Giáo án Tổng hợp khối 5 - Trường Tiểu học Vĩnh Thành - Tuần 18

Kĩ thuật

 THỨC ĂN NUÔI GÀ

I Mục tiêu:

 HS cần phải:

-Liệt kê được một số thức ăn thường dùng để nuôi gà.

-Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng nuôi gà.

-Có nhận thức bước dầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi.

II. Đồ dùng dạy - học

- G: Tranh ảnh minh hoạ một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. Một số mẫu thức ăn nuôi gà ( lúa, ngô, tấm đỗ tương.)

- Phiếu học tập.

 

docx6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Trường Tiểu học Vĩnh Thành - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015 BUỔI SÁNG: Chào cờ TËp ®äc Ôn tËp vµ kiÓm tra cuèi häc k× 1 (TiÕt 1) I. Môc tiªu: - KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng kÕt hîp víi kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc- hiÓu. - BiÕt lËp b¶ng thèng kª c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm gi÷ lÊy mµu xanh. - BiÕt nhËn xÐt vÒ nh©n vËt trong bµi ®äc. Nªu dÉn chøng minh ho¹. II. §å dïng d¹y häc: - PhiÕu viÕt néi dung tõng bµi. - PhiÕu kÎ b¶ng thèng kª bµi tËp 2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra: 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. a) Gi¸o viªn kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng 1/5 sè häc sinh. ? Gäi häc sinh lªn bèc th¨m. ? Gi¸o v iªn nªu c©u hái. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Bµi 2: - H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Häc sinh lªn bèc th¨m chän bµi sau ®ã vÒ chç chuÈn bÞ 2- 3 phót. - Häc sinh lªn tr×nh bµy néi dung m×nh ®· bèc th¨m. - Häc sinh tr¶ lêi. - Häc sinh yªu cÇu bµi 2. Th¶o luËn lmµ bµi ra phiÕu, tr×nh bµy, nhËn xÐt. STT Tªn bµi T¸c gi¶ ThÓ lo¹i 1 2 3 4 5 6 ChuyÖn mét khu v­ên nhá TiÕng väng Mïa th¶o qu¶ Hµnh tr×nh cña bÇy ong Ng­êi g¸c rõng tÝ hon Trång rõng ngËp mÆn. V©n Long NguyÔn Quang ThiÒu Ma V¨n Kh¸ng NguyÔn §øc MËu NguyÔn ThÞ CÈm Ch©u Phan Nguyªn Hång V¨n Th¬ V¨n Th¬ V¨n V¨n Bµi 3: H­íng dÉn häc sinh lµm c¸ nh©n. ? Nªu nhËn xÐt vÒ b¹n nhá vµ t×m dÉn chøng minh ho¹ cho nhËn xÐt cña em. 4. Cñng cè: - Cho nh¾c l¹i néi dung cèt chuyÖn ý nghÜa cèt chuyÖn. 5. DÆn dß: VÒ häc bµi g kiÓm tra. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi sau. - Häc sinh tr×nh bµy c¸ nh©n. - Häc sinh nªu nhËn xÐt vÒ b¹n nhá (trong truyÖn Ng­êi g¸c rõng tÝ hon) - Líp quan s¸t nhËn xÐt. Toán DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I. Môc tiªu: - Häc sinh n¾m ®­îc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. - BiÕt vËn dông quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. II. §å dïng d¹y häc: 2 h×nh tam gi¸c b»ng nhau, kÐo, giÊy b×a. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra: ? bµi tËp 3. 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. a) C¾t h×nh tam gi¸c: - H­íng dÉn häc sinh c¾t h×nh tam gi¸c. ? LÊy 1 trong 2 h×nh tam gi¸c b»ng nhau. ? VÏ ®­êng cao lªn h×nh tam gi¸c ®ã. ? C¾t theo ®­êng cao, ®­îc 2 m¶nh tam gi¸c 1 vµ 2. b) GhÐp thµnh h×nh ch÷ nhËt. - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ghÐp 1 vµ 2 vµo h×nh tam gi¸c cßn l¹i ®Ó thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD. - VÏ ®­êng cao EH. c) So s¸nh c¸c yÕu tè h×nh häc trong h×nh võa ghÐp. ? Häc sinh suy nghÜ, tr¶ lêi. - Gi¸o viªn nhËn xÐt. d) H×nh thµnh quy t¾c, c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c. ? TÝnh diÖn tich h×nh ch÷ nhËt ABCD. ? DiÖn tÝch tam gi¸c EDC = ? c) Thùc hµnh bµi 1: H­íng dÉn häc sinh lµm c¸ nh©n. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Bµi 2: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn cÆp. - Gi¸o viªn chÊm, ch÷a, nhËn xÐt. 4. Cñng cè: - HÖ thèng néi dung. - Liªn hÖ - nhËn xÐt. 5. DÆn dß: - Häc bµi - Häc sinh theo dâi. - Häc sinh thùc hµnh c¾t theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn. - Trong h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chiÒu dµi DC b»ng ®é dµi ®¸y DC cña tam gi¸c EDC. - H×nh ch÷ nhËt AD b»ng chiÒu cao EH cña tam gi¸c EDC - DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD gÊp 2 lÇn diÖn tÝch tam gi¸c EDC. SABCD = DC x AD = DC x EH g - Quy t¾c, c«ng thøc: hoÆc S = a x h : 2 S: lµ diÖn tÝch. a: ®é dµi ®¸y. h: chiÒu cao. - Häc sinh lµm c¸ nh©n, ch÷a bµi. a) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 8 x 6 : 2 = 24 (cm2) b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm2) §¸p sè: a) 24 cm2 b) 1,38 dm2 - Häc sinh th¶o luËn: a) §æi 5 m = 50 dm DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 50 x 24 : 2 = 600 (dm2) b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2) §¸p sè: 600 dm2 110,5 m2 Thể dục ĐI VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI SAI NHỊP (GV chuyên ngành) BUỔI CHIỀU: Kĩ thuật THỨC ĂN NUÔI GÀ I Mục tiêu: HS cần phải: -Liệt kê được một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. -Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng nuôi gà. -Có nhận thức bước dầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi. II. Đồ dùng dạy - học - G: Tranh ảnh minh hoạ một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. Một số mẫu thức ăn nuôi gà ( lúa, ngô, tấm đỗ tương....) - Phiếu học tập. III.Các hoạt động dạy - học. A.Bài mới: Hoạt động 4.Trình bày tác dụng và ảư dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp. - G theo dõi NX - G nêu tóm tắt tác dụng, cách sử dụng từng loại thức ăn theo ND Sgk tr 57 và liên hệ thực tiễn. -? Nêu khái niệm và tác dụng của thức ăn hỗn hợp. - G kết luận HĐ 4. -H nhắc lại ND đã học ở tiết 1 - Lần lượt các nhóm còn lại lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm. NX.. -H đọc sgk tr 60 để trả lời câu hỏi. -H đọc ghi nhớ sgk tr 60 Hoạt động5: Đánh giá kết quả học tập -? Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà. -? Vì sao khi cho gà ăn thức ăn hỗn hợp sẽ giúp gà khoẻ mạnh, lớn nhanh, đẻ trứng to và nhiều. - G sử dụng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập. -H liên hệ thực tế+ q/s H1 sgk để trả lời Phiếu học tập: Hãy điền chữ Đ( đúng) hoặc S( sai) cho đúng. Tác dụng của thức ăn đối với gà là: - Cung cấp năng lượng cho các HĐ của gà. - Cung cấp nhiệt độ, không khí cho gà. - Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. H làm bài tập, G đưa đáp án, H tự đánh giá kết quả làm bài tập của mình. IV/Nhận xét-dặn dò: - G nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm và cá nhân H. - H/d HS chuẩn bị các loại thức ăn của gà để thực hành bài " phân loại thức ăn nuôi gà". Lịch sử KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 ( Đề nhà trường) Toán ÔN: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC I.Mục tiêu. - Củng cố cách tính hình tam giác. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Giúp HS có ý thức học tốt. II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. Hoạt động 1 :Ôn cách tính diện tích hình tam giác - Cho HS nêu cách tính diện tích hình tam giác. - Cho HS lên bảng viết công thức tính diện tích hình tam giác. Hoạt động 2 : Thực hành. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lên chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài 1: Tam giác ABC có diện tích là 27cm2, chiều cao AH bằng 4,5cm. Tính cạnh đáy của hình tam giác. Bài tập2: Hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12cm. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao 16cm. Bài tập3: (HSKG) Hình chữ nhật ABCD có: AB = 36cm; AD = 20cm BM = MC; DN = NC . Tính diện tích tam giác AMN? 36cm A B 20cm M D C N 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS trình bày. - HS nêu cách tính diện tích hình tam giác. - HS lên bảng viết công thức tính diện tích hình tam giác. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lên chữa bài Lời giải: Cạnh đáy của hình tam giác. 27 x 2 : 4,5 = 12 (cm) Đáp số: 12 cm. Lời giải: Diện tích hình vuông hay diện tích hình tam giác là: 12 x 12 = 144 (cm2) Cạnh đáy hình tam giác là: 144 x 2 : 16 = 18 (cm) Đáp số: 18 cm. Lời giải: Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 36 x 20 = 720 (cm2). Cạnh BM hay cạnh MC là: 20 : 2 = 10 (cm) Cạnh ND hay cạnh NC là: 36 : 2 = 18 (cm) Diện tích hình tam giác ABM là: 36 x 10 : 2 = 180 (cm2) Diện tích hình tam giác MNC là: 18 x 10 : 2 = 90 (cm2) Diện tích hình tam giác ADN là: 20 x 18 : 2 = 180 (cm2) Diện tích hình tam giác AMNlà: 720 – ( 180 + 90 + 180) = 270 (cm2) Đáp số: 270 cm2 - HS lắng nghe và thực hiện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan18.docx