Giáo án Tổng hợp khối 5 - Trường Tiểu học Vĩnh Thành - Tuần 19

Luyện từ và câu

ÔN: CÂU GHÉP

I. Mục tiêu

 Rèn kĩ năng phân tích cấu tạo của câu ghép, biết đặt câu ghép.

II. Các hoạt động dạy – học

 1. Nhắc lại kiến thức:

 - HS nhắc lại đặc điểm câu ghép và cách nối các vế trong câu ghép.

 2. Hướng dẫn luyện tập:

 Phần 1: Hoàn thành các bài tập ở VBT trang 2; 3

 - GV hướng dẫn thêm cho HS còn lúng túng

 - GV chỉ định một số HS trình bày kết quả bài làm của mình.

 - Lớp nhận xét; GV nhận xét

 Phần 2: Làm thêm.

Bài 1: Vạch ranh giới giữa các vế câu sau; Xác định CN - VN từng vế câu

a/ Lương Ngọc Quyến / hi sinh // nhưng tấm lòng trung với nước / của ông còn sáng mãi.

b/ Mưa / rào rào trên sân gạch //, mưa / đồm độp trên phên nứa.

 * Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng cách nào? (a/ dùng từ có tác dụng nối: nhưng; b/ Nối trực tiếp: dấu phẩy)

 

docx29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Trường Tiểu học Vĩnh Thành - Tuần 19, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rang 5 - HS lần lượt làm các bài tập 1, 2, 3 vào vở rồi đổi vở kiểm tra chéo kết quả. - GV hướng dẫn thêm cho HS còn yếu. - GV chỉ định một số HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét, sửa chữa. - GV chấm bài, nhận xét. Phần 2: Làm thêm. Bài 1: Điền số thích hợp vào bảng sau: Hình thang Đáy lớn Đáy bé Chiều cao Diện tích 15 cm 12 cm 10 cm 15,8 dm 10,2 dm 13 dm 19 m 13 m 240 m2 17,5 cm 14,9 cm 139,32 cm2 - GV hướng dẫn cách tìm chiều cao: Lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho tổng của hai đáy. Bài 2: Một khu đất hình thang có đáy bé ngắn hơn đáy lớn 12m và bằng đáy lớn. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hãy tính diện tích của khu đất đó. HD: Đáy bé: 12 : (5 - 2) x 2 = 8 (m) Đáy lớn: 12 + 8 = 20 (m) Chiều cao: (20 + 8) : 2 = 14 (m) Diện tích: (20 + 8) x 14 : 2 = 196 (m2) - HS đọc đề bài tự giải vào vở rồi chữa bài. GV chấm, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2016 BUỔI SÁNG Thể dục TUNG VÀ BẮT BÓNG. TRÒ CHƠI “CHUYỀN SÁU” (GV chuyên ngành) ChÝnh t¶ (nghe-viết ) Nhµ yªu n­íc nguyÔn trung trùc I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Nhµ yªu n­íc NguyÔn Trung Trùc. - LuyÖn viÕt ®óng c¸c tiÕng chøa ©m ®Çu r/d/gi hoÆc ©m chÝnh o/« ®Ó viÕt lÉn do ¶nh h­ëng cña ph­¬ng ng÷. II. ChuÈn bÞ: 2 tê giÊy khi néi dung bµi 2 (3) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: 3.1. Giíi thiÖu bµi: 3.2. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn häc sinh nghe viÕt chÝnh t¶: - Gi¸o viªn ®äc bµi viÕt. - T×m hiÓu néi dung. ? Bµi chÞnh t¶ cho em biÕt ®iÒu g×? - Nh¾c häc sinh chó ý nh÷ng tªn riªng cÇn viÕt hoa. - Gi¸o viªn ®äc chËm. - Gi¸o viªn ®äc. - Gi¸o viªn chÊm 7- 10 bµi. - NhËn xÐt chung. 3.3. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶. Bµi 2: Nhãm - Ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm. - §¹i diÖn lªn tr×nh bµy. - NhËn xÐt. Bµi 3a) Lªn b¶ng. - NhËn xÐt giê. 4. Cñng cè- dÆn dß: - HÖ thèng bµi. - NhËn xÐt giê. - DÆn ghi nhí nh÷ng tõ ®· luyÖn. - Häc sinh theo dâi trong sgk. - Häc sinh ®äc thÇm l¹i bµi chÝnh t¶. NguyÔn Trung Thùc lµ nhµ yªu n­íc næi tiÕng cña ViÖt Nam. Tr­íc lóc hi sinh, «ng ®· cã 1 c©u nãi kh¶ng kh¸i, l­u danh mu«n thñ¬: “bao giê ... ng­êi Nam ®¸nh T©y”. NguyÔn Trung Trùc, Vµm cá, T©n An, Long An, Tay Nam Bé, Nam K×, T©y - Häc sinh viÕt. - Häc sinh so¸t lçi. Tõng cÆp häc sinh ®æi vë so¸t lçi. - §äc yªu cÇu bµi 2. Nh¾c häc sinh ghi nhí. + ¤ 1 lµ ch÷ r/ d/ gi + ¤ 2 lµ ch÷ O hoÆc ¤. MÇm c©y tØnh giÊc, v­¬n ®Çy tiÕng chim. H¹t m­a m¶i miÕt trèn t×m C©y ®µo tr­íc cöa lim dim m¾t ­ít QuÊt gom tõng h¹t n¾ng r¬i. Th¸ng giªng ®Õn tù bao giê? §Êt trêi viÕt tiÕp bµi th¬ ngät ngµo. §äc yªu cÇu bµi 3a. - Ve nghÜ m·i kh«ng ra, l¹i hái. B¸c n«ng d©n «n tån gi¶ng gi¶i ... - ... Nhµ t«i cßn bè mÑ giµ ... - Cßn lµm ®Ó nu«i con lµ dµnh dôm cho t­¬ng lai. Toán LuyÖn tËp I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - RÌn kÜ n¨ng vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang (kÓ c¶ h×nh thang vu«ng) trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. II. §å dïng d¹y häc: ChuÈn bÞ 1 sè b¶ng phô. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh lªn ch÷a bµi 3. - NhËn xÐt. 3. Bµi míi: 3.1. Giíi thiÖu bµi: 3.2. Ho¹t ®éng 1: Lªn b¶ng - Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng. - Lµm vë. - NhËn xÐt, ch÷a bµi. 3.3. Ho¹t ®éng 2: Lµm nhãm Tãm t¾t: a = 120 m b = 2/3 a a - h = 5 m Thöa ruéng: ? kg thãc. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra kÕt qu¶. - NhËn xÐt, ch÷a bµi. 3.4. Ho¹t ®éng 3: Thi gi÷a 2 nhãm 4. Cñng cè- dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt giê. - ChuÈn bÞ bµi sau. 1. §äc yªu cÇu bµi 1. a) Diªn tÝch h×nh thang lµ: (14 + 6) x 7 : 2= 70 (cm2) b) DiÖn tÝch h×nh thang lµ: : 2 = c) DiÖn tÝch h×nh thang lµ: (2,8 + 1,8) x 0,5 : 2 = 0,46 (m2) 2. §äc yªu cÇu bµi 2. Gi¶i §¸y bÐ cña h×nh thang lµ: 120 x = 80 (m) ChiÒu cao cña h×nh thang lµ: 80 – 5 = 75 (m) DiÖn tÝch h×nh thang lµ: (80 + 120) x 75 : 2 = 7500 (m2) Thöa ruéng thu ®­îc sè tiÒn lµ: 7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 (kg) §¸p sè: 4837,5 kg thãc. - §äc yªu cÇu bµi 3. a) § b) § Luyện từ và câu C©u ghÐp I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 1. N¾m ®­îc kh¸i niÖm c©u ghÐp ë møc ®é ®¬n gi¶n. 2. NhËn biÕt ®­îc c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp, ®Æt ®­îc c©u ghÐp. II. §å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 5. - B¶ng phô. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. PhÇn nhËn xÐt. - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh c¸ch lµm. - Gi¸o viªn treo b¶ng phô ®· chÐp bµi v¨n, g¹ch d­íi bé phËn CN- VN trong mçi c©u råi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. - H­íng dÉn xÕp c¸c c©u vµo nhãm thÝch hîp. * PhÇn ghi nhí. * PhÇn luyÖn tËp. Bµi tËp 1: - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt råi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Bµi 2: - Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng. Bµi 3: - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu khæ to. - C¶ líp nhËn xÐt bæ sung. 3. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - Giao bµi vÒ nhµ. - Hai häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc toµn bé néi dung c¸c bµi tËp. - C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n. 1) Häc sinh x¸c ®Þnh CN- VN trong tõng c©u. - Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn. 2) XÕp c¸c c©u vµo nhãm thÝch hîp. a. C©u ®¬n: (c©u do 1 côm tõ CN- VN t¹o thµnh) c©u 1: b. C©u ghÐp: c©u do nhiÒu côm chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ b×nh ®¼ng víi nhau t¹o thµnh c©u 2, 3, 4. 3) Kh«ng thÓ t¸ch mçi côm CN- VN trong c¸c c©u ghÐp trªn rhµnh c©u ®¬n ®­îc v× c¸c vÕ c©u cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. - Hai, ba häc sinh ®äc néi dung ghi nhí sgk. - Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp. - C¶ líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n råi lµm bµi. - Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi lµm. - Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp 2. - Ph¸t biÓu ý kiÕn. Kh«ng thÓ t¸ch mçi vÕ c©u ghÐp nãi trªn ë bµi tËp 1 thµnh 1 c©u ®¬n v× mçi vÕ c©u thÓ hiÖn 1 ý cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi ý cña vÕ c©u kh¸c. - Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp 3. - Häc sinh tù lµm råi ph¸t biÓu ý kiÕn. a) Mïa xu©n ®· vÒ, c©y cèi ®©m chåi n¶y léc. b) MÆt trêi mäc, s­¬ng tan dÇn. c) Trong chuyÖn cæ tÝch c©y khÕ, ng­êi em ch¨m chØ, hiÒn lµnh, cßn ng­êi anh th× tham lam, l­êi biÕng. d) V× trêi m­a to nªn ®­êng ngËp n­íc. BUỔI CHIỀU Đạo đức Em yªu quª h­¬ng I. Môc tiªu: - HS biÕt ®­îc mét biÓu hiÖn cô thÓ cña t×nh yªu quª h­¬ng. - HS nªu ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng. II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: GiÊy, bót mµu III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi. b) Gi¶ng bµi. * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn c©y §a lµng em - §äc truyÖn c©y §a lµng em. -Gi¸o viªn kÕt luËn *Bµi 1: Gi¸o viªn yªu cÇu tõng cÆp hs th¶o luËn ®Ó lµm bµi tËp Gi¸o viªn kÕt luËn *Ghi nhí: *Liªn hÖ thùc tÕ Gi¸o viªn yªu cÇu hs kÓ ®­îc nh÷ng viÖc c¸c em ®· lµm ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng cña m×nh *Ho¹t ®éng tiÕp nèi: Hs vÏ,s­u tÇm tranh ¶nh vÒ quª h­¬ng 4. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - HS th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái trong SGK. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¶ líp trao ®æi, bæ sung. - Hs th¶o luËn - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy ,c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung -Häc sinh ®äc bµi - Häc sinh trao ®æi Tr×nh bµy tr­íc líp Toán ÔN TẬP I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - RÌn kÜ n¨ng vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang (kÓ c¶ h×nh thang vu«ng) trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. II. §å dïng d¹y häc: VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh nêu quy tắc tính diện tích hình thang - NhËn xÐt. 3. Bµi míi: HD học sinh làm VBT trang 6,7 Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống: -Yêu cầu HS làm bài và báo cáo kết quả Bài 2: -Gọi HS đọc đề bài -Để tính được diện tích hình thang ta cần biết gì? -Bài toán cho biết gì?cần tìm gì? -Yêu cầu HS tự làm bài -Gọi HS lên bảng chữa bài -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét, đánh giá Bài 3: -Yêu cầu HS tự làm bài -Thu, chấm một số bài -Nhận xét Bài 4: -Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả 4.Củng cố -Nhắc HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau Hình thang Đáy lớn Đáy bé Chiều cao Diện tích 15 cm 10 cm 12 cm 150cm2 4/5m 1/2 m 2/3 m 13/30m2 1,8 m 1,3dm 0,6dm 0,93dm2 -2HS đọc -Biết đáy bé, đáy lớn, chiều cao -BT cho biết đáy bé và trung bình 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. -Cần tìm đáy lớn, chiều cao, diện tích hình thang và số thóc thu hoạch được -Làm bài vào VBT -1HS lên bảng chữa bài -Nhận xét bài làm của bạn Bài giải Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là: 26m + 8m = 34(m) Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 26m – 6m = 20 (m) Diện tích của thửa ruộng hình thang là: (34+26) x 20 2 Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là: 600 : 100 x 70,5 = 432(kg) Đ/S: 432kg -HS làm bài Bài giải Đổi 20m2 = 2000dm2 a, Chiều cao của hình thang là: 2000 x 2 :(55 + 45) = 40(dm) b,Trung bình cộng 2 đáy của hình thang là: 7 : 2 = 3,5(m) -HS thảo luận -Đại diện nhóm báo cáo kết quả Đ/s : 8cm2 Luyện từ và câu ÔN: CÂU GHÉP I. Mục tiêu Rèn kĩ năng phân tích cấu tạo của câu ghép, biết đặt câu ghép. II. Các hoạt động dạy – học 1. Nhắc lại kiến thức: - HS nhắc lại đặc điểm câu ghép và cách nối các vế trong câu ghép. 2. Hướng dẫn luyện tập: Phần 1: Hoàn thành các bài tập ở VBT trang 2; 3 - GV hướng dẫn thêm cho HS còn lúng túng - GV chỉ định một số HS trình bày kết quả bài làm của mình. - Lớp nhận xét; GV nhận xét Phần 2: Làm thêm. Bài 1: Vạch ranh giới giữa các vế câu sau; Xác định CN - VN từng vế câu a/ Lương Ngọc Quyến / hi sinh // nhưng tấm lòng trung với nước / của ông còn sáng mãi. b/ Mưa / rào rào trên sân gạch //, mưa / đồm độp trên phên nứa. * Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng cách nào? (a/ dùng từ có tác dụng nối: nhưng; b/ Nối trực tiếp: dấu phẩy) Bài 2: Điền vế câu còn thiếu để hoàn chỉnh câu ghép sau: a/ Bích Vân học bài, còn ... b/ ....nhưng Nam vẫn đến lớp - HS đọc đề, tự làm vào vở rồi chữa bài. GV nhận xét chữa bài. III. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học, dặn HS ôn lại các bài đã học. Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2016 BUỔI SÁNG TËp ®äc Ng­êi c«ng d©n sè mét (Hµ V¨n CÇu- Vò §×nh Phßng) I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 1. BiÕt ®äc ®óng mét v¨n b¶n kÞch cô thÓ. - §äc ph©n biÕt lêi c¸c nh©n vËt (anh Thµnh, anh Lªn, anh Mai), lêi t¸c gi¶. - §äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ, c©u hái phï hîp víi tÝnh c¸ch t©m tr¹ng cña tõng nh©n vËt. - BiÕt ph©n vai, ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch. 2. Hiªu néi dung cña phÇn 2: ca ngîi lßng yªu n­íc, tÇm nh×n xa vµ quyÕt t©m c­u n­íc cña ng­êi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiÓm tra bµi cò: §äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch phÇn 1. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. H­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a) LuyÖn ®äc: - Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch, ®äc ph©n biÖt lêi nh©n vËt. - Gi¸o viªn chia ®o¹n ®Ó luyÖn ®äc. + §o¹n 1: Tõ ®Çu g sãng n÷a. + §o¹n 2: PhÇn cßn l¹i. - Gi¸o viªn kÕt hîp h­íng dÉn häc sinh hiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ ®­îc chó gi¶i. b) T×m hiÓu bµi. 1. Anh Lª, anh Thµnh ®Òu lµ thanh niªn yªu n­íc, nh­ng gi÷a hä cã g× kh¸c nhau? 2. QuyÕt t©m cña anh Thµnh ®i t×m con ®­êng cøu n­íc ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng lêi nãi, cö chØ nµo? 3. “Ng­êi c«ng d©n sè mét” trong ®o¹n kÞch lµ ai? V× sao cã thÓ gäi nh­ vËy? Gi¸o viªn tãm t¾t ý chÝnh. g Néi dung bµi: Gi¸o viªn ghi b¶ng. c) LuyÖn ®äc diÔn c¶m. - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em ®äc ®óng lêi c¸c nh©n vËt. - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc diÔn c¶m 1 ®o¹n kÞch tiªu biÓu theo c¸ch ph©n vai. 3. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - Giao bµi vÒ nhµ. - C¶ líp luyÖn ®äc ®ång thanh c¸c tõ, côm tõ: tra- tót- s¬. T¬- rª- vin, A- lª- hÊp. - Häc sinh ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n. - Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp. - Mét, hai häc sinh ®äc toµn bé ®o¹n kÞch. + Anh Lªn: cã t©m lÝ tù tin, cam chÞu c¶nh sèng n« lÖ v× c¶m thÊy m×nh yÕu ®uèi, nhá bÐ tr­íc søc m¹nh vËt chÊt cña kÎ x©m l­îc. + Anh Thµnh: kh«ng cam chÞu, ng­îc l¹i, rÊt tin t­ëng ë con ®­êng m×nh ®· chän: ra n­íc ngoµi häc c¸i míi ®Ó vÒ cøu d©n cøu n­íc. + Lêi nãi: §Ó dµnh l¹i non s«ng, chØ cã hïng t©m tr¸ng khÝ ch­a ®ñ, ph¶i cã trÝ, cã lùc, .... + Cö chØ: xoÌ 2 bµn tay ra “TiÒn ®©y chø ®©u?” + Lêi nãi: lµm th©n n« lÖ ... - Ng­êi c«ng d©n sè mét ë ®©y lµ NguyÔn TÊt Thµnh, sau nµy lµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Cã thÓ gäi NguyÔn TÊt Thµnh lµ “Ng­êi c«ng d©n sè mét” v× ý thøc lµ c«ng d©n cña mét n­íc ViÖt nam ®éc lËp ®­îc thøc tØnh rÊt sím ë Ng­êi. NguyÔn TÊt Thµnh ®· ra n­íc ngoµi t×m con ®­êng cøu n­íc, l·nh ®¹o nh©n d©n giµnh ®éc lËp. - Häc sinh ®äc l¹i. - 4 häc sinh ®äc diÔn c¶m 4 do¹n kÞch theo ph©n vai. - Tõng líp 4 häc sinh ph©n vai luyÖn ®äc. - Mét vµi tèp häc sinh thi ®äc diÔn c¶m. Tiếng anh (GV chuyên ngành) To¸n LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thang. - Cñng cè vÒ gi¶i to¸n liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ tØ sè phÇn tr¨m. II. §å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp to¸n 5. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò:Häc sinh ch÷a bµi tËp. 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi. b) Gi¶ng bµi: Bµi 1: - Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn ch÷a bµi. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi. Bµi 2: - Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi. Bµi 3: Gi¸o viªn cho häc sinh cñng cè vÒ gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tØ sè % vµ diÖn tÝch h×nh thang. - Gi¸o viªn yªu cÇu 1 häc sinh nªu c¸ch gi¶i. - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch gi¶i. - Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn gi¶i. - Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi. 3. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - Giao bµi vÒ nhµ. - Häc sinh vËn dông kÜ n¨ng thùc hiện c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. - Häc sinh lµm bµi vµo vë. - Häc sinh vËn dông c«ng th­c tÝnh diÖn tÝch h×nh thang. - Häc sinh tù lµm bµi råi ®äc kÕt qu¶. - Häc sinh nhËn xÐt. Gi¶i = 2,46 (dm2) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c BEC lµ: 1,3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2) DiÖn tÝch h×nh thang ABCD h¬n diÖn tÝch h×nh tam gi¸c BEC lµ: 2,46 - 0,78 = 1,68 dm2 Gi¶i a) DiÖn tÝch m¶nh v­ên h×nh thang lµ: (50 + 70) x 40 : 2 = 2400 (m2) DiÖn tÝch trång ®u ®ñ lµ: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2) Sè c©y ®u ®ñ trång ®­îc lµ: 720 : 1,5 = 480 (c©y) b) DiÖn tÝch trång chuèi lµ: 2400 : 100 x 25 = 600 (m2) Sè c©y chuèi trång ®­îc lµ: 600 : 1 = 600 (c©y) Sè c©y chuèi trång nhiÒu h¬n sè c©y ®u ®ñ lµ: 600 - 480 = 120 (c©y) §¸p sè: a) 180 c©y b) 120 c©y. Khoa häc Dung dÞch I. Môc tiªu: Gióp häc sinh biÕt: - C¸ch t¹o ra mét dung dÞch. - KÓ tªn 1 sè dung dÞch. - Nªu 1 sè c¸ch t¸ch c¸c chÊt trong dung dÞch. II. §å dïng d¹y häc: - Mét Ýt ®­êng (muèi), n­íc s«i ®Ó nguéi, 1 cè (li) thuû tinh, th×a nhá cã c¸n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Hçn hîp lµ g×? - NhËn xÐt,. 3. Bµi míi: 3.1. Giíi thiÖu bµi: 3.2. Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh t¹o mét dung dÞch. - Chia líp lµm 6 nhãm. ? §Ó t¹o dung dÞch cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? ? Dung dÞch lµ g×? ? KÓ tªn 1 sè dung dÞch mµ em biÕt? (VÝ dô: dông dÞch muèi, dung dÞch n­íc vµ xµ phßng ...) 3.3. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh Chia líp lµm 6 nhãm. ? Qua thÝ nghiÖm trªn em rót ra kÕt luËn g×? - Gi¸o viªn chèt. 4. Cñng cè- dÆn dß: - HÖ thèng bµi. - NhËn xÐt giê. - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn theo h­íng dÉn sgk - 16. - C¸c nhãm cÇn tËp trung quan s¸t. Th¶o luËn c¸c c©u hái. + Ýt nhÊt ph¶i cã 2 chÊt trë lªn; trong ®ã cã chÊt ë d¹ng thÓ láng vµ chÊt hoµ tan ®­îc vµo trong chÊt láng ®ã. + Dung dÞch lµ hçn hîp chÊt láng víi chÊt r¾n bÞ hoµ tan vµ ph©n bè ®Òu hoÆc hçn hîp chÊt láng víi chÊt láng hoµ tan vµo nhau. - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c c«ng viÖc theo h­íng dÉn sgk- 17. - Tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm thÝ nghiÖm vµ th¶o luËn cña m×nh. Nhãm kh¸c bæ xung. - Häc sinh th¶o luËn tr¶ lêi. BUỔI CHIỀU Kể chuyện ChiÕc ®ång hå I. Môc ®Ých, yªu cÇu: -Dùa vµo lêi kÓ cña gi¸o viªnvµ tranh minh häa,kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn. -HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn:Mçi ng­êi lao ®éng trong x· héi ®Òu g¾n bã víi mét c«ng viÖc ,c«ng viÖc nµo còng quan träng vµ ®¸ng quý. II. §å dïng d¹y häc: -Tranh minh häa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi. b) Gi¶ng bµi. - Giíi thiÖu c©u chuyÖn - Gi¸o viªn kÓ chuyÖn lÇn 1 - Gi¸o viªn kÓ lÇn 2,kÕt hîp tranh minh ho¹ - H­íng dÉn häc sinh kÓ chuyÖn 4. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n bµi chuÈn bÞ kiÓm tra. - Häc sinh nghe - Häc sinh nghe - HS kÓ chuyÖn theo cÆp - Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp Tập đọc ÔN : NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT I.Mục tiêu : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài: Người công dân số Một II.Các hoạt động dạy – học : 1. Nhắc lại kiến thức: - HS nhắc lại ý nghĩa của bài. 2. Hướng dẫn đọc diễn cảm: - 3 HS phân vai đọc toàn bài. Lớp theo dõi, nhắc lại cách đọc diễn cảm (Toàn bài đọc với giọng rõ ràng, mạch lạc, thay đổi linh hoạt, phân biệt lời tác giả, nhân vật, phân biệt lời của hai nhân vật Thành và Lê để thể hiện được tâm trạng khác nhau của từng người. Chú ý: Giọng anh Thành chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng. Giọng anh Lê hồ hởi, nhiệt tình). - HS luyện đọc theo cách phân vai theo nhóm 3. GV theo dõi uốn nắn. - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp. Lớp nhận xét, bình chọn nhóm có nhiều bạn đọc tốt nhất. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc bài tốt. Toán ÔN TẬP I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thang. - Cñng cè vÒ gi¶i to¸n liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ tØ sè phÇn tr¨m. II. §å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp to¸n 5. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò:Häc sinh nhắc lại công thức tính diện tích hình tam giác và hình thang. 2. Bµi míi: -HD học sinh làm VBT trang 7, 8 Bài 1: -Yêu cầu HS nêu lại công thức tính diện tích các hình và thực hiện tính diện tích -Gọi HS nêu kết quả -GV nhận xét Bài 2: Tính diện tích hình tam giác -Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT -Gọi HS lên bảng làm bài -Gọi nhận xét -GV nhận xét, đánh giá Bài 3: -Gợi ý:Tính diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác MDC sau đó tìm hiệu 2 diện tích -Yêu cầu HS tự làm bài -Gọi HS lên bảng làm bài -Gọi nhận xét -GV nhận xét -Gợi ý HS làm thêm cách khác: tính diện tích hình tam giác AMD hoặc BMC rồi nhân 2 Bài 4: -HD: +Tính diện tích HCN ban đầu + Tính diện tích HCN sau khi tăng chiều dài + Tính diện tích hơn + Tính phần trăm -Thu chấm 1 số bài -Nhận xét, đánh giá 4.Củng cố, dặn dò -HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau -1HS nêu -HS cả lớp thực hiện tính -2HS nêu -HS làm bài -3HS lên bảng làm bài -Nhận xét bài làm của bạn a. S = 10 x 8 : 2 = 40cm2 b. S = 22 x 9,3 : 2 = 102,3cm2 c. S = 4/5 x 5/8 :2 = 1/4m2 -HS làm bài -1HS lên bảng làm bài -NHận xét bài làm của bạn Bài giải Diện tích hình thang ABCD là: (6,8 +3,2) x 2,5 2 Diện tích tam giác MDC là: 6,8 x 2,5 : 2 = 8,5cm2 Diện tích hình thang ABCD lớn hơn diện tích hình tam giác MDC số cm là: 12,5 – 8,5 = 4cm2 Đ/S: 4cm2 -HS làm bài vào VBT -1HS lên bảng chữa bài Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016 BUỔI SÁNG Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Dùng ®o¹n më ®Çu) I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n më bµi. - ViÕt ®­îc ®o¹n më bµi cho bµi v¨n t¶ ng­êi thep 2 kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. II. ChuÈn bÞ: - B¶ng phô hoÆc tê phiÕu ghi kiÕn thøc ®· häc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: 3.1. Giíi thiÖu bµi: 3.2. Ho¹t ®éng 1: - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc. - NhËn xÐt. + §o¹n më bµi a- më bµi kiÓu trùc tiÕp. + §o¹n më bµi b- më bài kiÓu gi¸n tiÕp. 3.3 Ho¹t ®éng 2: - H­íng dÉn häc sinh hiÓu yªu cÇu bµi theo 2 b­íc. ? Ng­êi em ®Þnh t¶ lµ ai, tªn g×? ? Em cã quan hÖ víi ng­êi Êy nh­ thÕ nµo? ? Em gÆp gì, quen biÕt hoÆc nh×n thÊy ng­êi Êy trong dÞp nµo? - Cho häc sinh viÕt 2 ®o¹n më bµi. - NhËn xÐt. 4. Cñng cè- dÆn dß: - HÖ thèng bµi. - NhËn xÐt giê. - ChuÈn bÞ bµi sau. Bµi 1: Nèi tiÕp ®äc yªu cÇu bµi. - Häc sinh ®äc thÇm yªu cÇu bµi, 2 ®o¹n v¨n. - Th¶o luËn ®«i, suy nghÜ sù kh¸c nhau cña 2 më bµi. + Giíi thiÖu trùc tiÕp ng­êi ®Þnh t¶. + Giíi thiÖu hoµn c¶nh, sau ®ã míi giíi thiÖu ng­êi ®Þnh t¶. Bµi 2: 1 häc sinh ®äc yªu cÇu bµi. + Chän ®Ò v¨n ®Ó viÕt ®o¹n më bµi. + Suy nghÜ ®Ó h×nh thµnh ý cho ®o¹n më bµi. Tr¶ lêi c©u hái. 1 më bµi gi¸n tiÕp, 1 më bµi trùc tiÕp. - 5- 7 häc sinh ®äc nãi vÒ ®Ò. - Häc sinh viÕt më bµi- nèi tiÕp ®äc bµi viÕt cña m×nh. Âm nhạc HỌC HÁT BÀI: HÁT MỪNG (GV chuyên ngành) Toán H×nh trßn - ®­êng trßn I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - NhËn biÕt ®­îc vÒ h×nh trßn, ®­êng trßn vµ c¸c yÕu tè cña h×nh trßn nh­ t©m, b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh. - BiÕt sö dông compa ®Ó vÏ h×nh trßn. II. §å dïng d¹y häc: Th­íc kÎ, compa. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh 3. Bµi míi: 3.1. Giíi thiÖu bµi: 3.2. Ho¹t ®éng 1: 1. Giíi thiÖu vÒ h×nh trßn ®­êng trßn. - Gi¸o viªn ®­a ra 1 tÊm b×a h×nh trßn, chØ tay trªn mÆt tÊm b×a vµ nãi: “§©y lµ h×nh trßn” - Gi¸o viªn dïng compa vÏ trªn b¶ng 1 h×nh trßn råi nãi. - Giíi thiÖu c¸ch t¹o dùng 1 b¸n kính h×nh trßn. - Giíi thiÖu c¸ch t¹o dùng 1 ®­êng kÝnh cña h×nh trßn. 3.3. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh. 3.3.1. Bµi 1 vµ 2 - Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng vÏ. - NhËn xÐt. 3.3.2. Bµi 3: RÌn kÜ n¨ng vÏ phèi hîp ®­êng trßn vµ 2 nöa h×nh trßn. - Häc sinh lµm vë. - NhËn xÐt, ch÷a. 4. Cñng cè- dÆn dß: - HÖ thèng bµi. - DÆn chuÈn bÞ bµi sau. “§Çu chØ cña compa v¹ch ra 1 ®­êng trßn” - Häc sinh dïng compa vÏ trªn giÊy 1 h×nh trßn. + LÊy 1 ®iÓm A trªn ®­êng trßn, nèi t©m O víi ®iÓm A, ®o¹n OA lµ b¸n kÝnh cña ®­êng trßn. - Häc sinh tù ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm: “TÊt c¶ c¸c b¸n kÝnh cña 1 h×nh trßn ®Òu b»ng nhau” - Nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm: “Trong 1 h×nh trßn ®­êng kÝnh dµi gÊp 2 lÇn b¸n kÝnh” RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông compa ®Ó vÏ h×nh. - Häc sinh lµm vµo vë. Luyện từ và câu C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - N¾m ®­îc 2 c¸ch nèi c¸c vÕ trong c©u ghÐp.: nèi b»ng tõ c¸c t¸c dông nèi (c¸c quan hÖ tõ), nèi trùc tiÕp (kh«ng dïng tõ nèi) - Ph©n tÝch ®­îc cÊu t¹o cña c©u ghÐp (c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp, c¸c nèi c¸c vÕ c©u ghÐp), biÕt ®Æt c©u ghÐp. II. ChuÈn bÞ: - Bót d¹ vµ 4 tê giÊy khæ to III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - Nh¾c l¹i ghi nhí của bài học trước 3. Bµi míi: 3.1. Giíi thiÖu bµi: 3.2. Ho¹t ®éng 1: NhËn xÐt. - 2 häc sinh ®äc nèi tiÕp yªu cÇu cña bµi 1. - §o¹n 1: Cã 2 c©u ghÐp, mçi c©u gåm 2 vÕ. - C©u nµy cã 2 vÕ. - C©u nµy cã 3 vÕ. g Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch thÊy c¸c vÕ ®­îc nèi víi nhau theo mÊy c¸ch? 3.3. Ho¹t ®éng 2: Ghi nhí 3.4. Ho¹t ®éng 3: - Cho häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn. C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 3.5. Ho¹t ®éng 4: - Mçi 1- 2 häc sinh lµm mÉu. 4. Cñng cè- dÆn dß: - HÖ thèng l¹i bµi. - NhËn xÐt giê. - DÆn vÒ chuÈn bÞ bµi sau. - Líp theo dâi. - Häc sinh ®äc l¹u, dïng bót ch× g¹ch ®Ó ph©n t¸ch 2 vÕ, g¹ch d­íi tõ vµ dÊu c©u ë ranh giíi gi÷a c¸c vÕ. C1: Sóng kÝp- 1 ph¸t/ th× song cña hä ... s¸u m­¬i .. C2: Quan ta ... b¾n,/ trßn khi ... 20 viªn. - C¶nh t­îng ... ®æi lín/ h«m nay t«i ®i häc. - Kia lµ ... luü tre ; / ®©y lµ ... cong ; / kia n÷a lµ s©n ph¬i. + Hai c¸ch: dïng tõ cã t¸c dông nèi, dïng dÊu c©u ®Ó nèi trùc tiÕp. - 3, 4 häc sinh ®äc néi dung trong sgk. - 2, 3 häc sinh xung phong nh¾c l¹i néi dung ghi nhí. §äc yªu cÇu lÇn 1. - §o¹n a cã 1 c©u ghÐp; 4 vÕ c©u: Tõ x­a ®Õn nay .. x©m l¨ng th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi/ , nã ... to lín, / nã ... khã kh¨n,/ nã ... lò c­íp n­íc. - §o¹n b cã 1 c©u ghÐp víi 3 vÕ c©u. ChiÕc l¸ ... ,/ chó ... th¨ng b»ng råi/ chiÕc thuyÒn ... dßng §äc yªu cÇu bµi 2. - Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi. - Häc sinh viÕt bµi. Lan lµ b¹n th©n nhÊt cña em. B¹n thËt xinh x¾n vµ dÔ th­¬ng. Vãc ng­êi thanh m¶nh/ d¸ng ®i nhanh nhÑn,/ m¸i tãc c¾t ng¾n gän gµng ... BUỔI CHIỀU §Þa lý Ch©u ¸ I. Môc tiªu: - Häc sinh häc xong bµi nµy, gióp häc sinh. - Nhí tªn c¸c ch©u lôc, ®¹i d­¬ng. - Nªu ®­îc vÞ trÝ giíi h¹n cña ch©u ¸ - NhËn biÕt ®­îc ®é lín vµ sù ®a d¹ng cña thiªn nhiªn ch©u ¸. - §äc ®­îc tªn c¸c d·u nói cao, ®ång b»ng lín cña ch©u ¸. - Nªu ®­îc 1 sè c¶nh thiªn nhiªn ch©u ¸ vµ nhËn biÕt chóng thuéc khu vùc nµo cña ch©u ¸? II. §å dïng d¹y häc: - Qu¶ ®Þa cÇu. - B¶n ®å tù nhiªn ch©u ¸. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: kiểm tra đồ dùng ht 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi. b) Gi¶ng bµi míi. 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n. * Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm. ? KÓ tªn c¸c ch©u lôc, c¸c ®¹i d­¬ng trªn thÕ giíi? ? VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n cña ch©u ¸? * Ho¹t ®éng 2: (Lµm viÖc theo cÆp) - Gi¸o viªn gióp häc sinh hoµn thiÖn c¸c ý cña c©u tr¶ lêi. 2. §Æc ®iÓm tù nhiªn. * Ho¹t ®éng 3: (Lµm viÖc theo nhãm) - Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t h×nh 3. * §Æc ®iÓm tù nhiªn cña ch©u ¸. - Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung chÝnh g Bµi häc (sgk) 3. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - Giao bµi vÒ nhµ. - Häc sinh quan s¸t h×nh 1 råi tr¶ lêi c©u hái sgk. - 6 ch©u lôc vµ 4 ®¹i d­¬ng. - Ch©u ¸ n»m ë b¸n cÇu B¾c, phÝ B¾c gi¸p víi B¾c B¨ng D­¬ng, phÝa ®«ng gi¸p víi Th¸i B×nh D­¬ng, phÝa Nam gi¸p víi Ên §é D­¬ng, phÝa T©y vµ t©y nam gi¸p víi ch©u ¢u vµ ch©u Phi. - Häc sinh dùa vµo b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch c¸c ch©u ®Ó nhËn biÕt ch©u ¸ cã diÖn tÝch lín nhÊt t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan19.docx
Tài liệu liên quan