Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì I - Năm 2015 - 2016 - Tuần 8

Gọi HS lên bảng giải bài tập 3 T 35.

- Nhận xét

- Nêu mục tiêu của tiết học.

- Ghi bảng: 36 + 15.

- Gọi HS đọc phép tính.

- HD HS dùng que tính để thao tác tìm kết quả( Tư¬¬ơng tự bài 38+25).

- Gọi HS nêu cách tìm kết quả.

- HD HS cách đặt tính, cách tính.-

- GV vừa ghi, vừa nêu. 36

 +

 15

- Gọi HS nêu cách tính.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV ghi bảng các phép tính(dòng 1). YC làm lần l¬¬ượt ở bảng con.

- Huy động kq. Gọi HS nêu cách tính.

- Nhận xét chốt cách cộng.

- Gọi HS đọc yêu cầu .

- YC HS đặt tính cộng sau đó thực hiện.

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì I - Năm 2015 - 2016 - Tuần 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc, lớp theo dõi nhận xét. - HS quan sát và trả lời. - HS lắng nghe. - Mỗi HS đọc 1 câu. - 2-3 HS đọc. - 4 HS đọc nối tiếp đoạn. - 3- 5 HS đọc - Luyện đọc nhóm 4. - 2 nhóm tham gia. - Nhận xét - Cả lớp đọc thầm. - Cả lớp đọc Tiết 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài ( 10- 15’) Hoạt động 3: Luyện đọc lại truyện ( 15- 17’) 3. Củng cố ( 3’) - Gọi HS đọc lại toàn bài. - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo nhóm 6 - Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn và trả lời câu hỏi. +Giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi đâu? + Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào? + Khi Nam bị bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì? + Cô giáo làm gì khi Nam khóc? + Ngời mẹ hiền trong bài là ai? - GV nhận xét chốt nội dung: Cô giáo như người mẹ hiền , vừa yêu thương, vừ nghiêm khắc dạy bảo các em nên người. - Gọi HS nêu lại. - Gọi 1 HS đọc lại toàn bài. - HD học sinh đọc theo phân vai, đọc thể hiện đúng lời của nhân vật. Hỏi: bài này có những nhân vật nào. - Yêu cầu HS luyện đọc phân vai trong nhóm - Gọi 1 số nhóm đọc phân vai trước lớp. - Nhận xét và bình chọn nhóm đọc tốt. - Để tỏ lòng biết ơn và kính trọng thầy cô giáo các em cần làm gì? - Hãy đọc một số bài thơ nói về các thầy, các cô - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài : Bàn tay dịu dàng - 1 HS đọc, lớp theo dõi. - HS thực hiện yêu cầu - Rủ Nam ra phố xem xiếc. - Chui qua một lỗ tường thủng. - Cô xin bác bảo vệ nhẹ tay.. - Cô xoa đầu và an ủi Nam. - Là cô giáo. - HS ghi nhớ. - 2 HS nêu. - Cả lớp đọc thầm. - HS nêu. - HS tự phân vai và đọc. - 2 nhóm đọc. - Bình chọn nhóm đọc tốt. KỂ CHUYỆN: NGƯỜI MẸ HIỀN I. Mục tiêu: Giúp học sinh. - Dựa theo tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền. - HSNK biết phân vai dựng lại câu chuyện.(BT2) *Giáo dục HS phải luôn lễ phép, kính trọng thầy ,cô giáo. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ phóng to, III. Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 5’) 2. Bài mới. HĐ1: Kể từng đoạn câu chuyện. HĐ2: Kể lại toàn bộ câu chuyện. ( HS K+G) 3. Củng cố. - Gọi 4 HS nối tiếp nhau kể chuyện Ngời thầy cũ . NX - Nêu mục tiêu của tiết học. * Kể lại từng đoạn của câu chuyện. *HD kể trong nhóm - Yêu cầu HS quan sát tranh. GV gợi ý HS kể bằng câu hỏi Đoạn 1: + Minh đang thầm thì với Nam điều gì? + Nghe Minh rủ Nam cảm thấy thế nào? + Hai bạn quyết định ra ngoài bằng cách nào? Đoạn 2: Khi hai bạn đang chui qua lỗ tường thủng thì ai xuất hiện. +Bác bảo vệ bắt lại, Nam làm gì? + Bác đã làm gì, nói gì? Đoạn 3: Cô giáo làm gì khi bác bảo vệ bắt được? Đoạn4: Cô giáo nói gì với Minh , Nam - Gọi 3 HS kể lại đoạn 1. * Kể trước lớp. - Yêu cầu các nhóm cử đại diện kể trước lớp. - Gọi HS nhận xét sau mỗi lần kể. - GV nhận xét và cho điểm. - GV nêu yêu cầu kể theo phân vai Lần 1: GV là người dẫn chuyện, HS nhận các vai Lần 2: Thi kể giữa các nhóm. - Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. - Nhận xét ghi điểm - Nhận xét giờ học - Lớp theo dõi nhận xét. - Lắng nghe. - Minh rủ Nam ra phố xem xiếc. - Nam tò mò muốn đi xem - Chui qua lỗ tường thủng. - Bác bảo vệ xuất hiện. - Nam sợ khóc toáng lên. - Cô xin bác nhẹ tay kẻo nam đau... - Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không? 2 Nhóm tham gia. - Tham gia nhận xét - Lắng nghe 2 HS xung phong kể. Ô.L.Tiếng việt:: LV: bµi 15 I . Môc tiªu -Gióp HS cñng cèviÕt ®óng ,®Ñp,®Òu nÐt c¸c ch÷ i, I nÐt ®øng, cì nhá -BiÕt nèi nÐt viÕt ®óng c¸c tõ øng dông: gà ri, ghi nhớ, giá đỗ, Gan vàng dạ sắt, Ghi lòng tạc dạ, Gia đình hạnh phúc II.§å dïng d¹y häc: -GV: MÉu ch÷ i, I nÐt ®øng, bảng phụ III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung - thêi gian Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I/ Bài cũ 5p II/ Bài mới HĐ1.H­íng dÉn viÕt ch÷ i, I 10p) HĐ 2.HD viÕt tõ øng dông(8-10p) HĐ3.Thùc hµnh (14p) 4. Cc-dÆn dß (1p) G đọc cho H viết bảng con Cho H viết bảng con h, H, gọi H nhận xét GV thiệu bài mới -GV treo mÉu ch÷ i, I cho H quan s¸t và thảo luận theo nhóm 6 Ch÷ i, viÕt cao mÊy li,gåm mÊy nÐt? Ch÷ I viết hoa viÕt cao mÊy li,gåm mÊy nÐt? Gọi đại diện nhóm trình bày G viÕt mÉu -Gäi H ®äc: ít ỏi, in ấn, Ích lợi, Im hơi lặng tiếng, Ích nước lợi nhà -G gi¶i thÝch nghÜa c¸c tõ øng dông -Cho H quan sát vµ nhËn xÐt ®é cao, kho¶nh c¸ch, c¸ch ®¸nh dÊu thanh. Gọi đại diện nhóm trình bày G viết mẫu: ít ỏi, Ích lợi Cho H viết bảng con Cùng H chữa bài ở bảng con -G cho H viÕt bµi.G theo dâi, uèn n¾n. -G nhËn xÐt bai viết H. Bình chọn các nhóm học tốt Làm theo yêu cầu Viết và nhận xét bài Nhận xét -Quan s¸t, TLN 6 Đại diện nhóm trình bày Quan sát Cá nhân đọc Quan s¸t, nhËn xÐt theo N6 Đại diện nhóm trình bày H khác nhận xét H quan sát Viết bảng con: ít ỏi, Ích lợi ViÕt bµi c¸ nh©n Nghe Nêu ý kiến HDTH: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I. Mục tiêu -Giúp HS củng cố các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và câu kiểu Ai là gì? -Rèn kĩ năng xác định câu và tìm từ chỉ sự vật, từ hoạt động cho H. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, các bài tập III. Hoạt động dạy hoc: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định 1p 2. Bài mới 30-32p 3. Dặn dò 1p GV ra bài cho H làm theo nhóm Bài 1: Tìm các từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động trong các câu sau: -Con trâu đang ăn cỏ. -Cô giáo đang giảng bài. -Chị em là học sinh lớp 7. -Hoa hồng nở rất đẹp. -Cái bàn rất to -Bố em đang tập thể dục Bài2: Đặt 3 câu theo kiể Ai là gì? Bài 3: Đặt câu cho bộ phận in đậm: Em Nam là học sinh tiên tiến. Cái bút là đồ dùng học tập của em. Xã em là xã Hoa Thủy. Bố em là nông dân. Huy động kết quả các nhóm lên chữa bài Gọi h đọc lại bài Nhận xét tiết học Thảo luận theo nhóm 6 rồi làm bài Đại diện nhóm chữa bài Đọc lại bài Bình luận nhóm học tốt Thứ ba ngày 6/10/2015 CHÍNH TẢ: NGƯỜI MẸ HIỀN I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Chép lại chính xác bài chính tả - Trình bày đúng lời nhân vật trong bài. - Làm được bài tập 2, bài 3a. - HS có ý thức trong việc rèn chữ viết, giữ vở sạch. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, vở BT. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ ( 3- 5’) 2. Bài mới HĐ1: Hướng dẫn tập chép. ( 22- 25’) HĐ2: Luyện tập ( 5- 7’) Bài 3a: d/r/gi 3. Củng cố - GV đọc cho HS viết: tàu thuỷ, luỹ tre, trong trẻo. - Nhận xét sửa sai. - Nêu mục tiêu của tiết học * Ghi nhớ nội dung. - Treo bảng đoạn viết - GV đọc đoạn viết. Hỏi Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào? + Vì sao Nam khóc? * HD cách trình bày. + Trong bài có những dấu câu nào? + Dấu gạch ngang đặt ở đâu? + Dấu chấm hỏi đặt ở đâu? * HD viết từ khó - GV ghi bảng: xin lỗi, giảng bài. - Yêu cầu HS viết. * Viết bài - Yêu cầu HS nhìn bảng chép lại bài - GV đọc lại bài. - Nhận xét - HD học sinh làm bài tập. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Huy động kết quả: a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ b. Trèo cao, ngã đau. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài - Huy động kết quả chữa bài: con dao, tiếng rao hàng, giao BT về nhà, dè dặt, giặt giũ quần áo. - Nhận xét giờ học - Cả lớp viết bảng con. - Lắng nghe. - Cả lớp theo dõi. - Bài người mẹ. - Nam thấy đau và xấu hổ. - Dấu chấm, dấu phẩy - Đặt trước lời của Nam và Minh - Cả lớp viết bảng con. - Cả lớp chép bài vào vở - HS đổi vở soát lỗi. - 1 HS đọc. - HS làm VBT. - HS chữa bài. - 1 HS đọc. - HS thực hiện yêu cầu.1 HS lên bảng làm - HS chữa bài Toán: LUYỆN TẬP/tr37 I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Thuộc bảng 6,7, 8, 9 cộng với một số. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ. - Biết nhận dạng hình tam giác.HS tiếp thu chậm làm được bài 1,2,4, Bài 5a II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 3- 5’) 2. Bài mới Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm( 7- 10’) Bài 2: Viết số thích hợp.( 5’) Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt. ( 7- 10’) Bài 5: hình (3- 5’) 3. Củng cố( 2’) - Gọi HS lên bảng làm BT 3 T36. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - Hướng dẫn HS làm bài tập. - Gọi đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự nhẩm kết quả sau đó nối tiếp nêu. - Gọi HS đọc thuộc các phép tính Củng cố bảng cộng 6, 7, 8, 9 vói một số. - BT yêu cầu gì?( Treo bảng phụ) - Bài tập yêu cầu tính gì? - Gọi HS tính kết quả, GV ghi vào bảng. - Nhận xét chốt kết quả đúng. - Treo bảng phụ. - Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Giúp HS: Bài toán có dạng gì? + Muốn biết đội 2 trồng được bao nhiêu cây em làm tính gì? - Huy động kết quả chữa bài. Củng cố giải toán dạng nhiều hơn. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ ở SGK và trao đổi nhóm đôi tìm số hình tam giác, hình tứ giác. - Gọi HS trả lời. - Nhận xét chốt: a. Có 3 hình tam giác b. Có 3 hình tứ giác. - Nhận xét giờ học. - 1 HS giải ở bảng - Cả lớp theo dõi nhận xét - 1 HS đọc: Tính nhẩm. - HS thực hiện yêu cầu. - 2- 3 HS đọc. - 1 HS nêu yêu cầu. - Tính tổng biết số hạng. - HS nêu miệng kết quả. - 2 HS nêu bài toán. - 1 HS làm bảng phụ. - Có dạng nhiều hơn. - HS trình bày bài giải. - Quan sát hình vẽ, trao đỏi tìm số hình tam giác, hình tứ giác. - HS nêu. Ô.L.Toán: LUYỆN BẢNG 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ, 26+5, 36+15 1. Mục tiêu –Giúp H củng cố lập và học thuộc bảng 6 cộng một số. -Vận dụng làm tính và giải toán dang 26+5, 36+25 -Rèn kĩ năng làm tính và giải toán cho H 2. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT in 3. Hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ ( 3- 5’) 2. bài mới Bài 2/T36 5-6p Bài 1/T37 5-6p Bài 2/T38 5-7p Bài 3/T38 7-9p 3. Củng cố, d d Gọi H đọc bảng 6 cộng với một số Gọi H nhận xét Hướng dẫn làm bài tập Gọi H đọc yêu cầu Cho H làm VBt, 2H làm bảng lớp Huy động kết quả chữa bài Gọi H đọc yêu cầu Cho H làm vở Chữa bài Gọi H đọc yêu cầu Cho H làm bảng con Cho H nhìn vào hình vẽ thảo luận N6 đề toán và giải trong nhóm Huy động kết quả chữa Gọi H đọc lại bảng 6 cộng với 1 số, lớp đọc Cá nhân đọc Tính Làm vở, 2 H làm bảng lớp Tinh Làm vở Đặt tính rồi tính Làm bảng con TL đề toán và giải, 1H giải bảng lớp Chữa bài Thực hiện Thứ tư ngày 7/10/2015 Toán: BẢNG CỘNG/tr38 I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Thuộc bảng cộng đã học. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhièu hơn.H tiếp thu chậm làm 1,2( 3 phép tính đầu) bài 3 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học Nội dung -tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 3- 5’) 2. Bài mới HĐ1: Bảng cộng( 8- 10’) Bài 2: Tính 3 phép tính đầu ( 8- 10’) Bài 3:Giải toán ( 8- 10’) 3. Củng cố - Gọi HS lên bảng giải bài tập 4 trang 37. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học GV ghi bảng. 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5= ........ ...... ...... 9 + 9 = 8 + 9 = 7 + 7 = 5 + 6= - Gọi HS nối tiếp nêu kết quả, GV ghi bảng. - Gọi HS đọc * Tổ chức thi đọc thuộc bảng cộng - Nhận xét và bình chọn. - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS nêu cách tính. - Yêu cầu HS làm lần lượt từng phép tính . HS làm 2 cột đầu. - Huy động kết quả: HS nêu lại cách tính. Củng cố cách tính cộng có nhớ. - Gọi HS đọc bài toán + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? - Yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán rồi giải - Giúp HS: Muốn biết Mai cân nặng bao nhiêu kg em làm tính gì? - Huy động kết quả chữa bài. - Gọi HS trình bày bài giải. - Nhận xét, chốt bài giải đúng. - Gọi HS đọc lại bảng cộng - Nhận xét giờ học - 2 HS lên bảng làm - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi - HS nối tiếp nêu kết quả. - 4 HS đọc - HS xung phong. - 1 HS đọc: Tính - 1 HS nêu cách tính - HS làm bảng con - HS nêu cách tính - 1 HS đọc bài toán - HS trả lời. - Cả lớp giải vào vở.1 HS lên bảng làm. - HS đổi vở kiểm tra kết quả TẬP VIẾT: CHỮ HOA G I. Mục tiêu: Giúp học sinh. - Biết viết đúng chữ hoa G ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng: Góp( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Góp sức chung tay( 3 lần). - Giáo dục học sinh ý thức viết chữ đẹp, và tính cẩn thận khi trình bày. II. Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu G, từ ứng dụng viết trên giấy ô li. III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 3’) 2. Bài mới. HĐ1: Dạy viết chữ hoa( 5- 7’) HĐ2: HD viết cụm từ ứng dụng. ( 7- 8’) HĐ3: Viết vở. ( 15-17’) 3. Củng cố ( 2) - Gọi HS lên bảng viết : Em yêu trường em. - Nhận xét sửa sai. - Nêu mục tiêu của tiết học. * Giới thiệu mẫu chữ hoa G - Y/C học sinh quan sát và trả lời. + Chữ hoa G cao mấy li? + Chữ G hoa gồm mấy nét? - GV vừa nói vừa tô trong khung chữ: - Nét 1,2 viết giống chữ C đổi chiều bút hướng xuống rồi viết nét thứ hai... - Nêu nhận xét giữa chữ E và Ê - Yêu cầu HS viết trong không trung. - Cho HS viết chữ G hoa. - Nhận xét sửa sai. * HD viết cụm từ.- Gọi HS đọc: Góp sức chung tay. - Hỏi: Góp sức chung tay gồm mấy chữ? Là những chữ nào? Khi viết khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu. - Yêu cầu HS nêu độ cao các chữ. - Yêu cầu HS viết Góp. - Nhận xét sửa sai. * Viết vở: GV nêu yêu cầu viết. + Chữ hoa G : 1 dòng cỡ vừa 1 dòng chữ nhỏ. + Chữ Góp :1 dòng vừa, 1 dòng nhỏ. +Góp sức chung tay( 3lần). - Theo dõi HS viết vở.Giúp HS - Nhận xét giờ học. - Cả lớp viết bảng con. - Lắng nghe. - HS quan sát và trả lời. - Chữ G hoa cao 5 li. - Đợc viết bỡi 3 nét. - 3- 5 HS nhắc lại. - HS thực hiện viết. - 2 HS đọc. - Lắng nghe. - Nhận xét độ cao các chữ. - Lớp viết bảng con. - HS ghi nhớ. - Cả lớp viết bài vào vở. Thứ năm ngày 8/10/2015 TẬP ĐỌC: BÀN TAY DỊU DÀNG I Mục tiêu: Giúp học sinh - . Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung. - Hiểu nội dung: Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nỗi buồn mất bà và động viên bạn học tập tốt hơn, không phụ lòng tin yêu của mọi người.( Trả lời được các câu hỏi SGK) *Giáo dục HS phải luôn lễ phép, kính trọng thầy ,cô giáo. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài tập đọc, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ(5’) 2. Bài mới HĐ1: Luyện đọc ( 15’) HĐ2: Tìm hiểu bài. ( 10’) HĐ3: Đọc theo vai( 5’) 3. Củng cố - Gọi 3 HS lên bảng đọc Người mẹ hiền và TLCH 1,2,3. - Nhận xét - Yêu cầu HS quan sát tranh và TLCH. - GV giới thiệu bài * Đọc mẫu: GV đọc bài, nêu cách đọc. * Luyện đọc câu: Y/c HS đọc nối tiếp - HD đọc từ khó: nặng trĩu, mới mất, cổ tích. - HD đọc câu : Thế là chẳng bao giờ/ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích,/ chẳng bao giờ còn được bà âu yếm,/ vuốt ve..// * Luyện đọc đoạn:Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn cho hết bài. - Luyện đọc đoạn trong nhóm. * Tổ chức thi đọc theo nhóm. - Nhận xét và bình chọn. * Cả lớp đọc đồng thanh. - Yêu cầu HS đọc thầm và TLCH. - GV nêu câu hỏi ở SGK- HS trả lời - GV nhận xét chốt nội dung. - Nêu yêu cầu hoạt động sau đó chia nhóm đọc * Tổ chức thi đọc - Nhận xét - Em thích nhân vật nào nhất, vì sao? - Nhận xét giờ học - Cả lớp theo dõi và nhận xét. - HS quan sát và trả lời. - Cả lớp theo dõi. - HS đọc nối tiếp 1 em 1 câu.- HS đọc cá nhân. - 2-3 HS đọc - 3 HS đọc nối tiếp đoạn. - Luyện đọc nhóm 4. - 2 nhóm tham gia. - Cả lớp đọc ĐT. - HS thực hiện yêu cầu. - HS ghi nhớ - HS thực hiện yêu cầu. - HS phát biểu tự do. Toán: LUYỆN TẬP/tr39 I.Mục tiêu: Giúp học sinh. - Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm; cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán có một phép cộng.H tiếp thu chậm là được bài 1,3, bài 4; HSNK làm xong tất cả các bài tập II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III.Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 5’) 2. Bài mới Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm. Bài 3: Tính Bài 4:Giải toán 3. Củng cố( 2’) - Gọi 1 HS lên bảng làm BT 3 T 38. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. -Hướng dẫn HS làm bài tập - Yêu cầu bài tập là gì? - Yêu cầu HS tự nhẩm kết quả sau đó nối tiếp nêu. - Gọi HS nêu, GV ghi bảng. - Chốt bảng cộng các số trong phạm vi 20. - Gọi HS đọc. - Gọi HS nêu yêu cầu GV ghi bảng: 8 + 4 + 1 = 8 + 5 = - Gọi HS nêu cách tính và kết quả. Hỏi: Em có nhận xét gì về 2 phép tính trên. - Chốt: 8 + 4 + 1 cũng bằng 8 + 5 vì đều có tổng bàng 13. - Yêu cầu HS làm các bài còn lại vào bảng con - Huy động kết quả chữa bài. - Nhận xét chốt. - Gọi 1 HS đọc bài toán. - Yêu cầu HSNK tự tóm tắt và giải vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Giúp HSY: Muốn biết mẹ và chị hái đợc tất cả bao nhiêu quả bởi em thực hiện tính gì? - Huy động kết quả chữa bài. Yêu cầu HS trình bày bài giải. - Nhận xét chốt lời giải đúng. - Nhận xét giờ học - Cả lớp theo dõi. - Lắng nghe. - Theo dõi và ghi nhớ bài toán. - HS thực hiện yêu cầu. - HS nêu kết quả. - 3 HS đọc - HS nêu: Tính - 1 HS nêu - HS nêu nhận xét. - Tính - Cả lớp làm bảng con. - 1 HS đọc bài toán - Thực hiện yêu cầu. - HS đổi vở kiểm tra kq. CHÍNH TẢ: BÀN TAY DỊU DÀNG I.Mục tiêu: Giúp học sinh - Nghe viết chính xác bài chính tả (36 chữ/15’).Trình bày đúng đoạn văn xuôi; Biết ghi đúng các dấu câu trong bài. - Làm được bài tập 2 , Bài tập 3 a/b. - HS có ý thức trong việc rèn chữ viết, giữ vở sạch. II.Đồ dùng dạy học : Bảng phụ viết bài chính tả, viết BT. II. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ( 3’) 2.Bài mới HĐ1: HD nghe viết (8’) HĐ2:. HS viết bài ( 15’) HĐ3: Bài tâp. Bài 2:Tìm tiếng có vần au/ao.( 5’) Bài 3a: da/ gia. Rao/ dao( 5’) 3. Củng cố - Đọc HS viết: xấu hổ, con dao, muông thú. - Nhận xét sửa sai - Nêu mục tiêu của tiết học * HD HS ghi nhớ nội dung. - GV đọc đoạn viết. - Gọi HS đọc lại. + An nói gì khi thầy KT bài tập? + Thái độ của thầy lúc đó thế nào? * HD cách trình bày ? Tìm các chữ được viết hoa. ? An là gì trong câu. ? Khi xuống dòng, chữ đầu câu phải viết thế nào? * HD viết từ khó: Yêu cầu HS viết: xoa đầu, yêu thương, trìu mến. - Nhận xét sửa sai.. - Yêu cầu HS viết bài vào vở. - GV đọc, mỗi câu, cụm từ đọc 3 lần - Đọc lại toàn bài. - Nhận xét. - Gọi HS đọc yêu cầu * Tổ chức cho HS thi tìm từ nhanh - Yêu cầu HS nối tiếp nêu. - Nhận xét chốt. - BT yêu cầu gì? - Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi - * Tổ chức cho HS thi tìm từ nhanh nối tiếp( 2 nhóm tham gia). - Huy động kq, bình chọn - Nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà viết lại bài. HS viết bảng con. - Lắng nghe - 1 HS đọc - HS trả lời. - HS trả lời. Cả lớp viết bảng con. - Lắng nghe. - HS viết vở. - HS đổi vở soát lỗi. - 1 HS đọc. - HS nối tiếp nêu. - HS nêu yêu cầu. - Trao đổi nhóm đôi. - Cả lớp theo dõi và nhận xét. Ô.L.Toán: LUYỆN BẢNG 6, 7, 8, 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Thuộc bảng 6,7, 8, 9 cộng với một số. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ. - Biết nhận dạng hình tam giác. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT in T37 III. Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 3- 5’) 2. Bài mới Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm( 7- 10’) Bài 2: Viết số thích hợp.( 5’) Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt. ( 7- 10’) Bài 4: Số( 3- 5’) 3. Củng cố( 2’) - Gọi HS lên bảng làm BT 3 T36. - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - Hướng dẫn HS làm bài tập. - Gọi đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự nhẩm kết quả sau đó nối tiếp nêu. - Gọi HS đọc thuộc các phép tính Củng cố bảng cộng 6, 7, 8, 9 vói một số. - BT yêu cầu gì?( Treo bảng phụ) - Bài tập yêu cầu tính gì? - Gọi HS tính kết quả, GV ghi vào bảng. - Nhận xét chốt kết quả đúng. - Treo bảng phụ. - Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán. - Yêu cầu HSNK tự làm bài. - Giúp HS: Bài toán có dạng gì? + Muốn biết đội 2 trồng được bao nhiêu cây em làm tính gì? - Huy động kết quả chữa bài. Củng cố giải toán dạng nhiều hơn. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ ở SGK và trao đổi nhóm đôi tìm số hình tam giác, hình tứ giác. - Gọi HS trả lời. - Nhận xét chốt: a. Có 3 hình tam giác b. Có 3 hình tứ giác. - Nhận xét giờ học. - 1 HS giải ở bảng - Cả lớp theo dõi nhận xét - 1 HS đọc: Tính nhẩm. - HS thực hiện yêu cầu. - 2- 3 HS đọc. - 1 HS nêu yêu cầu. - Tính tổng biết số hạng. - HS nêu miệng kết quả. - 2 HS nêu bài toán. - 1 HS làm bảng phụ. - Có dạng nhiều hơn. - HS trình bày bài giải. - Quan sát hình vẽ, trao đỏi tìm số hình tam giác, hình tứ giác. - HS nêu. Ô.L.Tiếng việt(LĐ): NGƯỜI MẸ HIỀN, BÀN TAY DỊU DÀNG I.Môc tiªu: Gióp H cñng cè KN ®äc thµnh tiÕng bµi:Người mẹ hiền, bàn tay dịu dàng §äc ®óngc©u, ®o¹n vµ bµi.Chó ý ®äc ®óng những tõ sai do ph­¬ng ng÷. Cñng cè H n¾m ch¾c néi dung 2 bµi. tập đọc trên II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®äng cña G Ho¹t ®éng cña H 1. Người mẹ hiền 15-17p 2.Bàn tay dịu dàng 15-17p 3. DÆn dß 1-2p HD ®äc ®o¹n HD ®äc trong nhãm Huy ®éng kÕt qu¶ c¸c nhãm. G-H theo giái nhËn xÐt. Cho H thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi ở SGK Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu? Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào? Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì?... Huy động kết quả các nhóm Cùng H chữa bài HD ®äc ®o¹n HD ®äc trong nhãm Huy ®éng kÕt qu¶ c¸c nhãm. G-H theo giái nhËn xÐt. Cho H thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi ở SGK Tìm những từ ngữ cho biết An rất buồn khi bà mới mất?... Huy động kết quả các nhóm Cùng H chữa bài - HÖ thèng néi dung bµidặn chuẩn bị bài sau §äc nèi tiÕp do¹n §äc nhãm 2 C¸c nhãm ®äc Thảo luận nhóm 6 Đại diện nhóm trả lời Chữa bài §äc nèi tiÕp do¹n §äc nhãm lớn C¸c nhãm ®äc Thảo luận nhóm 6 Đại diện nhóm trả lời Chữa bài - Toµn líp l¾ng nghe. Thứ sáu ngày 9/10/2015 TẬP LÀM VĂN: MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Biết nói lời mời, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản.BT1 - Trả lời được câu hỏi về thầy giáo( cô giáo) lớp 1 của em. Bài tập 2 Viết được khoảng 4, 5 câu nói về cô giáo, thầy giáo lớp 1. Bài tập 3 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi BT 2, VBT III. Các hoạt động dạy học. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ( 3-5’) 2. Bài mới Bài 1: Tập nói.... ( 10’) Bài 2: đặt câu theo mẫu ( 10-12’) Bài 3. Viết đoạn văn ( 10’) 3. Củng cố.(2’) - GV gọi HS đọc thời khoá biểu hôm sau. Ngày mai có mấy tiết... - Nêu mục tiêu của tiết học. - Treo bảng phụ. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu 1 HS tình huống a - Y/c học sinh suy nghĩ và nói lời mời. - Y/c HS nhớ lại cách nói lời chào khi gặp bạn bè. Cùng bạn đóng vai, 1 bạn đến chơi, 1 bạn là chủ nhà. - Gọi 1 số cặp lên đóng vai trước lớp - Nhận xét bổ sung. - Yêu cầu HS làm tương tự với các bài còn lại. - Huy động kết quả chữa bài. - Treo bảng phụ. - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV nêu từng câu hỏi - Yêu cầu HS trả lời liền mạch 4 câu hỏi. Y/c nói phải chân thật. - Yêu cầu HS tập nói trong nhóm. - GV theo dõi giúp HS - Gọi 2-3 HS nói trước lớp .- Gọi HS đọc yêu cầu. GV nêu: Yêu cầu các em viết các câu trả lời bài 2 vào vở, chú ý viết liền mạch. - Gọi 3-5 HS đọc bài viết. - Nhận xét - Cả lớp theo dõi. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa mời bạn vào nhà chơi. - HS thực hành theo nhóm 2 - Lớp theo dõi nhận xét. - HS làm vào vở BT. - 2 HS đọc lại bài làm. - 1 HS đọc yêu cầu. - HS trả lời. - 3 HS nói , lớp nhận xét. - Thực hiện theo yêu cầu. - Theo dõi, nhận xét. - 1 HS đọc - Cả lớp viết bài vào vở. - Nhận xét. Toán: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 I. Mục tiêu: Giúp học sinh. - Biết thtực hiện phép cộng có tổng bằng 100. - Biết cộng nhẩm các số tròn chục - Biết giải bài toán với một phép tính cộng có tổng bằng 100. - HS tự chiếm lĩnh kiến thức, say mê học toán. H tiếp thu chậm làm được bài 1,2,4; HSNK làm được tất cả các bài II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ, que tính, bảng cài III. Các hoạt động dạy học. Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt đông của HS 1. Bài cũ.( 3- 5’) 2. Bài mới. HĐ1: HD thực hiện phép cộng có tổng bằng 100 26 + 5( 12- 15’) HĐ2: Luyện tập. Bài 1: Tính ( Dòng 1) 5- 7’) Bài 2: Tính nhẩm Bài4 :Giải toán ( 5- 7’) 3. Củng cố - Gọi HS lên bảng làm bài tập 3/T39 - Nhận xét - Nêu mục tiêu của tiết học. - Ghi bảng 83 + 17 - Gọi HS đọc phép tính. - HD HS cách đặt tính, cách tính.- - GV vừa ghi, vừa nêu. 83 + 17 - Gọi HS nêu cách tính. GV ghi bảng kq. - HD HS làm bài tập. - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV ghi bảng các phép tính.YC làm lần l ở bảng con. - Huy động kq. Gọi HS nêu cách tính. - Nhận xét chốt cách thực hiện phép cộng có nhớ có tổng bằng 100. - Yêu cầu của BT là gì? - GV viết bảng mẫu: 60 + 40 và HD HS cách nhẩm. - Yêu cầu HS tự nhẩm KQ sau đó nêu. - Nhận xét chốt: Củng cố cộng nhẩm các số tròn chục. - Gọi HS đọc bài toán. - GV ghi tóm tắt lên bảng. Hỏi: Bài toán có dạng gì? - Yêu cầu HSNK tự làm bài. HD HS Y cách giải. - Theo dõi giúp HS làm bài. - Huy động kết quả chữa bài. - Nhận xét giờ học. - 2 HS đọc - Lắng nghe. - 1 HS đọc, Lớp ĐT. - HS thực hiện theo YC. - 2 HS nêu. - 1 HS đọc - Cả lớp làm bảng con. - 3 HS nêu. - Tính nhẩm. - HS thực hiện yêu cầu - 1 HS đọc bài toán. - Dạng nhiều hơn. - HS làm bài. - 1 HS lên bảng làm. - Đổi vở KT k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 8 MT.doc
Tài liệu liên quan