Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 19

NhËn xÐt bµi kiÓm tra

Giíi thiÖu bµi – Ghi ®Ò.

- Giíi thiÖu sè : 1423

- GV yªu cÇu lÊy ra 1 tÊm b×a

? Mçi tÊm b×a cã bao nhiªu cét ?

? Mçi cét cã bao nhiªu « vu«ng ?

?VËy mçi tÊm b×a cã mÊy « vu«ng

- Yªu cÇu HS lÊy bé ®å dïng vµ xÕp c¸c nhãm tÊm b×a nh­ SGK . GV cho HS quan s¸t b¶ng c¸c hµng , tõ hµng ®¬n vÞ ®Õn hµng chôc , hµng tr¨m , hµng ngh×n vµ nhËn xÐt .

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 19, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¾c nhë c¸ch tr×nh bµy bµi.GV ®äc tõng c©u , tõng côm tõ cho HS viÕt bµi --Theo dâi , uèn n¾n .Gióp ®ì SHY viÕt bµi - H­íng dÉn söa bµi . Thu bµi chÊm - söa bµi . Bµi 2 : GV treo b¶ng phô .Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . H­íng dÉn HS lµm vµo vë .GV theo dâi HS lµm bµi.TiÕp søc HSY . Bµi 3: Cho HS ch¬i trß ch¬i tiÕp søc . -Gi¸o viªn cho HS th¶o luËn nhãm 2.Tæ chøc cho häc sinh ch¬i tiÕp søc. -Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt. GV chèt ®óng , sai . NhËn xÐt tiÕt häc - HS l¾ng nghe , rót kinh nghiÖm. - Hs theo dâi, nh¾c l¹i ®Ò - HS l¾ng nghe . - 2 HSK ®äc ®o¹n v¨n - Líp ®äc thÇm theo. - T×m hiÓu .HSY:ViÕt hoa. -HS nªu. - HS ®äc thÇm - T×m tõ khã vµ nªu tr­íc líp . - HSY ®äc l¹i nh÷ng tõ khã . - HS viÕt b¶ng con - 2 HSY viÕt b¶ng líp . -HS viÕt bµi vµo vë . - HS tù so¸t bµi . §æi chÐo bµi - söa sai . - Theo dâi - söa bµi . - 1 HS trung b×nh nªu yªu cÇu bµi tËp . - 1 HS kh¸ lªn b¶ng lµm - líp lµm bµi vµo vë bµi tËp 2b. -HS th¶o luËn nhãm 2. -HS theo dâi.HS tiÕn hµnh ch¬i. -Líp nhËn xÐt.HS l¾ng nghe. - HS ®äc l¹i . - Hs l¾ng nghe ?&@ To¸n: luyÖn tËp I. MUÏC TIEÂU -BiÕt ®äc,viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè(tr­êng hîp c¸c ch÷ sè ®Òu kh¸c 0). -BiÕt thø tù cña c¸c sè cã 4 ch÷ sè trong tõng d·y sè. -B­íc ®Çu lµm quen víi c¸c sè trßn ngh×n( tõ 1000 ®Õn 9000). - GD Häc sinh viÕt sè cÈn thËn, râ rµng. II. CHUAÅN BÒ: - GV : B¶ng phô ghi bµi tËp sè 1. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Ndung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bµi cò :(4'). 2.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: (30') luyÖn tËp - thùc hµnh. *Ho¹t §éng 2 HS thi tiÕp søc. 3. Cñng cè, dÆn dß:(3') ViÕt sè: GV ®äc c¸c sè sau ®Ó häc sinh viÕt b¶ng con: 1256; 2349; 4285; 6458. Giíi thiÖu bµi (ghi b¶ng ) Bµi 1,2 :- GV treo b¶ng phô.Gäi häc sinh ®äc ®Ò vµ nªu yªu cÇu bµi tËp. Yªu cÇu häc sinh lµm bµi vµo SGK. GV nhËn xÐt söa bµi. Gäi häc sinh nªu yªu cÇu ®Ò . - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi.TiÕp søc HSY -GV nhËn xÐt , söa bµi. Bµi 3:Yªu cÇu häc sinh theo nhãm lµm bµi vµo b¶ng nhãm.Yªu cÇu cö ®¹i diÖn lªn d¸n bµi trªn b¶ng.Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt. GVchèt: a): 8650;8651;8652;8653;8654;8655; b): 3120;3121;3122;3123;3124;3125; 3126 - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc . Bµi 4-GV treo b¶ng phô vÏ s½n tia sè BT4 - Yªu cÇu häc sinh chia thµnh hai nhãm lín. Mçi nhãm cö 7 b¹n tham gia trß ch¬i. - Tæ chøc cho HS ch¬i tiÕp søc.GV nhËn xÐt, tæng kÕt trß ch¬i. - NhËn xÐt giê häc. - C¶ líp viÕt b¶ng con . -3 HSY ®äc sè. -2 HS kh¸, TB ®äc vµ nªu yªu cÇu . -HS lµm bµi vµo SGK - HSY lªn b¶ng. HS ®æi chÐo vë söa bµi. - Líp chia nhãm bµn - Th¶o luËn bµi 3 vµ viÕt kÕt qu¶ vµo b¶ng Ðp. - C¸c nhãm thùc hiÖn theo yªu cÇu. -HS nhËn xÐt -HS tiÕn hµnh ch¬i. - Hs nghe ?&@ Thöù tö ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2016 Buæi s¸ng TËp ®äc: b¸o c¸o kÕt qu¶ th¸ng thi ®ua "noi g­¬ng chó bé ®éi" I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU - LuyÖn ®äc ®óng c¸c tõ :kÕt qu¶, ®o¹t gi¶i. HiÓu c¸c tõ ng÷ : b¸o c¸o, thi ®ua, ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam.HiÓu néi dung mét b¶n b¸o c¸o . - §äc tr«i ch¶y , rµnh m¹ch , thÓ hiÖn ®óng giäng ®äc cña 1 b¸o c¸o. - RÌn cho HS thãi quen m¹nh d¹n, tù tin khi ®iÒu khiÓn mét cuéc häp tæ, häp líp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - GV : Tranh minh ho¹ bµi ®äc , b¶ng phô. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC ND GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1 . Bµi cò :(4') 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 (15') LuyÖn ®äc Ho¹t ®éng 2 : (8') T×m hiÓu bµi *Ho¹t ®éng3: (5') LuyÖn ®äc l¹i. 3. Cñng cè - DÆn dß : (3') Gäi 3 HS ®äc Hai Bµ Tr­ng vµ tr¶ lêi c©u hái - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ häc sinh -Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò - GV ®äc mÉu lÇn 1. Yªu cÇu líp ®äc thÇm . - Yªu cÇu ®äc theo tõng ®o¹n.( Chó ý gäi HS cßn h¹n chÕ) -GV theo dâi –H­íng dÉn ph¸t ©m tõ khã, c¸ch ng¾t nghØ h¬i râ rµng..GV nhËn xÐt chung. -GV cho HS luyÖn ®äc ®o¹n tr­íc líp - Cho HS luyÖn ®äc ®o¹n trong nhãm. ( GV gióp ®ì HSY). - Cho HS thi ®äc ®o¹n tr­íc líp . - Yªu cÇu ®äc toµn bµi.H. -Theo em, b¸o c¸o trªn lµ cña ai? * Gi¶ng tõ: + b¸o c¸o: tr×nh bµy cho biÕt t×nh h×nh, sù viÖc. ? B¹n ®ã b¸o c¸o víi nh÷ng ai? H.B¶n b¸o c¸o gåm nh÷ng néi dung nµo? H­íng dÉn c¸ch ®äc bµi . - Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc bµi b»ng trß ch¬i: G¾n ®óng vµo néi dung b¸o c¸o. - GV cïng HS nhËn xÐt, b×nh chän b¹n th¾ng cuéc. Gäi HS nh¾c l¹i néi dung b¶n b¸o c¸o. -NhËn xÐt tiÕt häc -2 HSY ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 1,2. -1HSK ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u 3. - Hs theo dâi - HS l¾ng nghe .C¶ líp ®äc thÇm . - HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n theo d·y bµn. - HSY ph¸t ©m tõ khã , thÓ hiÖn c¸ch ng¾t nghØ h¬i. -HS luyÖn ®äc ®o¹n tr­íc líp -HS luyÖn ®äc ®o¹n trong nhãm. -HS thi ®äc ®o¹n tr­íc líp. -HS ®äc toµn bµi -B¹n líp tr­ëng. - HS theo dâi -B¹n b¸o c¸o víi tÊt c¶ c¸c b¹n trong líp vÒ kÕt qu¶ thi ®ua cña líp trong th¸ng thi ®ua “ Noi g­¬ng chó bé ®éi”. -HS tr¶ lêi . - HS tù do nªu ý kiÕn . - HS tham gia ch¬i – líp theo dâi. - HS nhËn xÐt, b×nh chän b¹n th¾ng cuéc .2 HS thi ®äc.Líp theo dâi, b×nh chän b¹n - HS nh¾c l¹i - HS nghe ?&@ To¸n: c¸c sè cã 4 ch÷ sè (T) I. MUÏC TIEÂU -BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè( tr­êng hîp ch÷ sè hµng ®¬n vÞ , hµng chôc,hµng tr¨m lµ 0)vµ nhËn ra ch÷ sè 0cßn dïng ®Ó chØ kh«ng cã ®¬n vÞ nµo ®ã cña sè cã bèn ch÷ sè. -TiÕp tôc nhËn biÕt thø tù cña c¸c sè cã bèn ch÷ sè trong d·y. - GD HS tÝnh cÈn thËn khi lµm tÝnh, gi¶i to¸n. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - B¶ng phô viÕt c¸c bµi tËp. phiÕu bµi tËp III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bµi cò:(5') 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu sè cã bèn ch÷ sè,c¸c tr­êng hîp cã ch÷ sè 0 . (10’) *Ho¹t ®éng 2 LuyÖn tËp thùc hµnh. (20’) 3. Cñng cè - dÆn dß:(3') Gäi HS lµm bµi tËp : ViÕt c¸c sè sau Bèn ngh×n ba tr¨m m­êi hai : ... Ba ngh×n b¶y tr¨m n¨m m­¬i t¸m ... - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Giíi thiÖu bµi. Ghi ®Ò . -GV h­íng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt b¶ng trong bµi häc råi tù suy nghÜ viÕt sè, ®äc sè . - Chó ý cho HS khi viÕt sè ,®äc sè ®Òu viÕt, ®äc tõ tr¸i sang ph¶i(tõ hµng cao ®Õn hµng thÊp ) . Bµi 1.Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp1. -Yªu cÇu HS lµm bµi vµo phiÕu bµi tËp .TiÕp søc HSY 7800: 3690: 6504: - GV cïng HS nhËn xÐt - söa bµi . Bµi 2:Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp 2. - Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë . - GV cïng HS nhËn xÐt –söa bµi.. Bµi 3.Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . -Yªu cÇu häc sinh nªu ®Æc ®iÓm cña tõng d·y sè råi lµm bµi vµo vë. -NhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ ®äc viÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè nhiÒu lÇn. - HS c¶ líp viÕt sè ë b¶ng con. - 2 HSY viÕt vµ ®äc sè trªn b¶ng líp. - HS theo dâi -HS suy nghÜ vµ viÕt vµo b¶ng cã s½n vµ ®äc sè. - NhËn xÐt , bæ sung. - 2 HSK nªu YC cña bµi tËp.. -5 HSY cßn h¹n chÕ lÇn l­ît lªn b¶ng lµm . C¶ líp lµm phiÕu bµi tËp . 7800:B¶y ngh×n t¸m tr¨m. 3690:Ba ngh×n s¸u tr¨m chÝn m­¬i 6504:S¸u ngh×n n¨m tr¨m linh bèn -4 häc sinh ®äc tr­íc líp . -1 HS kh¸ nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - 3HSY cßn h¹n chÕ lÇn l­ît lªn b¶ng lµm . C¶ líp lµm vµo vë .HS nhËn xÐt -Yªu cÇu HS nªu ®Ò bµi. - 3 HS kh¸ nªu råi lÇn l­ît lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë. - HS nghe vµ thùc hiÖn ë nhµ ?&@ TËp viÕt: ch÷ hoa: N I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh ch÷ hoa N (1 dßng ch÷ Nh), R,L (1 dßng);viÕt ®óng tªn riªng Nhµ Rång (1dßng) vµ c©u øng dông : Nhí S«ng L«.nhí sang NhÞ Hµ (1lÇn) b»ng ch÷ cì nhá. - GD Häc sinh cã cã thãi quen cÈn thËn, rÌn ch÷ viÕt . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - GV : MÉu ch÷ viÕt hoa N, R, L tªn riªng: “ Nhµ Rång”, c©u tôc ng÷. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bµi cò :(3') 2.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : HD HS viÕt trªn b¶ng con. (15’) a/ LuyÖn viÕt ch÷ hoa. b/ HS viÕt tõ øng dông (tªn riªng). c/ LuyÖn viÕt c©u øng dông. Ho¹t ®éng 2 H­íng dÉn viÕt vµo vë. (15’) *Ho¹t ®éng 3 : ChÊm , ch÷a bµi (4’) 3. Cñng cè - DÆn dß:(2') Gäi HS lªn b¶ng viÕt ch÷ H , tõ øng dông: H¶i V©n. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Giíi thiÖu bµi : (ghi b¶ng) - Yªu cÇu ®äc néi dung bµi . H: T×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi ?GV d¸n ch÷ mÉu . - GV viÕt mÉu kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ - Yªu cÇu HS viÕt b¶ng.GV nhËn xÐt - söa sai. - GV d¸n tõ øng dông: Nhµ Rång Gi¶ng tõ : Nhµ Rång. lµ mét bÕn c¶ng ë TP. Hå ChÝ Minh. N¨m 1911, chÝnh tõ bÕn c¶ng nµy, B¸c Hå ®· ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc. *H­íng dÉn c¸ch viÕt tõ øng dông -Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con, b¶ng líp. - GV d¸n c©u øng dông - kÕt hîp gi¶ng néi dung. H: Trong c©u øng dông, ch÷ nµo ®­îc viÕt hoa? -Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con, b¶ng líp. GV nhËn xÐt. -Nªu yªu cÇu viÕt ch÷ theo cì nhá .Nh¾c nhë c¸ch viÕt- tr×nh bµy . -GV theo dâi - uèn n¾n gióp ®ì HSY. - GV chÊm 5-7 bµi - nhËn xÐt chung . Cho HS xem mét sè bµi viÕt ®Ñp. -NhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß vÒ nhµ. -2HSY lªn b¶ng viÕt ch÷ hoa vµ tªn riªng.c¶ líp viÕt b¶ng con. - HS theo dâi -HS ®äc-líp ®äc thÇm theo (N, R) - HS quan s¸t. -L¾ng nghe vµ theo dâi. - HS tËp viÕt tõng ch÷ trªn b¶ng con. -1HS k,1 trung b×nh lªn b¶ng viÕt . -1 HSY ®äc tõ : - HS nghe hiÓu - HS theo dâi - HS tËp viÕt tªn riªng trªn b¶ng con , mét em HSY viÕt b¶ng líp. - 1 HS kh¸ ®äc c©u øng dông. - Nhí , Cao L¹ng, NhÞ Hµ... - HS tËp viÕt trªn b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë . HS theo dâi - rót kinh nghiÖm . - HS l¾ng nghe ?&@ tn&xh: vÖ sinh m«i tr­êng I. MUÏC TIEÂU. Sau baøi hoïc HS bieát: - Neâu taùc haïi cuûa ngöôøi vaø gia suùc phoùng ueá böøa baõi ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoeû con ngöôøi. - Thùc hiÖn ®¹i tiÓu tiÖn ®óng n¬i quy ®Þnh. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Tranh minh hoaï nhö trong sgk. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: NOÄI DUNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1.Baøi cuõ 2.Baøi môùi +Quan saùt tranh MT:HS bieát nhöõng taùc haïi cuûa ngöôøi vaø gia suùc phoùng ueá böøa baõi ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoeû con ngöôøi +Laøm vieäc caù nhaân MT:HS bieát ñöôïc caùc loaïi nhaø tieâu vaø caùch söû duïng hôïp veä sinh 3.Cuûng coá daën doø - Raùc thaûi coù taùc haïi gì? - Neâu nhöõng vieäc neân laøm trong vieäc thu gom raùc thaûi? - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Giôùi thieäu baøi, ghi ñeà Neâu muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc - Yeâu caàu hs neâu moät soá nhaän xeùt thaáy ôû trong hình? - Cho thaûo luaän nhoùm. - Neâu taùc haïi cuaû vieäc ngöôøi vaø gia suùc phoùng ueá böøa baõi. Haõy cho VD? - Caàn phaûi laøm gì ñeå traùnh hieän töôïng treân? Keát luaän choát yù ñuùng. Caùch söû duïng nhaø veä sinh hôïp veä sinh: - Giao phieáu hoïc taäp. Phieáu hoïc taäp Hoï teân: Moân hoïc: Töï nhieân – xaõ hoäi Baøi : Veä sinh moâi tröôøng Em haõy quan saùt caùc hình 3,4 trang 71 vaø traû lôøi caâu hoûi sau: 1. keå teân caùc loaïi nhaø caàu coù trong tranh? 2. Gia ñình em söû duïng loaïi nhaø caàu naøo? ÔÛ ñia phöông em söû duïng loaïi nhaø caàu naøo? 3.Theo em moïi ngöôøi trong gia ñình caàn laøm gì ñeå giöõ veä sinh nhaø caàu? 4. Ñoái vôùi vaät nuoâi thì phaûi laøm gì ñeå phaâän vaät nuoâi khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng? Keát luaän: Duøng nhaø caàu hôïp veä sinh. Xöû lyù phaân ngöôøi vaø ñoäng vaät hôïp lyù seõ ....... Goïi hs ñoïc phaàn muïc baïn caàn bieát. - Ngöôøi, gia suùc phoùng ueá böøa baõi coù taùc haïi gì ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoeû? - Ta caàn laøm gì ñeå veä sinh moâi tröôøng? - Hai em traû lôøi - Nghe giôùi thieäu baøi. - Môû sgk laøm vieäc theo caù nhaân. - Tranh 1: Traâu , lôïn thaû roâng phoùng ueá böøa baõi treân ñöôøng ñi. Caïnh quaùn aên. Hình 2: moät baïn tieåu treân væa heø, khoâng ñuùng choã. - Thaûo luaän nhoùm ( nhoùm 4 baïn) - Phaân vaø nöôùc tieåu cuûa ngöôì, gia suùc phoùng ueá böøa baõi gaây hoâi thoái vaø chöùa nhieàu maàm beänh. - Chuùng ta phaûi ñi ñaïi tieåu ñuùng nôi quy ñònh, khoâng ñeå vaät nuoâi nhö choù meøo. Traâu boø phoùng ueá böøa baõi. - Nhaän phieáu hoïc taäp töï laøm baøi. 1- 2 em neâu keát quaû laøm vieäc. Lôùp nhaän xeùt boå sung. - Caùc loaïi nhaø caàu coù trong tranh laø:Nhaø caàu töï hoaïi vaø nhaø caàu hai ngaên - Töï neâu yù kieán. - Moïi ngöôøi trong gia ñình phaûi ñi tieåu tieän ñuùng nôi qui ñònh, thöôøng xuyeân veä sinh nhaø caàu saïch seõ. - Khoâng ñeå vaät nuoâi, traâu boø, lôïn phoùng ueá böøa baõi.xöû lyù phaân hôïp veä sinh. 1 em ñoïc to muïc baïn caàn bieát - Gaây hoâi thoái, gaây maàm beänh cho ngöôøi, nhö beänh taû, lò - Tieåu tieän ñuùng nôi qui ñònh, söû duïng nhaø caàu hôïp veä sinh. ?&@ Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2016 Buæi s¸ng ChÝnh t¶: (NV) trÇn b×nh träng I. MôC tiªu: -Nghe - viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi TrÇn B×nh Träng; tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. -Lµm ®óng BT (2) a/b - GD HS viÕt cÈn thËn, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp . II. CHUÈN BÞ : - GV : ChÐp s½n bµi tËp 2a vµo b¶ng phô . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : nd gi¸o viªn häc sinh 1.Bµi cò :(5') 2.Bµi míi : *Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn nghe -viÕt . (20’) Ho¹t ®éng 2: HD lµm bµi tËp . (8’) 3. Cñng cè - dÆn dß : (3'). Gäi 2 HSY viÕt : sôp ®æ, khëi nghÜa - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Giíi thiÖu bµi (ghi ®Ò ). - GV ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn . - Gäi HS ®äc . H . Khi giÆc dô dç høa phong cho t­íc v­¬ng ,TrÇn B×nh Träng ®· kh¶ng kh¸i tr¶ lêi ra sao ? H. Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi chÝnh t¶ ®­îc viÕt hoa ? H.C©u nãi nµo ®­îc ®Æt trong ngoÆc kÐp, sau dÊu hai chÊm ? -Treo b¶ng phô -Yªu cÇu líp ®äc thÇm vµ t×m tõ khã . - GV ®äc tõ khã. - Cho HS viÕt b¶ng NhËn xÐt – söa sai . - H­íng dÉn viÕt vë - nh¾c nhë c¸ch tr×nh bµy bµi , t­ thÕ ngåi . GV ®äc bµi . - Theo dâi ,gióp ®ì HSY viÕt bµi. - H­íng dÉn söa bµi . - Thu bµi chÊm - söa bµi .NhËn xÐt chung. GV treo b¶ng phô bµi tËp 2a .Yªu cÇu HS ®äc ®Ò .Yªu cÇu HS lµm vµo vë bµi tËp .1HS lªn b¶ng lµm . - GV chèt ®óng / sai .Yªu cÇu HS ®äc bµi . -NhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß vÒ nhµ. - 2HSY lªn b¶ng viÕt tõ vµ c¶ líp viÕt b¶ng con. - HS l¾ng nghe . - HS theo dâi - HSK ®äc ®o¹n v¨n vµ chó gi¶i -“Ta thµ lµm ma n­íc Nam chø kh«ng thÌm lµm v­¬ng ®Êt B¾c .” -Ch÷ ®Çu c©u , ®Çu ®o¹n , c¸c tªn riªng . -C©u nãi cña TrÇn B×nh Träng tr¶ lêi qu©n giÆc . - HS ®äc thÇm, g¹ch ch©n tõ khã vµo s¸ch vµ nªu . -HSY ®äc nh÷ng tõ khã . -HS viÕt b¶ng con - 2 HSY cßn h¹n chÕ viÕt b¶ng líp . - HS l¾ng nghe . - HS viÕt bµi vµo vë . - HS tù so¸t bµi. §æi chÐo bµi - söa sai. -1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp . -1HS lªn b¶ng lµm .C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp . - HS ®æi chÐo vë söa sai . - 2 HS trung b×nh ®äc l¹i . - HS nghe ?&@ LuyÖn tõ & C©u: nh©n hãa- «n c¸ch ®Æt vµ TLCH khi nµo? I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - NhËn biÕt ®­îc hiÖn t­îng nh©n ho¸ vµ c¸c c¸ch nh©n ho¸ (BT1, BT2) . - ¤n tËp c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái : Khi nµo? ; t×m ®­îc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Khi nµo ?; tr¶ lêi ®­îc c©u hái Khi nµo? ( BT3, BT4). - Cã høng thó häc tËp ,yªu thÝch m«n häc. II. CHUAÅN BÒ: - B¶ng phô viÕt c¸c bµi tËp. III/CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC ND GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1.Bµi cò : (3’) 2.Bµi míi : *Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn lµm bµi 1 . (10’) *Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn lµm bµi tËp 2. ( 8’) *Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn lµm bµi tËp 3. (8’) *Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn lµm bµi tËp 4. (7’) 3.Cñng cè - DÆn dß:(3'). NhËn xÐt bµi kiÓm tra HKI. Giíi thiÖu bµi – Ghi ®Ò. - Yªu cÇu ®äc ®Ò - t×m hiÓu ®Ò. -Yªu cÇu HS trao ®æi theo bµn, ghi kÕt qu¶ ra nh¸p. Mêi 3 em viÕt vµo phiÕu trªn b¶ng. - GV cïng HS nhËn xÐt, söa bµi.GV kÕt luËn: Con §om §ãm ®­îc gäi vµ cã ho¹t ®éng cña con ng­êi. Nh­ vËy lµ ®om ®ãm ®· ®­îc nh©n hãa. - Gäi HS ®äc bµi – mÉu c©u . - GV d¸n 3 b¨ng giÊy lªn b¶ng, mêi 3 HS lªn lµm bµi. - Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë bµi tËp.GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng -Gäi HS ®äc l¹i bµi. - Gäi HS ®äc bµi 3, nªu yªu cÇu . -Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë . - Gäi HS ph¸t biÓu ý kiÕn – GV nhËn xÐt. - GV chÊm bµi, nhËn xÐt, söa sai cho HS. Chèt lêi gi¶i ®óng . - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi.H­íng dÉn HS lµm miÖng: H. Líp em b¾t ®Çu vµo häc k× II khi nµo? H. Khi nµo häc k× II kÕt thóc ?Th¸ng mÊy c¸c em ®­îc nghØ hÌ? GV nhËn xÐt, chèt l¹i ý ®óng. -NhËn xÐt tiÕt häc . -DÆn dß vÒ nhµ. HS l¾ng nghe. - HS nh¾c l¹i ®Ò -1 HS kh¸ ®äc ®Ò - Nªu yªu cÇu - líp theo dâi SGK. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu, 3 HS cßn h¹n chÕ lªn b¶ng. - NhËn xÐt, söa bµi vµo vë. - HS nghe - 2 HS kh¸, trung b×nh nªu. - 1 HS ®äc – líp ®äc thÇm. - 3 HS lªn b¶ng lµm. - HS lµm c¸ nh©n. NhËn xÐt, ®æi chÐo vë söa bµi . -2 HS ®äc l¹i bµi. - HS nªu - HS lµm vë - 3 HS xung phong lµm b¶ng. a.Anh §om §ãm lªn ®Ìn ®i g¸c khi trêi ®· tèi. b) Tèi mai, anh §om §ãm l¹i ®i g¸c. c) Chóng em häc bµi th¬ Anh §om §ãm trong häc k× I. - Theo dâi, ®æi chÐo bµi söa. - Suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái. -Ch¬i trß ch¬i :nªu vµ tr¶ lêi c©u hái. -NhËn xÐt , bæ sung - HS nghe ?&@ To¸n: c¸c sè cã bèn ch÷ sè (TT) I. MUÏC TIEÂU - BiÕt cÊu t¹o thËp ph©n cña sè cã bèn ch÷ sè. - BiÕt viÕt sè cã bèn ch÷ sè thµnh tæng cña c¸c ngh×n,tr¨m,chôc,®¬n vÞ vµ ng­îc l¹i - GD HS tÝnh cÈn thËn khi lµm tÝnh, gi¶i to¸n. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK - B¶ng phô viÕt c¸c bµi tËp. III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.KT bµi cò (4’) 2.Bµi míi: *Ho¹t ®éng 1: ViÕt sè cã bèn ch÷ sè thµnh tæng cña c¸c ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ (10’) * Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp thùc hµnh: 3.Cñng cè - dÆn dß:1’ -GV ®äc - hs viÕt sè: 5207; 9370 - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ -Giíi thiÖu bµi- Ghi b¶ng -ViÕt lªn b¶ng sè 5247 . -Gäi HS ®äc råi nªu c©u hái :Sè 5247 cã mÊy ngh×n,mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ? 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7 Bµi 1:Yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu BT Gv HD mÉu:9731=9000+700+30+1 6006 = 6000 + 6 _Cho HS lµm vµo vë nh¸p- Gv theo dâi gióp ®ì HS Y Bµi 2(cét1 c©u a,b) -Yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu BT. - HD mÉu: 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567 9000 + 10 + 5 = 9015 -Cho HS lµm vë –GV gióp ®ì HSY Huy ®éng kÕt qu¶ -Chèt kÕt qu¶ ®óng Bµi 3:-Gäi HS ®äc yªu cÇu BT. GV nhÊn m¹nh l¹i yªu cÇu cña BT. -Cho HS lµm bµi- GV theo dâi, gióp ®ì HSY lµm bµi. Huy ®éng kÕt qu¶- Chèt kÕt qu¶ ®óng. - NhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß vÒ nhµ. -2 hs lªn b¶ng lµm, líp viÕt b¶ng con -HS nh¾c l¹i ®Ò -HS ®äc sè -HS tr¶ lêi: sè 5247 cã5 ngh×n, 2 tr¨m, 4 chôc, 7 ®¬n vÞ. -HS ®äc yªu cÇu BT. -HS theo dâi - HS lµm vµo vë nh¸p 1HS lªn b¶ng lµm - Líp n/xÐt 1952=1000+900+50+2 2002 = 2000 + 2 - HS nªu yªu cÇu -HS theo dâi -HS lµm vµo vë -1HS lªn b¶ng lµm. Ch÷a bµi 3000 + 600 +10 + 2 = 3612 7000 + 900 + 60 +7 = 7967 HS ®æi chÐo vë kiÓm tra -1HS ®äc yªu cÇu BT. -1HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë. Ch÷a bµi a)8555 b)8550 c)8500 - HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ - HS nghe ?&@ Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2016 TËp lµm v¨n: TËp lµm v¨n: nghe kÓ: chµng trai phï ñng I. Môc tiªu: -Nghe –kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn : Chµng trai lµng Phï ñng. -ViÕt l¹i ®­îc c©u tr¶ lêi cho c©u hái b hoÆc c. - GD HS biÕt mét vÞ t­íng rÊt giái cña n­íc ta thêi TrÇn , nhí ¬n c¸c thÕ hÖ ®i tr­íc. II.Ñoà duøng daïy – hoïc. - GV : B¶ng phô chÐp 3 c©u hái gîi ý. Tranh minh ho¹ truyÖn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bµi cò :(3') 2.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 1. (20’) *Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn lµm bµi tËp 2 . (10’) 3.Cñng cè - DÆn dß: (3’) NhËn xÐt bµi thi häc kú I. Giíi thiÖu bµi .Ghi ®Ò . - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . - GV treo tranh lªn b¶ng-Yªu cÇu HS quan s¸t tranh . - GV kÓ chuyÖn lÇn 1 . H.TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? -GV nãi thªm vÒ TrÇn H­ng §¹o . -GV kÓ chuyÖn lÇn 2 -GV treo b¶ng phô c¸c c©u hái gîi ý .Yªu cÇu HS ®äc c¸c c©u hái gîi ý Chµng trai ngåi bªn vÖ ®­êng lµm g× ? -V× sao qu©n lÝnh ®©m gi¸o vµo ®ïi chµng trai ? H.V× sao TrÇn H­ng §¹o ®­a chµng trai vÒ kinh ®« ? -Yªu cÇu 1HS kh¸ kÓ mÉu . - Yªu cÇu HS kÓ theo nhãm bµn.GV theo dâi gióp ®ì c¸c nhãm . Yªu cÇu c¸c nhãm thi kÓ tr­íc líp .GV nhËn xÐt - Tuyªn d­¬ng nhãm kÓ hay nhÊt . - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . -Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë . - GV theo dâi - nh¾c nhë c¸c em tr¶ lêi râ rµng , ®Çy ®ñ , thµnh c©u .TiÕp søc cho HSY . -Yªu cÇu HS ®äc bµi viÕt cña m×nh . - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ -NhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß vÒ nhµ. - HS l¾ng nghe. -1HS kh¸ ®äc ®Ò -líp ®äc thÇm theo -HS quan s¸t tranh . -HS theo dâi . -Chµng trai lµng Phï ñng,TrÇn H­ng §¹o, nh÷ng ng­êi lÝnh . -HS l¾ng nghe . -2HS kh¸ ®äc . - Ngåi ®an sät . -Chµng trai m¶i mª ®an sät kh«ng nh×n thÊy kiÖu TrÇn H­ng §¹o ®· ®Õn. - HS K tr¶ lêi c©u hái. -1HS kh¸ kÓ. C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt -HS kÓ theo nhãm bµn tù ph©n vai -§¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng thi kÓ . Mçi nhãm 3 em ( Ng­êi dÉn chuyÖn , H­ng §¹o V­¬ng , Ph¹m Ngò L·o ) . -C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt -1 HS kh¸ ®äc ®Ò . -HS lµm bµi vµo vë (c©u hái b hoÆc c©u hái c ) -5 HS ®äc bµi . C¶ líp nhËn xÐt b×nh chän. - Hs nghe ?&@ To¸n: sè 10000. luyÖn tËp I. Môc tiªu : - BiÕt sè 10 000 ( m­êi ngh×n hoÆc mét v¹n ) . - BiÕt vÒ c¸c sè trßn ngh×n , trßn tr¨m , trßn chôc vµ thø tù c¸c sè cã bèn ch÷ sè . - HS cã ý thøc cÈn thËn, chÝnh x¸c khi lµm to¸n . II. CHUÈN BÞ: - GV :10 tÊm b×a viÕt sè 1000 ( nh­ trong SGK ) .B¶ng g¾n. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bµi cò:(5') 2.Bµi míi: *Ho¹t ®éng1: Giíi thiÖu sè 10 000 . (8’) *Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh 3.Cñng cè , dÆn dß.(2')- Gäi 2 HS: ViÕt c¸c sè sau thµnh tæng : 2486 = 9857 = - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Giíi thiÖu bµi.(Ghi ®Ò ) -Yªu cÇu HS lÊy 8 tÊm b×a cã ghi 1000 vµ xÕp nh­ trong SGK. Cã tÊt c¶ lµ mÊy ngh×n ? -GV ghi 8000 d­íi c¸c tÊm b×a .Yªu cÇu HS ®äc . -GV cho HS lÊy thªm 1 tÊm b×a cã ghi 1000 råi xÕp tiÕp vµo nhãm 8 tÊm b×a ( nh­ SGK) võa tr¶ lêi c©u hái :T¸m ngh×n thªm mét ngh×n lµ mÊy ngh×n ?GV ghi 9000 d­íi nhãm c¸c tÊm b×a vµ yªu cÇu HS ®äc .? “ ChÝn ngh×n thªm mét ngh×n lµ mÊy ngh×n”.Yªu cÇu HS ®äc l¹i .GV giíi thiÖu : sè 10 000 ®äc lµ “m­êi ngh×n” hoÆc“mét v¹n ” -sè 10 000 cã mÊy ch÷ sè Bµi 1.Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . Yªu cÇu HS tr¶ lêi miÖng . GV nhËn xÐt -Yªu cÇu HS ®äc . Bµi 2. HS nªu yªu cÇu ®Ò .Yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng con .GV nhËn xÐt . Bµi 3.Yªu cÇu HS ®äc . Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi .Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë nh¸p, b¶ng líp .TiÕp søc HSY Bµi 4. Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . -Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë . -GV nhËn xÐt . Bµi 5. Yªu cÇu HS ®äc ®Ò . -Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë . -GV nhËn xÐt. -NhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß vÒ nhµ. - 2HSY lªn b¶ng lµm bµi tËp . -HS nhËn xÐt , bæ sung. - HS nghe -1HS kh¸ lªn b¶ng thùc hiÖn .C¶ líp g¾n vµo b¶ng . -T¸m ngh×n . -HS ®äc . -T¸m ngh×n thªm mét ngh×n lµ chÝn ngh×n . -ChÝn ngh×n . 2 HS kh¸-TB -Y®äc . -HS tr¶ lêi lµ 10 000 . -HSY cßn h¹n chÕ ®äc l¹i . -HS ®äc m­êi ngh×n hoÆc mét v¹n. -Cã n¨m ch÷ sè, gåm mét ch÷ sè 1 vµ bèn ch÷ sè 0. -1 HS kh¸ ®äc ®Ò . - HS nªu miÖng.HSY ®äc . -1HS kh¸ nªu . -1HSY cßn h¹n chÕ lªn b¶ng lµm .C¶ líp lµm vµo b¶ng con . -1HS kh¸ ®äc ®Ò. HS lµm bµi vµo vë nh¸p, HS kh¸ lªn b¶ng. -1HS kh¸ ®äc ®Ò HS lµm bµi vµo vë .1 HS kh¸ lªn b¶ng lµm .HS söa bµi . -1HS kh¸ ®äc ®Ò . -HS lµm bµi vµ vë . - HS nghe ?&@ TN&XH: vÖ sinh m«i tr­êng I. MUÏC TIEÂU Sau baøi hs bieát : -Neâu ñöôïc vai troø cuûa nöôùc saïch ñoái vôùi söùc khoeû -Caàn yù thöùc vaø haønh vi ñuùng, phoøng traùnh oâ nhieãm nguoànnöôøc deå naâng cao söùc khoeû baûn thaân vaø coäng ñoàng - Giaûi thích ñöôïc taïi sao caàn phaûi xöû lyù nöôùc thaûi II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Tranh minh hoaï nhö trong sgk III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC néi dung gi¸o viªn häc sinh A/Baøi cuõ : B/baøi môùi : Quan saùt tranh c/Caùch xöû lyù nöôùc thaûi hôïp veä sinh Cuûng coá –daën doø : - Neâu taùc haïi vieäc ngöôøi vaø gia suùc phoùng eáu böøa baõi ? Ñoái vôùi vaät nuoâi caàn phaûi laøm gì ñeå phaân vaät nuoâi khoâng laøm oâ nhieãm moäi tröôøng ? - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù Giôùi thieäu :neâu yeâu caàu tieát hoïc a. höôùng daãn hs chuaån bò : MT : HS bieát nhöõng haønh vi ñuùng vaø nhöõng haønh vi sai trong vieäc thaûi nöôùc baån ra moäi tröôøng soáng - Cho quan saùt tranh 1;2/72sgk Gôïi yù quan saùt nhaän xeùt : Haõy noùi vaø nhaän xeùt nhöõng gì baïn nhìn thaáy trong hình, theo em haønh vi naøo laø ñuùng haønh vi naøo sai ?hieän töôïng naøy coù ôû choã em khoâng ? lieân heä thöïc teá traû lôøi caâu hoûi : -Trong nöôùc thaûi coù gì g©y haïi cho con ngöôøi vaø sinh vaät ? - ñòa phöông em nöôùc thaûi gia ñình, beänh vieän, nhaø maùy thaûi ra ñaâu ? -Theo em nöôùc thaûi sinh hoaït trong gia ñình, beänh vieän, nhaø maùy caàn thaûi ra ñaâu? - Theo em trong hai heä thoáng coáng raõnh trong sgk heä thoáng naøo hôïp veä sinh hôn ? taïi sao ? Keát luaän :trong nöôùc thaûi coù nhieàu chaát baån gaây haïi cho söùc khoeû con -em haõy keå nhöõng taùc haïi khi nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm ? Caâu hoûi thaûo luaän : 1.ôû gia ñình, ñòa phöông em xaû nöôùc thaûi vaøo ñaâu ? caùch xöû lyù nöôùc thaûi ñoù hôïp veä sinh chöa ? 2. Neân xöû lyù nöôùc thaûi nhö theá naøo hôïp veä sinh khoâng aûnh höôûng tôùi moäi tröôøng Keát luaän :Vieäc xöû lyù nöôùc thaûi, nhaát laø nöôùc thaûi coâng nghieäp tröôùc khi ñoå heä thoáng thoaùt nöôùc chung laø caàn thieát . Trong nöôùc thaûi coù gì gaây haïi cho söùc khoeû con ngöôøi ? Veà nhaø veõ tranh tuyeân truyeàn moïi ngöôøi baûo veä moäi tröôøng, xöû lyù nöôùc thaûi . NhËn xÐt tiÕt häc 1em leân baûng 1 em traû lôøi Nghe giôùi thieäu baøi Môû sgk laøm vieäc caù nhaân Quan saùt tranh thaûo luaän caâu hoûi Moät vaøi nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän, caùc nhoùm khaùc boå sung -caùc haønh vi ôû hai hình ñeàu sai vì xaû nöôùc thaûi ra soâng. Ñoå raùc caïng bôø soâng Thaûo luaän nhoùm t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 19- L3 - moiOK.doc
Tài liệu liên quan