Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 21

Gọi 2 HS làm bài tập: 2146 + 432 2516 + 543

 

Giới thiệu bài – Ghi đề.

* GV viết bảng phép cộng:4000 + 3000.

- Yêu cầu HS tính nhẩm, nêu kết quảvà cách cộng nhẩm. GV giới thiệu cách cộng nhẩm :

 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

 Vậy: 4000 + 3000 = 7000. Cho HS nêu lại cách cộng nhẩm.Yêu cầu HS tự làm tiếp phần còn lại vào SGK.Tiếp sức HSY.

- Gọi 2 HS đọc bài làm của mình. Nhận xét, sửa bài.

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n baỷng con -Goùi HSneõu caựch trỡnh baứy baứi vieỏt? -Neõu tử theỏ khi vieỏt baứi ? *PP: ẹoùc vieỏt HT: Vieỏt vụỷ oõ ly -ẹoùc cho HS vieỏt baứi -GV ủoùc baứi. -GV ủoùc laùi baứi. -GV thoỏng keõ loói leõn baỷng. -Thu khoaỷng 7 vụỷ chaỏm vaứ nhaọn xeựt *HT:Laứm vụỷ BTGK -GV yeõu caàu HS laứm phaàn b - ẹeà baứi yeõu caàu gỡ ? -GV yeõu caàu HS laứm baứi vaứo vụỷ. -GV theo doừi, nhaọn xeựt. Tuyeõn dửụng nhửừng HS laứm baứi ủuựng. *HT: Laứm vụỷ BTGK -GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi. -ẹeà baứi yeõu caàu gỡ? -GV theo doừi, tuyeõn dửụng nhửừng HS ủaởt caõu roừ raứng, ủuỷ yự. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng nhửừng HS vieỏt chớnh taỷ ủuựng Daởn HS veà nhaứ luyeọn vieỏt laùi baứi ủaừ vieỏt -GV ủoùc cho HS vieỏt baỷng con: saỏm seựt, xe sụùi, ruoọt thũt. Lụựp nhaọn xeựt -2 HS ủoùc laùi. -Noói vaỏt vaỷ cuỷa ủoaứn quaõn vửụùt doỏc. - phaựt hieọn tửứ khoự -HS vieỏt baỷng con caực tửứ GV vửứa hửụựng daón. trụn laày, thung luừng, luựp xuựp, ủoỷ bửứng -Vieỏt ủeà baứi ụỷ giửừa trang vụỷ, chửừ caựi ủaàu caõu, ủaàu ủoaùn , teõn rieõng phaỷi vieỏt hoa. -Ngoài ngay ngaộn, lửng thaỳng, maột caựch quyeồn vụỷ tửứ 25- 30 cm.. -Vieỏt baứi vaứo vụỷ -HS theo doừi. -HS nghe vaứ vieỏt baứi vaứo vụỷ. -HS soaựt loói. -HS baựo loói -1 HS ủoùc ủeà , caỷ lụựp ủoùc thaàm. - ẹieàn vaứo choó troỏng uoõt hay ửục -1HS laứm treõn baỷng phuù, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ -1 HS ủoùc ủeà , caỷ lụựp ủoùc thaàm. -ẹaởt caõu vụựi moói tửứ ủaừ ủửụùc hoaứn chổnh ụỷ baứi taọp 2. -HS noỏi tieỏp nhau trỡnh baứy, caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt. Nghe ruựt kinh nghieọm ?&@ Toán: phép trừ các số trong phạm vi 10000 I. MUẽC TIEÂU - Bieỏt thửùc hieọn pheựp trửứ caực soỏ trong phaùm vi 10000 (bao goàm ủaởt tớnh roài tớnh ủuựng). - Biết giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn (có pheựp trửứ các số trong phạm vi 10 000) -H làm BT 1,2b,3,4.Nếu còn TG hd H làm các Bt còn lại. II. CHUAÅN Bề: - GV baỷng phuù – HS Baỷng con III. CáC HOạT ĐộNG DạY Và HọC: Ndung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC Hẹ1: Kieồm tra baứi cuừ :3-5; Hẹ2:Hỡnh thaứnh kieỏn thửực 13-14; Hẹ3:Baứi taọp Baứi 1:Tớnh 3-5’ Baứi 2: ẹaởt tớnh roài tớnh 5-6’ Baứi 3: Giaỷi toaựn 4-5' Baứi 4:Veừ ủoaùn thaỳng 3-4’ Cuỷng coỏ :3’ Goùi 2 HS leõn baỷng Nhaọn xeựt ghi ủieồm *PP: Giaỷng giaỷi phaõn tớch HT: Caự nhaõn lụựp Hửụựng daón thửùc hieọn pheựp trửứ 8652 - 3917 - Vieỏt leõn baỷng pheựp tớnh 8652 - 3917 = ? vaứ yeõu caàu HS ủaởt tớnh theo coọt doùc. - Yeõu caàu HS caỷ lụựp suy nghú vaứ tửù thửùc hieọn pheựp tớnh treõn. Neỏu HS tớnh ủuựng, GV cho HS neõu caựch tớnh, sau ủoự GV nhaộc laùi ủeồ caỷ lụựp ghi nhụự. Neỏu HS caỷ lụựp khoõng tớnh ủửụùc, GV hửụựng daón HS tớnh tửứng bửụực nhử phaàn baứi hoùc ụỷ SGK. Goùi Hs nhaọn xeựt *HT: Laứm treõn baỷng con -Goùi Hs neõu baứi toaựn Hửụựng daón HS thửùc hieọn treõn baỷng con Chửừa choỏt kq ủuựng *HT: Laứm treõn baỷng con -Goùi HS ủoùc yeõu caàu -Yeõu caàu H thửùc hieọn treõn baỷng con ( -Goùi Hs nxeựt – choỏt keỏt quaỷ ủuựng *HT:Caự nhaõn laứm vụỷ oõ ly - Goùi 2Hs ủoùc baứi toaựn Baứi toaựn cho bieỏt gỡ? Baứi toaựn hoỷi gỡ ? Yeõu caàu Hs dửùa vaứo toựm taột vaứ giaỷi vaứo vụỷ -Chửừa baứi goùi HS nhaọn xeựt keỏt quaỷ baùn laứm Choỏt giaỷi ủuựng – Huy ủoọng chung *HT: Laứm vụỷ oõ ly -Hửụựng daón HS veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi 8 cm Chửừa choỏt keỏt quaỷ ủuựng Cuỷng coỏ baứi hoùc ,daởn HS veà nhaứ laứm laùi caực baứi taọp treõn H1: ẹaởt tớnh roài tớnh 2431 + 2345 H2: Giaỷi baứi 4 - 1 HS leõn baỷng thửùc hieọn, caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con. 8652 * 2 khoõng trửứ ủửụùc 7, laỏy 12 trửứ 7 baống 5, 3917 vieỏt 5 nhụự 1. 4735 * 1 theõm 1 baống 2; 5 trửứ 2 baống 3, vieỏt 3. * 6 khoõng trửứ ủửụùc 9, laỏy 16 trửứ 9 baống 7, vieỏt 7 nhụự 1. * 3 theõm 1 baống 4; 8 trửứ 4 baống 4, vieỏt 4. Nhaọn xeựt neõu caựch laứm H neõu -2Hs neõu leọnh lụựp ủoùc thaàm Caự nhaõn laứm treõn baỷng con H laứm baỷng phuù Lụựp nhaọn xeựt - ẹaởt tớnh roài tớnh -Laứm treõn baỷng con H laứm baỷng phuù Lụựp nhaọn xeựt - 1 em ủoùc ủeà baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm. -Caự nhaõn laứm baứi vaứo vụỷ em laứm baỷng phuù Lụựp nhaọn xeựt Cuứng cuỷng coỏ ghi nhụự lụứi daởn ?&@ Thửự tử ngaứy 27 thaựng 1 naờm 2016 Buổi sáng Tập đọc bàn tay cô giáo I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. - Hiểu ND: Ca ngợi đôi bàn tay kì diệu của cô giáo.(trả lời được các câu hỏi trong Sgk ,thuộc 2-3 khổ thơ) - GD H lòng yêu quý và kính trọng cô giáo. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : -Tranh minh hoaù baứi ủoùc trong saựch giaựo khoa.-Baỷng phuù III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC ND GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH Hẹ1: Kieồm tra baứi cuừ:3-5’ *GTBM:2’ Hẹ2: Luyeọn ủoùc 10-14’ -ẹoùc tửứng doứng thụ -ẹoùc tửứng khoồ thụ - ẹoùc tửứng khoồ thụtheo nhoựm -Thi ủoùc Hẹ3: Tỡm hieồu baứi 8-9’ Hẹ4: Hoùc thuoọc loứng 6-7’ Cuỷng coỏ :3’ Goùi 2HS leõn baỷng Nhaọn xeựt. Cho HS quan saựt tranh GTB *PP: ủoùc maóu luyeọn ủoùc HT: Caự nhaõn nhoựm -ẹoùc maóu neõu caựch ủoùc chung * Goùi HS ủoùc tửứng doứng thụlaàn 1 Yeõu caàu HS phaựt hieọn tửứ khoự vaứ neõu -Luyeọn phaựt aõm tửứ khoự cho HS ( Lửu yự em Taõn, An) Yeõu caàu HS ủoùc tửứng doứng thụ laàn 2 *ẹoùc tửứng khoồ thụ Yeõu caàu HS phaựt hieọn ngaột nghổ caõu daứi treõn baỷng phuù -Luyeọn ủoùc nghaột nghổ caõu daứi ( Lửu yự H yeỏu ) Goùi HS ủoùc chuự giaỷi Cho HS ủoùc tửứng khoồ thụ laàn 2 *Ycaàu luyeọn ủoùc khoồ thụ theo nhoựm ( Tieỏp sửực caực nhoựm coự HS yeỏu ) *Toồ chửực cho caực nhoựm thi ủoùc Goùi HS nhaọn xeựt bỡnh choùn nhoựm ủoùc hay nhaỏt *PP: Vaỏn ủaựp ủoọng naừo HT: Nhoựm 2 Goùi HS ủoùc toaứn baứi -Neõu heọ thoỏng caõu hoỷi yeõu caàu caực nhoựm thaỷo luaọn -Goùi ủaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi Goùi nhoựm khaực nhaọn xeựt Chổnh sửỷa boồ sung choỏt yự ủuựng * Toồ chửực cho H ĐTL baứi thụ Goùi caực nhoựm ủoùc thuoọc Goùi Caự nhaõn ủoùc thuoọc baứi thụ Nhaọn xeựt bỡnh choùn caự nhaõn ủoùc thuoọc vaứ dieón caỷm -Goùi HS neõu laùi ND baứi Lieõn heọ baỷn thaõn HS1: ủoùc baứi OÂõng toồ ngheà theõu H2:ủoùc keỏt hụùp TLCH Lụựp nhaọn xeựt Quan saựt tranh nghe GTBM 2HS ủoùc lụựp ủoùc thaàm -Noỏi tieỏp ủoùc tửứng doứng thụ Phaựt hieọn tửứ khoự vaứ neõu Phaựt aõm tửứ khoự ẹoùc tửứng doứng thụ laàn 2 -Noỏi tieỏp ủoùc tửứng doứng thụ Phaựt hieọn ngaột nghổ caõu daứi treõn baỷng phuù Luyeọn ủoùc caõu daứi - ủoùc chuự giaỷi SGK ẹoùc tửứng khoồ thụ laàn 2 -Caực nhoựm luyeọn ủoùc -caực nhoựm thi ủoùc Nhoựm khaực bỡnh choùn nhoựm ủoùc toỏt nhaỏt 1HS ủoùc toaứn baứi Caực nhoựm thaỷo luaọn caõu hoỷi - ẹaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi Nhoựm khaực nhaọn xeựt - ẹoùc thuoọc loứng baứi thụ: To , nhaồm , thaàm .. -Thửùc hieọn theo yeõu caàu Neõu laùi ND baứi Thửùc hieọn theo yeõu caàu Toán: luyện tập I. MUẽC TIEÂU Giuựp hoùc sinh: - Bieỏt trửứ nhaồm caực soỏ troứn nghỡn, troứn traờm coự ủeỏn boỏn chửừ soỏ. - Biết trửứ caực soỏ coự ủeỏn boỏn chửừ soỏ vaứ giaỷi baứi toaựn baống hai pheựp tớnh - H làm các BT 1,2,3,4(giải được bằng 1 cách) II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - GV: Bảng phụ; H: Bảng con III. HOạT ĐộNG DạY Và HọC: N dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1.Kieồm tra baứi cuừ: 3-5’ Hẹ1: Luyeọn taọp Baứi 1: Tớnh nhaồm 6-7’ Baứi 2: Tớnh nhaồm 6-7’ Baứi 3: ẹaởt tớnh roài tớnh 7-8’ Baứi 4: Giaỷi toaựn 6-7’ Cuỷng coỏ :3’ Goùi 2 HS leõn baỷng - Chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS. *PP: Vaỏn ủaựp thửùc haứnh HT: Caự nhaõn lụựp nhaồm Hửụựng daón thửùc hieọn trửứ nhaồm caực soỏ troứn nghỡn, troứn traờm:- Vieỏt leõn baỷng pheựp coọng 8000 - 5000 vaứ yeõu caàu HS phaỷi tớnh nhaồm. - Yeõu caàu HS neõu keỏt quaỷ tớnh nhaồm *HT: Nhaồm mieọng - Vieỏt leõn baỷng: 5700 - 200 vaứ yeõu caàu HS phaỷi tớnh nhaồm. Yeõu caàu HS nhaồm tieỏp baứi Chửừa baứi goùi Hs neõu keỏt quaỷ Choỏt kq ủuựng *HT:Laứm baỷng con - Baứi yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ? - Caàn chuự yự ủieàu gỡ khi ủaởt tớnh? - Thửùc hieọn tớnh tửứ ủaõu ủeỏn ủaõu? - Yeõu caàu HS laứm baứivaứo baỷng con Chửừa baứi goùi HS neõu caựch laứm . *HT: caự nhaõn laứm vụỷ oõ ly - Goùi HS ủoùc ủeà baứi. - Yeõu caàu HS tửù laứm baứi. Goùi Hs nhaọn xeựt baùn laứm Choỏt caựch giaỷi ủuựng – Huy ủoọng chung - Muoỏn trửứ hai soỏ coự ủeỏn boỏn chửừ soỏ ta laứm theỏ naứo? - Veà nhaứ luyeọn taọp theõm veà pheựp coọng soỏ coự boỏn chửừ soỏ. - Chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp chung. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. H1: ẹaởt tớnh roài tớnh 7563 - 4908 H2:Giaỷi baứi 4 - HS tửù neõu caựch trửứ nhaồm: - HS noỏi tieỏp nhau neõu. Lụựp nhaọn xeựt -Phaõn tớch maóu Suy nghú nhaồm tỡm keỏt quaỷ Noỏi tieỏp neõu keỏt quaỷ Trả lời - Thửùc hieọn tửứ phaỷi sang traựi. - 1H laứm baỷng phuù, caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con. Lụựp nhaọn xeựt –Neõu caựch laứm - 1 em ủoùc ủeà baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm. Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ. 1H laứm baỷng phuù Lụựp nhaọn xeựt -Cuứng cuỷng coỏ ghi nhụự lụứi daởn ?&@ Tập viết: chữ hoa: o, ô, ơ I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Ô 1 dòng, L,Q 1 dòng. Vieỏt teõn rieõng Laừn OÂng baống chửừ cụừ nhoỷ. - Vieỏt caõu ửựng duùng OÅi Quaỷng Baự, caự Hoà Taõy/ Haứng ẹaứo tụ luùa laứm say loứng ngửụứi 1 lần baống chửừ cỡ nhoỷ. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC - Maóu chửừ vieỏt hoa O, OÂ, ễ – HS baỷng con III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1.Bài cũ : ( 5 phút) 2.Bài mới : Hoạt động 1 : HD viết trên bảng con. ( 10phút) Hoạt động 2 :Hướng dẫn viết vào vở. ( 15 phút) Hoạt động 3 chữa bài.2 ‘ 3.Củng cố - Dặn dò: 5 ‘ - Gọi HS lên bảng viết: Nguyễn Nhiễu; Nguyễn Văn Trỗi . - Giới thiệu bài . a/ Luyện viết chữ hoa. - Yêu cầu đọc nội dung bài . H: Tìm các chữ hoa có trong bài ? - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ. - Yêu cầu HS viết bảng. b/ HS viết từ ứng dụng (tên riêng) * Giảng từ : Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720 – 1792) là một lương y nổi tiếng, sống vào cuối đời nhà Lê . - GV viết mẫu – Hướng dẫn cách viết. -Yêu cầu HS viết bảng con, bảng lớp. c/ Luyện viết câu ứng dụng. - GV giải thích :Quảng Bá, Hồ Tây,Hàng Đào là những địa danh ở thủ đô Hà Nội. H: Trong câu ứng dụng, chữ nào được viết hoa? -Yêu cầu HS viết bảng con. GV nhận xét, sửa sai. -Nêu yêu cầu viết chữ theo cỡ nhỏ : - Nhắc nhở cách viết - trình bày . GV theo dõi- uốn nắn . Tiếp sức HSY ,HSKT. - GV chấm 5 bài nhận xét chung . Cho HS xem một số bài viết đẹp. - Nhận xét tiết học. -2 HSY lên bảng viết .Cả lớp viết vào bảng con. - HS đọc – lớp đọc thầm theo . -HS nêu các chữ hoa trong bài. - HS quan sát. HS theo dõi. - HS tập viết từng chữ trên bảng con. 3 HSK lên bảng viết . - 1HS đọc từ : - HS quan sát, lắng nghe. -HS tập viết tên riêng trên bảng con - Một HSY viết bảng lớp. -1 HS đọc câu ứng dụng. -HS tập viết trên bảng con các chữ Ô, Q, B - 2 HS viết bảng lớp . - HS theo dõi .- HS viết bài vào vở . * Viết chữ Ô : 1 dòng * Viết các chữ Q, T : 1 dòng . *Viết tên riêng: lãn Ông : 1dòng . * Viết câu ca dao :1lần. - HS theo dõi – rút kinh nghiệm . ?&@ tn&xh: thân cây I. MUẽC TIEÂU - Phõn biệt được cỏc loại thõn cõy theo cỏch mọc ( Thõn đứng, thõn leo, thõn bũ ) theo cấu tạo thõn gỗ , thõn thảo - Giỏo dục cho cỏc em biết chăm súc và bảo vệ cõy ở nhà và ở trường II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : Cỏc hỡnh trong SGK trang 78, 79 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC: NOÄI DUNG GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH Hoạt động 1 Làm việc với SGK theo nhúm (20p) Hoạt động 2 Tổ chức trũ chơi (10p) +)Củng cố (2p) Bước 1: Làm việc theo cặp T cho H quan sỏt cỏc hỡnh trong SGK trang 78 , 79 và trả lời theo cỏc cõu hỏi gợi ý T cho H nờu cỏc cõy thõn mọc đứng, thõn leo, thõn bũ trong cỏc hỡnh và cho biết cõy nào thõn gỗ cõy nào cú thõn gỗ T cho H làm vào cỏc bảng sau T đi đến cỏc nhúm giỳp đỡ Bước 2: Làm việc cả lớp T gọi một số H lờn trỡnh bày kết quả làm việc theo cặp núi về đặc điểm cỏch mọc và cấu tạo một số cõy T kết luận : Cỏc cõy thường cú cõy mọc đứng và một số cõy thõn bũ, thõn leo Cú loại cõy thõn gỗ cú loại cõy thõn thảo Cõy su hũa cú thõn phỡnh ra to thành củ Bước1: Tổ chức hướng dẫn trũ chơi T chia lớp thành hai nhúm và gắn lờn bảng cõm theo mẫu sau và cho xếp hàng và khi hụ cỏc H lờn dỏn đỳng cỏc phiếu cho phự hợp và nhúm nào gắn xong trước là nhúm đú thắng . Bước 2: Chơi trũ chơi T làm trọng tài và cho lớp chơi hấp dẫn sụi nổi Bước 3 : Đỏnh giỏ T chữa bài cho H quan sỏt đỳng sai về thõn thảo, thõn gỗ H quan sỏt cỏc hỡnh trang 78,79 và trả lời đỳng cõu hỏi H nờu được cỏc cõy thõn, leo, mềm H hoàn thành bảng H nghe bổ sung H trỡnh bày đặc điểm và cấu tạo H nghe kết luận H nghe hướng dẫn cỏch thức trũ chơi H làm đỳng và nhanh H chơi sụi nổi vui vẽ H nghe lại đỏp ỏn biết đỳng sai Lắng nghe và thực hiện ?&@ Thửự naờm ngaứy 28 thaựng 1 naờm 2016 Buổi sáng Chính tả: (Nhớ viết) bàn tay cô giáo I. MụC tiêu: - Nhụự – vieỏt ủuựng chớnh taỷ baứi Baứn tay coõ giaựo. Trỡnh baứy đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. -Laứm ủuựng caực baứi taọp ủieàn vaứo choó troỏng( phaõn bieọt tr/ch ; daỏu hoỷi/ daỏu ngaừ)(BT2) II. CHUẩN Bị : - GV baỷng phuù- HS baỷng con III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC : nd giáo viên học sinh Hẹ1: Kieồm tra baứi cuừ:3-5’ Hẹ2:Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ 6-8’ Hẹ3: Vieỏt baứi 15-16’ Hẹ3:Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ Baứi 2(a):ẹieàn ch hay ch 3-4’ Baứi 2(b):ẹaởt daỏu hoỷi hay ngaừ 3-4’ Cuỷng coỏự :2’ GV ủoùc cho HS vieỏt baỷng con: -GV nhaọn xeựt, cho ủieồm. *PP: Vaỏn ủaựp ủoọng naừo HT: Caự nhaõn lụựp -GV ủoùc ủoaùn vieỏt Neõu caõu hoỷi yeõu caàu HS cuỷng coỏ ND Ycaàu HS phaựt hieọn tửứ khoự vaứ neõu -Hd HS vieỏt baỷng con caực tửứ deó vieỏt sai(Tieỏp sửực em yeỏu ) Chửừa treõn baỷng con Yeõu caàu Hs nhaọn xeựt caựch trỡnh baứy *PP:Nhớ viết HT: Vieỏt vụỷ oõ ly -Yeõu caàu HS vieỏt baứi -GV ủoùc laùi baứi. -GV thoỏng keõ loói leõn baỷng. -Thu khoaỷng 7 vụỷ chaỏm vaứ nhaọn xeựt *HT: Laứm vụỷ BTGK -GV yeõu caàu HS laứm phaàn b -GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà Hửụựng daón HS laứm baứi vaứo vụỷ BTGK Goùi HS trỡnh baứy keỏt quaỷ . *HT:Laứm vụỷ BTGK: -Goùi HS neõu yeõu caàu Hửụựng daón HS laứm baứi Goùi Hs neõu keỏt quaỷ Choỏt keỏt quaỷ ủuựng - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.Tuyeõn dửụngHS lieõn hoan, thửụng tieỏc, baứn tieọc, naựo nửực. -2 HS ủoùc laùi. Nhụự yự traỷ lụứi -HS vieỏt baỷng con caực tửứ GV vửứa hửụựng daón. thoaột, meàm maùi, toaỷ, daọp deành, lửụùn. Lụựp nhaọn xeựt -Nhaọn xeựt caựch trỡnh baứy -HS nhụự laùi vaứ vieỏt baứi vaứo vụỷ. -HS soaựt loói. -HS baựo loói -1 HS ủoùc ủeà , caỷ lụựp ủoùc thaàm. - ẹieàn vaứo choó troỏng tr/ch. Laứm baứi vaứo vụỷ em Lieóu laứm baỷng phuù LụÙp nhaọn xeựt -Neõu yeõu caàu Laứm baứi vaứo vụỷ Noỏi tieỏp neõu keỏt quaỷ Lụựp nhaọn xeựt ?&@ Luyện từ & Câu: nhân hóa- ôn cách đặt và TLCH ở đâu? I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Nắm được 3 cách nhân hóa (BT2) - Tìm được bộ phận trả lời Ch ở đâu? (BT3) -Trả lời được CH về TG, địa điểm trong bài tập đọc đã học.(BT4) II. CHUAÅN Bề: - Bảng phụ viết các bài tập. III/CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC ND GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Kieồm tra baứi cuừ :3-5’ Hẹ1: Luyeọn taọp Baứi 1: ẹoùc baứi thụ 3-4’ Baứi 2: Tỡm sửù vaọt ủửụùc nhaõn hoaự 6-7’ Baứi 2:Tỡm boọ phaọn caõu TLCH ( ễÛ ủaõu ) 7-8’ Baứi 3:ủoùc baứi taọp ủoùc vaứ TLCH 7-8’ Cuỷng coỏ : 5 Goùi 2 Hs leõn baỷng Nhaọn xeựt cho ủieồm *PP: Vaỏn ủaựp ủoọng naừo HT: Caự nhaõn nhoựm -GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi. -ẹeà baứi yeõu caàu gỡ ? -GV ủoùc dieón caỷm baứi thụ OÂng trụứi baọt lửỷa. -GV theo doừi, nhaọn xeựt , tuyeõn dửụng,khen ngụùi nhửừng H ủoùc baứi toỏt. *HT:Thaỷo luaọn nhoựm -GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi -ẹeà baứi yeõu caàu gỡ? -Yeõu caàu HS thaỷo luaọn nhoựm 2 Goùi ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ -GV theo doừi, tuyeõn dửụng nhửừng HS coự caõu traỷ lụứi ủuựng. *HT: Laứm vụỷ BTGK -GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi. -ẹeà baứi yeõu caàu gỡ ? Hửụựng daón HS laứm baứi Goùi Hs nhaọn xeựt baùn laứm Huy ủoọng chung *HT:laứm mieọng -GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi. -ẹeà baứi yeõu caàu gỡ ? Goùi HS traỷ lụứi.Nhận xét, bổ sung -Nhaộc laùi ba caựch nhaõn hoaự vửứa hoùc?-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc :nhaộc HS veà nhaứ oõn laùi caựch ủaởt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi ễÛ ủaõu? H1:laứm baứi taọp 1 H2:Noựi veà moọt vũ anh huứng 1 HS ủoùc yeõu caàu , caỷ lụựp ủoùc thaàm -ẹoùc dieón caỷm baứi thụ OÂng trụứi baọt lửỷa.. -HS laộng nghe ủeồ naộm ủửụùc caựch ủoùc. -Hoùc sinh noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi thụ. Caỷ lụựp bỡnh choùn nhửừng HS ủoùc baứi hay nhaỏt. -1 HS ủoùc ủeà, caỷ lụựp ủoùc thaàm. -Tỡm nhửừng sửù vaọt ủửụùc nhaõn hoaự, caực sửù vaọt ủửụùc nhaõn hoaự baống caựch naứo. -Caực nhoựm thaỷo luaọn ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ Nhoựm khaực nhaọn xeựt -1 HS ủoùc ủeà, caỷ lụựp ủoùc thaàm -Tỡm boọ phaõn traỷ lụứi cho ... -HS laứm baứi vaứo vụỷ, 1H laứm baỷng phuù Lụựp nhaọn xeựt -Traỷ lụứi caõu hoỷi dửùa vaứo baứi ễÛ laùi vụựi chieỏn khu. Noỏi tieỏp traỷ lụứi Lụựp nhaọn xeựt Cuứng cuỷng coỏ ghi nhụự lụứi daởn ?&@ Toán: luyện tập chung I. MUẽC TIEÂU -Biết cộng, trừ ( nhẩm và viết ) các số trong phạm vi 10 000. - Giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ - GD HS cẩn thận , chính xác khi làm bài. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Bảng phụ viết các bài tập. III. HOạT ĐộNG DạY Và HọC: N dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1. Bài cũ : ( 5 phút) 2. Bài mới HĐ1: Thực hành ( 20 phút) Bài 1 : Bài 2 : Bài 3: Bài 4: (5 phút) . 3. Củng cố - dặn dò (3'): - Gọi 3 HS lên bảng. Đặt tính rồi tính:2325 – 424 ; 6542 - 1254 Giới thiệu bài.( ghi bảng) * Yêu cầu HS nêu yêu cầu của đề. -Cho HS làm bài vào SGK ( cột 1, 2). - Cho HS chơi tiếp sức sửa bài. - Giáo viên nhận xét, tổng kết, tuyên dương nhóm thắng cuộc. * Yêu cầu HS nêu bài tập . - Cho HS làm bài vào vở. - Gọi HS lên bảng làm bài. -GV nhận xét, sửa sai. *Gọi HS đọc đề. -Yêu cầu HS tìm hiểu đề . - Yêu cầu HS tự tóm tắt và làm vào vở.Tiếp sức HSY , HSKT. - GV chấm, nhận xét - sửa bài. * Gọi HS đọc bài tập 4. - Phát phiếu bài tập - Cho HS làm bài vào phiếu bài tập . - GV chấm, nhận xét - sửa bài. - GV nhận xét tiết học , dặn HS về hoàn thành các bài tập. -2 HSY lên bảng sửa bài . -HS nêu yêu cầu của đề. -HS làm bài vào SGK. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV. HS nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. -HS nêu yêu cầu của đề. -HS làm bài vào vở - 4 HS lên bảng làm. - HS đổi chéo vở chấm bài cho bạn. - HS tóm tắt và làm bài vào vở - 1 HSK-G: lên bảng làm bài . -HS nhận xét sửa bài . -HS đọc bài tập 4 . -HS làm bài vào phiếu - 3 HSY lên bảng làm. X + 1909 = 2050 X - 586 = 370 X = 2050 -1909 X = 3705 + 586 X = 1141 X = 4291 8462- X = 762 X = 8462 - 762 X = 7700 ?&@ Thửự saựu ngaứy 29 thaựng 1 naờm 2016 Tập làm văn: nói về trí thức nghe kể: nâng niu từng hạt giống I. Mục tiêu: - Biết nói về những tri thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm (BT1). - Nghe kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống( BT2). II.ẹoà duứng daùy – hoùc. GV : Tranh ảnh minh hoạ trong SGK .Một ít hạt thóc . Bảng phụ viết câu hỏi gợi ý HS kể chuyện Nâng niu từng hạt giống . III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1. Bài cũ : (5phút) 2 .Bài mới : Hoạt động 1: HD HS làm bài tập 1. (7 phút) Hoạt động 2: HD làm bài tập 2. (18 phút) 3.Củng cố - Dặn dò: (5phút). - Gọi 2 HS lên bảng đọc báo cáo của tổ trong tháng vừa qua. . - Giới thiệu bài - Ghi đề. - Yêu cầu HS đọc đề, nêu yêu cầu. -Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi quan sát tranh và nói rõ những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai ? họ đang làm việc gì? Nêu rõ trang phục, hành động của ông? Người nằm trên giường là ai ?Lớn hay nhỏ ? -Yêu cầu các nhóm trình bày. -Giáo viên kể chuyện 2 lần và hỏi: H:Viện nghiên cứu nhận được quà gì ? H: Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay cả mười hạt giống ấy? H: Hãy nói suy nghĩ của em về nhà bác học Lương Định Của? -Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau tập kể lại câu chuyện cho nhau nghe . Tiếp sức HSY ,HSKT. -Gọi một số HS kể chuyện trước lớp . - Giáo viên nhận xét phần kể chuyện của HS . -Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS . -2HSTB đọc báo cáo của tổ . -2 HS đọc đề và nêu yêu cầu. - HS quan sát thảo luận nhóm đôi. - Đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Nhóm khác nhận xét - bổ sung. -HS lắng nghe và trả lời: -Viện nghiên cứu nhận được mười hạt giống quý. -Vì lúc ấy trời rất rét, nếu đem gieo những hạt giống nảy mầm rồi sẽ chết rét. Ông chia mười hạt giống thành hai phần. Năm hạt đem gieo trong phòng thí nghiệm . Năm hạt kia, ông ngâm nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm.. -HS tự do trả lời. - Luyện kể theo cặp . -Một số HS kể - cả lớp theo dõi và bình chọn bạn kể hay nhất . ?&@ Toán: tháng - năm I. Mục tiêu : - Biết các đơn vị đo thời gian : tháng , năm . - Biết được một năm có 12 tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong tháng; biết xem lịch. - HS làm bài cẩn thận, trình bày bài khoa học. II. CHUẩN Bị: - SGK: Quyển lịch III. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC . NÔI dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1.Bài cũ: (5’) 2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong từng tháng . (10phút). HĐ 2: Luyện tập -Thực hành .(15phút) Bài 1 : Bài 2: 3.Củng cố - Dặn dò: (3'): - Gọi 2 HS lên bảng làm bài.:Đặt tính rồi tính : 5608 + 3746; 6327 + 184 - Giới thiệu bài- Ghi đề. a) Giới thiệu tên gọi các tháng trong năm .GV cho HS quan sát tờ lịch năm 2007. -Yêu cầu HS thảo luận nhóm cặp và tìm hiểu một số câu hỏi sau :H:Một năm có bao nhiêu tháng ? Đó là những tháng nào trong năm ? Yêu cầu các nhóm trình bày.GV nhận xét. b) Giới thiệu số ngày trong một tháng. * GV treo tờ lịch năm 2006 lên bảng và giới thiệu .GV hướng dẫn HS quan sát các tháng trong tờ lịch năm 2006 mà học sinh đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi :Hãy nêu số ngày trong tháng ? GV chốt lại bài. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS chơi trò chơi đố nhau .Cứ một bạn đặt câu hỏi đố bạn trả lời .GV nhận xét. - Gọi HS nêu yêu cầu bài.Yêu cầu HS quan sát tờ lịch tháng Tám và trả lời một số câu hỏi trong sách : Ngày 10 tháng 8 là thứ mấy ?/Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy ?/Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy ?.... GV nhận xét tuyên dương những HS trả lời tốt . GV treo tờ lịch năm 2007 hỏi HS những câu hỏi tương tự: Một năm có bao nhiêu tháng ? Kể tên các tháng . - Nhận xét tiết học . - 2HSY lên bảng làm bài tập.cả lớp làm bảng con . - HS quan sát tờ lịch mà các em mang đến lớp. -HS thảo luận nhóm theo yêu cầu. -Đại diện các nhóm trình bày . Cả lớp theo dõi nhận xét và bổ sung . -Một năm có 12 tháng là : Tháng Một , tháng Hai,tháng Ba , tháng Tư , . -HS theo dõi . - Lắng nghe . - HS quan sát . - HS trả lời: Tháng một, ba,năm,bảy,tám, mười, mười hai có 31 ngày.Các tháng :tư, sáu chín, mười một có 30 ngày. Tháng hai có 28 (29) ngày. - HS theo dõi và thực hành theo . -2 HS đọc đề. - HS theo dõi và trả lới đúng sai . -2 HS nêu yêu cầu của đề . - HS thực hiện theo yêu cầu. - Ngày 10 tháng 8 là ngày thứ tư . - Ngày 19 tháng 8 là thứ sáu . - Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ tư .Tháng 8 có 4 ngày chủ nhật. - Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 . ?&@ TN&XH: thân cây (TT) I. MUẽC TIEÂU - Nờu được chức năng của thõn cõy đối với đời sống của thực vật và ớch lợi của thõn cõy đối với đời sống con người - Giỏo dục cho cỏc em yờu quớ cõy trồng ở trường và ở nhà II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Cỏc hỡnh trang 80, 81 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC nội dung giáo viên học sinh Hoạt động 1 Thảo luận cả lớp (15p) Hoạt động 2 Làm việc theo nhúm (15p) - Củng cố (2p) T cho H bỏo cỏo về kết quả học tập tiết trước T cho H quan sỏt cỏc hỡnh 1,2,3 trang 80 (SGK) và trả lời cỏc cõu hỏi sau ? Việc làm nào chứng tỏ thõn cõy cú nhựa ? Để biết được tỏc dụng của nhựa cõy và thõn cõy cỏc bạn hỡnh 3 đang làm gỡ T giỳp cỏc H tỡm hiểu thờm nếu một thõn cõy chỳng ta ngắt nú đi thỡ lỏ nú hộo chứng tỏ khụng cú nhựa nữa T choH nờu tờn cỏc chức năng khỏc của thõn cõy Nõng đỡ , mang lỏ, hoa lỏ Bước1: T cho H quan sỏt cỏc hỡnh 4,5,6,7,8 trang 81(SGK) và cho H nờu tỏc dụng ớch lợi của thõn cõy đối với đời sống của con người và động vật T cho H kể một số thõn cay dựng để làm thức ăn cho con người +) Kể tờn một số cõy cho gỗ để làm nhà +) Kể tờn một số cõy cho nhựa Bước 2:Làm việc cả lớp T cho H thi nhau kể một số cõy làm gỗ, lấy nhựa T kết luận:Thõn cõy dựng để làm thức ăn cho người và động vật để làm nhà đúng đồ dựng....... T cho H nhắc lại cỏc cõy làm nhà ,lấy gỗ, lấy nhựa và ớch lợi của chỳng H nghe và bỏo cỏo trước lớp H quan sỏt H trả lời đỳng cõu hỏi Hn nghe và bổ sung H nờu H quan sỏt và nờu được ớch lợi của nú H kể cõy lấy gỗ, cõy lấy nhựa H thi kể được nhiều H nghe H nhắc lại ND bài học ?&@ HĐNGLL: ATGT: thực hành bài 6 . I. Mục tiêu : 1. Kieỏn thửực: Bieỏt nhaọn xeựt nhửừng haứnh vi an toaứn, khoõng an toaứn khi ngoài treõn xe oõ toõ buyựt ( xe khaựch, xe ủoứ ). 2. Kyừ naờng: HS bieỏt thửùc hieọn ủuựng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 21- L3 - moi OK.doc