Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Tuần 26 năm 2016

KỸ THUẬT TIẾT 49

LẮP XE BEN( TIẾT 3)

I - MỤC TIÊU : HS cần phải:

- Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe ben.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV:- Mẫu xe ben đã lắp sẵn

HS:- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động 1(1) GTB: GV nêu mục tiêu bài học và ghi tựa đề

Hoạt động 2(3) Quan sát mẫu xe ben

- Cho HS quan sát mẫu xe ben

- Nêu lại các bộ phận của xe

Hoạt động3(4) : Ôn lại các lắp ráp các bộ phận của xe ben

- HS đọc SGK để nắm được cách lắp các bộ phận thành xe ben

- Cho vài HS nhắc lại cách lắp ráp

Hoạt động 4(21) : Học sinh thực hành Lắp ráp xe ben

- HS lắp ráp theo các bước trong SGK.

- GV nhắc HS lưu ý khi lắp ráp các bộ phận với nhau, cần phải

- Chú ý lắp ca bin phải thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn.

- Nhắc HS khi lắp ráp xong cần kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe

Hoạt động 5(5). Đánh giá sản phẩm

-GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm hoặc chỉ định một số em

- GV nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK).

- Cử 3-4 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn

- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS (cách đánh giá như ở các bài trên).

- GV nhắc HS tháo rời các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.

Hoạt động 6(1)

- Nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép xe ben.

- Nhắc HS đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép để học bài “Lắp máy bay trực thăng”.

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Tuần 26 năm 2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø 6 ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2016 To¸n : nh©n sè ®o thêi gian víi 1 sè I/ Môc tiªu: Gióp HS : - BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . - VËn dông vµo gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tiÔn. II/ §å dïng d¹y häc. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. H§1(1’) Giíi thiÖu bµi : Gv nªu môc tiªu bµi häc H§2(7’)H­íng dÉn HS thùc hiÖn phÐp nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . a/ VÝ dô 1: - GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô 1. - HDHS t×m c¸ch gi¶i vµ nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng : 1giê 10 phót x 3 = ? - GV gîi ý cho HS nªu c¸ch ®Æt tÝnh råi tÝnh. Gäi 1HS lªn b¶ng thùc hiÖn; c¶ líp lµm vµo giÊy nh¸p . - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng :1 giê 10 phót x 3 =3giê 30 phót - Gäi 2-3 HS nhËn xÐt vµ nªu c¸ch thùc hiÖn. ( Nh©n tõng sè ®o theo tõng ®¬n vÞ ®o víi sè ®ã ); GV nhËn xÐt cñng cè . 2-3 HS nh¾c l¹i . b/ VÝ dô 2 : - GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô, h­íng dÉn HS t×m hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi. - HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. 1HS lªn b¶ng lµm. - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng.( 3 giê 15 phót x 3 =15 giê 75 phót ) - GV yªu cÇu HS trao ®æi ,nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ nªu ý kiÕn : cÇn ®æi 75 phót ra giê vµ phót. HS nªu c¸ch ®æi 75 phót = 1giê 15 phót . VËy 3 giê 15 phót x3 =16 giê 15 phót . - Gäi 2,3 HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè.GV chèt l¹i kÕt luËn (nh­ SGV ) . HS nh¾c l¹i . H§3(30’): Thùc hµnh . Bµi tËp 1: Cñng cè vÒ nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp. - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, 4 HS lªn b¶ng lµm. - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. GV ®µm tho¹i cñng cè vÒ nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . H§ 4(2’) - 2HS nh¾c l¹i c¸ch nh©n sè ®o thêi gian víi sè tù nhiªn. ThTo¸n : «n chia sè ®o thêi gian cho mét sè I/ Môc tiªu: Gióp HS : - TiÕp tôc thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè . - VËn dông vµo gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung thùc tiÔn . II/ §å dïng d¹y häc: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§1 (1’): Giíi thiÖu bµi : Gv nªu môc tiªu bµi häc H§2(35’): LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè . -1HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - HS lµm bµi c¸ nh©n . 4HS lªn b¶ng lµm bµi - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. Bµi 2 :Chia sè ®o thêi gian 1 häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 hoc sinh gi¶i thÝch mÉu C¶ líp lµm bµi c¸ nh©n vµo vë bt Gv theo dâi gióp ®ì häc sinh cßn lóng tóng ChØ ®Þnh 4 häc sinh lªn b¶ng lµm T/c nhËn xÐt söa sai nÕu cã. Bµi 3 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi.Líp theo dâi ®äc thÇm Häc sinh tù gi¶i bµi to¸n GV theo dâi gióp häc sinh lóng tóng 1 häc sinh lªn b¶ng gi¶i Líp theo dâi nhËn xÐt chèt bµi lµm ®óng §¸p sè: 0.5 giê H§ 5(1’) - GV cïng HS hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc Thø 3 ngµy th¸ng n¨m 2015 To¸n : chia sè ®o thêi gian cho mét sè I/ Môc tiªu: Gióp HS : - BiÕt thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè . - VËn dông vµo gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung thùc tiÔn . II/ §å dïng d¹y häc: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§1(4’) Bµi cò :1HS lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp nh©n sè ®o thêi gian :13 phót 24 gi©y x 4 ; c¶ líp lµm vµo nh¸p bµi. Tæ chøc nhËn xÐt. H§2 (1’): Giíi thiÖu bµi : Gv nªu môc tiªu bµi häc H§3(8’): H­íng dÉn HS thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè a/ VÝ dô 1 : GV treo b¶ng phô ghi s½n bµi to¸n - Yªu cÇu mét HS ®äc ®Ò, c¶ líp theo dâi. - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch vµ nªu ®­îc phÐp chia t­¬ng øng:42 phót 30 gi©y : 3 = ? - GVgîi ý ®Ó HS tù ®Æt tÝnh; 1HS (K-G) lªn b¶ng ®Æt tÝnh . - GV h­íng dÉn HS thùc hiÖn phÐp chia nh­ SGK . 42 phót 30 gi©y 3 12 phót 14 phót 10 gi©y 0 30gi©y 00 VËy : 42 phót 30 gi©y : 3 = 14 phót 10 gi©y . -Tõ VD trªn yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp chia thêi gian cho mét sè. GVKL: Khi thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè ta thùc hiÖn chia tõng sè ®o theo tõng ®¬n vÞ cho sè chia . - 2,3 HS (TB-Y) nh¾c l¹i . b/ VÝ dô 2 : GV treo b¶ng phô ghi s½n bµi to¸n - 1 HS ®äc ®Ò bµi ,c¶ líp theo giái - HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p. 1HS lªn b¶ng lµm. - GV gäi ý h­íng dÉn nh­ VD1. - GV hái khi thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè nÕu phÇn d­ kh¸c 0 th× ta lµm tiÕp ntn ? H§4(26’): LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp chia sè ®o thêi gian cho mét sè . -1HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - HS lµm bµi c¸ nh©n . 4HS lªn b¶ng lµm bµi ( HS yÕu chØ cÇn lµm 2 bµi ®Çu ) - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. §¸p sè :1giê 30 phót . H§ 5(1’) - GV cïng HS hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi. LuyÖn tõ vµ c©u : më réng vèn tõ : truyÒn thèng I/ Môc tiªu : Gióp HS : BiÕt mét sè tõ liªn quan ®Õn truyÒn thèng d©n téc . - T×m ®­îc c¸c tªn riªng theo yªu cÇu BT2 vµ n¾m v÷ng tªn riªng n­íc ngoµi, tªn ngµy lÔ. II/ §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phô ghi s½n ®¸p ¸n cña yªu cÇu 1 Mét vµi tê giÊy khæ to kÎ s½n ®Ó HS lµm bµi tËp 2, theo nhãm. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu H§1 (4’) Bµi cò :1-2 HS ®äc l¹i bµi bµi tËp 1-2 phÇn luyÖn tËp ®· lµm ë tiÕt tr­íc. Líp vµ GV nhËn xÐt. H§2 (1’): Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc tiªu bµi häc vµ ghi tùa ®Ò. H§3(32’): H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: Më réng vµ hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ truyÒn thèng . - Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ò bµi. - HS lµm bµi theo cÆp. - Gäi lÇ l­ît 1 sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng (®¸p ¸n c). HS nh¾c l¹i. - GV gi¶ng : TruyÒn thèng lµ tõ ghÐp H¸n ViÖt, gåm 2 tiÕng lÆp nghÜa nhau. TiÕng truyÒn thèng cã nghÜa lµ ''trao l¹i ®Ó cho ng­êi sau, ®êi sau''. TiÕng thèng cã nghÜa ''nèi tiÕp nhau kh«ng døt '' KL: Më réng vµ hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ truyÒn thèng . Bµi tËp 2: Cñng cè kiÕn thøc më réng vèn tõ vÒ truyÒn thèng - 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. - HS lµm bµi theo nhãm 4 vµo phiÕu khæ to. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - HS, GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng. (+TruyÒn m¸u :§­a m¸u vµo trong c¬ thÓ ng­êi ; +TruyÒn tông :TruyÒn miÖng cho nhau réng r·i (ý ca ngîi ) +TruyÒn b¸: Phæ biÕn réng r·i cho nhiÒu ng­êi ;...) - HS nh¾c l¹i kÕt qu¶ ®óng . KL: Cñng cè kiÕn thøc më réng vèn tõ vÒ truyÒn thèng . Bµi tËp 3: Cñng cè cho HS kÜ n¨ng ph¸t hiÖn tõ vµ ph©n biÖt ®­îc gi÷a c¸c tõ chØ ng­êi vµ sù vËt gîi nhí lÞch sö vµ truyÒn thèng d©n téc . - GV yªu cÇu HS ®äc kÜ ®o¹n v¨n, ph¸t hiÖn nhanh c¸c tõ ng÷ chØ ®óng ng­êi vµ sù vËt gîi nhí lÞch sö vµ truyÒn thèng d©n téc . - HS suy nghÜ c¸ nh©n tr¶ lêi miÖng. ( Nh÷ng tõ chØ ng­êi gîi nhí ®Õn LS vµ TTDT: C¸c vua Hïng, cËu bÐ lµng Giãng , Hoµng DiÖu, Phan Thanh Gi¶n ; Nh÷ng tõ ng÷ chØ sù vËt gîi nhí ®Õn lÞch sö vµ TTDT : N¾m tro bÕp thuë c¸c vua Hïng dùng n­íc; mòi tªn ®ång Cæ Loa,...) - Líp vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng . H§4(3’) GV cïng HS hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi. HS liªn hÖ thùc tÕ. kü thuËt TiÕt 49 L¾p xe Ben( TiÕt 3) I - Môc tiªu : HS cÇn ph¶i: - L¾p ®­îc xe ben ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn khi thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt cña xe ben. II - §å dïng d¹y häc GV:- MÉu xe ben ®· l¾p s½n HS:- Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu Ho¹t ®éng 1(1’) GTB : GV nªu môc tiªu bµi häc vµ ghi tùa ®Ò Ho¹t ®éng 2(3’) Quan s¸t mÉu xe ben - Cho HS quan s¸t mÉu xe ben - Nªu l¹i c¸c bé phËn cña xe Ho¹t ®éng3(4’) : ¤n l¹i c¸c l¾p r¸p c¸c bé phËn cña xe ben - HS ®äc SGK ®Ó n¾m ®­îc c¸ch l¾p c¸c bé phËn thµnh xe ben - Cho vµi HS nh¾c l¹i c¸ch l¾p r¸p Ho¹t ®éng 4(21’) : Häc sinh thùc hµnh L¾p r¸p xe ben - HS l¾p r¸p theo c¸c b­íc trong SGK. - GV nh¾c HS l­u ý khi l¾p r¸p c¸c bé phËn víi nhau, cÇn ph¶i - Chó ý l¾p ca bin ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b­íc GV ®· h­íng dÉn. - Nh¾c HS khi l¾p r¸p xong cÇn kiÓm tra sù n©ng lªn, h¹ xuèng cña thïng xe Ho¹t ®éng 5(5’). §¸nh gi¸ s¶n phÈm -GV tæ chøc cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm hoÆc chØ ®Þnh mét sè em - GV nªu nh÷ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo môc III (SGK). - Cö 3-4 HS dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS (c¸ch ®¸nh gi¸ nh­ ë c¸c bµi trªn). - GV nh¾c HS th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép. Ho¹t ®éng 6(1’) - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña HS, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ kÜ n¨ng l¾p ghÐp xe ben. - Nh¾c HS ®äc tr­íc vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ bé l¾p ghÐp ®Ó häc bµi “L¾p m¸y bay trùc th¨ng”. ThTo¸n luyÖn tËp chung I/ Môc tiªu: Gióp HS : - BiÕt céng, trõ, nh©n, chia sè ®o thêi gian . - BiÕt vËn dông c¸c phÐp tÝnh víi sè ®o thêi gian ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung thùc tÕ. II/ §å dïng d¹y häc: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§1(1’) Giíi thiÖu bµi Gv nªu môc tiªu bµi häc H§2(37’) H­íng dÉn HS luyÖn tËp. Bµi 1: Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng, trõ sè ®o thêi gian . - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 1, c¶ líp theo dâi. - HS lµm bµi c¸ nh©n, 3 HS lªn b¶ng lµm . - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng GV ®µm tho¹i ®Ó cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng, trõ sè ®o thêi gian . Bµi 2: RÌn kÜ n¨ng nh©n chia sè ®o thêi gian. - 1HS ®äc yªu cÇu bµi 2, c¶ líp theo dâi. - HS lµm viÖc c¸ nh©n( GV quan t©m gióp ®ì HS lóng tóng ), 3 HS lªn b¶ng lµm mçi em 1 phÐp nh©n, 2 häc sinh tiÕp theo lªn b¶ng lµm mçi em 1 phÐp chia HS vµ GV nhËn xÐt. Bµi tËp 3: RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n. - HS ®äc ®Ò bµi bµi 3. - HS th¶o luËn nhãm ®«i t×m c¸ch gi¶i , HS tù gi¶i vµo vë( GV quan t©m gióp ®ì HS lóng tóng ) - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm vµ nªu c¸ch lµm. - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng . Bµi t©p 4 . - HS lµm bµi c¸ nh©n. Gäi lÇn l­ît 1 sè HS nªu kÕt qu¶ vµ gi¶i thich c¸ch lµm - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Khoanh vµo D H§3(2’) GV cïng HS hÖ thèng kiÕn thøc LuyÖn tõ vµ c©u : luyÖn tËp thay thÕ tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u I/ Môc tiªu : Gióp HS : HiÓu vµ nhËn biÕt nh÷ng tõ chØ nh©n vËt Phï §æng Thiªn V­¬ng vµ nh÷ng tõ dïng ®Ó thay thÕ trong BT1; thay thÕ ®­îc nh÷ng tõ lÆp l¹i trong hai ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña BT ; b­íc ®Çu viÕt ®­îc ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña BT3. II/ §å dïng d¹y häc GV: B¶ng phô ghi néi dung BT1, BT2. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. H§1 (4’)Bµi cò : 2 HS lµm l¹i bµi tËp 2-3 tiÕt tr­íc. Líp nhËn xÐt. H§2 (1’) Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu bµi häc vµ ghi tùa ®Ò H§3(32’)H­íng dÉn HS luyÖn tËp. Bµi tËp 1: - Yªu cÇu 1HS ®äc néi dung cña bµi tËp, c¶ líp theo dâi. - HS lµm c¸ nh©n . Gäi 1 sè HS (K) lªn ®iÒn kÕt qu¶ trªn b¶ng phô. - C¶ líp vµ GV nhËn nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng : ( C¸c tõ ng÷ chØ " Phï §æng Thiªn V­¬ng " : trang nam nhi;Tr¸ng sÜ Êy; ng­êi trai lµng Phï §æng. T¸c dông cña viÖc dïng tõ ng÷ thay thÕ :Tr¸nh viÖc lÆp tõ, gióp cho diÔn ®¹t sinh ®éng h¬n, râ ý h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o sù liªn kÕt .) KL : cñng cè vÒ biÖn ph¸p thay thÕ tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u. Bµi tËp 2: - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. c¶ líp theo dâi. - HS lµm bµi c¸ nh©n, g¹ch ch©n d­íi nh÷ng tõ bÞ lÆp, t×m tõ thay thÕ viÕt l¹i ®o¹n v¨n. - 2HS lªn tr×nh bµy trªn b¶ng phô. - Gäi 1 sè HS (K-G) tr×nh bµy kÕt qu¶. - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. ( Tõ ng÷ ®­îc lÆp l¹i lµ :TriÖu ThÞ Trinh , lÆp 7 lÇn) GVKL: RÌn kÜ n¨ng sö dông tõ ng÷ thay thÕ nh÷ng tõ lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt c©u. Bµi tËp 3: - 1HS nªu yªu cÇu cña BT. - HS lµm bµi c¸ nh©n ( HS tù viÕt ®o¹n v¨n vµo VBT ) - GV gäi lÇn l­ît HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh . - HS, GV nhËn xÐt cho ®iÓm . H§(3’) GVcïng HS hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi. - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. Sinh ho¹t líp I.Môc tiªu : Gióp HS : - Tù nhËn xÐt ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm mµ b¶n th©n c¸c em vµ c¸c b¹n thùc hiÖn ®­îc trong tuÇn qua. - §Ò ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt nÒ nÕp häc tËp trong tuÇn tíi. II. Néi dung sinh ho¹t : GV giíi thiÖu néi dung sinh ho¹t líp : C¸c tæ sinh ho¹t, b×nh xÐt kÕt qu¶ h¹nh kiÓm cña tõng b¹n trong tuÇn võa qua : Tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn tæ sinh ho¹t : NhËn xÐt nÒ nÕp häc tËp cña c¸c b¹n trong tæ. + Tuyªn d­¬ng nh÷ng b¹n cã nhiÒu thµnh tÝch trong häc tËp, chuÈn bÞ bµi ë nhµ ®Çy ®ñ, häc bµi cò ®Çy ®ñ + Tuyªn d­¬ng nh÷ng em tÝch cùc ph¸t biÓu x©y dùng bµi trªn líp + Trong tæ tù xÕp lo¹i h¹nh kiÓm trong tuÇn cña tæ m×nh. B¸o c¸o kÕt qu¶ sinh ho¹t cña tæ tr­íc líp : - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn líp sinh ho¹t. Tæ tr­ëng b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp . - Líp nhËn xÐt, bæ sung kÕt qu¶ xÕp lo¹i cña tõng tæ. 3. GV ph¸t biÓu ý kiÕn : - GV nhËn xÐt t×nh h×nh cña líp. - Bæ sung ý kiÕn xÕp lo¹i cña c¸c tæ. 4. Thèng nhÊt ý kiÕn : - GV cïng c¶ líp thèng nhÊt ý kiÕn 5. Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô tuÇn tíi : - C¶ líp chuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ, häc bµi cò ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp. - §i häc ®óng giê, xÕp hµng ngay ng¾n tr­íc khi vµo líp vµ ra vÒ. Thùc hµnh To¸n Qu·ng ®­êng I/ Môc tiªu: Gióp HS : - Cñng cè tÝnh qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña mét chuyÓn ®éng ®Òu. - Thùc hµnh tÝnh qu·ng ®­êng. II/ §å dïng d¹y häc: - HS : Vë bµi tËp To¸n 5 tËp 2 trang 63-64 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§1 (1’) Giíi thiÖu bµi Gv nªu môc tiªu bµi häc vµ ghi tùa ®Ò. - Gäi 1,2 HS nh¾c l¹i qui t¾c vµ c«ng thøc tÝnh qu·ng ®­êng. H§2(35’) Thùc hµnh. Bµi 1: Cñng cè qui t¾c tÝnh qu·ng ®­êng. - Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ò bµi, c¶ líp theo dâi. - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, 1 HS lªn b¶ng lµm (KhuyÕn khÝch HS yÕu lªn b¶ng) - HS, GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng. GV ®µm tho¹i cñng cè qui t¾c tÝnh qu·ng ®­êng. Bµi 2 Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh qu·ng ®­êng - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. - HS lµm bµi c¸ nh©n. ( L­u ý HS sè ®o thêi gian vµ vËn tèc ph¶i cïng ®¬n vÞ ®o.) - 1 HS lªn b¶ng lµm. HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. ( §æi : 1giê 45 phót = 1,75 giê. Qu¶ng ®­êng ®i ®­îc lµ : 36 x 1,75 = 63 (km ) KL: Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh qu·ng ®­êng. Bµi tËp 3 :RÌn kÜ n¨ng tÝnh qu·ng ®­êng - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. - HS lµm bµi c¸ nh©n; 1 HS lªn b¶ng lµm; GV quan t©m HS (Y). - Gäi 1 sè HS nªu kÕt qu¶, c¸ch lµm. - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bµi 4 : Cñng cè quy t¾c tÝnh qu·ng ®­êng vµo gi¶i to¸n 1 HS ®äc ®Ò to¸n. GV yªu cÇu 1 HS nªu c¸ch lµm C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng gi¶i, 1 sè HS nªu kÕt qu¶. Líp vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. H§3(2’) - 1-2 HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh qu·ng ®­êng Thùc hµnh t- viÖt (LTVC ) MRvt : truyÒn thèng I/ Môc tiªu : Cñng cè, më réng, hÖ thèng hãa vèn tõ g¾n víi chñ ®iÓm Nhí nguån. TÝch cùc ho¸ vèn tõ b»ng c¸ch sö dông chóng. II/ §å dïng d¹y häc III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu H§1 (1’) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi GV nªu môc tiªu bµi häc vµ ghi tùa ®Ò. H§2(37’) Thùc hµnh. Bµi1: VBT - 1 Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp . - HS lµm bµi c¸ nh©n trong vë bµi tËp, GV quan t©m gióp ®ì. - HS nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶ - Líp ,GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. ( VD : Lao ®éng cÇn cï: Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim Nh©n ¸i : Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n. §oµn kÕt : Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i thµnh hßn nói cao Yªu n­íc : Con ¬i con ngñ cho lµnh. §Ó mÑ g¸nh n­íc röa bµnh cho voi) KL: HÖ thèng ho¸ vÒ ca dao, tôc ng÷ thuéc chñ ®Ò. Bµi 2: VBT - 1 Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp. - HS ®äc thÇm c©u cac dao, tôc ng÷ tôc ng÷ trong SGK råi ®iÒn vµo « ch÷ trong vë bµi tËp - HS lÇn l­ît sung phong lªn b¶ng,tr¶ lêi bèc th¨m c©u th¬, ca dao tr¶ lêi vµ ghi ch÷ cßn thiÕu vµo « ch÷ trªn b¶ng phô. - HS,GV nhËn xÐt, khen ngîi, chèt kÕt qu¶ ®óng. ( ¤ ch÷ h×nh ch÷ S : Uèng n­íc nhí nguån ). - GV : C¸c c©u th¬, ca dao trªn ®Òu nãi ®Õn truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nh©n d©n ta ®ã lµ Uèng n­íc nhí nguån. - HS gi¶i nghÜa c©u tôc ng÷ Uèng n­íc nhí nguån. KL: HÖ thèng ho¸ më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm. H§3(2’) - GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.HS vÒ nhµ häc thuéc c¸c c©u ca dao tôc ng÷ trong bµi. Th- To¸n : nh©n sè ®o thêi gian I/ Môc tiªu: Gióp HS : - BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . - VËn dông vµo gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tiÔn. II/ §å dïng d¹y häc. - HS : Vë bµi tËp To¸n líp 5 tËp 2 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. H§1(1’) Giíi thiÖu bµi : Gv nªu môc tiªu bµi häc H§2(37’): Thùc hµnh . Bµi tËp 1: Vë bµi tËp MT :Cñng cè vÒ nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp. - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, 4 HS lªn b¶ng lµm. - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. GV ®µm tho¹i cñng cè vÒ nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè . Bµi tËp 2:Vë bµi tËp MT: Cñng cè c¸ch vËn dông nh©n sè ®o thêi gian vµo gi¶i to¸n . C¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp, 1 HS lªn b¶ng lµm Tæ chøc líp nhËn xÐt. GV chèt kÕt qu¶ ®óng. GV cñng cè c¸ch vËn dông nh©n sè ®o thêi gian vµo gi¶i to¸n . H§3(2’) - 2HS nh¾c l¹i c¸ch nh©n sè ®o thêi gian víi sè tù nhiªn. Thùc hµnh TV (TLV) kÓ chuyÖn (kiÓm tra viÕt) I/ Môctiªu : HS viÕt ®­îc mét bµi v¨n kÓ chuyÖn : - KÓ mét kØ niÖm khã quªn vÒ t×nh b¹n.cã ®ñ ba phÇn : më bµi, th©n bµi, kÕt bµi râ ý, dïng tõ ®Æt c©u ®óng, lêi v¨n tù nhiªn II/ §å dïng d¹y häc III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§1 (1’)Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc GV ghi ®Ì bµi. §Ò bµi : H·y kÓ mét kØ niÖm khã quªn vÒ t×nh b¹n. H§2(5’): H­íng dÉn HS lµm bµi §Ò bµi :KÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝch mµ em biÕt theo lêi cña mét nh©n vËt trong c©u chuyÖn ®ã. H§3(30’): HS lµm bµi GV theo dâi. - HS lµm bµi xong, GV thu bµi chÊm. H§4(4’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Thùc hµnh TV(TLV) tËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i I/ Môc tiªu : Gióp HS : Cñng cè kÜ n¨ng viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i ®Ó hoµn chØnh mét ®o¹n ®èi tho¹i trong kÞch . BiÕt ph©n vai ®äc l¹i hoÆc diÔn thö mµn kÞch . II/ §å dïng d¹y häc III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§1(1’) : Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc tiªu bµi häc vµ ghi tùa ®Ò. H§2(37’)H­íng dÉn HS luyÖn tËp. Bµi tËp 1: - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp, c¶ líp theo dâi. - HS ®äc thÇm l¹i ®o¹n trÝch trong SGK truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é tr¶ lêi. - Tr¶ lêi c©u hái t×m hiÓu néi dung cña ®o¹n trÝch. Bµi tËp 2 : Vë bµi tËp. - HS ®äc thÇm néi dung bµi tËp vµ gîi ý. - HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë bµi tËp Bµi tËp 3: - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. - GV chia nhãm, mçi nhãm 5 HS. - C¸c nhãm tù ph©n vai chuÈn bÞ diÔn mµn kÞch ®· viÕt ë BT2 . - Gäi lÇn l­ît c¸c nhãm lªn thùc hiÖn. HS, GV nhËn xÐt khen ngîi. H§3(2’)- GV nhËn xÐt tiÕt häc. thùc hµnh To¸n luyÖn tËp I/ Môc tiªu: Gióp HS : - RÌn luyÖn kÜ n¨ng nh©n vµ chia sè ®o thêi gian . - VËn dông tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc vµ gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tiÔn . II/ §å dïng d¹y häc: - HS : Vë bµi tËp to¸n 5 tËp 2 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§1 (1’): Giíi thiÖu bµi trùc tiÕp . H§2(36’): Thùc hµnh. Bµi tËp 1: Cñng cè kÜ n¨ng nh©n vµ chia sè ®o thêi gian . - 1HS ®äc yªu cÇu bµi 1, c¶ líp theo dâi. - HS lµm viÖc c¸ nh©n, 4 HS lªn b¶ng lµm (KhuyÕn khÝch HS yÕu) . - HS, GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch lµm ®óng. - 2HS nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn nh©n, chia sè ®o thêi gian víi mét sè. GV ®µm tho¹i ®Ó cñng cè kÜ n¨ng nh©n vµ chia sè ®o thêi gian . Bµi tËp 2: Cñng cè kÜ n¨ng vËn dông nh©n , chia sè ®o thêi gian ®Ó tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc . - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 2. c¶ líp theo dâi. - 1HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, HS (TB-Y) nh¾c l¹i . - HS lµm viÖc c¸ nh©n, 4 HS lªn b¶ng lµm . (KhuyÕn khÝch HS yÕu) . - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. Bµi tËp 3: Cñng cè kÜ n¨ng vËn dông nh©n sè ®o thêi gian víi 1 sè vµo gi¶i to¸n . - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 3. c¶ líp theo dâi. - HS lµm viÖc c¸ nh©n, 1 HS lªn b¶ng lµm. C¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. - Gäi 1 sè HS nªu kÕt qu¶ vµ c¸ch lµm. - HS, GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. Bµi tËp 4 : Cñng cè kÜ n¨ng vËn dông céng, trõ, nh©n, chia sè ®o thêi gian ®Ó so s¸nh gi¸ trÞ cña biÓu thøc .. - 1HS nªu yªu cÇu cña bµi 4 , c¶ líp theo dâi . - HS lµm bµi c¸ nh©n. 3 HS lªn b¶ng lµm bµi . - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng . GV ®µm tho¹i cñng cè kÜ n¨ng vËn dông céng, trõ, nh©n, chia sè ®o thêi gian ®Ó so s¸nh gi¸ trÞ cña biÓu thøc . H§3(3’) GV nhËn xÐt giê häc . DÆn HS chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. MÜ thuËt: (Bµi 26): vÏ trang trÝ tËp kÎ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm I- Môc tiªu: Gióp HS : - HS n¾m ®­îc c¸ch s¾p xÕp dßng ch÷ c©n ®èi. - HS biÕt c¸ch kÎ vµ kÎ ®­îc dßng ch÷ ®óng kiÓu. - HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm vµ quan t©m ®Õn néi dung c¸c khÈu hiÖu trong nhµ tr­êng, trong cuéc sèng. II- §å dïng: Mét sè tranh, ¶nh minh ho¹. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1(1) Giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh. H§2(4’): Quan s¸t, nhËn xÐt. - GV giíi thiÖu mét sè dßng ch÷ cã kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm. + KiÓu ch÷. + ChiÒu cao vµ chiÒu réng cña dßng ch÷ so víi khæ giÊy. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ vµ c¸c tiÕng. + C¸ch vÏ mµu ch÷ vµ mµu nÒn. H§3(3’): C¸ch kÎ ch÷. - GV vÏ lªn b¶ng kÕt hîp víi nªu c¸c c©u hái gîi ý ®Ó HS nhËn ra c¸c b­íc kÎ ch÷: + Dùa vµo khu«n khæ giÊy x¸c ®Þnh chiÒu dµi vµ chiÒu cao cña dßng ch÷. - VÏ nhÑ b»ng bót ch× toµn bé dßng ch÷ ®Ó ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ vµ c¸c tiÕng. - X¸c ®Þnh bÒ réng cña nÐt ®Ëm vµ nÐt thanh cho phï hîp víi chiÒu cao vµ chiÒu réng cña c¸c con ch÷. H§4(22’): Thùc hµnh. - GV h­íng dÉn HS chó ý: + ChiÒu cao, chiÒu dµi hîp lÝ cña dßng ch÷ trong khæ giÊy. + T×m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ vµ c¸c tiÕng. + VÞ trÝ cña nÐt thanh, nÐt ®Ëm. + C¸ch chän mµu ch÷, mµu nÒn vµ c¸ch vÏ mµu. -GV h­íng dÉn cô thÓ h¬n víi nh÷ng em cßn lóng tóng. H§5(4’). NhËn xÐt ®¸nh gi¸ -HS tù chän mét sè bµi vµ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ: + Bè côc. + KiÓu ch÷. Mµu s¾c. H§ 6(1’) GV nhËn xÐt giê häc - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau. Thùc hµnh luyÖn viÕt : Bµi 8 I/ Môc tiªu: Gióp HS : - ViÕt ®óng, tr×nh bµy ®óng, ®Ñp bµi luyÖn viÕt theo h×nh thøc th¬. - Tr×nh bµy ®óng kiÓu ch÷ ®øng. II/ §å dïng d¹y häc : - GV : B¶ng phô ®Ó ghi bµi luyÖn viÕt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : H§1 (1’) Giíi thiÖu bµi . H§2(5’) T×m hiÓu néi dung bµi luyÖn viÕt - 1 HS ®äc toµn bµi luyÖn viÕt . - GV nªu c©u hái t×m hiÓu néi dung bµi viÕt. - HS viÕt vµo b¶ng con c¸c ch÷ viÕt hoa : §, C, G, L, T, , D, K , theo kiÓu ch÷ ®øng H§3(7’) H­íng dÉn HS viÕt ch÷ viÕt hoa ®Çu c©u :Giã, Long, Tr«ng, DÔ , C«ng t theo kiÓu ch÷ ®øng 2-3 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt b¶ng con. - GV nhËn xÐt. H§4 (25’) LuyÖn viÕt bµi vµo vë - HS viÕt bµi vµo vë, GV theo dâi uèn n¾n. - ChÊm ch÷a 10 bµi; nhËn xÐt chung bµi viÕt. Ho¹t ®éng nèi tiÕp (2’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Yªu cÇu HS viÕt ch­a ®Ñp vÒ nhµ viÕt l¹i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 26 dung- 2012.doc