Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 19

*HS lên viết bảng : hạt thóc, con cóc, bản nhạc, con vạc.

-Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên thẻ từ.

-Gọi HS đọc câu ứng dụng sgk

-GV và HS nhận xét các bạn

Tiết 1

* GV nói: Hôm nay chúng ta hc học vần tiếp theo có kết thúc bằng c đó là: ăc, âc

*Vần ăc

-Vần ăc được tạo nên từ những âm nào?Cho HS ghép vần ăc

-GV gắn bảng cài-Hãy so sánh ăc với ăt?

-Cho HS phát âm vần ăc

* GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần ăc

 * Vần ăc đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần vần ăc

-GV uốn nắn, sửa sai cho HS

*Hãy ghép cho cô tiếng mắc?

 

- Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng mắc?

- Tiếng “mắc” đánh vần như thế nào?

- Cho HS đánh vần tiếng mắc

-GV sửa lỗi cho HS,

*Giới thiệu từ : mắc áo,Treo tranh cho HS gọi tên đồ vật có trong tranh?

-Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : mắc áo

-GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS

*Vần âc

- Tiến hành tương tự như vần ăc

- So sánh âc với ăc

*Tìm từ chỉ hoạt động có chứa vần mới?

 

* Viết chữ ăc, mắc

-Treo khung kẻ ô li.GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa ă và c , giữa m và ắc)

* GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng :

“màu sắc, ăn mặc, giấc ngủ, nhấc chân”.

-Tìm và gạch chân tiêng có vần mới?

-Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ

-GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS,đọc mẫu.

 

 

doc33 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 19, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS yêu thích học tốn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bĩ chục que tinh và các que tính rời, bảng phụ, tranh vẽ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Kiểm tra KT cũ (3-4') 2.Bài mới a/.Giới thiệusố 13 (8') b/.Giới thiệu số14 , 15 (10') 3.Thực hành Bài 1: Viết số(3-4') Bài 2: điền số thích hợp vào ơ trống (4-5') Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp(5-6') 4.Củng cố dặn dị : (3') T yc H nêu cấu tạo về số 11, 12 T nhận xét T GT bài, ghi đè bài lên bảng *PP quan sát hỏi đáp T y/c H lấy 1 bĩ chục que tính và 3 que tính rời. Được tất cả bao nhiêu que tính ? T ghi bảng: 13 Đọc là: Mười ba -T HDH phân tích số 14 THD tương tự như số 13 T ghi bảng 14 Đọc là: Mười bốn T y/c H phân tích số 14. Số 15 THD tương tự T chốt kiến thức về số 13, 14,15 - T y/c H viết các số theo thứ tự từ 10 đến 15 và từ 15 về 10. T kiểm tra nhận xét T gọi 1,2H đọc lại kết quả -T y/c H đếm số lượng ngơi sao của mỗi hình và điền số T huy động kết quả ,nhận xét -T HD mẫu T theo dõi kiểm tra giúp H chËm T huy động kết quả chữa chung, nhận xét - Hệ thống nội dung bài học T nhận xét, dặn dị 2H trả lời 2H đọc đề bài -H lấy chục que tính, lấy thêm 3 que tính nữa cĩ tất cả là13 que tính H đọc: Mười ba H : Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị. Số 13 cĩ hai chữ số 1 và 3 viết liền nhau H đọc: Mười bốn H: Số mười hai gồm 1 chục và 4 đơn vị. Số 14 cĩ hai chữ số là chữ số 1 và chữ số 4 viết liền nhau. 1 ở bên trái và 4 ở bên phải. Một số H nhắc lại -H thực hiện làm bài vào vở 1H làm ở bảng phụ 1,2H đọc lại dãy số H đếm, điền số H đổi vở chéo kiểm tra H theo dõi -H thực hiện nối theo y/c của BT 1H làm ở bảng phụ H q/s điền số 1H làm ở bảng phụ LuyƯn ®äc LuyƯn ®äc bµi  ¨c -© c I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ, c©u trong bµi : ¨c-©c - §èi víi Hs chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng, tõ ,c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKTcị : (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc bµi (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: con cãc, con v¹c - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi : : ¨c-©c -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ¨c-©c ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i c¸c tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n ChiỊu ¤ L. T: LuyƯn tËp vỊ M­êi mét, M­êi hai I.MỤC TIÊU -HS nhận biết ®­ỵc mçi số (10,11,12 ) gồm một chục và một số đơn vị (0,1,2 ) -Đọc và viết được các số 10,11,12.ViÕt ®­ỵc c¸c sè trªn tia sè. -Gd hs vỊ ch¨m häc to¸n. - Lµm bµi tËp 1, 2, 3, II.ĐỒ DÙNG -Que tính, bảng phụ, sgk -Que tÝnh, bang con, sgk II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/Bài cũ ( 5ph ) -Y/C HS lên điền số vào dưới mỗi vạch của tia số GV kẻ sẵn. -HS đọc các số từ 0 đến 19 -GV nhận xét -2 HS lên điền số vào dưới mỗi vạch của tia số. -Đọc cá nhân nối tiếp. -Lắng nghe. 2/Bài mới a/Cđng cè vỊ c¸c số 10,11,12 ( 10 ph ) b/Luyện tập Bài 1a Làm ë vë. ( 2- 3ph ) Bài 2 ( 4-5ph ) Phiêú bài tập. Bài 3 ( 4-5ph ) SGK Củng cố dặn dò ( 5ph ) Gäi HS ®äc tõ “Mười, 11 12 -10 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Một học sinh nêu yêu cầu bài -Phần a ta làm gì? -Đọc các số -Gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp. -Chữa bài. *Một hs nêu yêu cầu bài 2 - Để tìm được số thích hợp chúng ta phải làm gì? - Nên đếm theo hàng nàođể không bị sót? -Y/C HS làm bài và sửa bài *Một hs nêu yêu cầu bài 3 -Để nối đúng tranh với số thích hợp các em phải làm gì? -HS làm bài và sửa bài * Hôm nay học bài gì? 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Cho HS chơi trò chơi để củng cố thứ tự các số 3-5HS *Lắng nghe. -Đọc cá nhân -Viết số10,11,12.Ng­ỵc l¹i §äc K.qu¶ -lắng nghe. -Viết số. Phần a, viết số theo thứ tự tăng dần và giảm dần -Cả lớp :10,11,12, -Theo dõi sửa bài. *Điền số -Đếm số ngôi sao -Đếm theo hàng ngang -HS làm bài 2,1 em lên điển trên bảng,ở dưới lớp đổi chéo bài sửa sai. *Nối tranh với số thích hợp - Để nối đúng tranh với số thích hợp ta phải đếm số hình ở từng tranh. -1HS lên bảng nối,HS khác đổi bài dùng bút chì chấm điểm. 10 gồm 1chục và 0 đơn vị 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị HS nªu HS chơi trò chơi thi đua 2 dãy với nhau LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 18 I.Mơc tiªu: -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 18: tr¸i mÝt, ch÷ viÕt, chuét nh¾t, l­ít v¸n, con sãc, b¸c sÜ,( con g× ®Ỵ trøng) -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. II.ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKTcị(5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn 17 -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë Thø t­ ngµy 13/1/2016 Học vần: Bài79: ÔC - UÔC I Mục tiêu: -§äc ®­ỵc: ôc, uôc, thỵ mộc, ngän đuốc; tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng. -ViÕt ®­ỵc:«c, uèc, thỵ méc, ngän ®uèc. -LuyƯn nói tõ 2- 4 c©u theo chủ đề:tiêm chủng, uống thuốc -Gd hs ch¨m häc tiÕng viƯt. II Đồ dùng dạy – học -GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói,trò chơi , bảng phụ,khung kẻ ô li -HS: Sách tiếng việt 1 tập 1 Bộ ghép chữ tiếng việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKT cũ ( 3-5 ph ) - Học sinh đọc và viết:máy xúc, cúc vạn thọ, lọ mực, nóng nực - HS đọc phần ứng dụng trong sgk - Giáo viên nhận xét -3-4 HS lên bảng -Đọc nối tiếp. -Lớp theo dõi nhận xét bạn 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4 ph ) b/Đánh vần (3-4 ph ) c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) * Vần u«c ( 7-8 ph ) *Trò chơi giữa tiết d/Viết vần (4-5 ph ) e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph ) Tiết 1 - Giáo viên giới thiêu vần ôc, uôc * Vần ôc được tạo nên bởi những âm nào ? - So sánh ôc với ôt đã học - Cho học sinh ghép vần ôc - Vần ôc đánh vần như thế nào ? - Cho học sinh đánh vần ôc. Giáo viên sửa phát âm cho HS -*Cho học sinh ghép tiếng mộc - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng mộc * Giới thiệu tranh minh hoạ từ thợ mộc .Treo tranh cho học sinh gọi tên nghề của người trong tranh? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ thợ mộc - Giáo viên sửa phát âm * Tiến hành tương tự như vần ôc - So sánh uôc với ôc * Tìm từ chứa vần mới học? *Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con ôc, mộc, uôc, đuốc -Treo khung kẻ ô li. Giáo viên viết mẫu – hướng dẫn HS cách viết - Cho học sinh viết bảng * Giáo viên giới thiệu các từ :con ốâc, gốc cây, đôi guốc, thuộc bài . -Tìm và gạch chân tiếng có vần mới? -GV và HS giải thích từ -Cho HS đọc từ , GV sửa sai -GV đọc mẫu, -lắng nghe. - Tạo bởi âm ô và c - Giống:Đều bắt đầu bằng âm ô.Khác:Vần ôc kết thúc bằng âm c. Vần ôt kết thúc bằng âm t. -Ghép bảng cài giơ lên cao. - ô - cờ– ôc - Học sinh đánh vần CN -Phát âm đồng thanh. * Ghép cá nhân trên bảng cài. - Học sinh đọc CN * Thợ mộc. * Đánh vần và đọc trơn từ thợ mộc cá nhân nối tiếp. -3-4 em đọc lại. *Chơi theo nhóm ,các nhóm thảo luận sau đó lên viết tiếpsứctrênbảng:ngốc,bốc,luộc buộc,chuộc *HS viết bảng con -Quan sát viết không trung * Cả lớp viét bảng con. *Đọc thầm. -Gạch trên bảng:ốc ,gốc, guốc ,thuộc. Š - Lắng nghe bổ xung - Đọc cá nhân -Vài HS đọc lại Luyện tập a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) b.Luyện viết (3-5 ph ) c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) Tiết 2 - Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho đọc theo nhóm. * Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc câu dưới tranh - Giáo viên sửa, đọc mẫu - Cho vài em đọc lại * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ ôc, uôc thợ mộc, ngọn đuốc vào vở. -Lưu ý HS để vở ngay ngắn,ngồi thẳng lưng. * Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh - Trong tranh vẽ những ai? -Bạn trai trong tranh đang làm gì? -Thái độ của bạn như thế nào? -Em đã tiêm chủng, uống thuốc bao giờ chưa? -Khi nào ta phải uống thuốc? -Tiêm chủng, uống thuốc để làm gì? -Trường em có tổ chức tiêm chủng bao giờ chưa? -Hãy kể cho bạn nghe em đã tiêm chủng và uống thuốc giỏi như thế nào? -Cho học sinh luyện nói trước lớp * Giáo viên cho học sinh đọc lại bài vừa học trong sgk-Cho học sinh chơi trò chơi. - Treo bảng có đoạn văn . Y/C tìm tiếng có vần ôc, uôc? -NhËn xÐt tiÕt häc - Học sinh đọc cá nhân trên bảng. -Đọc nhóm 2 chú ý sửa sai cho bạn. *Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi. - Tranh vẽ ngôi nhà bạn nhỏ,chú ốc trên tàu lá chuối. -Đọc cá nhân nối tiếp. -Lắng nghe. -4-5 em đọc. *Viết vở. - Học sinh viết bài vào vở tập viết * Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi. - Thảo luận theo bàn luyện nói. -HS lần lượt luyện nói trước lớp -Trong tranh vẽ mẹ 3 bạn nhỏ,cô y tá. -Bạn trai trong tranh đang được tiêm chủng. -Thái độ của bạn rất bình tĩnh tự nhiên. -Nêu theo hoàn cảnh thực tế. -Khi bị bệnh ta phải uống thuốc. -Tiêm chủng, uống thuốc phòng chống bệnh. - Chưa. -Kể trước lớp. -HS khác theo dõi ,bổ xung. * 3-4 em đọc lại. -HS chơi trò chơi thi xem ai tìm nhanh nhất. -Lắng nghe. TOÁN: 75 MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY,MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN I.MỤC TIÊU - Nhận biết số ( 16, 17, 18, 19 ) gồm một chục và một số đơn vị ( 6, 7, 8, 9 ) -Đọc và viết được các số ®ã.§iỊn ®­ỵc c¸c sè 11,12,13,14,15,16,17,18,19 trªn tia sè. -Gd hs ch¨m häc to¸n. Lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4. II.ĐỒ DÙNG -Que tính, bảng phụ, sgk -Que tính, bảng con, sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKT cũ ( 5ph ) *Y/C HS đọc số từ 0 đến 10 -Vài HS đọc các số trên, GV chỉ số bất kỳ để HS đọc GV nhận xét tuyên dương -Đọc nối tiếp HS viết ra nháp -Đứng tại chỗ. -lắng nghe. 2/Bài mới a/Giới thiệu số 16, 17, 18, 19 ( 10 ph ) Luyện tập Bài 1 Làm SGK ( 4 -5 ph ) Bài 2 ( 4 -5 ph ) Bài 3 Làm bảng phụ. ( 4 -5 ph ) Bài 4 Trò chơi tiếp sức. ( 4 -5 p) 3/Củng cố dặn dò ( 5 ph ) *Giới thiệu bài “Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín” * GV giới thiệu số 16 - Yêu cầu HS lấy 1 bó ( là một chục ) que tính và 6 que rời và hỏi tất cả là bao nhiêu que? - Vì sao em biết? - Cho HS đọc số 16 - GV HD HS viết số 16 - Vậy 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị? * GV giới thiệu số 17, 18, 19 tiến hành như số 16 Hướng dẫn học sinh làm bài tập *Một học sinh nêu yêu cầu bài 1 phần a ta làm gì? Phần b ta làm gì? -HS làm bài và sửa bài -Kiểm tra K/Q * Một hs nêu yêu cầu bài 2 - Để điền số được chính xác ta phải làm gì? - Nên đếm theo hàng nào để không bị sót? -Phát phiếu cho học sinh. -HD HSø sửa bài *Một hs nêu yêu cầu bài 3 Để nối đúng tranh với số thích hợp các em phải đếm chính xác số con gà có trong mỗi tranh sau đó mới dùng thước để nối sẽ có 2 số không nối với tranh nào -HDHS làm bài và sửa bài -Còn mấy số không được nối ,vì sao? *1 HS nêu yêu cầu bài 4 -GV lưu ý HS chỉ điền 1 số dưới 1 vạch của tia số và điền theo thứ tự từ bé đến lớn GV nhận xét * Hôm nay học bài gì? -16 gồm mấy chục và mấy đơn vị? -17 gồm mấy chục và mấy đơn vị? -18 gồm mấy chục và mấy đơn vị? -19 gồm mấy chục và mấy đơn vị? -Cho HS chơi trò chơi để củng cố thứ tự các số 16, 17, 18, 19, ø *Lắng nghe. -Có 16 que - Vì 1 bó và 6 que rời ( hoặc 10 que và 6 que là 16 que) -Đọc cá nhân -Viết vào bảng con - Vậy 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị. *Viết số -Viết số. -Phần b viết số theo thứ tự tăng dần -Viết số trong SGK -1HS đọc bài làm,cả lớp theo dõi *Điền số -Đếm số cây nấm có trong mỗi tranh Đếm theo hàng ngang -Nhận phiếu làm bài -Một HS lên bảng điền,cả lớp theo dõi sửa bài. *Nối tranh với số thích hợp -Lắng nghe hướng dẫn. -Thảo luận theo bàn để điền. 4 đại diện lên điền trên bảng. Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số - Còn hai số không được nối,vì hết hình. * Viết số. -Thảo luận làm bài,lên điền tiếp sức trên bảng. -Lắng nghe. * Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín -16 gồm 1 chục và 6 đơn vị -17 gồm 1 chục và 7 đơn vị -18 gồm 1 chục và 8 đơn vị -19 gồm 1 chục và 9 đơn vị -HS chơi trò chơi thi đua 2 dãy với nhau ¤ .L.T: LuyƯn tËp vỊ m­êi ba,m­êi bèn,m­êi l¨m I.MỤC TIÊU - Cđng cè cho hs nhận biết ®­ỵc mçi số ( 13,14, 15 ) gồm một chục và một số đơn vị (3,4,5 ) -Đọc và viết được các số 13, 14, 15. -Gd hs vỊ ch¨m häc to¸n. II.ĐỒ DÙNG -Que tính, bảng phụ, sgk -Que tính, bảng con, sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKT cũ ( 5ph ) -Y/C HS lên điền số vào dưới mỗi vạch của tia số GV kẻ sẵn. -HS đọc các số từ 0 đến 12 -GV nhận xét -2 HS lên điền số vào dưới mỗi vạch của tia số. -Đọc cá nhân nối tiếp. -Lắng ngnhe. 2/Bài mới a/ Cđng cè số 13,14,15 ( 10 ph ) b/Luyện tập Bài 1a Làm bảng con. ( 2- 3ph ) 1/b trò chơi tiếp sức. ( 2- 3ph ) Bài 2 ( 4-5ph ) Phiêú bài tập. Bài 3 ( 4-5ph ) SGK Củng cố dặn dò ( 5ph ) 13 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 14 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 15 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Một học sinh nêu yêu cầu bài -Phần a ta làm gì? -Đọc các số -Gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp. -Phần b ta làm gì? -Treo bảng phụ hướng dẫn làm bài. -Chữa bài. *Một hs nêu yêu cầu bài 2 - Để tìm được số thích hợp chúng ta phải làm gì? - Nên đếm theo hàng nàođể không bị sót? -Y/C HS làm bài và sửa bài *Một hs nêu yêu cầu bài 3 -Để nối đúng tranh với số thích hợp các em phải làm gì? -HS làm bài và sửa bài * Hôm nay học bài gì? 13 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 14 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 15 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Cho HS chơi trò chơi để củng cố thứ tự các số 13, 14, 15 *Lắng nghe.Tr¶ lêi -Viết số. Phần a, viết số theo thứ tự tăng dần và giảm dần -Cả lớp làm bảng con:10,11,12,13,14,15 -Theo dõi sửa bài. -Điền số. -Thảo luận lên hái số gắn vào ô tương ứng 10,11,12,13,14,15 15,14,13,12,11,10 -Các nhóm nhận xét chéo. *Điền số -Đếm số ngôi sao -Đếm theo hàng ngang -HS làm bài 2,1 em lên điển trên bảng,ở dưới lớp đổi chéo bài sửa sai. *Nối tranh với số thích hợp - Để nối đúng tranh với số thích hợp ta phải đếm số hình ở từng tranh. -1HS lên bảng nối,HS khác đổi bài dùng bút chì chấm điểm. *Mười ba, mười bốn, mười lăm 13 gồm 1hục và 3 đơn vị 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị HS chơi trò chơi thi đua 2 dãy với nhau Thø n¨m ngµy 14/1/2016 Học vần: Bài 80 :IÊC - ƯƠC I Mục tiêu: -§äc ®­ỵc: iêc, ­¬c, xem xiếc, rước ®Ìn; tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng. -ViÕt ®­ỵc: iêc, ­¬c, xem xiếc, rước ®Ìn. -LuyƯn nói tõ 2- 4 c©u theo chủ đề: Xiếc, múa rối ,ca nhạc. -Gd hs ch¨m häc tiÕng viƯt. II Đồ dùng dạy – học GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói,trò chơi,bảng phụ khung kẻ ô li. HS: Sách tiếng việt 1 tập 1 Bộ ghép chữ tiếng việt III Các hoạt động dạy học N/D thời lượng Hoạt động / giáo viên Hoạt động / HS 1/KTKT cũ ( 3-5 ph ) *Học sinh đọc và viết:con ốc, gốc cây, đôi guốc ,thuộc bài ( GV viết sẵn từ trên thẻ cho HS đọc ) - HS đọc phần ứng dụng trong sgk - Tìm tiếng mới có vần ôc, uôc Giáo viên nhận xét *Cả lớp viết bảng con. Đọc nối tiếp các từ. -4-5 em đọc . -tìm nêu miệng. -Lớp theo dõi nhận xét bạn 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4 ph ) b/Đánh vần (3-4 ph ) c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) * Vần ­¬c ( 7-8 ph ) *Trò chơi giữa tiết d/Viết vần (4-5 ph ) e/Đọc tõõõ ứng dụng (4-6 ph ) Tiết 1 * Vần iêc được tạo nên bởi những âm nào ? - So sánh iêc với iêât đã học -Cho học sinh ghép vần iêc -*Vần iêc đánh vần như thế nào ?- Cho học sinh đánh vần iêc . -Giáo viên sửa phát âm cho HS * Cho học sinh ghép tiếng xiếc - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng xiếc - Giới thiệu tranh minh hoạ từ xem xiếc.Treo tranh cho HS quan sát nêu hoạt động của mọi người trong tranh? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ xem xiếc - Giáo viên sửa phát âm * Tiến hành tương tự như vần iêc - So sánh ươc với iêc *Tổ chức cho học sinh hát bài hát:Rước đèn đêm trăng. * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con iêc, ươc, xiếc, rước - Treo khung kẻ ô li.Giáo viên viết mẫu – hướng dẫn HS cách viết - Cho học sinh viết bảng * Giáo viên giới thiệu các từ :cá diếc, công việc, thước kẻ, cái lược -Tìm gạch chân tiếng chứa vần mới? -GV và HS giải thích từ -Cho HS đọc từ , GV sửa sai -GV đọc mẫu, - Tạo bởi âm iê và c - Giống:Đều bắt đầu bằng âm iê.Khác:Vần iêc kết thúc bằng âm c. Vần iêt kết thúc bằng âm t -Ghép bảng cài giơ lên cao. * iê - cờ– iêc - Học sinh đánh vần CN -Cả lớp đọc lại. * Ghép cá nhân trên bảng cài. - Học sinh đọc CN -Xem xiếc. -Đánh vần và đọc trơn từ xem xiếc cá nhân nối tiếp. -3-4 em phát âm lại. *Hát tìm tiếng chứa vần mới trong bài hát *HS viết bảng con -Lắng nghe ,viết trên không trung, -Cả lớp viết bảng con. * Đọc thầm. -Gạch trên bảng: diếc , việc ,thước ,lược. -Lắng nghe. -Đọc cá nhân -Vài HS đọc lại Luyện tập a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) . Luyện viết (3-5 ph ) c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) Tiết 2 * Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 . - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho đọc theo nhóm. * Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc câu dưới tranh - Giáo viên sửa sai, đọc mẫu - Cho vài em đọc lại * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ iêc, xiếc, xem xiếc, ươc, rước, rước đèn vào vở * Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh -Tranh vẽ những gì? -Chú ý phần tranh vẽ cảnh diễn xiếc và giới thiệu. -Chỉ và giới thiệu cảnh biểu diễn ca nhạc? -Em thích loại hình nghệ thuật nào? Tại sao? -Em hay đi xem xiếc (múa rối, ca nhạc) ở đâu? Vào dịp nào? -Cho học sinh luyện nói trước lớp * Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong sgk -Cho học sinh chơi trò chơi: Tìm các từ tiếp sức -Cách chơi: GV phát cho các 4 tổ 4 tờ giấy.HS chuyền tay nhau mỗi em viết một tiếng có vần iêc,hoặc vần ươc, -NhËn xÐt tiÕt häc - Học sinh đọc cá nhân trên bảng. -Đọc nhóm 2 chú ý sưả sai cho bạn. *Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi. -Cánh diều trên cánh đồng,có con đò trên sông. -Đọc cá nhân. -Đọc theo tổ. -3-4 em đọc lại. * Học sinh viết bài vào vở tập viết ,chú ý viết đúng độ cao ,khoảng cách,để vở tư thế ngồi. * Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi. - HS QS tranh thảo luận luyện nói theo nhóm. - Tranh vẽ biểu biễn xiếc,múa rối,ca nhạc. -Lắng nghe. -Lên chỉ trước lớp. -Nêu theo ý thích. -Nêu theo hoàn cảnh thực tế. -Đại diện nhóm lần lượt nêu trước lớp. * Đọc trong SGK -HS chơi trò chơi - Viết xong gắn lên bảng.HS đọc, nhận xét,bỏ tiếng sai. Tổ nào được nhiều tiếng đúng là thắng -Lắng nghe thực hiện. LuyƯn ®äc : LuyƯn ®äc bµi ®· häc trong tuÇn I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : ¨c-©c,uc- ­c, «c- u«c, iªc- ­¬c II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKT cị : (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3..Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: con cãc - GV nhËn xÐt + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n tËp, -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ?) nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i c¸c tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n Thø s¸u ngµy 15/1/2016 Tập viết: TiÕt 17: Tuèt lĩa, h¹t thãc, mµu s¾c I - MỤC TIÊU: -HS viết được các chữ: Tuèt lĩa, h¹t thãc, mµu s¾c,.. kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo tËp viÕt 1, TËp 2 - Gd hs ch¨m häc tiÕng viªt II - CHUẨN BỊ: -Giáo viên: chữ mẫu -Học sinh: vở tập viết, bảng con III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung Giáo viên Học sinh 1/KTKT cũ ( 5ph ) 2/Bài mới: a/Giới thiệu chữ mẫu ( 3-5 ph ) b/HS viết vào bảng con ( 3-5 ph ) c/ Viết vở. (10-15 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 3-5 ph ) * GV nhận xét bài tiết trước. Nêu ưu và khuyết mà HS hay mắc để HS sửa lỗi * GV giới thiệu bài viết -Cho HS đọc các từ trong bài viết - Các chữ trên, những chữ nào cao 5 dòng li? -Các chữ trên, những

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 19.doc
Tài liệu liên quan