Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần học 3 năm học 2018

Khoa học

Bài (5): CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ BÉ ĐỀU KHOẺ?

I.Mục đích yêu cầu:

 - Nêu được những việc nên làm và không nên làmđể chăm sóc phụ nữ mang thai.

* GDKNS: - Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé.

 - Cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.

II. Đồ dùng:

 -Hình trang 12,13 sgk.

 III.Các hoạt động:

 

doc37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần học 3 năm học 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øi VN ta goïi nhaân daân ta laø ñoàng baøo vì ñeàu sinh ra töø boïc traêm tröùng cuûa meï AÂu Cô) - GV phaùt phieáu, 1 vaøi trang töø ñieån phoâ toâ cho h/s. *Tö lieäu: SGV – 89. - Yeâu caàu h/s: VD: SGV – 90. - Daën h/s veà nhaø: Nhaän xeùt tieát hoïc. - Ñoïc laïi ñoaïn vaên mieâu taû coù duøng nhöõng töø mieâu taû ñaõ cho (BT1 tieát LTVC tröôùc) ñaõ ñöôïc vieát hoaøn chænh. - HS laéng nghe. - Ñoïc yeâu caàu BT1. Buoân baùn nhoû. - HS trao ñoåi nhoùm 2, laøm baøi vaøo phieáu GV ñaõ phaùt. - Ñaïi dieän moät soá caëp trình baøy keát quaû. - Caùc h/s khaùc nhaän xeùt vaø chöõa baøi vaøo vôû. + Coâng nhaân: thôï ñieän, cô khí + Doanh nhaân: Tieåu thöông, chuû tieäm + Noâng daân: Thôï caáy, thôï caøy + Quaân nhaân: Ñaïi uùy, trung taù + Trí thöùc: GV, baùc só, kó sö + Hoïc sinh: HS Tieåu hoïc, HS Trung hoïc (Giaûm taûi – Khoâng laøm) - Ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Coù theå duøng nhöõng töø ñoàng nghóa ñeå giaûi thích cho caën keõ, ñaày ñuû noäi dung moät thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. - HS thaûo luaän nhoùm 2, roài ñaïi dieän phaùt bieåu yù kieán. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Thi ñoïc thuoäc loøng caùc tuïc ngöõ, thaønh ngöõ treân. - Ñoïc noäi dung BT3. - Caû lôùp ñoïc thaàm truyeän Con Roàng chaùu Tieân , suy nghó, traû lôøi caïu hoûi 3a. - Caùc h/s khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Caùc nhoùm töï laøm baøi, traû lôøi caâu hoûi 3b (tìm ñöôïc nhieàu töø caøng toát). - Vieát vaøo vôû 5, 6 töø baèng tieáng ñoàng (cuøng). - Laøm BT 3c: Ñaët caâu vôùi nhöõng töø vöøa tìm ñöôïc. - HTL caùc tuïc ngöõ, thaønh ngöõ ôû BT2. Ghi nhôù caùc töø coù tieáng ñoàng ôû BT3. Ruùt kinh nghieäm. _____________________________________ Tieát 2 THỂ DỤC ___________________________________ Tieát 3: ANH VĂN _______________________________________ Tieát 4: TOAÙN Tieát CT: 12 Luyeän taäp chung I/.Muïc tieâu: Bieát chuyeån: - Phaân soá thaønh PS thaäp phaân. - Hoãn soá thaønh PS. - Soá ño töø ñôn vò beù ra ñôn vò lôùn., soá ño coù 2 teân ñôn vò ño thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò ño. Laøm BT 1, baøi 2 (2 hoãn soá ñaàu), baøi 3, 4. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, vôû BT III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Thöïc haønh(34). Học sinh đối tượng 2,3 - Goïi 1 h/s neâu: - Goïi 1 h/s khaùc. GV nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 Baøt taäp 1(7). Cho h/s chuyeån PS thaønh PSTP. - Yeâu caàu h/s laøm baûng con (Theo caùch hôïp lí nhaát) sau ñoù nhaän xeùt, laøm vaøo vôû. - GV boå sung, söûa chöõa. Baøi taäp 2(8). Goïi h/s neâu caùch chuyeån hoãn soá thaønh PS. - Cho h/s laøm baøi vaøo nhaùp, nhaän xeùt roài laøm vaøo vôû. - GV nhaän xeùt, boå sung. Baøi taäp 3(5). Cho h/s laøm vaøo vôû theo toå. - Caùch chuyeån hoã soá thaønh PS. - Chöõa BT 3d. - HS aùp duïng t/c cô baûn cuûa PS , laøm baøi. - HS laàn löôït leân baûng laøm baøi. * = = * = = * = = * = = - Laàn löôït caùc h/s leân baûng laøm baøi: * 8 = = * 5 = = * 4 = = * 2 = = Ba h/s leân baûng laøm baøi: 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). Maãu: 1dm = m. 3dm = m. Baøi taäp 4(9). 5m7dm = 5m + m = 5m - Cho h/s laøm nhaùp, chöõa baøi treân baûng roài laøm vaøo vôû. - Caùc h/s khaùc chöõa baøi treân baûng. - Goïi moät vaøi h/s neâu: - Nhaän xeùt tieát hoïc a). 1dm = m ; 3dm = m 9dm = m b). 1g = kg ; 8g = kg 25g = kg c). 1 phuùt = giôø ; 6 phuùt = giôø . 12 phuùt = giôø - Vieát soá ño ñoä daøi theo maãu: 3 h/s leân baûng laøm nhöõng baøi coøn laïi. 2m3dm = 2m + m = 2m. 4m37cm = 4m + m = 4m 1m 53cm = 1m + m =1m. - Caùch chuyeån hoãn soá thaønh PS, PS thaønh PSTP. - Veà nhaø laøm caùc BT coøn laïi vaøo vôû. Ruùt kinh nghieäm. ______________________________________ Tieát 3: LÒCH SÖÛ Tieát CT: 03 Cuoäc phaûn coâng kinh thaønh Hueá I/.Muïc tieâu: Töôøng thuaät ñöôïc sô löôïc cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá do Toân Thaát Thuyeát vaø moät soá quan laïi yeâu nöôùc toå chöùc. + Trong noäi boä trieàu ñình coù 2 phaùi “Chuû hoøa” vaø “Chuû chieán” (ñaïi dieän laø Toân Thaát Thuyeát). + Ñeâm moàng 4, raïng saùng moàng 5/7/1885, phaùi chuû chieán döôùi söï chæ huy cuûa Toân Thaát Thuyeát chuû ñoäng taán coâng quaân Phaùp ôû kinh thaønh Hueá. + Tröôùc theá maïnh cuûa giaëc, nghóa quaân phaûi ruùt lui leân vuøng röøng nuùi Quaûng Trò. + Taïi vuøng caên cöù, vua Haøm Nghi ra Chieáu Caàn Vöông keâu goïi nhaân daân ñöùng leân choáng Phaùp. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: - Löôïc ñoà kinh thaønh Hueá 1885. - Baûn ñoà haønh chính VN. - Hình phoùng to SGK; phieáu HT cuûa h/s. 2).Troø: SGK, vôû ghi. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND - PP 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3) 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). Hoaït ñoäng cuûa GV - Goïi 2 h/s traû lôøi caâu hoûi. - GV nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 *H.ñoäng1(11). - GV trình baøy moät soá neùt chính veà tình hình nhöôùc ta sau khi nhaø Nguyeãn kí hieäp öôùc Pa-tô-noát (1884). - Neâu nhieäm vuï cho h/s: Hoûi: - Toân Thaát Thuyeát ñaõ laøm gì ñeå chuaån bò choáng Phaùp? - Töôøng thuaät cuoäc phaûn coâng kinh thaønh Hueá. *H.ñoäng2(8). - Cho h/s neâu: *H.ñoäng3(15). GV nhaán maïnh: SGV. *H.ñoäng4: GV nhaán maïnh nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa baøi. - Em bieát gì veà phong traøo Caàn Vöông? - ÔÛ ñaâu coù tröôøng hoïc, ñöôøng phoá mang teân laõnh tuï cuûa phong traøo Caàn Vöông? - Goïi 1 soá h/s: - Cho h/s. Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä laø gì? - Caûm nghó cuûa em veà Nguyeãn .Tr. Toä? (HS laøm vieäc nhoùm 4). - Coâng nhaän quyeàn ñoâ hoä cuûa Phaùp treân toaøn ñaát nöôùc. - Tuy trieàu ñình ñaàu haøng nhöng nhaân daân khoâng khuaát phuïc. - Quan laïi nhaø Nguyeãn phaân hoùa thaønh 2 phaùi: + Phaùi chuû chieán. + Phaùi chuû hoøa. - Phaân bieät söï khaùc nhau cuûa phaùi chuû hoøa vaø phaùi chuû chieán. - HS thöôøng thuaät (SGK). - Toân Thaát Thuyeát laäp caên cöù choáng Phaùp. (Laøm vieäc theo nhoùm). - YÙ nghóa: Theå hieän loøng yeâu nöôùc cuûa moät boä phaän quan laïi trong trieàu ñình nhaø Nguyeãn, khích leä nhaân daân ñaáu tranh choáng Phaùp. - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. Nhoùm khaùc boå sung. - HS laéng nghe. (Thoâng tin tham khaûo: SGV). - HS traû lôøi; GV gôïi yù, boå sung. - Caùc thaønh phoá, thò xaõ treân moïi mieàn ñaát nöôùc. - Neâu toùm taét trong SGK. - Neâu laïi ghi nhôù. -Veà nhaø hoïc baøi; xem tröôùc baøi 4. Ruùt kinh nghieäm. ______________________________________ Thöù tö, ngaøy 19 thaùng 9 naêm 2018 BUỔI SÁNG Tieát 1: Toaùn Luyeän taäp - Cho HS laøm baøi vaøo nhaùp. Moät em leân baûng laøm baøi. Caùc em khaùc nhaän xeùt, boå sung. - GV nhaän xeùt, söûa chöõa. Baøi 1: Cha hôn con 24 tuoåi vaø gaáp 3 laàn tuoåi con. Tính tuoåi cuûa moãi ngöôøi? Toùm taét Baøi giaûi Tuoåi cha: Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø: Tuoåi con: 3 - 1 = 2(phaàn) 24 tuoåi Tuoåi con laø: 24 : 2 = 12(tuoåi) Tuoåi cha laø: + 24 = 36(tuoåi) Ñaùp soá: - Con 12 tuoåi. - Cha 36 tuoåi. Baøi 2: Moät thöûa ruoäng hình chöõ nhaät coù chieàu daøi gaáp 3 laàn chieàu roäng vaø hôn chieàu roäng 80 m. Tính dieän tích cuûa thöûa ruoäng ñoù? Toùm taét Baøi giaûi Chieàu daøi: Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø: Chieàu roäng: 80 m 3 - 1 = 2(phaàn) Chieàu roäng thöûa ruoäng laø: 80 : 2 = 40(m) Chieàu daøi thöûa ruoäng laø: 40 + 80 = 120(m) Dieän tích thöûa ruoäng laø: 120 X 40 = 4800(m2) Ñaùp soá: 4800 m2 Tiết 3 Khoa học Bài (5): CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ BÉ ĐỀU KHOẺ? I.Mục đích yêu cầu: - Nêu được những việc nên làm và không nên làmđể chăm sóc phụ nữ mang thai. * GDKNS: - Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé. - Cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. II. Đồ dùng: -Hình trang 12,13 sgk. III.Các hoạt động: ND - PP Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ : 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Hoạt động3: Thực hiện yêu cầu 2 Hoạt động4: /.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). -Cho HS trả lời nhanh vào bảng con: +Sự kết hợp của trứng và tinh trùng đựợc gọi là gì ?(sự thụ tinh) +Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành gì?(hợp tử) GV nhận xét. Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu1 bằng thảo luận nhóm đôi với các hình trang 12 sgk. Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét. Kết Luận:Mục Bạn cần biết trang 12 sgk bằng thảo luận nhóm với các hình trang 13 sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hỗ trợ: Cho HS thảo luận cả lớp theo câu hỏi: Mọi người trong ga đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm,chăm sóc đối với phụ nữ có thai? Gọi HS trả lời,GV nhận xét. Kết Luận: Mục bạn cần biết trang 13 sgk Thực hiện yêu cầu 3 bằng trò chơi đóng vai theo tình huống :Khi gặp phụ nữ mang thai xách nặng hoặc đi trên xe ô tô mà không có chỗ ngồi bạn sẽ làm gì? -Tổ chức các nhóm trình diễn trước lớp,nhận xét,tuyên dương. Hoạt động cuối: Hệ thống bài. Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết tr12.13 sgk;chuẩn bị cho bài: “Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì”. Nhận xét tiết học. HS ghi câu trả lời vào bảng con. HS theo dõi. -HS quan sát hình trang 12 sgk thảo luận nhóm. Đọc mục Bạn cần biết trang 12 sgk HS thảo luận với các hình trang 13 sgk -Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Đọc lại Mục Bạn cần biết trang 13 sgk. -HS thảo luận ,đóng vai giải quyết tình huống theo nhóm.Trình diễn trước lớp.Nhận xét. Đọc lại mục Bạn cần biết trong sgk Ruùt kinh nghieäm. _____________________________________ Tieát 3 MĨ THUẬT _______________________________________ BUỔI CHIỀU Tieát 1: TAÄP ÑOÏC Tieát CT: 06 Loøng daân (tieáp theo) I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu caùc caâu keå, hoûi, caûm, khieán; bieát ñoïc ngaét gioïng, thay ñoåi gioïng ñoïc phuø hôïp tính caùch nhaân vaät vaø tình huoáng trong ñoaïn kòch. - Hieåu noäi dung, yù nghóa vôû kòch: Ca ngôïi meï con dì Naêm duõng caûm, möu trí löøa giaëc, cöùu caùn boä ( Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1, 2, 3). II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: - Tranh phoùng to minh hoïa baøi ñoïc SGK. - Baûng phuï vieát saün ñoaïn kòch caàn höôùng daãn h/s luyeän ñoïc dieãn caûm. - Duïng cuï ñeå ñoùng kòch (Khaên raèn: dì Naêm; aùo baø ba noâng daân:chuù caùn boä; gaäy (thay cho suùng: cai vaø lính). 2).Troø: SGK, baøi chuaån bò, vôû ghi. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi (1). 2.2-H.daãn h/s L.ñoïc vaø tìm hieåu baøi(33). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coáDaën doø(2). - Cho h/s phaân vai. - GV nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. a).Luyeän ñoïc (15). - Goïi 1 h/s ù: - Yeâu caàu h/s: - Goïi 3, 4 toáp. Löu yù caùc töø ñòa phöông: - Baøi chia 3 ñoaïn: - Cho h/s. GV ñoïc dieãn caûm caû baøi. b).Tìm hieåu baøi(13). - Cho moät toáp h/s: - GV bieåu döông. - Goïi 1 soá h/s khaùc. GV nhaän xeùt, choát laïi. - Goïi 2 h/s. Nhaän xeùt tieát hoïc. - Ñoïc dieãn caûm phaàn ñaàu vôû kòch Loøng daân, traû lôøi caâu hoûi. - HS laéng nghe. - Ñoïc phaàn tieáp theo cuûa vôû kòch. - Quan saùt tranh minh hoïa. - Moãi toáp 3 em ñoïc noái tieáp phaàn tieáp theo cuûa vôû kòch. Tía, maày, hoång, chæ, neø. + Ñoaïn1: Töø ñaàuChuù CB ( Ñeå toâi ñi laáy, chuù toan ñi, cai caûn laïi). + Ñoaïn 2: Tieáp theotöø lôøi cai (Ñeå chò naøy ñi laáylôøi dì Naêm: Chöa thaáy.) + Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi. - Ñoïc theo caëp - HS laéng nghe. - Ñoïc dieãn caûm theo caùch phaân vai ( Dì Naêm, chuù CB, An, lính, cai). - Caû lôùp bình choïn toáp ñoïc phaân vai toát. - Ñoïc phaân vai toaøn boä vôû kòch. - Neâu noäi dung ñoaïn trích kòch. - Nhaéc laïi noäi dung ñoaïn kòch. - Veà nhaø: Caùc nhoùm taäp ñoïc phaân vai. Ruùt kinh nghieäm. ________________________________________________ Tieát 2: TOAÙN Tieát CT: 13 Luyeän taäp chung I/.Muïc tieâu: Bieát: - Coäng, tröø PS, hoãn soá. - Chuyeån caùc soá ño coù v2 teân ñôn vò ño thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò ño. - Giaûi baøi toaùn tìm moät soá bieát giaù trò moät phaân soá cuûa soá ñoù. Laøm BT 1 (a, b); baøi 2 (a, b); baøi 4 ( ba soá ño 1, 3, 4); baøi 5. II/.Ñoà duøng daïy hoïc : 1).Thaày: SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, vôû BT III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Haït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: L.taäp ôû lôùp(34). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). - Goïi 2 h/s. - GV nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 Baøi taäp 1(9). Chia lôùp thaønh 3 nhoùm, moãi nhoùm laøm 1 baøi. - Cho h/s laøm baøi vaøo vôû, nhaän xeùt roài chöõa baøi. Baøi taäp 2(9). Cho h/s laøm töông töï baøi 1. Baøi taäp (4). Cho h/s laøm nhaùp hoaëc mieäng baèng caùch nhaåm. Baøi taäp (5). Maãu: 9m5dm = 9m + m = 9m. Cho hs laøm nhaùp sau ñoù nhaän xeùt roài laøm vaøo vôû. - Nhaéc HS: Nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 em chöõa BT 3c. - 1 em chöõa baøi 4 ( coät 3 vaø 4). - Caùc h/s thay maët nhoùm laàn löôït leân baûng laøm baøi. a). + = = b). + = = = c). + + = = = a). - = = b). 1 - = - === c). + - = = = - 1 h/s leân baûng nhaåm vaø khoanh vaøo keát quaû ñuùng. Khoanh vaøo C = - HS leân baûng laøm baøi 1, 3, 4. * Laøm nhö maãu. * 7m3dm = 7m + m = 7m * 8dm9cm = 8dm + dm = 8dm. *12cm5mm = 12cm + cm = 12cm -Veà caùch coäng, tröø phaân soá, hoãn soá. -Veà nhaø laøm caùc BT coøn laïi vaøo vôû. Ruùt kinh nghieäm. _____________________________________ Tieát 3: ANH VĂN _______________________________________ Thöù naêm, ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2018 BUỔI CHIỀU Tiết 1 Tập làm văn TCT 6 Luyeän taäp taû caûnh I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Tìm ñöôïc nhöõng daáu hieäu baùo côn möa saép ñeán, nhöõng töø ngöõ taû tieáng möa vaø haït möa, taû caây coái, con vaät, baàu trôøi trong baøi Möa raøo ; töø ñoù naém ñöôïc caùch quan saùt vaø choïn loïc chi tieát trong baøi vaên mieâu taû. - Laäp ñöôïc daøn yù baøi vaên mieâu taû côn möa. II/.Ñoà duøng daïy hoïc. 1).Thaày: - Buùt daï, 2 – 3 tôø giaáy khoå to ñeå h/s laäp daøn yù chi tieát cho baøi vaên taû côn möa, laøm maãu ñeå caû lôùp cuøng phaân tích. - SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, baøi chuaån bò, nhöõng nghi cheùp cuûa h/s sau khi quan saùt côn möa. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi (1). 2.2-H.daãn h/s L.taäp(33). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H. ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). - Kieåm tra moät soá vôû cuûa h/s. - Nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Học sinh đối tượng 2,3 Baøi taäp1(15). - Goïi 1 h/s: - Cho caû lôùp: - Goïi h/s: - GV ñaët caùc caâu hoûi a, b, c, d (SGV). - GV choát laïi: SGV. Baøi taäp2(18). - Goïi 1 h/s: Kieåm tra h/s veà: - Döïa vaøo keát quaû quan saùt: Phaùt giaáy khoå to vaø buùt daï cho h/s: - GV nhận xét boå sung, nhöõng baøi laøm toát. - Daën HS: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà BT 2 tieát tröôùc: Trình baøy keát quaû thoáng keâ baèng moät baûng thoáng keâ nhö theá naøo? - HS laéng nghe. - Ñoïc toaøn boä noäi dung BT1; caû lôùp theo doõi SGK. - Ñoïc thaàm baøi Möa raøo ( thaûo luaän nhoùm 2). - Phaùt bieåu yù kieán. - HS traû lôøi, nhöõng em khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Caû lôùp laéng nghe. Ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Baøi chuaån bò: Quan saùt vaø ghi laïi keát quaû quan saùt moät côn möa. - Moãi h/s laäp moät daøn yù vaøo vôû. - 1, 2 h/s ù laøm baøi vaøo giaáy (1 soá h/s döïa vaøo daøn baøi, noái tieáp nhau trình baøy). - Caû loùp nhaän xeùt. - HS laøm baøi vaøo giaáy khoå to daùn leân baûng lôùp ñeå caû lôùp tham khaûo. HS caû lôùp töï söûa vaøo vôû cuûa mình. - Veà nhaø hoaøn chænh daøn yù baøi vaên taû côn möa. Choïn tröôùc moät phaàn daøn yù ñeå chuyeån thaønh ñoaïn vaên cho tieát tôùi. Ruùt kinh nghieäm. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ____________________________________ Tieát 2: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Tieát CT: 06 Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Bieát söû duïng töø ñoàng nghóa moät caùch thích hôïp (BT1); hieåu yù nghóa chung cuûa moät soá tuïc ngöõ (BT2). - Döïa theo yù moät khoå thô trong baøi Saéc maøu em yeâu , vieát ñöôïc ñoaïn vaên mieâu taû söï vaät coù söû duïng 1, 2 töø ñoàng nghóa (BT3). II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: - Buùt daï, 2 – 3 tôø phieáu khoå to phoâ toâ noäi dung BT1. - SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, baøi chuaån bò, vôû ghi. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi (1). 2.2-H.daãn h/s laøm BT(33). Học sinh đối tượng 2,3 Học sinh đối tượng 2 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). - Kieåm tra 2, 3 h/s. - Nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 - Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Baøi taäp1(9). Neâu y/c cuûa BT. - Daùn leân baûng 2, 3 tôø giaáy khoå to, phaùt buùt daï cho 2, 3 em môøi: Baøi taäp2(11). Cho h/s giaûi nghóa töø: - Cho h/s choïn 1 yù ñeå ñieàn vaøo moãi caâu tuïc ngöõ. - Cho h/s trao ñoåi, thaûo luaän ñeå ñi ñeán lôøi giaûi ñuùng. - Yeâu caàu h/s:Baøi taäp3(13). Cho h/s: - Goïi 4, 5 h/s: Nhaéc h/s: Môøi h/s khaù, gioûi: - Cho h/s. VD: SGV – 100. - Bieåu döông nhöõng h/s choïn ñöôïc nhieàu töø ñoàng nghóa. Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chöõa BT 3, 4b, 4c cuûa tieát Luyeän töø vaø caâu tröôùc. - HS laéng nghe. - Caû lôùp ñoïc thaàm noäi dung BT 1, quan saùt tranh trong SGK, laøm baøi vaøo vôû. - 2, 3 em leân trình baøy keát quaû. Caû lôùp nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: + Leä ñeo ba loâ. + Thö xaùxh tuùi ñaøn. + Tuaán vaùc thuøng giaáy. + Taân vaø Höng khieâng leàu traïi. + Phöôïng keïp baùo. HS ñoïc noäi dung BT. Coäi:: goác ( tuïc ngöõ: Laù ruïng veà coäi). - Laøm ngöôøi phaûi thuûy chung. - Gaén boù vôùi queâ höông laø tình caûm töï nhieân. - Loaøi vaät thöôøng nhôù nôi ôû cuõ. - Gaén boùtöï nhieân. Hoïc thuoäc 3 caâu tuïc ngöõ. - Ñoïc yeâu caàu cuûa BT, suy nghó, choïn 1 khoå thô trong baøi Saéc maøu em yeâu ñeå vieát thaønh moät ñoaïn vaên mieâu taû (Khoâng choïn khoå thô cuoái). - Döï ñònh choïn khoå thô naøo? - Coù theå vieát söï vaät coù trong baøi thô hoaëc söï vaät khoâng coù trong baøi (Neân söû duïng töø ñoàng nghóa). - Ñoïc moät caâu laøm maãu. - Laøm baøi vaøo vôû. HS noái tieáp ñoïc baøi vieát cuûa mình. - Caùc h/s khaùc nhaän xeùt. Veà nhaø vieát laïi ñoaïn vaên ôû BT3 chöa ñaït cho hay hôn. Ruùt kinh nghieäm. ............ _____________________________________ Tieát 3: TOAÙN Tieát CT: 14 Luyeän taäp chung I/.Muïc tieâu: Bieát: - Nhaân, chia hai phaân soá. - Chuyeån caùc soá ño coù 2 teân ñôn vò ño thaønh soá ño daïng hoãn soá vôùi moät teân ñôn vò ño. - Laøm caùc BT 1, 2, 3. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, vôû BT. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). Học sinh đối tượng 3 2/.H.ñoäng2: L.taäp ôû lôùp(34). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). - Goïi 2 h/s neâu: - Nhaän xeùt, h/s. Baøi taäp 1(11). Cho h/s töï laøm baøi vaøo baûng con, moãi nhoùm laøm 1 baøi roài chöõa baøi. Baøi taäp2(10). Cho h/s laøm baûng con roài chöõa baøi vaøo vôû. Hoûi: Caùch tìm caùc thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp tính. Löu yù: Khi PS chöa toái giaûn thì caàn ruùt goïn cho toái giaûn. Baøi taäp3(7). Cho h/s laøm nhaùp roài chöõa baøi vaøo vôû. Maãu: 2m15cm = 2m + = 2m Goïi h/s nhaéc laïi: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Caùch coäng (tröø) 2 PS coù cuøng maãu soá. VD: + - Caùch coäng (tröø) 2 PS khaùc maãu soá. VD: - - 4 h/s thay maët caùc nhoùm laàn löôït leân baûng laøm baøi. a). x = = b). 2 x 3 = x = = c). : = x = = d).1 : 1 = : = = . Töøng caëp h/s laàn löôït leân baûng laøm baøi. * X + = X - = X = - X = + X = X = * X x = X : = X = : X = x X = X = X = Ba h/s leân baûng laøm tieáp caùc baøi coøn laïi 1m75cm = 1m + m = 1m. 5m36cm = 5m + m = 5m 8m8cm = 8m + m = 8m - Caùch nhaân chia 2 PS. - Neâu caùch tìm caùc thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp tính. Ruùt kinh nghieäm. _____________________________________ Tieát 2: Ñòa lí Tieát CT: 03 Khí haäu I/.Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa khí haäu VN. - Ghi nhôù DT phaàn ñaát lieàn VN khoaûng 330 000 km2. - Chæ phaàn ñaát lieàn VN treân baûn ñoà (löôïc ñoà). GDMT: - Dầu mỏ, khí tự nhiên – là những nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước. - Sơ lược về một số nét về tình hình khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta hiện nay. - Ảnh hưởng của việc khai thác dầu mỏ đối với môi trường. - Khai thác một cách hợp lí và sử dụng tiết kiệm khoáng sản nói chung, trong đó có dầu mỏ khí đốt. II/.Ñoà duøng daïy hoïc. 1).Thaày: - Baûn ñoà ñòa lí VN. - Baûn ñoà khí haäu VN, hình trong SGK phoùng to. - Quaû ñòa caàu, tranh aûnh veà moät soá haäu quaû do baõo luït, haïn haùn gaây ra. 2).Troø: SGK, vôû ghi. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). Học sinh đối tượng 3 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). Học sinh đối tượng 2,3 - Goïi 2 h/s traû lôøi caâu hoûi. - GV nhaän xeùt, h/s. 1).Nöôùc ta coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa(14). - Cho h/s: - Nöôùc ta naèm ôû ñôùi khí haäu naøo? - Khí haäu nöôùc ta noùng hay laïnh? - Keå teân moät soá khoaùng saûn ôû nöôùc ta vaø nôi phaân boá khoaùng saûn ñoù. - Chæ baûn ñoà: + Daõy Hoaøng Lieân Sôn. + Ñoàng baèng Baéc vaø Nam boä. + Nôi coù moû A-pa-tít. - Chæ vò trí VN treân quaû ñòa caàu. Quan saùt quaû ñòa caàu vaø ñoïc thoâng tin trong SGK, traû lôøi caâu hoûi: + Nöôùc ta coù khí haäu nhieät ñôùi laø khí haäu noùng quanh naêm. + Vuøng nuùi cao maùt meû. + Gioù möa thay ñoåi theo muøa; moät naêm coù 2 muøa chính laø: *Moät muøa coù gioù Ñoâng Baéc. *Muøa kia coù gioù Taây Nam hoaëc Ñoâng Nam. HOAØN THAØNH BAÛNG SAU: Thôøi gian gioù thoåi Höôùng gioù chính Thaùng1 Ñaïi dieän gioù muøa Ñoâng Baéc Thaùng 7 Ñaïi dieän cho gioù Ñoâng Nam hoaëc Taây Nam - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm. - GV söûa chöõa. Goïi h/s: - Traû lôøi caâu hoûi. - Caùc h/s khaùc boå sung. - Chæ baûn ñoà höôùng gioù thoåi thaùng 1 vaø thaùng 3. HOAØN THAØNH BAÛNG SAU. Nhieät ñôùi Noùng Vò trí Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa - Gaàn bieån - Trong vuøng coù gioù muøa - Nhieàu möa - Gioù möa thay ñoåi theo muøa Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). *Keát kuaän: SGV. 2).Khí haäu giöõa caùc mieàn coù söï khaùc nhau. - Giôùi thieäu daõy nuùi Baïch Maõ laø ranh giôùi khí haäu mieàn Baéc vaø mieàn Nam. - Yeâu caàu h/s trình baøy keát quaû tröôùc lôùp. Keát kuaän: SGV. 3). AÛnh höôûng cuûa khí haäu ñeán ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân(9). - Cho hs. - Goïi moät soá em: Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën h/s: - HS laéng nghe. - HS chæ daõy nuùi Baïch Maõ treân baûn ñoà. - Döïa vaøo baûng soá lieäu vaø SGK tìm söï khaùc nhau giöõa khí haäu mieàn Baéc vaø khí haäu mieàn Nam. Vì: + Söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa thaùng 1 vaø thaùng 7. + Veà muøa khí haäu. + H.1: Mieàn khí haäu coù muøa Ñoâng laïnh vaø mieàn khí haäu noùng quanh naêm. - HS laéng nghe. - Coù naêm möa nhieàu, möa lôùn gaây luït loäi; möa ít gaây haïn haùn. Baõo coù söùc taøn phaù lôùn. - Trình baøy tranh aûnh veà haäu quaû do baõo, luït, haïn haùn gaây ra. - Ñoïc toùm taét trong SGK. - Veà nhaø taäp chæ baûn ñoà caùc höôùng gioù chính ôû nöôùc ta. Ruùt kinh nghieäm. __________________________________________ Tieát 5 ÂM NHẠC _______________________________________ Thöù saùu, ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2018 BUỔI SÁNG Tieát 1: CHÍNH TAÛ (Nhôù-vieát) Tieát CT: 03 Thö göûi caùc hoïc sinh I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng hình thöùc ñoaïn vaên xuoâi. - Cheùp ñuùng vaàn cuûa töøng tieáng trong hai doøng thô vaøo moâ hình caáu taïo vaàn (BT2); bieát ñöôïc caùch ñaët daáu thanh ôû aâm chính. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 3 Lop 5_12420790.doc