá loaøi caây soáng döôùi nöôùc”. Nhaän xeùt tieát hoïc. - Traû lôøi. - Traû lôøi. -Laéng nghe. + Nhoùm 1: Quan saùt caây ôû saân tröôøng. + Nhoùm 2: Quan saùt caây ôû vöôøn tröôøng. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû quan saùt tröôùc lôùp vaø daùn hình veõ caây coái cuûa nhoùm leân baûng. - Laøm vieäc theo nhoùm caëp ñoâi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp, moãi nhoùm trình baøy 1 tranh. H1: Caây mít. H2: Caây phi lao. H3: Caây ngoâ. H4: Caây ñu ñuû. H5: Caây thanh long. H6: Caây saû. H7: Caây laïc. - Traû lôøi. - Theo doõi. - 2 ñoäi cöû 2 ñaïi dieän tham gia troø chôi. - Laéng nghe. _________________________________________________________________________ Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2017 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO? I.MỤC TIÊU: - Nắm được một số từ ngữ về sông biển ( BT1, BT2) . - Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi “Vì sao ?”( BT3, BT4). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kieåm tra baøi cuõ : - Keå teân caùc con thuù maø em bieát. - GV nhaän xeùt.. 3. Baøi môùi : 3.1. Giôùi thieäu baøi:Tröïc tieáp 3.2. Giaûng baøi: Baøi 1: - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp vaø baøi maãu. - Töø "taøu biển" và từ "bieån caû ", mỗi từ coù maáy tieáng? - Trong moãi töø treân, tieáng bieån ñöùng ở vị trí nào? + Vieát sô ñoà caáu taïo töø leân baûng: bieån bieån - GV chia HS thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 HS. Phát cho mỗi nhóm 1 phiếu, yêu cầu các em thảo luận và viết kết quả vào phiếu. - GV gọi 1 nhóm báo cáo kết quả thảo luận - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2: - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp . - GV yêu cầu HS đọc và trả lời từng ý. Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi 3: - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi BT3. - Höôùng daãn HS caùch ñaët caâu hoûi. -Yeàu caàu HS laøm baøi caù nhaân. - GV nhận xét. - GV kết luận: Khi đặt câu hỏi cho nguyên nhân, lí do của một sự việc nào đó ta dùng cụm từ Vì sao? Baøi 4: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yeâu caàu HS laøm vieäc caëp ñoâi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 4. Cuûng coá: - Hoûi laïi noäi dung baøi hoïc. - GV chốt nội dung. 5. Daën doø:Daën xem tröôùc baøi: “ Töø ngöõ veà soâng bieån. Daáu phaåy”. Nhaän xeùt tieát hoïc. - Nhiều HS kể. - Laéng nghe, nhắc lại tên bài. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Mỗi từ có hai tieáng. + Ñöùng sau (taøu bieån).Ñöùng tröôùc (bieån caû). - HS thaûo luaän nhoùm 4, laøm vaøo baûng nhoùm. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Lời giải: tàu biển, cá biển, tôm biển, sóng biển, bão biển, lốc biển, bờ biển, rong biển,...; biển cả, biển khơi, biển xanh, biển biếc,.. - Neâu yeâu caàu baøi taäp. - 3 HS leân trình baøy baøi laøm tröôùc lôùp. - Caû lôùp laøm vaøo baûng con. + Lôøi giaûi: a) soâng b) suoái c) hoà. - 1 HS ñoïc. - Theo doõi. - HS laøm. 1 HS lên baûng làm + Lôøi giaûi: Khoâng ñöôïc bôi ôû ñoaïn soâng naøy vì sao? - HS nêu yêu cầu - Töøng caëp thaûo luaän ñeå ñöa ra 3 caâu traû lôøi. - Töøng caëp trình baøy tröôùc lôùp 1 em neâu caâu hoûi, 1 em traû lôøi. VD: a. Sôn Tinh laáy Mò Nöông vì ñaõ ñem leã vaät ñeán tröôùc./ vì ñaõ daâng leã vaät leân vua Huøng tröôùc Thuûy Tinh. b. Thuûy Tinh daâng nöôùc ñaùnh Sơn Tinh vì ghen töùc, muoán cöôùp laïi Mò Nöông./ vì ghen, muoán giaønh laïi Mò Nöông. c. ÔÛ nöôùc ta coù naïn luït vì naêm naøo Thuûy Tinh cuõng daâng nöôùc leân ñeå ñaùnh Sôn Tinh./ vì Thuûy Tinh khoâng nguoâi loøng ghen töùc vôùi Sôn Tinh, naêm naøo cuõng daâng nöôùc leân ñeå traû thuø Sôn Tinh. - Traû lôøi. - Laéng nghe. - Laéng nghe. _______________________________________________ TOÁN TIẾT 124:GIỜ, PHÚT(TRANG 125) I.MỤC TIÊU: - Biết 1 giờ có 60 phút. - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6. - Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút - Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian. - BT cÇn lµm: Bài 1, 2, 3 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình vẽ minh họa bài tập 1, 2 SGK. Mô hình đồng hồ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2 . Kieåm tra baøi cuõ : Tính 5x 7 : 5= 12: 2 x 5= - GV nhaän xeùt . - 2 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm bảng con. 3 .Baøi môùi : 3.1. Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp 3.2.Giaûng baøi: - Laéng nghe. a. Giôùi thieäu caùch xem giôø (khi kim phuùt chæ soá 3 hoaëc soá 6). - Caùc em ñaõ hoïc caùc ñôn vò ño thôøi gian naøo? - Ngoaøi caùc ñôn vò ñaõ hoïc caùc em coøn bieát theâm ñôn vò naøo nöõa khoâng? - Ñaõ ñöôïc hoïc veà tuaàn leã, ngaøy, giôø - HS töï traû lôøi - Neâu: Ta ñaõ hoïc caùc ñôn vò ño thôøi gian : tuaàn leã, ngaøy, giôø. Hoâm nay ta hoïc theâm moät ñôn vò ño thôøi gian nöõa laø phuùt. Moät giôø coù 60 phuùt. - Vieát: 1 giôø = 60 phuùt. - Vaäy moät giôø baèng bao nhieâu phuùt? - Chæ treân maët ñoàng hoà vaø noùi: Treân ñoàng hoà, khi kim phuùt quay ñöôïc moät voøng laø 60 phuùt. - 1 giôø bằng 60 phuùt. - Ñoïc laïi: 1 giôø = 60 phuùt. - Söû duïng moâ hình ñoàng hoà, kim ñoàng hoà chæ vaøo 8 giôø. Vaø hoûi: Ñoàng hoà chæ maáy giôø? + Vì sao em biết? - 8 giôø. - Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12. - Tieáp tuïc quay kim ñoàng hoà ñeán 8 giôø 15 phuùt Vaø hoûi: Ñoàng hoà chæ maáy giôø? + Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút? - Traû lôøi: 8 giôø 15 phuùt - Khi kim phút chỉ vào số 3 - Tieáp tuïc quay kim ñoàng hoà ñeán 8 giôø 30 phuùt Vaø hoûi: Ñoàng hoà chæ maáy giôø? + Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút? + Löu yù HS: 8 giôø 30 phuùt hay coøn goïi laø 8 giôø röôõi. - 8 giôø 30 phuùt. - Khi kim phút chỉ vào số 6 - Goïi HS leân baûng laøm laïi caùc coâng vieäc neâu treân ñeå caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - Thöïc hieän laïi treân moâ hình ñoàng hoà. - Yeâu caàu HS thöïc haønh treân moâ hình ñoàng hoà laàn löôït theo caùc leänh: Ñoàng hoà chæ 10 giôø, 10 giôø 15 phuùt, 10 giôø 30 phuùt. - Thöïc haønh treân moâ hình ñoàng hoà. - 4HS, moãi HS laàn löôït noái tieáp nhau ghi soá giôø döôùi moãi ñoàng hoà. c. Thöïc haønh. Bài 1 : Ñoàng hoà chæ maáy giôø? - Gọi HS nêu yêu cầu? - Yêu cầu HS quan sát mặt đồng hồ trong SGK. và làm việc cá nhân. - GV gọi HS nối tiếp nêu kết quả. - Hỏi: + Em căn cứ vào đâu để biết đồng hồ thứ nhất chỉ 7 giờ 15 phút? + Vì sao em biết đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút? + Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút? + Đồng hồ D chỉ 3 giờ? - GV nhaän xeùt. *Củng cố cho HS biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6. - Đồng hồ chỉ mấy giờ? - HS quan sát - HS nối tiếp nêu: 7 giờ 15 phút, 2 giờ 30 phút, 11 giờ 30 phút, 3 giờ - Vì kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ vào số 3 - HS nêu - HS nêu - HS nêu Bài 2: Moãi tranh veõ öùng vôùi ñoàng hoà naøo? - GV gọi HS nêu yêu cầu? - Höôùng daãn HS laøm baøi: + Xem tranh, hieåu caùc söï vieäc vaø hoaït ñoäng ñöôïc moâ taû qua tranh veõ. + Löïa choïn giôø thích hôïp cho moãi böùc tranh. - Goïi 1HS leân baûng laøm. - Nhaän xeùt. *Củng cố cho HS biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6. - Moãi tranh veõ öùng vôùi ñoàng hoà naøo? - HS lắng nghe - 1HS leân baûng laøm. Bài 3: Tính - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Hướng dẫn mẫu - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Gọi 2 HS lên bảng thi đua làm bài. - GV nhận xét, chốt đáp án đúng. *Củng cố cho HS biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian. - Tính - HS theo dõi - HS làm bài vào vở. - 2 HS lên bảng thi đua làm bài. 1giờ + 2giờ= 3giờ 5giờ + 2giờ= 7giờ 4giờ +6giờ=10giờ 8giờ+ 7giờ=15giờ 5giờ - 2giờ= 3giờ 9giờ - 3giờ= 6giờ 12giờ -8giờ=4giờ 16giờ- 10giờ=6giờ 4. Cuûng coá: - Yeâu caàu HS neâu laïi noäi dung baøi hoïc - GV chốt nội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 25.doc
Tài liệu liên quan