Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 25

 

Tieỏt 1

* Giụựi thieọu tranh baứi taọp ủoùc vaứ hoỷi:

- Bửực tranh veừ caỷnh gỡ?

 

- Haống ngaứy caực em ủeỏn trửụứng hoùc. Trửụứng hoùc raỏt thaõn thieỏt vụựi chuựng ta. Trửụứng hoùc coự ai? Trửụứng hoùc daùy chuựng ta ủieàu gỡ? Hoõm nay ta hoùc baứi “Trửụứng em” baứi mụỷ ủaàu cho chuỷ ủieồm nhaứ trửụứng ủeồ tỡm hieồu ủieàu ủoự

* GV ủoùc maóu laàn 1

Chuự yự gioùng ủoùc chaọm raừi, nheù nhaứng, tỡnh caỷm

* GV ghi caực tửứ : coõ giaựo, daùy em, raỏt yeõu, trửụứng hoùc, thửự hai, maựi trửụứng, ủieàu hay leõn baỷng vaứ goùi HS ủoùc baứi

- Yeõu caàuHS phaõn tớch caực tửứ khoự: trửụứng, coõ giaựo

 

- GV giaỷi nghúa tửứ khoự:ngoõi nhaứ thửự hai, thaõn thieỏt ( raỏt thaõn, raỏt gaàn guừi)

* Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc theo caõu

 

 

-Yeõu caàu ủoùc ủoaùn

 

 - Yeõu caàu ủoùc caỷ baứi

 

* Cho thi ủua ủoùc theo toồ

-GV nhaọn xeựt

* Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn ai, ay?

-HS ủoùc vaứ phaõn tớch caực tieỏng coự vaàn treõn

- Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ai, ay?

- HS ủoùc caõu maóu trong sgk

- Noựi caõu chửựa tieỏng coự vaàn ai, ay

Chia lụựp thaứnh 2 daừy, 1 daừy noựi tieỏng coự vaàn ai, moọt lụựp noựi tieỏng coự vaàn ay

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 25, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
AÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh * Giụựi thieọu baứi * Hoõm nay lụựp mỡnh seừ vieỏt baứi “ Trửụứng em” * HS laộng nghe 1/Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1 HD HS nghe vieỏt Hoaùt ủoọng 2 Vieỏt baứi vaứo vụỷ Hoaùt ủoọng 3 HD HS laứm baứi taọp chớnh taỷ - GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn baứi taọp cheựp * Cho HS tỡm tieỏng khoự vieỏt - Cho HS phaõn tớch tieỏng khoự vaứ vieỏt baỷng con * GV cho HS cheựp baứi vaứo vụỷ chớnh taỷ - Khi vieỏt ta caàn ngoài nhử theỏ naứo? GV hửụựng daón HS caựch vieỏt baứi: -Moói caõu coự maỏy tieỏng? -ẹaàu moói caõu thỡ vieỏt nhử theỏ naứo? - GV quan saựt uoỏn naộn caựch ngoài, caựch caàm buựt - GV ủoùc laùi baứi cho HS soaựt loói GV thu vụỷ chaỏm, nhaọn xeựt * Cho 1 HS neõu yeõu caàu baứi taọp 2 - GV giụựi thieọu tranh vaứ hoỷi - Bửực tranh veừ caỷnh gỡ? -ẹieàn vaàn gỡ dửụựi moói bửực tranh? -Cho neõu yeõu caàu baứi 3 -Hửụựng daón quan saựt tranh laứm vieọc theo nhoựm. -Chửừa baứi treõn baỷng 3 -> 5 HS ủoùc baứi taọp cheựp * Tieỏng khoự vieỏt laứ: trửụứng,hieàn,thaõn thieỏt. - HS phaõn tớch vaứ vieỏt baỷng * HS vieỏt baứi vaứo vụỷ - Khi vieỏt ta caàn ngoài ngay ngaộn -Caõu 1 chớn tieỏng -Caõu 17 tieỏng -ẹaàu moói caõu thỡ vieỏt hoa chửừ caựi ủaàu. - HS ủoồi vụỷ sửỷa baứi - ẹieàn vaàn ai hoaởc ay - QS tranh traỷ lụứi caõu hoỷi - Bửực tranh veừ caỷnh con gaứ maựi,chieỏc maựy aỷnh -ẹieàn mieọng,1 em leõn baỷng ủieàn - ẹieàn chửừ :c hoaởc c - Thaỷo luaọn theo nhoựm baứn laứm baứi. 4 ủaùi dieọn laứm baỷng phuù gaộn leõn baỷng. - Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. 3/ Cuỷng coỏ daởn doứ * Khen moọt soỏ em vieỏt ủeùp, ớt loói, coự tieỏn boọ Daởn HS nhụự caực quy taộc chớnh taỷ * HS laộng nghe coõ daởn doứ ÔLTOAÙN: L uyện tập về trừ các số tròn chục I. MUẽC TIEÂU Giúp học sinh củng cố về Cách đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết giải toán có phép cộng. Gd hs về chăm học toán hơn. II. ẹOÀ DUỉNG GV: baỷng phuù, caực thanh theỷ ủeồ ghi soỏ gaộn baỷng HS:saựch giaựo khoa , vụỷ III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1/ KTKT 3-5’ * 2 HS leõn baỷng laứm baứi: 60 – 20 = 90 – 70 = 80 – 30 = 40 – 30 = - GV nhaọn xeựt * Caỷ lụựp vieỏt vaứo nhaựp 60 – 20 =40 90 – 70 =20 80 – 30 =50 40 – 30 =10 - Laộng nghe. 2/Baứi mụựi 1-2’ Hoaùt ủoọng1 Baứi 1 4-5’ Laứm baỷng con. Hoaùt ủoọng2 Baứi 2 4-5’ Troứ chụi gaộn soỏ. Hoaùt ủoọng3 Baứi 3 Phieỏu baứi taọp 4-5’ Hoaùt ủoọng4 Baứi 4 4-5’ Laứm vụỷ * GV giụựi thieọu baứi “ Luyeọn taọp” Toồ chửực cho HS tửù laứm baứi taọp trong sgk * Cho HS neõu yeõu caàu baứi 1 - Khi ủaởt tớnh ta phaỷi chuự yự ủieàu gỡ? - Cho tửứng nhoựm laứm. - Cho HS laứm baứi sửỷa baứi,goùi nhửừng hoùc sinh coự keỏt quaỷ ủuựng leõn trửụực lụựp * HS neõu yeõu caàu baứi 2 - ẹaõy laứ moọt daừy caực pheựp tớnh lieõn tieỏp vụựi nhau, caực em chuự yự nhaồm cho kyừ ủeồ ủieàn vaứo oõ troỏng cho ủuựng - HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi -Treo baỷng phuù cho caực nhoựm * HS neõu yeõu caàu baứi 3 - Caực em nhaồm caực pheựp tớnh ủeồ tỡm keỏt quaỷ - HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi.Treo ủaựp aựn ủuựng. * Cho HS ủoùc ủeà baứi -Baứi toaựn cho bieỏt nhửừng gỡ? -Baứi toaựn hoỷi gỡ? -Muoỏn bieỏt coự bao nhieõu caựi baựt ta laứm tớnh gỡ? -Muoỏn thửùc hieọn ủửụùc 20 coọng vụựi 1 chuùc trửụực heỏt ta laứm gỡ? - Cho HS laứm baứi vaứ ủoồi vụỷ ủeồ sửỷa baứi * Laộng nghe. * ẹaởt tớnh roài tớnh - Chuự yự haứng ủụn vũ thaỳng haứng ủụn vũ - Moói nhoựm laứm moọt pheựp tớnh vaứo baỷng con. - Theo doừi sửỷa sai * ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng - Nghe bieỏt caựch laứm. - Nhaồm keỏt quaỷ ủeồ ủieàn. -Laàn lửụùt leõn ủieàn treõn baỷng * ẹuựng ghi ủ, sai ghi s -Nhaọn phieỏu laứm baứi - ẹoồi cheựo phieỏu chaỏm ủieồm 60cm - 10cm = 50 S 60 cm – 10 cm = 50 cm ẹ 60 cm – 50 cm = 40 cm S * 2-3 HS ủoùc baứi toaựn - Coự 20 caựi, theõm 1 chuùc caựi - Coự taỏt caỷ bao nhieõu caựi - Laứm tớnh coọng - ẹoồi 1 chuùc = 10 Coự taỏt caỷ laứ : 20 + 10 =30 ( caựi ) ẹaựp soỏ : 30 caựi Luyện Đọc : Bài đã học tuần 24 I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ trong bài tuần 24 - Đối với Hs chậm tiến đọc đúng các vần tiếng từ câu đã học - HSKG luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1KTKT: (5 p) 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) * GV đọc cho HS viết bảng con: khen ngợi - GV nhận xét. + Các em đã đợc học những vần nào trong bài học trớc ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài ôn tập, -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần uât?)HSKG nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm đợc lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm đợc kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. -HS viết bảng con -Đọc lại từ -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trớc lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Chiều TOAÙN T 98 ẹIEÅM ễÛ TRONG, ẹIEÅM ễÛ NGOAỉI MOÄT HèNH I.MUẽC TIEÂU Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình; biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng. Gd hs về chăm học toán hơn. II.ẹOÀ DUỉNG Caực hỡnh vuoõng, troứn, hỡnh tam giaực, baờng giaỏy nhử SGK Hai baỷng soỏ, baỷng phuù III.HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1/ Baứi cuừ 3-5’ * 1 HS leõn baỷng laứm baứi Tớnh 80 – 40 = 60 – 30 = 70 – 20 = 40 – 10 = - Cho1 HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn -GV nhaọn xeựt HS laứm vaứo phieỏu Tớnh - HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn laứm treõn baỷng - Laộng nghe 2/Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1 Giụựi thieọu ủieồm ụỷ trong, ủieồm ụỷ ngoaứi moọt hỡnh 3-5’ Hoaùt ủoọng 2 Luyeọn taọp Baứi 1 Phieỏu baứi taọp 3-4’ Baứi 2 Laứm giaỏy nhaựp 3-4’ Baứi 3 Laứm baỷng con. 3-4’ Baứi 4 Laứm vụỷ 3-4’ 3/Cuỷng coỏ 3-4’ * GV giụựi thieọu baứi : “ẹieồm ụỷ trong, ủieồm ụỷ ngoaứi moọt hỡnh” ẹieồm ụỷ trong, ủieồm ụỷ ngoaứi hỡnh vuoõng - GV gaộn hỡnh vuoõng vaứ hoỷi: ẹaõy laứ hỡnh gỡ? - Gaộn boõng hoa vaứ con thoỷ phớa trong hỡnh. Gaộn con bửụựm ụỷ ngoaứi hỡnh vuoõng vaứ hoỷi: - Nhaọn xeựt xem boõng hoa vaứ con thoỷ naốm ụỷ ủaõu? - Nhaọn xeựt xem con bửụựm naốm ụỷ ủaõu? - GV caỏt con thoỷ, boõng hoa, con bửụựm ủi vaứ hoỷi: - Haừy chổ ủaõu laứ phớa trong hỡnh, ủaõu laứ phớa ngoaứi hỡnh? - GV chaỏm 1 ủieồm ụỷ trong hỡnh vuoõng vaứ hoỷi: - Coõ vửứa veừ caựi gỡ? - Trong toaựn hoùc ngửụứi ta goùi ủaõy laứ moọt ủieồm. ẹeồ goùi teõn ủieồm ủoự ngửụứi ta duứng moọt chửừ caựi in hoa. VD chửừ A( GV vieỏt A beõn caùnh daỏu chaỏm trong hỡnh) - ẹaõy goùi laứ ủieồm A - ẹieồm A naốm ụỷ vũ trớ naứo cuỷa hỡnh vuoõng? - GV veừ tieỏp moọt ủieồm N ụỷ ngoaứi hỡnh vaứ hoỷi: - Coõ vửứa veừ gỡ? - ẹieồm N naốm ụỷ vũ trớ naứo cuỷa hỡnh vuoõng? - Nhaộc laùi vũ trớ ủieồm A vaứ ủieồm N so vụựi hỡnh vuoõng * ẹieồm ụỷ trong, ủieồm ụỷ ngoaứi hỡnh troứn - Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử khi giụựi thieọu ủieồm ụỷ trong, ủieồm ụỷ ngoaứi hỡnh vuoõng - Lửu yự khoõng caàn thoỷ, boõng nhử ụỷ hỡnh vuoõng * HS neõu yeõu caàu baứi 1 -Cho HS neõu caựch laứm - GV HD HS quan saựt kú trửụực khi ủieàn - HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi * HS neõu yeõu caàu baứi 2 -Cho HS neõu caựch laứm -HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi *HS neõu yeõu caàu baứi 3 - Cho HS nhaộc laùi caựch tớnh -GV khuyeỏn khớch HS tớnh nhaồm.Goùi 4 HS leõn baỷng laứm. -Chửừa baứi laứm treõn baỷng * Goùi HS ủoùc ủeà toaựn - Cho Tửù neõu toựm taột HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi * HS chụi troứ chụi: “Nhanh maột, kheựo tay” - Phaựt cho moói HS moọt laự phieỏu coự noọi dung nhử sau: Laự phieỏu veừ moọt hỡnh chửừ nhaọt, phớa trong coự chaỏm caực ủieồm, caực ủieồm naứy naốm ụỷ vũ trớ caực ủổnh cuỷa moọt ngoõi sao - Yeõu caàu: Haừy tỡm caựch noỏi caực ủieồm ụỷ phớa trong hỡnh vụựi nhau ủeồ ủửụùc moọt ngoõi sao vaứ toõ maứu cho ngoõi sao ủoự - 5 HS tỡm vaứ veừ ủuựng, toõ nhanh nhaỏt vaứ ủeùp ủửụùc tuyeõn dửụng * HS laộng nghe - Laứ hỡnh vuoõng -Naốm beõn trong hỡnh - Naốm beõn ngoaứi hỡnh -3-4 em leõn baỷng chổ. -Veừ moọt chaỏm -Laộng nghe -HS ủoùc laùi ủieồm A - Naốm trong hỡnh -Veừ ủieồm N - Naốm ngoaứi hỡnh - Nhieàu HS nhaộc laùi * ẹuựng ghi ủ, sai ghi s -Caỷ lụựp laứm baứi trong phieỏu - Moọt HS laứm treõn baỷng. * Veừ ủieồm ụỷ trong vaứ ụỷ ngoaứi hỡnh 1 ự-2 em neõu - Hai em leõn laứm baỷng phuù,caỷ lụựp laứm giaỏy nhaựp.Chửừa baứi treõn baỷng caỷ lụựp theo doừi sửỷa sai. * Tớnh -Thửùc hieọn tửứ traựi qua phaỷi - Caỷ lụựp laứm baỷng con. 30+10+20=60 60-10-20=30 30+20+10=60 60-20-10=30 - Dửụựi lụựp theo doừi sửỷa sai. -* 2-3 em -1em toựm taột,1em giaỷi * HS ủoùc ủeà vaứ tửù laứm baứi -HS laộng nghe - HS chụi troứ chụi Luyện viết: Trửụứng em I. MUẽC TIEÂU - Nhìn bảng, chép lại đúng đoạn “Trường học làanh em``: 26 chữ trong khoảng 5 phút. - Gd hs về chăm học tiếng việt hơn. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC -GV: baỷng phuù cheựp saỹn baứi thụ vaứ baứi taọp -HS: vụỷ, boọ chửừ HVTH III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh * Giụựi thieọu baứi * Hoõm nay lụựp mỡnh seừ vieỏt baứi “ Trửụứng em” * HS laộng nghe 1/Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1 HD HS nghe vieỏt Hoaùt ủoọng 2 Vieỏt baứi vaứo vụỷ - GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn baứi taọp cheựp * Cho HS tỡm tieỏng khoự vieỏt - Cho HS phaõn tớch tieỏng khoự vaứ vieỏt baỷng con * GV cho HS cheựp baứi vaứo vụỷ chớnh taỷ - Khi vieỏt ta caàn ngoài nhử theỏ naứo? GV hửụựng daón HS caựch vieỏt baứi: -Moói caõu coự maỏy tieỏng? -ẹaàu moói caõu thỡ vieỏt nhử theỏ naứo? - GV quan saựt uoỏn naộn caựch ngoài, caựch caàm buựt - GV ủoùc laùi baứi cho HS soaựt loói GV thu vụỷ chaỏm, nhaọn xeựt -Chửừa baứi treõn baỷng 3 -> 5 HS ủoùc baứi taọp cheựp * Tieỏng khoự vieỏt laứ: trửụứng,hieàn,thaõn thieỏt. - HS phaõn tớch vaứ vieỏt baỷng * HS vieỏt baứi vaứo vụỷ - Khi vieỏt ta caàn ngoài ngay ngaộn -Caõu 1 chớn tieỏng -Caõu 17 tieỏng -ẹaàu moói caõu thỡ vieỏt hoa chửừ caựi ủaàu. - HS ủoồi vụỷ sửỷa baứi - Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. 3/ Cuỷng coỏ daởn doứ * Khen moọt soỏ em vieỏt ủeùp, ớt loói, coự tieỏn boọ Daởn HS nhụự caực quy taộc chớnh taỷ Veà nhaứ taọp vieỏt theõm * HS laộng nghe coõ daởn doứ Ô.L.TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG I. MUẽC TIEÂU Biết cấu tạo số tròn chục, biết cộng, trừ số tròn chục; biết giải toán có một phép cộng. Gd hs về chăm học toán hơn. II. ẹOÀ DUỉNG GV: baỷng phuù, caực soỏ troứn chuùc, ủoà duứng chụi troứ chụi HS:saựch giaựo khoa , vụỷ III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa HS 2/Baứi mụựi Baứi 1 Phieỏu baứi taọp Baứi 2 Laứm giaỏy nhaựp Baứi 3 Laứm baỷng con. Baứi 4 Laứm vụỷ * GV giụựi thieọu baứi “ Luyeọn taọp chung” - Toồ chửực cho HS tửù laứm baứi taọp sgk * HS neõu yeõu caàu baứi 1 - Cho HS ủoùc maóu vaứ neõu caựch laứm - Cho laứm baứi phieỏu baứi taọp -Goùi 1 HS laứm treõn baỷng * HS neõu yeõu caàu baứi 2 -Yeõu caàu laứm vieọc nhoựm 2 -Cho 2 ủaùi dieọn laứm baỷng phuù treõn baỷng * 1 HS neõu caựch laứm 1a)Yeõu caàu laứm baỷng con. - Chửừa baứi treõn baỷng 1b)Laứm mieọng * Cho HS neõu nhieọm vuù baứi 4 -Yeõu caàu laứm baứi - Cho HS neõu caựch laứm HS chửừa baứi Caực baùn khaực nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn * Laộng nghe. *Vieỏt theo maóu - Soỏ 10 goàm 1 chuùc vaứ 0 ủụn vũ -HS Caỷ lụựp laứm baứi. - Theo doừi sửỷa baứi. - Soỏ 18 goàm 1 chuùc vaứ 8 ủụn vũ - Soỏ 40 goàm 4 chuùc vaứ 0 ủụn vũ - Soỏ 70 goàm 7 chuùc vaứ 0 ủụn vũ * a) Vieỏt caực soỏ theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn b) vieỏt caực soỏ theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự -Thaỷo luaọn laứm baứi. -Theo doừi sửỷa baứi. 9 ,13 ,30, 50 50 ,30, 13 ,9 ẹaởt tớnh roài tớnh nhaồm Tớnh nhaồm -4 em leõn baỷng laứm,caỷ lụựp laứm baỷng con. 70 20 80 80 10 + + - - + 20 70 30 50 60 90 90 50 30 70 - Theo doừi sửỷa baứi - Neõu keỏt quaỷ noỏi tieỏp. * HS tửù ủoùc ủeà toaựn, tửù toựm taột roài giaỷi baứi toaựn - 2HS laứm treõn baỷng,caỷ lụựp laỷm vụỷ. Toựm taột Lụựp 1A :20 bửực tranh Lụựp 1B :30 bửực tranh Caỷ hai lụựp : bửực tranh? - Laỏy soỏ bửực tranh lụựp 1A +soỏ bửực tranh lụựp 1B 3/Cuỷng coỏ daởn doứ * Hoõm nay hoùc baứi gỡ? - Cho HS chụi troứ chụi “ Xỡ ủieọn” ủeồ cuỷng coỏ caực pheựp coọng vaứ trửứ caực soỏ troứn chuùc - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc HD HS hoùc baứi laứm baứi ụỷ nhaứ Chuaồn bũ baứi sau * Luyeọn taọp chung. - HS chụi troứ chụi thi ủua giửừa caực toồ vụựi nhau - Laộng nghe. Thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2016 Taọp ủoùc: TAậNG CHAÙU I.MUẽC TIEÂU - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non. - Hiểu nội dung bài : Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. - Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK). -Hoùc thuoọc loứng baứi thụ. -GD HS chăm học T.V II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc vaứ phaàn luyeọn noựi trong sgk Baỷng phuù, boọ chửừ HVBD, boọ chửừ HVTH III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1/KTKT 3-5’ * Goùi HS ủoùc baứi: Trửụứng em vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi -Trong baứi trửụứng hoùc ủửụùc goùi laứ gỡ? -Vỡ sao noựi trửụứng hoùc laứ ngoõi nhaứ thửự hai cuỷa em? -GV nhaọn xeựt * 2 HS ủoùc baứi: Trửụứng em vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi -Trong baứi trửụứng hoùc ủửụùc goùi laứ ngoõi nhaứ thửự 2hai cuỷa em - Trửụứng hoùc laứ ngoõi nhaứ thửự hai cuỷa em vỡ ụỷ trửụứng coự coõ giaựo hieàn nhử meù -HS ủoùc baứi, lụựp nhaọn xeựt 2/Baứi mụựi a) Giụựi thieọu baứi Hoaùt ủoọng 1 Hửụựng daón HS luyeọn ủoùc Hoaùt ủoọng 2 Luyeọn ủoùc caõu Hoaùt ủoọng 3 Luyeọn ủoùc ủoaùn , baứi Hoaùt ủoọng 4 OÂn caực vaàn ao, au Tieỏt 1 * Baực Hoà laứ ai? Caực em bieỏt gỡ veà Baực? GV giụựi thieọu baứi thụ “ Taởng chaựu” cuỷa Baực Hoà * GV ủoùc maóu laàn 1 Chuự yự gioùng ủoùc chaọm raừi, nheù nhaứng, tỡnh caỷm -GV ghi caực tửứ luyeọn ủoùc leõn baỷng: taởng, ỷ, chau, goùi laứ, nửụực non cho HS ủoùc -Cho HS phaõn tớch caực tửứ khoự: taởng, Cháu, gọi, non - GV giaỷi nghúa tửứ khoự: goùi laứ, nửụực non, ( laứ ủaỏt nửụực, toồ quoỏc) -Moói caõu 2 HS ủoùc. - Cho moói baứn ủoùc ủoàng thanh,tieỏp sửực * Chia nhoựm ủoùc theo hỡnh thửực noỏi tieỏp - GV cuứng Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt * Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn au? - Cho HS ủoùc vaứ phaõn tớch caực tieỏng vửứa tỡm - Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ao, au? Cho HS tỡm theo nhoựm - Cho HS ủoùc caực tieỏng maứ caực em vửứa tỡm - Noựi caõu chửựa tieỏng coự vaàn ao, au * Laộng nghe traỷ lụứi caõu hoỷi. * Laộng nghe. -3 ủeỏn 5 HS ủoùc Caỷ lụựp ủoàng thanh -Phaõn tớch caự nhaõn - Laộng nghe. -3 ủeỏn 5 HS ủoùc baứi -Moói baứn ủoùc ủoàng thanh 1 caõu Moói HS ủoùc 1 caõu ( ủoùc tieỏp sửực ủeỏn heỏt ) * HS luyeọn ủoùc ủoaùn thi ủua hai nhoựm. - Moói toồ cửỷ 1 HS ủoùc * chaựu -Tieỏng chaựu goàm coự aõm ch ủửựng trửụực vaàn au ủửựng sau daỏu saộc treõn ủaàu aõm aờ -Thi ủua tỡm vieỏt treõn baỷng:aựo,laựo,cau,lau,thau,chaứo - ẹoùc ủoàng thanh. - HS quan saựt tranh, ủoùc caõu maóu Hoaùt ủoọng1 Tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn ủoùc Hoaùt ủoọng 2 Hoùc thuoọc loứng baứi thụ Hoaùt ủoọng 3 Haựt caực baứi haựt veà Baực Tieỏt 2 - GV ủoùc maóu laàn 2 Cho HS ủoùc caõu ủaàu vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi - Baực Hoà taởng vụỷ cho ai? - Cho HS ủoùc 2 caõu cuoỏi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi - Baực mong baùn nhoỷ laứm ủieàu gỡ? -Baứi thụ noựi leõn ủieàu gỡ -GV nhaọn xeựt * GV hửụựng daón HS ủoùc thuoọc baứi thụ baống caựch xoaự daàn baỷng ủeồ HS ủoùc - Cho HS thi ủoùc thuoọc baứi thụ -GV nhaọn xeựt * GV goùi HS xung phong haựt. Nhaọn xeựt -Cho haựt baứi haựt :Ai yeõu nhi ủoàng baống Baực Hoà Chớ Minh. - Laộng nghe. -2 hoùc sinh ủoùc caõu thụ ủaàu tỡm hieồu traỷ lụứi caõu hoỷi. - Baực Hoà taởng vụỷ cho caực baùn thieỏu nieõn nhi ủoàng.(Cho baùn HS) 2 HS ủoùc ,HS khaực neõu caõu hoỷi cho baùn traỷ lụứi. ...ra coõng hoùc taọp ủeồ sau naứy giuựp nửụực nhaứ trụỷ thaứnh ngửụứi coự ớch cho ủaỏt nửụực -Noựi leõn tỡnh caỷm yeõu meỏn, sửù quan taõm cuỷa Baực ủoỏi vụựi HS. Mong muoỏn caực baùn haừy chaờm hoùc ủeồ trụỷ thaứnh ngửụứi coự ớch cho ủaỏt nửụực -Laộng nghe. * ẹoùc ủoàng thanh ,nhoựm ,caự nhaõn - Cho moói nhoựm 1 em thi ủoùc. 2 HS ủoùc toaứn baứi -Laộng nghe. - Haựt trửụực lụựp. Caỷ lụựp haựt baứi: Ai yeõu Baực Hoà Chớ Minh hụn thieỏu nieõn nhi ủoàng- nhaùc vaứ lụứi Phong Nhaừ 3/Cuỷng coỏ daởn doứ * Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Goùi HS ủoùc laùi toaứn baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: -Baực Hoà taởng vụỷ cho ai? -Baực mong muoỏn ủieàu gỡ? -Daởn HSà hoùc thuoọc baứi thụ * Taởng chaựu. -Moọt hoùc sinh ủoùc moọt hoùc sinh neõu caõu hoỷi cho baùn traỷ lụứi. -Baực Hoà taởng vụỷ cho baùn HS -Baực mong muoỏn...ra coõng hoùc taọp ủeồ sau naứy giuựp nửụực nhaứ trụỷ thaứnh ngửụứi coự ớch cho ủaỏt nửụực -HS laộng nghe TOAÙN T 99 LUYEÄN TAÄP CHUNG NDĐC:(Không làm bt2,,bài tập 3 ý a) I. MUẽC TIEÂU Biết cấu tạo số tròn chục, biết cộng, trừ số tròn chục; biết giải toán có một phép cộng. Gd hs về chăm học toán hơn. II. ẹOÀ DUỉNG GV: baỷng phuù, caực soỏ troứn chuùc, ủoà duứng chụi troứ chụi HS:saựch giaựo khoa , vụỷ III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa HS .A .G 1/KTKTừ * Goùi 2 HS leõn baỷng laứm baứi taọp Moọt em veừ 2 ủieồm ụỷ trong hỡnh vuoõng vaứ 3 ủieồm ụỷ ngoaứi hỡnh vuoõng Moọt em veừ 3 ủieồm ụỷ trong hỡnh troứn vaứ 2 ủieồm ụỷ ngoaứi hỡnh troứn - GV nhaọn xeựt *HS theo doừi , nhaọn xeựt baùn .D .M .H .A.F .N .S .L - Laộng nghe .N 2/Baứi mụựi Baứi 1 Phieỏu baứi taọp Baứi 2 Laứm giaỏy nhaựp Baứi 3 Laứm baỷng con. Baứi 4 Laứm vụỷ * GV giụựi thieọu baứi “ Luyeọn taọp chung” - Toồ chửực cho HS tửù laứm baứi taọp sgk * HS neõu yeõu caàu baứi 1 - Cho HS ủoùc maóu vaứ neõu caựch laứm - Cho laứm baứi phieỏu baứi taọp -Goùi 1 HS laứm treõn baỷng * HS neõu yeõu caàu baứi 2 -Yeõu caàu laứm vieọc nhoựm 2 -Cho 2 ủaùi dieọn laứm baỷng phuù treõn baỷng * 1 HS neõu caựch laứm 1a)Yeõu caàu laứm baỷng con. - Chửừa baứi treõn baỷng 1b)Laứm mieọng * Cho HS neõu nhieọm vuù baứi 4 -Yeõu caàu laứm baứi - Cho HS neõu caựch laứm HS chửừa baứi Caực baùn khaực nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn * Laộng nghe. *Vieỏt theo maóu - Soỏ 10 goàm 1 chuùc vaứ 0 ủụn vũ -HS Caỷ lụựp laứm baứi. - Theo doừi sửỷa baứi. - Soỏ 18 goàm 1 chuùc vaứ 8 ủụn vũ - Soỏ 40 goàm 4 chuùc vaứ 0 ủụn vũ - Soỏ 70 goàm 7 chuùc vaứ 0 ủụn vũ * a) Vieỏt caực soỏ theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn b) vieỏt caực soỏ theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự -Thaỷo luaọn laứm baứi. -Theo doừi sửỷa baứi. 9 ,13 ,30, 50 50 ,30, 13 ,9 ẹaởt tớnh roài tớnh nhaồm Tớnh nhaồm -4 em leõn baỷng laứm,caỷ lụựp laứm baỷng con. - Theo doừi sửỷa baứi - Neõu keỏt quaỷ noỏi tieỏp. * HS tửù ủoùc ủeà toaựn, tửù toựm taột roài giaỷi baứi toaựn - 2HS laứm treõn baỷng,caỷ lụựp laỷm vụỷ. - Laỏy soỏ bửực tranh lụựp 1A +soỏ bửực tranh lụựp 1B 3/Cuỷng coỏ daởn doứ * Hoõm nay hoùc baứi gỡ? - Cho HS chụi troứ chụi “ Xỡ ủieọn” ủeồ cuỷng coỏ caực pheựp coọng vaứ trửứ caực soỏ troứn chuùc - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc * Luyeọn taọp chung. - HS chụi troứ chụi thi ủua giửừa caực toồ vụựi nhau - Laộng nghe. Luyện đọc: Trường em I-Muùc tieõu: -Cuỷng coỏ laùi ủoùc baứi taọp ủoùc . - Giuựp HS ủoùc troõi chaỷy bài taọp ủoùc ủaừ hoùc:Trửụứng em. II- Leõn lụựp Nội dung -TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Luyện đọc 2- Tìm hiểu bài: 3.Củng cố dặn dò (3p) - Cho ủoùc laùi baứi :Trửụứng em . - Luyện đọc câu: HS đọc nối tiếp câu Cho HS gioỷi keứm HS chậm giaựo vieõn theo doừi , giuựp ủụừ . - Luyện đọc đoạn :HS đọc nối tiếp đoạn - Toồ chửực thi ủua ủoùc giửừa caực toồ nhoựm . GV theo doừi nhaọn xeựt , tuyeõn dửụng vaứ keỏt hụùp ghi ủieồm . - Luyện đọc cả bài: 4-5 HS -Lớp nhận xét -Gọi HS đọc đoạn 1: ? Trong bài , trường học được gọi là gì -Gọi HS đọc đoạn 2 ? trường học là ngôi nhà thứ hai của em, vì.. GV chốt lại bài - Hệ thống bài -Lắng nghe. -Đọc ntiếp câu -Lớp ,cá nhân đọc -HS đọc nối tiếp đoạn -Thi đọc -HS đọc -Nghe và trả lời Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016 Chính tả: TAậNG CHAÙU I. MUẽC TIEÂU Nhìn sách hoặc bảng cheựp laùi ủuựng bốn câu thơ bài Tặng cháu trong khoảng 15- 17 phút. ẹieàn ủuựng chửừ l , n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngã vào chữ in nghiêng. Bài tập (2) a hoặc b. Gd hs về chăm học tiếng viết hơn. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC GV: baỷng phuù cheựp saỹn baứi thụ vaứ baứi taọp HS: vụỷ, boọ chửừ HVTH III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh * Giụựi thieọu baứi * Hoõm nay lụựp mỡnh seừ vieỏt baứi thụ “ Taởng chaựu” * HS laộng nghe 1/Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1 HD HS nghe vieỏt Hoaùt ủoọng 2 Vieỏt baứi vaứo vụỷ Hoaùt ủoọng 3 HD HS laứm baứi taọp chớnh taỷ - GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn baứi thụ - Cho HS tỡm tieỏng khoự vieỏt - Cho HS phaõn tớch tieỏng khoự vaứ vieỏt baỷng con * GV cho HS cheựp baứi vaứo vụỷ chớnh taỷ - Khi vieỏt ta caàn ngoài nhử theỏ naứo? -GV hửụựng daón HS caựch vieỏt baứi: - Moói caõu thụ coự maỏy tieỏng? ẹaàu moói caõu thụ thỡ vieỏt nhử theỏ naứo? - GV quan saựt uoỏn naộn caựch ngoài, caựch caàm buựt * GV ủoùc laùi baứi cho HS soaựt loói - GV thu vụỷ chaỏm, nhaọn xeựt * Cho 1 HS neõu yeõu caàu baứi taọp 2 - GV giụựi thieọu tranh vaứ hoỷi - Bửực tranh veừ caỷnh gỡ? -Yeõu caàu ủieàn mieọng. - Baứi 3:ẹieàn daỏu hoỷi hay daỏu ngaừ . 3 -> 5 HS ủoùc baứi thụ -Tieỏng khoự vieỏt laứ: chaựu, chuựt, giuựp, nửụực non -HS phaõn tớch vaứ vieỏt baỷng * HS vieỏt baứi vaứo vụỷ - Khi vieỏt ta caàn ngoài ngay ngaộn ,maột caựch vụỷ 15 cm - Laộng nghe naộm baột caựch vieỏt. - Moói caõu thụ coự 7 tieỏng. -ẹaàu moói caõu thụ thỡ vieỏt hoa. * HS ủoồi vụỷ duứng buựt chỡ soaựt loói sửỷa baứi - Noọp vụỷ * ẹieàn l hay n - HS quan saựt tranh - Nuù hoa -ẹửựng taùi choó:Nuù hoa -HS laứm mieọng HS laứm vaứo vụỷ Choừ xoõi.Con coứ bay laỷ bay la. 3 /Cuỷng coỏ daởn doứ * Khen moọt soỏ em vieỏt ủeùp, ớt loói, coự tieỏn boọ - Daởn HS nhụự caực quy taộc chớnh taỷ . - Nghe ruựt kinh nghieọm - HS laộng nghe coõ daởn doứ Keồ chuyeọn RUỉA VAỉ THOÛ I. MUẽC TIEÂU: - Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Chớ chủ quan, kiêu ngạo. - Gd hs về chăm kể chuyện hơn. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY- HOẽC Tranh minh hoaù caõu chuyeọn “ Ruứa vaứ Thoỷ” Maởt laù ruứa vaứ thoỷ III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1/KTKT * Kỡ I ta hoùc tieỏt keồ chuyeọn. ễỷ kỡ II naứy, caực em seừ nghe coõ keồ sau ủoự seừ keồ laùi tửứng ủoaùn vaứ toaứn boọ caõu chuyeọn * HS laộng nghe 2/Baứi mụựi Giụựi thieọu baứi Hoaùt ủoọng 1 GV keồ chuyeọn Hoaùt ủoọng 2 HS keồ chuyeọn Hoaùt ủoọng 3 Tỡm hieồu yự nghúa caõu chuyeọn * Ruứa vaứ thoỷ laứ hai con vaọt. Ruứa raỏt chaọm chaùp, coứn thoỷ thỡ raỏt nhanh nheùn. Nhửng khi thi chaùy, Ruứa laùi laứ ngửụứi thaộng cuoọc ủaỏy. Caực em coự bieỏt taùi sao khoõng? Hoõm nay chuựng ta cuứng nghe caõu chuyeọn “Ruứa vaứ Thoỷ” aỏy nheự * GV keồ chuyeọn laàn 1 Chuự yự gioùng keồ, lụứi vaứo chuyeọn khoan thai Lụứi Thoỷ kieõu ngaùo, ủaày mổa mai Lụứi Ruứa khieõm toỏn nhửng tửù tin * GV keồ laàn 2 keỏt hụùp chổ tranh ủeồ - Cho HS taọp keồ tửứng ủoaùn theo tranh Tranh 1: Ruứa ủang laứm gỡ? - Thoỷ noựi gỡ vụựi Ruứa? Tranh 2: Ruứa traỷ lụứi Thoỷ ra sao? - Thoỷ ủaựp laùi Ruứa theỏ naứo? Tranh 3: Trong cuoọc thi Ruứa ủaừ chaùy theỏ naứo? - Coứn Thoỷ laứm gỡ? Tranh 4: - Ai ủaừ veà ủớch trửụực? - Vỡ sao Thoỷ nhanh nheùn maứ laùi bũ thua? -HS keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn * Vỡ sao Thoỷ thua Ruứa? - Caõu chuyeọn naứy khuyeõn caực em ủieồu gỡ? - GV choỏt laùi yự nghúa caõu chuyeọn Caõu chuyeọn khuyeõn caực em khoõng neõn hoùc theo baùn Thoỷ chuỷ quan, kieõu ngaùo. Neõn hoùc taọp baùn Ruứa duứ chaọm chaùp nhửng nhaón naùi vaứ kieõn trỡ aột thaứnh coõng * HS laộng nghe * HS laộng nghe coõ keồ chuyeọn naộm noọi dung tranh. * HS nhụự chi tieỏt caõu chuyeọn vaứ teõn nhaõn vaọt. - HS keồ chuyeọn theo tranh HS keồ theo nhoựm Tranh 1: Ruứa ủang taọp chaùy. - Thoỷ noựi ủoà chaọm nhử seõn maứ cuừng ủoứi taọp chaùy vụựi Ruứa Tranh 2: Ruứa traỷ lụứi Thoỷ xem ai nhanh hụn ai cuứng thi chaùy. - Thoỷ ủaựp laùi Ruứa :ẹửụùc ta seừ thi chaùy. Tranh 3: Trong cuoọc thi Ruứa ủaừ chaùy heỏt sửực. - Coứn Thoỷ nhụỷn nhụ haựi hoa ,baột bửụựm. Tranh 4:Ruứa veà ủớch tr

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 25.doc
Tài liệu liên quan