Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 20

Tiết 1

- Giáo viên giới thiệu vần ach

- Vần ach được tạo nên bởi những âm nào ?

- So sánh ach với ac đã học

- Cho học sinh ghép vần ach

* Dựa vào cấu tạo hãy đánh vần vần ach

- Cho học sinh đánh vần ach

 

doc28 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
luyện nói theo tranh -Tranh vẽ gì? - Lớp ta ai đã được đi du lịch với gia đình hoặc nhà trường? - Em có thích đi du lịch không? Tại sao? - Em thích đi du lịch ở những nơi nào? - Kể tên các chuyến du lịch em đã được đi? -Khi du lịch thường mang theo những gì? Cho học sinh luyện nói trước lớp *Hôm nay ta học vần gì? - Cho học sinh đọc lại bài vừa học trong sgk -Cho HS chơi trò chơi: Gọi đúng tên hình ảnh và đồ vật -Hướng dẫn học sinh học bài - HS đọc cá nhân trên bảng lớp. -Đọc nhóm 2 chú ý sửa sai cho bạn. *HS quan sát tranh trả lời câu hỏi. -Thảo luận theo bàn đại diện nêu:chú chim sâu đậu trên cành cây chanh để bắt sâu. -HS đọc CN -Đọc theo bàn. - Tiếng có chứa vần vừa học trong đoạn thơ:chích,chanh,rích,ích. -Lắng nghe. -5-7 em * Học sinh viết bài vào vở tập viết chú ý độ cao khoảng cách nét nối. -Chúng em du lịch. - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi. - HS luyện nói trước lớp - Tranh vẽ các bạn được đi du lịch với,thầy cô,gia đình. -Nêu theo hoàn cảnh thực tế. -Nêu theo ý thích. -Trả lời theo ý thích. -Nªu theo thực tế. -Khi du lịch thường mang theo:quần áo dụng cụ vệ sinh cá nhân,nước uống, thức ăn. -Lần lượt nói toàn bộ bài luyện nói. *Vần:ich,êch -Đọc cá nhân trong SGK -HS chơi trò chơi theo tổ. -Lắng nghe thực hiện. LuyƯn §äc : Bµi : ich- ªch I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : ich- ªch - §èi víi H chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKT ®· häc: (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: con cãc - GV nhËn xÐt + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi ich-ªch -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i c¸c tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n ChiỊu To¸n: T 78 LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU -Giúp HS thực hiện ®­ỵc phép cộng(kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20. -Rèn luyện kĩ năng cộng nhẩm dạng 14 + 3.Lµm BT:Bµi 1, 2(cét1,2,4) 3(cét1,3) - Học sinh có thái độ tích cực ,hăng say tham gia vào các hoạt động học. II.ĐỒ DÙNG- GV: phiếu học tập -HS:que tính, bảng con sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKT ®· häc 2 HS lên bảng làm Bài 1:Đặt tính rồi tính 12 + 7 11 + 3 Bài 2: tính nhẩm 13 + 4 = 14 + 5 = 15 + 3 = 11 + 7 = - Y/C HS chữa bài trên bảng GV nhận xét bài cũ -HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập -Đứng tại chỗ nêu kết quả và cách nhẩm. 13 + 4 = 17 14 + 5 = 19 15 + 3 =18 11 + 7 =18 HS chữa bài trên bảng của bạn -lắng nghe. 2/Bài mới *Giơí thiệu bài. Hoạt động 1 Bài 1(cét1,2,4) ( 5-6 ph ) Hoạt động 2 Bài 2 cét1,2,4) Làm miệng ( 5-6 ph ) Hoạt động 3 Bài 3 (cét 1,3) ( 5-6 ph ) 3/Củng cố dặn dò (3- 5ph ) *GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV HD cách làm bài 1,cho - Y/c nhận xét phép tính?và cách thực hiện .Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -1 HS nêu cách làm -Y/C thảo luận làm bài. -Kiểm tra kết quả. * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 Y/C HS làm bài và sửa bài 10 + 1 + 3 = 14 + 2 + 1 = -Chữa bài trên bảng. *Hôm nay học bài gì? -Cho HS chơi trò chơi tiếp sức 10 + 8 = 13 + 5 = 14 + 5 = 12 + 3 = 19 18 19 15 -HS dưới lớp nhận xét các bạn GV nhận xét tiết học Š* Lắng nghe. Đặt tính rồi tính HS làm bài vào vở * Tính -Đây là phép tính hàng dọc. -Thực hiện từ phải qua trái. -4 HS làm trên bảng con. 13 11 17 15 + + + + 4 5 2 4 17 16 19 19 -Nhận xét bài trên bảng. * Tính nhẩm : 10 +1 =11 +3 =14 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. * Tính - làm bài 3 -4 tổ trưởng làm phiếu lớn gắn lên bảng -HS dưới lớp đổi phiếu kiểm tra. *Luyên tập - Thi đua giữa 2 nhóm gắn KQ đúng vµo phép tính -Tìm nhóm thắng. LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 19 I.Mơc tiªu: -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 19: mµu s¾c, giÊc ngđ,cÇn trơc, lùc sÜ, thỵ méc, ®«i guèc, xem xiÕc, r­íc ®Ìn, m¸i nhµ gÊc ®á. -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. II.ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKT ®· häc(5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt ë nhµ cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn 19 -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë ¤n luyƯn to¸n : LuyƯn tËp vỊ phÐp céng d¹ng 14 + 3 I.MỤC TIÊU - Cđng cè cho HS biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 20 -BiÕt cộng nhẩm ( dạng 14 + 3 .Lµm BT : Bµi 1 (cét 1,2,3,) Bµi 2(cét 2,3) Bµi 3(phÇn 1) -GD HS ch¨m häc to¸n II.ĐỒ DÙNG -GV: bảng cài, que tính, phiếu bài tập -HS:que tính, bảng con sgk II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1.KTKT ®· häc ( 5ph ) *2 HS lên bảng làm -GV nhận xét bài cũ *HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập -Lắng nghe 2/Bài mới Hoạt động 1 Cđng cè cách làm tính cộng dạng 14 + 3 ( 8-10 ph ) Hoạt động 2 Luyện tập Bài 1(cét 1,2,3) Làm bảng con. ( 4-6ph ) Hoạt động 3 Bài 2(cét 2,3) Làm việc nhóm 2 ( 4-6ph ) Hoạt động 4 Bài 3(phÇn 1) Làm bảng phụ ( 4-6ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 3-5 ph ) *GV giới thiệu và ghi bài trên bảng a) Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3 -GV hướng dẫn cách đặt tính theo cột dọc 14 4 cộng 3 bằng 7 + 1 hạ 1 viết 1 3 17 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách cộng 14 + 3 = 17 * 1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV Y/C nêu cách làm bài 1 -Y/C HS làm bài và sửa bài Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -GV hướng dẫn HS cách làm 12 + 3 =15 . Cách nhẩm như sau -2 + 3 bằng mấy? -10 + 5 bằng bao nhiêu? -vậy ta được kết quả là bao nhiêu? ( là15 ạ) Đó chính là cách nhẩm - Y/C HS làm bài và sửa bài -Chữa bài gọi đại diện nêu nhẩm trước lớp. * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 -Muốn điền số được chính xác ta phải làm gì? -Cho HS làm bài theo nhóm HS làm bài và sửa bài thi đua giữa các nhóm -GV nhận xét các nhóm * Hôm nay học bài gì? GV nhận xét tiết học * Lắng nghe. -Lắng nghe. -HS thực hiện đặt tính vào bảng con 1HS nªu -Lắng nghe. *Tính -Đặt các số thẳng hảng thực hiện từ phải qua trái. -4HS làm bài 1 trên bảng dưới lớp làm bảng con.chưã bài làm trên bảng theo dõi sửa bài. * Tính nhẩm -Nghe nhận biết cách làm. -Bằng 5 -bằng 15 -là15 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu kết quả - Nhóm khác theo dõi nhận xét. *Điền số thích hợp -Lấy số ở đầu bảng cộng với các số trong các ô ở hàng trên sau đó điền kết qua ûvào ô tương ứng ở hàng dưới -Các nhóm thảo luận làm bài trên bảng phụ sau đó nhóm trưởng gắn kết quả thảo luận lên trên bảng -Nhận xét chéo nhóm. * 14+3 -Lắng nghe. Thứ t­ ngµy20 th¸ng 1 n¨m 2016 Học vần Bài 83 :ÔN TẬP I Mục tiêu: -Đọc ®­ỵc các vần ,tõ, c©u øng dơng tõ bµi 77 ®Õn bµi 83. -Viết các vần, tõ ng÷ øng dơng tõ bµi 77 ®Õn bµi 83 -Nghe hiểu và kể ®­ỵc mét ®o¹n theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng -GD HS ch¨m häc T.V II Đồ dùng dạy – học GV: Tranh minh hoạ, tư,ø câu ứng dụng, phần kể chuyện. Bảng ôn các vần ở bài 83 HS: Sách tiếng việt 1 tập 1. Bộ ghép chữ tiếng việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/KTKT ®· häc ( 5ph ) Bài mới a/Giới thiệu bài. ( 5ph ) b/Ôn tập c/Đọc từ ứng dụng *Trò chơi giữa tiết. d/Viết từ ứng dụng Luyện tËp Luyện đọc (8-10p) *Câu ứng dụng. Luyện viết Kể chuyện Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng Củng cố (5ph ) - Học sinh đọc và viết các từ:vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch - Y/C đọc các từ ngữ trên bảng -Y/C đọc câu ứng dụng trong sgk Giáo viên nhận xét bài cũ Tiết 1 *Giáo viên giới thiệâu bài ôn tập - Chúng ta đã học những vần nào kết thúc bằng c, ch ? - Giáo viên ghi bảng các vần HS nêu * Giáo viên giới thiệu bảng ôn bài 83 trong sgk - Ôân các chữ và vần đã học - GV cho HS đọc các âm ở dòng ngang - Cho HS ghép các âm ở cột dọc với các âm ở dòng ngang. -Ghi vần HS ghép trên bảng cài. - Nhận xét các vần trên có gì giống nhau ? - Trong các vần đó vần nào có nguyên âm đôi? - Cho học sinh luyện đọc vần * Giáo viên giới thiệu từ ứng dụng : thác nước, chúc mừng, ích lợi. -Tìm gạch chân tiếng chứa vần ôn? - Cho vài học sinh đọc từ - Giáo viên giải thích từ - Đọc mẫu, cho học sinh đọc * Cho học sinh tìm tiếng mới có các vần vừa ôn. * Hướng dẫn học sinh viết từ thác nước, ích lợi - Cho HS nhắc lại cách viết vần ac, ich - Đọc các từ. - GV sửa lỗi viết cho học sinh Tiết 2 -*Chúng ta vừa ôn các vần có đặc điểm gì? - Cho học sinh đọc vần từ ứng dụng ở tiết 1 -Cho đọc theo nhóm *HD quan sát tranh.Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc câu dưới tranh. Giáo viên sửa phát âm - Giáo viên đọc mẫu vài học sinh đọc lại - HD HS viết từ thác nước, ích lợi vào vở - Giáo viên uốn nắn sửa nét chữ - Một học sinh đọc tên câu chuyện - GV giới thiệu tranhminh hoạ truyện - GV kể lại câu chuyện theo nội dung từng tranh - Giáo viên hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - Từng nhóm lên kể lại câu chuyện -Cho kể lại toàn bộ câu truyện. - Giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra ý nghĩa câu chuyện: Nhờ sống tốt bụng Ngốc đã gặp được điều tốt đẹp, lấy được công chúa làm vợ. * Học sinh đọc lại bài vừa học - Học chơi trò chơi:Tìm tên gọi đồ vật - Giáo viên nhận xét trò chơi -Viết bảng con theo 2 dãy. -Đọc nối tiếp -3-5 em. -Lớp theo dõi nhận xét bạn - Lắng nghe. - Học sinh nêu Nối tiếp các vần đã học kết thúc bằng c, ch: ăc, âc uc, ưc, ôc,u«c ,iêc,ươc, ,ach,êch,ich, * HS kiểm tra lại và bổ sung những vần mình nêu còn thiếu -Đọc cá nhân nối tiếp. -Ghép từng vẩn trên bảng cài. -Đều là những vần kết thúc bằng âm c,ch - HS nêu vần có âm đôi:ươc,iêc - Học sinh đọc cá nhân *Đọc thầm. -Gạch trên bảng:Thác nước ,chúc mõng,Ých lỵi -5-7 em -Lắng nghe. -Đọc theo tổ. *Thi đua 2 dãy xem dãy nào nêu được nhiều.:bạc ,nhác,nhược.cược,phích *Học sinh viết bảng con -2-3 HS -HS viết bảng, *«n các vần có kết thúc bằng c, ch -HS đọc cá nhân trên bảng lớp. -đọc nhóm -HS đọc cá nhân §äc trên bảng lớp. -đọc nhóm 2 chú ý sửa cho bạn. HS viết bài vào vở -Tập kể nhóm 4 , kể 3-4 lần. -Mỗi em kể một tranh. -Đại diện mỗi nhóm 1 em thi kể trước lớp, -Lắng nghe. *4-5 em đọc trong SGK -HS chơi trò chơi thi đua giữa các tổ -Lắng nghe. TOÁN 79 PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 I.MỤC TIÊU -Giúp HS biết làm c¸c phÐp trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 -Tập trõ nhẩm ( dạng 17 - 3 ).lµm BT: 1(a). 2(cét 1,3). 3(phÇn 1) -GD HS ch¨m häc to¸n. II.ĐỒ DÙNG -GV: bảng cài, que tính, phiếu bài tập -HS:que tính, bảng con sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND/T- Lượng Hoạt động giáo viên Hoạt động HS A.KTKT ®· häc ( 3-5 ph ) *2 HS lên bảng làm Bài 1:Tính 13 11 15 + + + 4 5 2 Bài 2: Tính nhẩm 15 + 2 = 16 + 3 = 14 + 4 = -GV nhận xét bài cũ *HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. HS chữa bài 2/Bài mới * Giới thiệu bài. Hoạt động1 Giới thiệu phép tính 17-3 Luyện tập Hoạt động 2 Bài 1(a) Hoạt động 3 Bài 2(cét 1,3) Làm miệng Hoạt động 4 Bài 3(phÇn 1) Trò chơi tiếp sức. 3/Củng cố dặn dò ( 3-5 ph ) *GV giới thiệu bài phép trừ dạng 17 - 3 a) Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 - 3 Bước 1: lấy 17 que tính ( 1 chục và 7 que ) rồi từ 7 que rời tách lấy 3 que đ * Cho HS lấy 17 que tính ( 1 chục và 7 que ) rồi từ 7 que rời tách lấy 3 que đi. Sau đó hỏi còn lại bao nhiêu que? -Vì sao em biết? Bước 2: -GV hướng dẫn cách đặt tính theo cột dọc và thực hiện phép tính -GV HD cách tính bắt đầu từ hàng đơn vị 17 7 trừ 3 bằng 4 viết 4 3 1 hạ 1 viết 1 14 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách trừ 17 – 3 = 14 Nhắc lại cách đặt tính và cách tính *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính -Đọc phép tính Y/C HS làm bài và sửa bài -Lưu ý: GV chỉ phép tính 14 – 0 = 14 và hỏi -Em có nhận xét gì về bài này? *1 HS nêu yêu cầu bài 2 -GV hướng dẫn HS cách làm -HD HS làm bài và sửa bài *1 HS nêu yêu cầu bài 3 -Muốn điền số được chính xác ta phải làm gì? -Cho HS làm bài theo nhóm thi đua giữa các nhóm theo hình thức tiếp sức -GV nhận xét các nhóm *Hôm nay học bài gì? -GV nhận xét tiết học * Lắng nghe. - HS lấy que tính ra thực hiện -Còn lại 14 que. -Lấy 17 que tính ( 1 chục và 7 que ) rồi từ 7 que rời tách lấy 3 que đi còn lại 14 que. -HS theo dõi cách làm -HS thực hiện đặt tính vào bảng con nêu lại cách thực hiện. -Nêu tại chỗ:7 trừ 3 bằng 4 viết 4 1 hạ 1 viết 1 *Tính -Đặt các số thẳng hàng ,thực hiện từ phải qua trái. -4HS lên bảng làm ,cả lớp làm vë. -Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó * Tính nhẩm -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. * Điền số thích hợp -Lấy số ở đầu bảng trừ đi số trong các ô ở hàng trên sau đó điền kết quả vào ô tương ứng ở hàng dưới -Thảo luận theo nhóm tìm số để điền trên bảng .HS chơi trò chơi -Nhận xét chéo nhóm. *17-3 -Lắng nghe. ¤LT: : LuyƯn tËp vỊ phÐp trõ d¹ng 17 - 3 I.MỤC TIÊU -Cđng cè cho HS biết làm c¸c phÐp trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 -Tập trõ nhẩm ( dạng 17 - 3 ).lµm BT: 1(a). 2(cét 1,3). 3(phÇn 1) -GD HS ch¨m häc to¸n. II.ĐỒ DÙNG -GV: bảng cài, que tính, phiếu bài tập -HS:que tính, bảng con sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND/T- Lượng Hoạt động giáo viên Hoạt động HS A-KTKT ®· häc ( 3-5 ph ) *2 HS lên bảng làm Bài 1: Tính nhẩm 15 + 2 = 16 + 3 = 14 + 4 = -GV nhận xét bài cũ *HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. HS chữa bài 2/Bài mới * Giới thiệu bài. Hoạt động1 Cđng cè vỊ phép tính 17-3 Luyện tập Hoạt động 2 Bài 1(a) Hoạt động 3 Bài 2(cét 1,3) Làm miệng Hoạt động 4 Bài 3(phÇn 1) Trò chơi tiếp sức. 3/Củng cố dặn dò ( 3-5 ph ) *GV giới thiệu bài phép trừ dạng 17 - 3 -GV hướng dẫn cách đặt tính theo cột dọc và thực hiện phép tính -GV HD cách tính bắt đầu từ hàng đơn vị 17 7 trừ 3 bằng 4 viết 4 3 1 hạ 1 viết 1 14 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách trừ 17 – 3 = 14 Nhắc lại cách đặt tính và cách tính *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính -Đọc phép tính Y/C HS làm bài và sửa bài -Lưu ý: GV chỉ phép tính 14 – 0 = 14 và hỏi -Em có nhận xét gì về bài này? *1 HS nêu yêu cầu bài 2 -GV hướng dẫn HS cách làm -HD HS làm bài và sửa bài *1 HS nêu yêu cầu bài 3 -Muốn điền số được chính xác ta phải làm gì? -Cho HS làm bài theo nhóm thi đua giữa các nhóm theo hình thức tiếp sức -GV nhận xét các nhóm cho điểm *Hôm nay học bài gì? -Cho HS chơi trò chơi : Nãi nhanh K.Q -GV nhận xét tiết học * Lắng nghe. . -HS theo dõi cách làm -HS thực hiện đặt tính vào bảng con nêu lại cách thực hiện. *Tính -Đặt các số thẳng hàng ,thực hiện từ phải qua trái. -4HS lên bảng làm ,cả lớp làm vë. -Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó * Tính nhẩm -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. * Điền số thích hợp -Lấy số ở đầu bảng trừ đi số trong các ô ở hàng trên sau đó điền kết quả vào ô tương ứng ở hàng dưới -Thảo luận theo nhóm tìm số để điền trên bảng .HS chơi trò chơi -Nhận xét chéo nhóm. *17-3 -Chơi theo độíVD 13-2=11 14-1= 13 -Lắng nghe. Thø n¨m ngµy 21/1/2016 TOÁN 80 LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU -Giúp HS thực hiện ®­ỵc phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 -Rèn luyện kĩ năng, trừ nhÈm d¹ng 17-3. Lµm BT: 1,2 (cét 2,3,4).3(dßng 1). -Có thói quen tự học ,trong khi học toán. II.ĐỒ DÙNG -GV: phiếu học tập,bảng phụ. -HS: bảng con sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1./KTKT ®· häc (4-5) *2 HS lên bảng làm Bài 1:Đặt tính rồi tính 19 - 7 17 - 5 Bài 2: tính nhẩm 18 - 5 = 15 - 3 = -HD HS chữa bài trên bảng -GV nhận xét bài cũ * HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập Bài 2: tính nhẩm tại chỗ. 18 - 5 = 13 15 - 3 =14 -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giơí thiệu bài. Hoạt động 1 Bài 1 ( 5-6 ph ) Hoạt động 2 Bài 2(cét 2,3,4) Làm miệng ( 5-6 ph ) Hoạt động 3 PBT Bài3(dßng 1) ( 5-6 ph ) 3/Củng cố dặn d(3- 5ph ) * GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV HD cách làm bài 1,đọc phép tính cho HS làm -HS làm bài và sửa bài Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -Để tính nhẩm được các phép trừ trong bài 2 chúng ta phải dựa vào đâu? -1 HS nêu cách làm HS làm bài và sửa bài * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - Phát phiếu ,hướng dẫn HS thực hiện. -HS làm bài và sửa bài Hôm nay học bài gì? -Cho HS chơi trò chơi tiếp sức 18 - 8 = 19 - 5 = 18 - 5 = 19 - 3 = 14 10 16 13 -HD nhận xét bài làm. -GV nhận xét tiết học *Lắng nghe. *Đặt tính rồi tính -4 HS lên bảng làm ,cả lớp làm bảng con. 14 17 16 15 - - - - 3 5 5 2 11 12 11 13 -Sửa bài bạn trên bảng. * Tính nhẩm -Dựa vào bảng trừ 10 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. 14 – 1 = 13 15 - 4 =11 15 – 1 = 14 19 – 8 = 11 *Tính - Nhận phiếu làm bài 3 15-2+1=16 15-3-1=11 -4 tổ trưởng làm phiếu lớn gắn lên bảng -HS dưới lớp đổi phiếu kiểm tra. *Luyện tập -Thi đua chơi theo 2 đội. 18 - 8 =10 19 - 5 =4 18 - 5 =13 19 - 3 =16 HS dưới lớp nhận xét các bạn - Lắng nghe. Học vần Bài 84 :OP - AP I Mục tiêu: -Đọc: op, ap, họp nhóm, múa sạp, từ và ứng dụng - Viết ®­ỵc: op, ap, họp nhóm, múa sạp. - LuyƯn nãi tõ 2-4 c©u theo chủ đề:Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông. -GD HS ch¨m häc T.V II Đồ dùng dạy – học GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói,thẻ từ bảng phụ,khung kẻ ô li, trò chơi HS: Sách tiếng việt 1 tập 2 Bộ ghép chữ tiếng việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKT ®· häc ( 3-5 ph ) -Y/C HS đọc và viết:thác nước, chúc mừng, ích lợi - Y/C HS đọc phần ứng dụng trong sgk - HS đọc đoạn thơ ứng dụng - Giáo viên nhận xét bài cũ -3-4 HS lên bảng viết ,HS dưới lớp đọc thẻ từ. 4-5 em -HS dưới lớp đọc trong sgk -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4 ph ) b/Đánh vần (3-4 ph ) c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) Dạy vần ap Trò chơi giữa tiết d/Viết vần (4-5 ph ) e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph ) Tiết 1 *GV: hôm trước ta đã học các vần có âm cuối c, ch hôm nay ta sẽ học 2 vần đầu tiên có âm cuối p đó là op và ap * Vần op được tạo nên bởi những âm nào ? - So sánh op với ot đã học ? *Hãy ghép cho cô vần op? - Vần op đánh vần như thế nào ? - Cho HS đánh vần op. GV sửa phát âm cho HS * Cho HS ghép tiếng họp - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng họp * Giới thiệu tranh minh hoạ từ: họp nhóm.QS các bạn trong tranh đang làm gì? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ họp nhóm - Giáo viên sửa phát âm cho HS - Tiến hành tương tự như vần op - So sánh ap với op *Tìm tiếng từ chứa vần mới học? * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con op, họp, ap, sạp - Treo khung kẻ ô li.Giáo viên viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết - GV sửa nét chữ cho HS * Giáo viên giới thiệu các từ :con cọp, đóng góp, giấy nháp, xe đạp. -Tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học? -Cho HS đọc từ , GV sửa sai -GV và HS giải thích từ -GV đọc mẫu *Lắng nghe. * Tạo bởi âm o và p -Giống:Đều bắt đầu bằng âm o.Khác:Vần op kết thúc bằng âm p. Vần ot kết thúc bằng âm t. *Ghép cá nhân bảng cài - o - pờ– op -Học sinh đánh vần CN nối tiếp. - Đánh vần theo từng bàn *Ghép cá nhân trên bảng cài. - Học sinh đọc CN *họp nhóm - HS đánh vần CN - Học sinh đọc theo nhóm. *Thi đua tìm theo nhóm viết tiếp sức trên bảng: thóp ,sáp,tráp,góp *Viết bảng con. -Lắng nghe HS viết bảng con -Viết sai sửa lại. *HS đọc thầm từ ứng dụng -Gạch trên bảng: :con cọp, đóng góp, giấy nháp, xe đạp. -Đọc cá nhân -Lắng nghe. -Vài HS đọc lại Luyện tập a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) b.Luyện viết (3-5 ph ) c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) Tiết 2 * Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho học sinh đọc theo nhóm. * Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc đoạn thơ ứng dụng dưới tranh - Giáo viên sửa phát âm cho HS - Tìm tiếng có vần mới học trong đoạn thơ - Cho vài em đọc lại *Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ op, ap, họp nhóm, múa sạp vào vở *Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói. - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh - Tranh vẽ những gì? -Treo tranh hỏi.Bạn nào có thể chỉ cho cô vị trí của chóp núi, ngọn cây, tháp chuông? Chóp núi là nơi nào của ngọn núi? -Kể tên một số đỉnh núi mà em biết? Ngọn cây ở vị trí nào trên cây? Thế còn th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 20.doc