Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 16

Đặt tính rồi tính:134 x 5 ;564 : 8

- Nhận xét

Giới thiệu bài ghi bảng đề

Bài 1: -Gọi HS nêu yêu cầu bài

-Tổ chức cho HS chơi tiếp sức,sửa sai, tổng kết trò chơi.

GV chốt : Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Bài 2:-Gọi HS nêu yêu cầu bài -Yêu cầu HS tự làm vào bảng con, 4 em còn hạn chế lần lượt lên bảng làm.GV nhận xét, sửa bài.

 

doc22 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 16, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoặc cảnh mua bán, một số đồ chơi hàng hoá. - HS: SGK, vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động công nghiệp. (5 phút) Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động công nghiệp quanh em. (7 phút) Hoạt động 3: Các sản phẩm trong hoạt động thương mại. (5 phút) Hoạt động 4: Chơi trò:"Đi mua sắm".(8p) Y/c H TLCH -Kể tên các sản phẩm nông nghiệp mà em biết? - Kể tên một số hoạt động nông nghiệp * GV nhận xét - Giới thiệu bài * Bước 1: HD làm việc theo nhóm. - Yêu cầu các nhóm quan sát 3 bức ảnh trong SGK và trả lời: ? Giới thiệu hoạt động trong tranh ảnh là gì ? ...... * Bước 2: HD làm việc cả lớp. - Yêu cầu các nhóm trình bày. - Nhận xét va øhỏi thêm: ? Hoạt động công nghiệp bao gồm những hoạt động gì? Sản phẩâm những hoạt động công nghiệp có ích lợi chung là gì? *GV kết luận * Bước 1: HD thảo luận nhóm. Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy khổ to kẻ bảng sẵn. Yêu cầu HS thảo luận hoàn thành nội dung đó. Hoạt động công nghiệp Sản phẩm Ích lợi * Bước 2: - Yêu cầu các nhóm trình bày. - Nhận xét và giới thiệu thêm một số hoạt động như: Khai thác quặng kim loại; luyện thép; sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, đều gọi là hoạt động công nghiệp. - HD làm việc với cả lớp. - Nêu câu hỏi: ? Những hoạt động mua bán như trong hình 4; 5 trang 61 SGK thường gọi là hoạt động gì? ? Hoạt động đó em thấy ở đâu? ? Hãy kể tên một số chợ, cửa hàng nơi em ở? * Kết luận:Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động thương mại - Chia HS thành các đội chơi. Các đội sẽ cử 1 người lần lượt đổi vai là người bán hàng và người mua hàng để chơi. - Cung cấp cho những người bán hàng các hàng hoá cần bán (cả tiêu dùng và sản phẩm nông nghiệp). Có thể thay thế bằng tranh ảnh nếu thiếu đồ vật. - Yêu cầu các nhóm đóng vai mua sản phẩm do GV yêu cầu. - Nhận xét, tuyên dương và tổng kết trò chơi. - 2H TLCH - Theo dõi, bổ sung - Theo dõi - Thảo luận theo cặp, một bạn hỏi và một bạn trả lời. - H xem tranh - Đại diện các nhóm trình bày - Nhóm khác bổ sung, nhận xét. - Trả lời. - Hoạt động công nghiệp bao gồm những hoạt động: khai thác khoáng sản, luyện thép, dệt may... - Để phục vụ đời sống con người, để sản xuất. - các nhóm nhận phiếu, thảo luận hoàn thành phiếu. Hoạt động công nghiệp Sản phẩm Ích lợi - Đại diện một số nhóm lên thuyết trình - Các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Lần lượt trả lời. - Theo dõi, chia thành các đội chơi. Các đội cử người tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV - Tiến hành làm, chẳng hạn như: + Hai sản phẩm nông nghiệp và 1 sản phẩm công nghiệp: giầy dép, quần áo, sách vở, rau muống, - Thực hiện theo yêu cầu. - Cùng nhận xét, đánh giá. ?&@ TËp viÕt: «n ch÷ hoa m I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -ViÕt ®ĩng ch÷ hoa M(1 dßng),T,B (1dßng);viÕt ®ĩng tªn riªng M¹c ThÞ B­ëi (1dßng) vµ c©u øng dơng:Mét c©y ....hßn nĩi cao (1lÇn) b»ng ch÷ cì nhá. - GD HS tính cẩn thận , nắn nót khi viết chữ viết . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Mẫu chữ viết hoa M , tên riêng và câu tục ngữ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bài cũ : (5’) 2.Bài mới : *HD viết trên bảng con.(10’) a/ Luyện viết chữ hoa. b/ HS viết từ ứng dụng (tên riêng) c/ Luyện viết câu ứng dụng. *HD viết vµo vë (20’) Chấm , chữa bài. ( 2’) 3. Củng cố – Dặn dò: (3’) -Gọi 2 học sinh lên bảng viết chữ L tư: Lª Lỵi Cả lớp viết bảng con . - Nhận xét, đánh giá Giới thiệu bài . Ghi đề . ?Tìm các chữ hoa có trong bài . - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ. - Yêu cầu HS viết bảng. -GV nhận xét . GV dán từ ứng dụng . Giảng từ :M¹c ThÞ b­ëi: Nêu độ cao các con chữ ?Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào ? -Yêu cầu học sinh viết bảng. -GV theo dõi . ?Trong câu ứng dụng, chữ nào được viết hoa? - Yêu cầu HS viết bảng.GV nhận xét. - Nhắc nhở cách viết – trình bày bài. - Yêu cầu HS viết bài vào vở. GV theo dõi giĩp ®ì HSY. - GV chấm 5 bài - nhận xét chung . Cho HS xem một số bài viết đẹp. Nhận xét tiết học –Tuyên dương HS viết đẹp .Về viết bài ở nhà. - 2 HSY lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa vµ tªn riªng , c¶ líp viÕt b¶ng con. - HS lắng nghe M, T, B . -HS quan sát. HS tập viết từng chữ trên bảng con : M ,T, B . 1 HSYlên bảng viết . - 2 HSYđọc . -Chữ M, T, B cao 2 li rưỡi các chữ còn lại cao một li -Bằng một con chữ o. -HS tập viết tên riêng trên bảng con - 3 HSY: bảng lớp. - Một HSKđọc câu ứng dụng - 2 HSYlên bảng viết .Cả lớp viết vào bảng con .HS theo dõi - HS viết bài vào vở theo yªu cÇu cđa GV. - HS theo dõi ?&@ H§NGLL: trß ch¬i d©n gian I.Mơc tiªu - Tỉ chøc cho HS tham gia c¸c trß ch¬i d©n gian : Nh¶y d©y,bÞt m¾t b¾t dª. - HS tham gia ch¬i s«i nỉi - Gi¸o dơc HS tÝnh ®oµn kÕt, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. II.ChuÈn bÞ d©y, kh¨n. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc (1-3’) 2.Tham gia trß ch¬i( 30’) 3. Cđng cè - DỈn dß: 3’ - Cho líp h¸t bµi h¸t . - Nªu yªu cÇu tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê. *Cho líp tËp häp 4 hµng däc ch¬i tß ch¬i: Nh¶y d©y Nªu luËt ch¬i,phỉ biÕn c¸ch ch¬i. Tỉ chøc cho HS tham gia ch¬i :nh¶y d©y. GV lµm träng tµi.HS nhËn xÐt, ph©n biƯt ®éi th¾ng ,®éng viªn ®éi thua lÇn sau cè g¾ng. GV: §Ĩ ch¬i nh¶y d©y ®­ỵc tèt c¸c em cÇn cã søc bỊn. *Cho líp tËp häp thµnh vßng trßn ngoµi s©n- ch¬i tc: BÞt m¾t b¾t dª Nªu luËt ch¬i,phỉ biÕn c¸ch ch¬i. Tỉ chøc cho HS tham gia ch¬i :BÞt m¾t b¾t dª GV lµm träng tµi.NhËn xÐt ,ph©n biƯt ®éi th¾ng ,®éng viªn ®éi thua lÇn sau cè g¾ng. GV: §Ĩ ch¬i trß ch¬i nµy em cÇn rÌn luyƯn tÝnh ph¶n x¹. - GV nhËn xÐt buỉi sinh ho¹t, dỈn dß. - HS h¸t -HS n¾m yªu cÇu tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê. Líp tËp häp 4 hµng däc HS n¾m luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. HS thamgia ch¬i :nh¶y d©y. HS l¾ng nghe. Líp tËp häp thµnh vßng trßn ngoµi s©n. HS n¾m luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. HS thamgia ch¬i :BÞt m¾t b¾t dª HS l¾ng nghe. ?&@ Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2015 Buỉi s¸ng TËp ®äc: vỊ quª ngo¹i I. MỤC ĐÍCH YÊUCẦU: -BiÕt ng¾t, nghØ hỵp lÝ khi ®äc th¬ lơc b¸t. -HiĨu ND: B¹n nhá vỊ th¨m quª ngo¹i, thÊy yªu thªm c¶nh ®Đp ë quª,yªu nh÷ng ng­êi n«ng d©n lµm ra lĩa g¹o.(tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK ;thuéc 10 dßng th¬ ®Çu) -GDHS yªu c¶nh ®Đp quª h­ong vµ yªu quý ng­¬i lao ®éng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.KT bài cũ ( 3’) 2. Bài mới. Giới thiệu bài * Luyện đọc. (15’) * Tìm hiểu bài. (10’) * LuyƯn ®äc HTL (8’) 3. Củng cố- dặn dò. (2’) - Gọi HS đọc bài “ đôi bạn” và trả lời câu hỏi - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu – Ghi đề bài. - Đọc mẫu toàn bài . - HD đọc từng câu và luyện phát âm từ khó. - HD đọc từng khổ thơ và giải nghĩa từ khó - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm. - Tổ chức thi đọc - Lớp đọc đồng thanh - Y/C®äc thÇm vµ tr¶ lêi CH. - Gọi 1 HS đọc - Bạn nhỏ ở đâu về thêm quê? - Nhờ đâu em biết điều đó? - Quê ngoại bạn nhỏ ở đâu? - Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ? -Bạn nhỏ nghĩ g× về họ? - Treo bảng phụ chép sẵn bài thơ. Xóa dần nội dung bài trên bảng y/c HS đọc. - Y/C HS tự nhẩm bài thơ. - Bạn nhỏ cảm thấy điều gì sau lần về quê chơi ? -Nhận xét tiết học va ødặn dò 3 HS đọc và trả lời câu hỏi. - Nhắc lại đề bài. - Theo dõi HS đọc mẫu. - Mỗi HS đọc 2 dòng thơ tiếp nối nhau cho đến hết bài. - Đọc từng khổ thơ trong bài theo HD của GV. - 2 HS nối tiếp đọc từng khổ thơ trong bài . - HS đọc đoạn trong nhóm. - 2 Nhóm thi đọc tiếpnối. - Lớp đọc đồng thanh. -1 HS đọc cả lớp theo dõi SGK. - Bạn nhỏ ở TP về thăm quê. - HS tr¶ lêi - Quê bạn ở nông thôn. - nối tiếp nhau trả lời - Bạn nhỏ ăn hạt gạo đã lâu - Cả lớp nhìn bảng đọc bài. - Đọc bài theo nhóm, tổ. - Tự nhẩm đọc thuộc lòng một đoạn hoặc cả bài trước lớp. - Bạn nhỏ thấy thêm yêu cuộc sống , yêu con người. - HS nghe ?&@ To¸n: lµm quen víi biĨu thøc I. MỤC TIÊU - Làm quen với biểu thứcvµ giá trị của biểu thức - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ®¬n gi¶n - GD HS tính toán cẩn thận , chính xác. II. CHUẨN BỊ: - GV : Bảng phụ . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Bài cũ: (5’) 2.Bài mới: *Hoạt động 1: Giới thiệu về biểu thức và giá trị của biểu thức . ( 10’) *Hoạt động 2: Luyện tập –thực hành(15’) 3.Củng cố - Dặn dò: ( 3’). Gọi 3HS lên bảng làm Tính:a) 89 x 7 b) 639 : 9 + 20 - Nhận xét, đánh giá Giới thiệu bài.(Ghi đề ) -GV viết bảng 126 + 51 và yêu cầu HS đọc . -Giới thiệu : 126 cộng 51 được gọi là một biểu thức Kết luận : Biểu thức là một dãy các số, dấu phép tính viết xen kẽ với nhau . -Y/C HS tính 126 +51, nêu kết quả ?Giá trị của biểu thức126 cộng 51? KL:177 được gọi là giá trị của biểu thức 126 + 51. -Yêu cầu HS ø tính 125 + 10 – 4. GV cho HS tìm giá trị của 1 số biểu thức: 56 : 8 ; 30 + 60 ; 20 x 4 Bài 1 : -Gọi HS nêu yêu cầu của bài 1 -Yêu cầu HS làm bài vào nháp Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng. GV nhận xét – sửa bài . Bài 2: GV tổ chức cho HS chơi tiếp sức. ( GV nêu luật chơi, cách chơi, cách đánh giá).Gọi HS nhận xét , đánh giá. Nhận xét tiết học. - 2 HSY lªn lµm BT , - NhËn xÐt , bỉ sung. - HS lắng nghe -HSY đọc : 126 cộng 51. -HS khá nhắc lại : Biểu thức 126 cộng 51. -HS tính kết quả ra nháp và trả lời 126 + 51 = 177 -Giá trị của biểu thức 126 cộng 51 là 177. -HS tính va øtrả lời 125 + 10 – 4 = 131 -1 HS khá nêu yêu cầu. - Cả lớp làm bài vào vë. - HS tiến hành chơi. HS nhận xét, đánh giá. - HS nghe ?&@ Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶ (NV) ®«i b¹n I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -HS chÐp vµ tr×nh bµy ®ĩng bµi chÝnh t¶ §«i b¹n. Lµm ®ĩng BT(2) a/b -Học sinh viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV : Bảng phụ ghi sẵn đoạn viết. 3 tờ phiếu khổ to II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ : (5’) 2.Bài mới : *Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe –viết . ( 15 phút) Hoạt động 2 Hướng dẫn làm bài tập 2 ( 10’) 3 . Củng cố – Dặn dò :( 3’) Gäi 2HS lªn viÕt: cưỡi ngựa, khung cửi, mát rượi, c¶ líp viÕt b¶ng con. - Nhận xét Giới thiệu bài – Ghi đề. -GV đọc mẫu đoạn 3 .Gọi1 HS đọc ? Đoạn viết có mấy câu? ?Những từ nào trong đoạn được viết hoa? - Yêu cầu đọc thầm và tự viết ra những lỗi dễ sai Nhận xét – sửa sai . - Yêu cầu HS đọc lại. - Hướng dẫn viết bài – nhắc nhở cách trình bày bài, tư thế ngồi.- GV theo dõi,tiếp sức cho HSY -Thu bài chấm . Nhận xét chung. -Yêu cầu đọc đề. -Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng : mời 3 học sinh lên thi làm bài nhanh.Yêu cầu lớp theo dõi, nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng và nhanh.Chốt lời giải đúng. -Nhận xét tiết học . -DỈn dß vỊ nhµ. - 3 HSY lªn b¶ng viÕt tõ , c¶ líp viÕt b¶ng con. - HS theo dõi . - 1 HS khá đọc đoạn 3– Lớp theo dõi. -HS: 6 câu . -HS: Chữ đầu đoạn, đầu câu, tên riêng chỉ người. - HS đọc thầm, tìm từ khó ViÕt vµo b¶ng con. - HSY: đọc những từ khó. -Học sinh lắng nghe. -HS viết bài vào vở. - Học sinh tự soát bài - đổi chéo bài, sửa sai. - Theo dõi, sửa bài. -1 HS khá đọc yêu cầu bài tập. -Cả lớp làm bài theo yêu cầu. - Lớp cử 3 bạn lên thi làm bài nhanh. - Cả lớp theo dõi, đối chiếu với bài làm của mình - Nhận xét, sửa bài. - HSY đọc lại đáp án đúng - HS sửa vào vở. - Hs nghe và thực hiện tại nhà ?&@ To¸n: tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc I. MỤC TIÊU -BiÕt tính giá trị của biểu thức d¹ng chỉ có các phép tính cộng ,phÐp trừ hoặc chỉ có phép nhân,phÐp chia. -Áp dụng ®­ỵc viƯc tính giá trị của biểu thức vµo d¹ng bµi tËp ®iỊn dÊu “=”,”“ - Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm toán, trình bày bài khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng nhân như SGK – Bảng phụ chép sẵn bài tập 1. III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1. Bài cũ : (5’) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bài. (10’) Hoạt động 2 Luyện tập. (22’) 3.Củng cố, dặn dò: ( 2’). 3 HS lên sửa bài H1: 456 : 4 H2: 123 x4 -Nhận xét, đánh giá Giới thiệu bài: viÕt ®Ị. a. Hướng dẫn tính giá trị của các biểu thức chỉ có phép tính cộng , trừ .GV viết bảng : 60 + 20 - 5 - Yêu cầu HS tính nháp .Y/C n/ xét * GV chốt : Trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng , trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải . b) Hướng dẫn tính giá trị của các biểu thức chỉ có phép tính nhân , chia :GV viết bảng : 49 : 7 x 5 -Yêu cầu HS làm vào nháp . - Cho nêu cách làm . - Yêu cầu học thảo luận và làm các bài tập ở SGK - Trình bày kết quả Bài 1 : -4 HS lên bảng. Lớp làm vở nháp GV nhận xét, sửa bài. Chốt cách thực hiện Bài 2 : 4 HS lên bảng. Lớp làm vở GV nhận xét, sửa bài. Chốt cách thực hiện Bài 3: GV chia lớp làm 2 nhóm thi làm bài tiếp sức. -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về ôn các bảng nhân chia -2 HSY lªn b¶ng lµm BT, líp lµm vµo nh¸p -Hs nhắc lại đề HS quan sát – đọc biểu thức . -HSK lên bảng tính – lớp làm nháp . - HSY nhắc lại cách tính . -1 HS đọc . -HS làm vào nháp ,1 HSK lên bảng - Nhận xét cách thực hiện HS làm việc theo nhóm - Các nhóm trình bày kết quả -4 HS lên bảng làm - Lớp làm vở nháp - Nhận xét -4 HS lên bảng làm-Lớp làm vở - Nhận xét - Điền dấu vào chỗ chấm . HS nªu c¸ch lµm. - HS th¶o luËn nhãm bµn. C¸c nhãm thi ®ua ®iỊn dÊu ®ĩng vµ nhanh. NhËn xÐt . - HS nghe và thực hiện ?&@ LuyƯn tõ & C©u: tõ ng÷ vỊ thµnh thÞ, n«ng th«n I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Nªu ®­ỵc mét sè từ ng÷ nãi về chđ ®iĨm Thµnh thị - nông thôn ( BT1,BT2) -§Ỉt ®­ỵc dÊu phÈy vµo chç thÝch hỵp trong ®o¹n v¨n (BT3). -Học sinh vận dụng các dấu câu để làm bài tập làm văn. II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ viết BT 3.Bản đồ Việt Nam có tên các tỉnh, huyện, thị. III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 . Bài cũ : (5’) 2.Bài mới : Hoạt động 1 : Hướng dẫn làm bài 1 . ( 5’) Hoạt động 2 : HD làm bài tập 2. ( 10’) *Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập 3. ( 10’) 3.Củng cố – Dặn dò: ( 3’) Gọi học sinh lên bảng làm bài. ? Kể tên các dân tộc ít người ở miền núi phía bắc? -Nhận xét Giới thiệu bài . -Yêu cầu đọc đề – tìm hiểu đề. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm ghi tên các vùng quê và các thành phố vào giấy. Yêu cầu các nhóm dán giấy lên bảng sau thời gian (5’) -Yêu cầu các nhóm đọc bài làm của nhóm mình. * GV chốt ý và giới thiệu tên các thành phố trên bản đồ: - Yêu cầu HS đọc đề bài. Yêu cầu HS làm bài vào vở. -Gọi HS khá, chậm đọc bài làm của mình. - GV nhận xét – sửa bài của HS. Gọi HS đọc bài 3.Yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập . - GV chấm bài, nhận xét, sửa sai cho HS. -Nhận xét tiết học . -DỈn dß vỊ nhµ. -2 HSY lªn lµm bµi tËp , -NhËn xÐt , bỉ sung. HS lắng nghe- HS nhắc lại đề - 2 HS khá nêu yêu cầu . - HS chia nhóm, nhận đồ dùng học tập. HS làm việc theo nhóm. Các nhóm dán và trình bày . -Các TP ở miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, -CácTP ở miền Trung: Thanh Hoá, Vinh, Huế Miền Nam : Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng quê: Các thôn, xã ,tỉnh, huyện. -1 HS đọc đề bài. -HS làm vào vở bài tập. -HS thực hiện theoY/C. - HS theo dõi. - HS đọc bài tập – nêu cách làm - HS làm bài tập- sửa bài -1 HS đọc bài. - HS nghe và thực hiện ở nhà ?&@ Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: (Nhí viÕt) vỊ quª ngo¹i I. MơC tiªu: -Nhí – viết đúng bµi chính tả;tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc thĨ th¬ lơc b¸t. -Lµm ®ĩng BT(2) a/b. -HS có ý thức rèn chữ, giữ vở. II. CHUÈN BÞ : - 2 tờ giấy khổ to chép bài tập 2 bảng phụ chép sẵn đoạn thơ. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : nd gi¸o viªn häc sinh 1.Bài cũ : (5’) 2 .Bài mới : *Hoạt động 1 : Hướng dẫn nhớ –viết . ( 15’) Hoạt động 2 Hướng dẫn làm bài tập 2 : (8’) 3. Củng cố – Dặn dò: ( 3’) Gọi HS lên viết bảng viết các từ : chật chội, sửa soạn, giọt s÷a. - Nhận xét, đánh giá Giới thiệu bài . - GV đọc đoạn thơ. Gọi 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ. -Bạn nhỏ thấy ở quê ngoại có những gì lạ? ?Nêu cách trình bày đoạn thơ viết theo thể thơ lục bát?. Yêu cầu HS đọc thầm, tự viết b¶ng con những chữ các em dễ mắc lỗi. -Treo bảng phu-ï HD cách trình bày - Hướng dẫn viết vở - GoÏi HS đọc lại đoạn thơ. -Yêu cầu HS tự nhớ lại bài và viết bài vào vở. - Theo dõi .Tiếp sức HSY . - Thu bài chấm – sửa bài .Nhận xét chung. -Gọi học sinh nêu yêu cầu đề . - Dán 2 băng giấy lên bảng. Chia lớp làm 2 đội, mỗi đội cử 8 em nối tiếp nhau điền vào 8 chỗ trống làm BTb, -Nhận xét -tuyên dương đội thắng. Nhận xét tiết học - Dặn HS về xem lại bài - 2 hSY lªn b¶ng viÕt tõ , c¶ líp viÕt b¶ng con . - HS lắng nghe . - 2 HS khá đọc - Lớp đọc thầm theo. - Đầm sen nở ngát hương/ gặp trăng gặp gió bất ngờ/ -Câu 6 lùi vào 2 ô so với lề vở, câu 8 lùi vào 2 ô. - HS đọc thầm, viết từ khó vµo b¶ng con. - HS lắng nghe . - 3 HS khá đọc, lớp nhẩm để ghi nhớ. - HS tự viết bài vào vở . - HS tự soát bài . Đổi chéo bài – sửa sai . - Theo dõi – sửa bài . - 1 HS khá nêu yêu cầu bài tập . - HS lần lượt làm nêu đáp án . - HS cử đại diện tham gia. - HS cùng với giáo viên nhận xét, đánh giá. - HS nghe và thực hiện ?&@ To¸n: tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc (TT) I. MỤC TIÊU -BiÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc cã c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia. -¸p dơng c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ®Ĩ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®ĩng, sai cđa biĨu thøc. -HS có ý thức cẩn thận , chính xác khi làm toán. II. CHUẨN BỊ: - GV :B¶ng phơ. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Kiểm tra bài cũ. (4’) 2. Bài mới. a.Giới thiệu bài. b.HD thực hiện tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. (12’) c. Luyện tập . ( 185’) 3. Củng cố – Dặn dò. (2’) - Kiểm tra lại các bảng nhân chia. - Giới thiệu và ghi tên bài. Viết bảng: 60 + 35 : 5 và yêu cầu HS đọc. Nêu quy tắc tính. - Yêu cầu làm: 86 – 10 ´ 4 - Nhận xét chữa bài. - Yêu cầu: - Nêu yêu cầu của bài toán. Chữa bài và nhận xét. - HD thực hiện giá trị của biểu thức.Bài 1, Bài 2 - Theo dõi giúp đỡ. -Huy ®éng kÕt qu¶ - Nhận xét Bài 3:- Gọi HS đọc bài toán - Phân tích, tìm hiểu đề - Y/ c HS giải -Huy ®éng kÕt qu¶ -Chữa bài - Nhận xét tiết học. -DỈn dß vỊ nhµ. - HS thực hiện - Nhắc lại đề bài. - HS tÝnh 60 + 35 : 5= 60 + 7 = 67 - 2 HS nêu lại cách tính. -1 HS lên bảng. Lớp làm bảng con. - 2 HS nhắc lại cách tính. - 6 HS nối tiếp lên bảng. Lớp làm bảng con. -NhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng -Thực hiện tính giá trị biểu thức. -Thảo luận cặp đôi - Nối tiếp các cặp tr×nh bµy và giải thích. Học sinh đọc bài toán - Tìm hiểu bài toán -Trình bày kết quả Bài giải Cả mẹ và chị hái được số táo là 60 + 35 = 95 ( quả) Mỗi hộp có số táo là: 95 : 5 = 19 (quả) Đáp số: 19 quả. - HS nghe và thực hiện ?&@ Thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2015 TËp lµm v¨n: nghe kĨ: kÐo c©y lĩa lªn nãi vỊ thµnh thÞ, n«ng th«n I. Mơc tiªu: -Néi dung ®iỊu chØnh: kh«ng yªu cÇu lµm bµi tËp 1 -B­íc ®Çu biÕt kĨ vỊ thµnh thÞ ,n«ng th«n dùa theo gỵi ý (BT2). - GD HS yêu quê hương đất nước . HS yêu quý, gắn bó với nơi mình đang sống. -Thùc hµnh nãi nh÷ng ®iỊu em biÕt vỊ thµh thÞ - n«ng th«n biết dùng từ, đặt câu đúng. II.Đồ dùng dạy – học. Bảng lớp chép các câu hỏi gợi ý .Tranh minh họa truyện. Một số tranh ảnh về nông thôn ( hoặc thành thị). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Bài cũ : (5’) 2.Bài mới : Hoạt động 1 HDlàm bài tập 2 (15’) Hoạt động 2 HD viÕt vỊ thµnh thÞ hay n«ng th«n (17’) 3. Củng cố – Dặn dò:( 3’). 2 HS kể chuyện “Giấu cày”. Giới thiệu bài .(ghi đề) -Gọi HS đọc đề vàgợi ý trongSGK -Yêu cầu HS suy nghĩ và lựa chọn đề tài về nông thôn hay thành thị. Gọi1 HS khá dựa theo gợi ý kể mẫu trước lớp. - GV yêu cầu HS kể theo cặp. -Cho HS kể trước lớp. - Yªu cÇu häc sinh viÕt nh÷ng g× mµ m×nh võa kĨ xong thµnh ®o¹n v¨n - Cho häc sinh thùc hµnh viÕt vµo vë. -Theo dâi vµ giĩp ®ì häc sinh - Cho häc sinh ®äc bµi viÕt cđa m×nh tr­íc líp - Nhận xét tiết học . -DỈn dß vỊ nhµ. - 2HSY kĨ l¹i c©u chuyƯn : GiÊu cµy. -Häc sinh l¾ng nghe -1HS đọc đề và đọc gợi ý. - HS tự chọn đề tài, 1 số¸ HS nêu đề tài mình chọn. -1 HS khá kể, cả lớp theo dõi và nhận xét. - Từng cặp kể cho nhau . - HS xung phong trình bày.Líp n/xÐt. - HS nghe vµ n¾m yªu cÇu - Häc sinh thùc hµnh viÕt vỊ thµnh thÞ hay n«ng th«n vµo vë - Häc sinh xung phong ®äc bµi viÕt cđa m×nh tr­íc líp - HS nghe và thực hiện ở nhà ?&@ To¸n: luyƯn tËp I. Mơc tiªu : -BiÕt tính giá trị của các biểu thứÊc c¸c dạng : Chỉ có phép cộng,phÐp trừ ; chỉ có phép tính nhân, phÐp chia ; có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. -HS có ý thức cẩn thận , chính xác khi làm toán . *HSK-G:N¾m v÷ng c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc d¹ng cã phÐp tÝnh céng trõ , nh©n , chia . Thùc hµnh lµm c¸c bµi tËp. nhanh, chính xác. II. CHUÈN BÞ: - GV : 2 tờ giấy khổ to ghi nội dung bài tập 4. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bài cũ: (5’) 2.Bµi míi: HD luyện tập 3.Củng cố , dặn dò. ( 3’) Gọi HS lên bảng làm tính: 54 : 9 + 245 ; 27 x 3 - 68 - Nhận xét Giới thiệu bài.(ghi bảng) Bài 1: Gọi HS đọc đề. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở nháp.Tiếp sức cho HSY : - GV nhận xét , sửa sai. - Yêu cầu HS nhắc lại cách tiến hành tính giá trị của biểu thức . GV nhắc lại cách làm. Bài 2:Gọi HS đọc đề – nêu yêu cầu . -Yêu cầu HS làm vào vở. -Nhận xét – sửa bài. -GV chấm, nhận xét, sửa bài. - YC HS nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức. Bài 3: Gọi HS đọc đề. - Yêu cầu HS làm vở, một số em làm bảng lớp. - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc thực hiện tính giá trị biểu thức. -Nhận xét tiết học,dặn dò. -2HSY lªn b¶ng tÝnh , nhËn xÐt , bỉ sung. -1 HS đọc đề . -HSY lần lượt lên bảng làm .Cả lớp làm vào vở nháp . - HS nhận xét bài trên bảng - tự sửa bài vào vở. -2 HSK nhắc lạicách tính giá trị biểu thức . -2 HS khá đọc đề, nêu nêu cầu. - 4HSY còn hạn chế lần lượt lên bảng làm. Cả lớp làm vở . -HS đổi vở sửa bài . -2 HS nêu. -1HS đọc đề . - Làm vở, 4 HSY lên bảng. - Sửa bài vào vở. -HS nhắc lại - NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ . ?&@ TN&XH: lµng quª vµ ®« thÞ I. MỤC TIÊU - Nªu ®­ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa lµng quª hoỈc ®« thÞ - HS K- G KĨ ®­ỵc vỊ lµng b¶n hay khu phè n¬i em ®ang sèng. - Thêm yêu quý và gắn bó với nơi mình đang sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình minh hoạ trong SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung gi¸o viªn häc sinh A. KTBC (3-5 ph) B. BÀI MỚI *HĐ1: (10-12’) Tìm hiểu về phong cảnh, nhà cửa, đường sá ở làng quê và đô thị. *HĐ2: Kể về nghề nghiệp ở làng quê, đô thị. (10-12p) *HĐ3: Vẽ tranh (7-10 ph) C. Củng cố, dặn dò. (1-2 ph) - Hãy kể tên một số hoạt đôïng công nghiệp ở nơi em sống? Và ích lợi của những hoạt động đó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 16 - L3 - moi.doc
Tài liệu liên quan