Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23

Tổ chức trò chơi: Ai nhanh ai đúng

GV nêu câu hỏi - HS trả lời

- Tổng kết trò chơi- Nhận xét

GTB: ( ghi bảng).

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.

 -Yêu cầu HS làm bài.

-GV treo tờ lịch lên bảng cho HS xem lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004. GV nêu câu hỏi.

GV chốt : Xác định rõ ngày mấy , ở vị trí nào rồi tìm thứ. Xác định rõ thứ đó nằm ở vị trí nào rồi tìm ngày.

* Lưu ý: Không nêu tháng 1 là tháng giêng, tháng 12 là tháng chạp.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

GV: YC xem lịch năm 2005 nhưng chúng ta sẽ chuyển sang xem lịch năm 2008 cũng với những nội dung câu hỏi như SGK. Treo bảng - Gọi HS đọc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để hoàn thành bài tập.

 

doc22 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uổi chiều Chính tả Nghe viết: ê- đi- xơn I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Nghe- viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT2a,b. - Học sinh viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC GV: Hai tờ giấy khổ lớn chép 2 lần BT 2 b . II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Khởi động : 5’ 2.Bài mới : HĐ 1 : Hướng dẫn viết chính tả. ( 18 phút) HĐ2 : Hướng dẫn làm bài tập. ( 10 phút) 3. Củng cố - Dặn dò: (3'). Yêu cầu HS lên viết bảng : chênh chếch, ngất ngưỡng. Lớp viết vào bảng con - Nhận xét Giới thiệu bài - Ghi đề . a) Tìm hiểu nội dung bài viết : - GV đọc bài viết.Gọi HS đọc đoạn văn . H. Em biết gì về Ê- đi- xơn ? b) Hướng dẫn cách trình bày bài : H. Đoạn văn có mấy câu ? H.Những chữ nào trong bài được viết hoa? H. Tên Ê-đi-xơn được viết như thế nào ? c) Hướng dẫn viết từ khó : - Treo bảng phụ - Yêu cầu lớp đọc thầm và tìm từ khó . - GV đọc từ khó - Yêu cầu HS viết. d) Viết chính tả : Hướng dẫn cách viết vở . -GV đọc cho HS viết bài - Theo dõi , uốn nắn, tiếp sức HSY, HSKT. - Hướng dẫn sửa bài. -Thu bài chấm,sửa bài. Nhận xét chung. Bài 2 : GV treo bảng phụ .Yêu cầu HS đọc đề . -Hướng dẫn HS làm vào vở . GV theo dõi HS làm bài . -Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn . -Yêu cầu HS lên bảng thi tiếp sức. Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS học tốt. - Về nhà viết lại những lỗi sai vào vở . -2 HSY lên bảng viết từ , cả lớp viết vào bảng con. -HS lắng nghe . -HSK đọc bài viết. Lớp đọc thầm theo. - HS trả lời. - 3 câu - Bằng , Câu , Ê-đi-xơn . -Viết hoa chữ cái đầu tiên có gạch nối giữa các chữ - HS đọc thầm theo nhóm 2 - tìm từ khó và nêu . -HS đọc những từ khó .HS viết bảng con - 2 HS còn hạn chế viết bảng lớp - HS lắng nghe .HS viết bài vào vở -HS tự soát bài - đổi chéo vở - sửa sai .HS theo dõi. -HS nêu yêu cầu bài tập . - Lớp làm bài vào vở -HS thảo luận nhóm bàn . -HS lên bảng làm HS nhận xét, sửa bài . - HS thực hiện ở nhà ?&@ Toán: HèNH TROỉN, TAÂM, ẹệễỉNG KÍNH, BAÙN KÍNH I/mục đích yêu cầu: -Giuựp hs coự bieồu tửụùng veà hỡnh troứn. Bieỏt ủửụùc taõm, baựn kớnh, ủửụứng kớnh cuỷa hỡnh troứn -Bửụực ủaàu bieỏt duứng com- pa ủeồ veừ hỡnh troứn coự taõm vaứ baựn kớnh cho trửụực. II.đồ dùng dạy học: - Moọt soỏ moõ hỡnh hỡnh troứn baống bỡa, nhửùa. Maởt ủoàng hoà - Com pa. III. hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1Baứi cuừ: 3-5 ‘ 2.Baứi mụựi: 26-29 ‘ *Giụựi thieọu com pa vaứ hỡnh troứn *Hửụựng daón veừ 3.Hửụựng daón thửùc haứnh 4.Cuỷng coỏ daởn doứ: 3-4p -Naờm 2015 nhửừng thaựng naứo coự 30 ngaứy? Nhửừng thaựng naứo coự 31 ngaứy? - Teỏt nguyeõn ủaựn naờm 2016 laứ ngaứy naứo? -Nhaọn xeựt, đánh giá học sinh. -Giụựi thieọu: cho hs xem moọt soỏ moõ hỡnh baống hỡnh troứn, daón daột hs vaứo baứi mụựi: -Cho hs quan saựt caựi com pa giụựi thieọu caỏu taùo, caựch duứng. b.Hỡnh troứn: Duứng com pa veừ hỡnh troứn nhử sgk giụựi thieọu OM laứ baựn kớnh. AB laứ ủửụứng kớnh. -Cho hs leõn ủo ủoọ daứi cuỷa OA vaứ OB ủeồ thaỏy ủửụùc O laứ trung ủieồm cuỷa AB - Em coự nhaọn xeựt gỡ veà ủoọ daứi cuỷa ủửụứng kớnh vaứ baựn kớnh? -Neõu yeõu caàu. -Yeõu caàu hs laứm -GV keỏt hụùp laứm maóu. + ẹaựnh daỏu taõm O + Xaực ủũnh khaồu ủoọ com pa treõn thửụực baống 2cm. + ẹaởt ủaàu ủinh nhoùn vaứo taõm O, ủaàu kia coự buựt chỡ roài quay moọt voứng veừ thaứnh hỡnh troứn. Baứi 1: -Neõu yeõu caàu baứi. -Veừ hỡnh cho hs quan saựt. -Goùi baỏt kỡ 1 em cuỷa nhoựm naứo ủoự traỷ lụứi. P C Ô N M A B Q D Baứi 2: GV quan saựt giuựp hs veừ trong vụỷ. Baứi 3: Tửụng tửù baứi 2. -Veừ hỡnh troứn cho HS neõu baựn kớnh, ủửụứng kớnh -Nhaộc nhửừng hs chửa coự com pa, veà chuaồn bũ com pa - 2 Hs leõn baỷng laứm baứi - Teỏt nguyeõn ủaựn naờm 2016 laứ ngaứy 8 thaựng 2. -Nghe giụựi thieọu baứi. M A O B HS nhaộc laùi: OM laứ baựn kớnh. AB laứ ủửụứng kớnh. -Taõm O laứ trung ủieồm cuỷa ủửụứng kớnh AB . -ẹoọ daứi ủửụứng kớnh gaỏp hai laàn ủoọ daứi baựn kớnh -Nhaộc laùi yeõu caàu: - Veừ hỡnh troứn coự baựn kớnh 2cm. -Laứm theo yeõu caàu cuỷa GV. O.2cm -Hai hs ngoài caùnh nhau cuứng laứm baứi. -Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. Baựn kớnh ON, OM, OP,OQ ẹửụứng kớnh NM,PQ OA, OB laứ baựn kớnh. AB laứ ủửụứng kớnh. CD khoõng phaỷi laứ ủửụứng kớnh(vỡ khoõng ủi qua taõm O) -Neõu yeõu caàu vaứ tửù veừ. 2a. HS tửù veừ. 2b. 2 hs leõn baỷng thi laứm nhanh. -Lụựp nhaọn xeựt sửỷa baứi. - HS tửù laứm - HS ghi nhụự ?&@ Thửự tử ngaứy 3 thaựng 2 naờm 2016 Buổi sáng Tập đọc CáI CầU I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu ND: Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất (trả lời được các CH trong SGK; thuộc được khổ thơ em thích) - Học sinh biết yêu quý những người đã xây dựng lên những cây cầu phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt của con người. *HSK,G: Đọc thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung bài thơ, HTL cả bài thơ. HSKT: Tiếp tục tập đánh vần đọc tiếng. II. Đồ dùng dạy học : - GV: Tranh ảnh về cái chum. Bản đồ Việt Nam ( có sông ngòi). Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc . III. Các hoạt động day học: nội dung giáo viên học sinh 1.Khụỷi ủoọng : ( 5’) 2.Bài mới : HĐ 1: Luyện đọc. ( 12’). HĐ 2 : Tìm hiểu bài. ( 10 phút) HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ. ( 7 phút) 3.Củng cố: (3'). -Goùi HS ủoùc Nhà bác học và bà cụ . H. Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo ? Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện? Giới thiệu bài (ghi bảng) - Yêu cầu HS đọc nối tiếp , mỗi em đọc hai dòng thơ . GV theo dõi - Hướng dẫn phát âm từ khó. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo từng khổ thơ.Hướng dẫn học sinh đọc ngắt giọng giữa các câu thơ . -Cho HS đọc nối tiếp theo khổ thơ trong nhóm - Cho HS đọc nối tiếp theo khổ thơ trước lớp, nhận xét -Yêu cầu HS đọc bài thơ . - Y/C HS thảo luận nhóm đôi H. Người cha trong bài thơ làm nghề gì ? câu nào cho em biết điều đó ? Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì ? Bạn nhỏ yêu nhất là cây cầu nào ? -Yêu cầu HS thảo luận nhóm rút ra nội dung chính . - GV chốt, rút nội dung chính. - GV đọc mẫu lần 2 . HS đọc bài. -Hướng dẫn đọc thuộc lòng tại lớp từng khổ thơ , cả bài thơ .Yêu cầu HS đọc thuộc từng khổ thơ .Thi đọc thuộc. -GV nhận xét, kết hợp GD HS. Nhận xét tiết học. - Dặn Hs về nhà đọc cho bố mẹ nghe -2HSY đọc và trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe . -HS đọc nối tiếp theo yêu cầu kết hợp phát âm từ khó - Luyện đọc nối tiếp theo từng khổ thơ kết hợp đọc ngắt giọng giữa các câu thơ . -HS đọc nối tiếp theo khổ thơ trong nhóm - HS thi đọc n/tiếp theo từng khổ . -1 HS đọc - Lớp đọc thầm theo . -HS thảo luận nhóm đôi: -Cha bạn nhỏ làm nghề xây dựng . - HS trả lời .HS theo dõi . -HSK trả lời.. -HS thảo luận nhóm bàn . Đại diện vài nhóm trả lời . - 3 HS nhắc lại nội dung chính. - HS lắng nghe . - HS đọc từng khổ thơ , cả bài, lớp gấp sách đọc thầm theo. HS đọc đồng thanh từng khổ thơ , cả bài thơ, theo dãy , bàn . -HS đọc thuộctừng khổ thơ - HS lăng nghe và thực hiện ?&@ Toán: luyện tập: HèNH TROỉN, TAÂM, ẹệễỉNG KÍNH, BAÙN KÍNH I/mục đích yêu cầu: -Giuựp hs cuỷng coỏ veà bieồu tửụùng à hỡnh troứn. HS naộm chaộc veà taõm, baựn kớnh, ủửụứng kớnh cuỷa hỡnh troứn -Cuỷng coỏ caựch veừ hỡnh troứn coự taõm vaứ baựn kớnh cho trửụực baống com- pa. II.đồ dùng dạy học: - Moọt soỏ moõ hỡnh hỡnh troứn baống bỡa, nhửùa. Maởt ủoàng hoà - Com pa. III. hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1. Khụỷi ủoọng: 3-5p 2.Baứi mụựi: 30-32p Hửụựng daón thửùc haứnh 4.Cuỷng coỏ daởn doứ: 1-2p Cho HS nhaọn daùng caực vaọt baống hỡnh troứn -Nhaọn xeựt, đánh giá học sinh. -Giụựi thieọu baứi- ghi ủeà -Duứng com pa veừ hỡnh troứn taõm O leõn baỷng lụựp -Yeõu caàu hs leõn baứn kớnh ON, ẹửụứng kớnh AB - Em coự nhaọn xeựt gỡ veà ủoọ daứi cuỷa ủửụứng kớnh vaứ baựn kớnh? Baứi 1: -Neõu yeõu caàu baứi. -Veừ hỡnh cho hs quan saựt. -Goùi HS cuỷa caực nhoựm traỷ lụứi. P C Ô N M A B Q D Baứi 2: GV quan saựt giuựp hs veừ trong vụỷ. Baứi 3: Tửụng tửù baứi 2. -Veừ hỡnh troứn cho HS neõu baựn kớnh, ủửụứng kớnh -Nhaộc hs veà taọp veừ hỡnh troứn baống com pa - HS nhaọn daùng -Nghe giụựi thieọu baứi. - HS theo doừi GV veừ - HS leõn baỷng veừ baựn kớnh ON, ủửụứng kớnh AB N A O B -ẹoọ daứi ủửụứng kớnh gaỏp hai laàn ủoọ daứi baựn kớnh -Hai hs ngoài caùnh nhau cuứng laứm baứi. neõu trửụực lụựp -Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. a. -Baựn kớnh ON, OM, OP,OQ -ẹửụứng kớnh NM,PQ OA, OB laứ baựn kớnh. AB laứ ủửụứng kớnh. CD khoõng phaỷi laứ ủửụứng kớnh(vỡ khoõng ủi qua taõm O) - Veừ hỡnh troứn coự baựn kớnh 2cm. -Laứm theo yeõu caàu cuỷa GV. O. 2cm -Neõu yeõu caàu vaứ tửù veừ. 2a. HS tửù veừ. 2b. 2 hs leõn baỷng thi laứm nhanh. -Lụựp nhaọn xeựt sửỷa baứi. - HS ghi nhụự ?&@ Tập viết: ôn chữ hoa n (Tt) I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa P (1dòng), Ph, B(1dòng); viết đúng tên riêng Phan Bội châu(1dòng) và viết câu ứng dụng: Phá Tam Giangvào nam(1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. - Học sinh có có thói quen rèn chữ viết . *HSK,G: Thực hành viết đúng và đủ các dòng trên trang vở Tập viết. HSKT: Tập viết chữ hoa. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC - GV : Mẫu chữ viết hoa trong bài, từ ứng dụng và câu ca dao. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1.Khởi động : (5’) 2. Bài mới: HĐ 1: HD viết trên bảng con. (10phút) HS viết từ ứng dụng (tên riêng) Luyện viết câu ứng dụng. Hoạt động 2 : HD viết vào vở ( 15 phút) 3. Củng cố - Dặn dò:(2’). Gọi HS lên bảng viết :O, Ô,Ơ,Từ ứng dụng: Lãn Ông. Cả lớp viết vào bảng con - Nhận xét Giới thiệu bài . a/ Luyện viết chữ hoa. - Yêu cầu đọc nội dung bài . H: Tìm các chữ hoa có trong bài ? - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ. -Yêu cầu HS viết bảng. - GV dán từ ứng dụng . * Giảng từ : Phan Bội Châu (1867 - 1940 ): một nhà cách mạng vĩ đại đầu thế kỷ XX của Việt Nam. Ngoài hoạt động cách mạng, ông còn viết nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước. -Yêu cầu HS viết bảng con, bảng lớp. -GV dán câu ứng dụng - kết hợp giảng nội dung. - GV giải thích : Phá Tam Giang ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đèo Hải Vân ở gần bờ biển, giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng. H: Trong câu ứng dụng, chữ nào được viết hoa? -YC HS viết bảng con.GV nhận xét, sửa sai. -Nêu yêu cầu viết chữ theo cỡ nhỏ -Tiếp sức HSY, HSKT. - GV theo dõi - uốn nắn . Chấm , chữa bài . - GV chấm 5 bài - nhận xét chung . Cho HS xem một số bài viết đẹp - Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS viết đẹp . -2 HSY lên bảng viết chữ hoa và tên riêng, cả lớp viết vào bảng . - Hs nghe và nhắc lại đề bài. - HS đọc - lớp đọc thầm theo . -HS tìm và nêu. - HS quan sát. - HS tập viết từng chữ trên bảng con các chữ được viết hoa trong bài - 2 HS lên bảng viết . - 1HS đọc từ : - HS nghe, hiểu -HS tập viết tên riêng trên bảng con - Một em HSYviết bảng lớp. -Một HS đọc câu ứng dụng. - HS nghe, hiểu - HS tìm và nêu trước lớp. -HS tập viết trên bảng con các chữ : Phá, Bắc(đúng mẫu chữ) . 2 HSY viết bảng lớp . H lớp viết bảng con - HS theo dõi . -HS viết bài vào vở . - HS theo dõi - rút kinh nghiệm. - HS nghe- tuyên dương bạn ?&@ tn&xh: rễ cây I. MUẽC TIEÂU - Kể tờn một số cõy cú rễ cọc , rễ chựm, rễ phụ hoặc rễ củ - Phõn loại cỏc rễ cõy sưu tầm được II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Cỏc hỡnh trong SGK - H sưu tầm cỏc rễ chựm, cọc rễ củ III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC: NOÄI DUNG GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH Hoạt động1 Làm việc với SGK (20p) Hoạt động 2 Làm việc với vật thực (10p) Củng cố (3p) Bước 1: T cho H làm việc theo cặp Và quan sỏt cỏc hỡnh 1,2,3 trang 82( SGK )và mụ tả rẽ cọc rễ chựm T cho H quan sỏt hỡnh 5,6,7 trang 83 (SGK) và mụ tả đặc điểm về rễ phụ và rễ củ Bước 2: Làm việc cả lớp T cho H nờu cỏc loại rễ chựm, cọc và rễ củ T kết luận Đa số cõy cú một rễ tovà dài, xung quanh rễ đú đõm ra nhiều rễ con loại rễ như vậy gọi là rễ cọc , một số rễ mọc đều nhau thành chựm loại rễ như vậy gọi là rễ chựm , một số rễ cũng cú rễ phụ mọc từ thõn hoặc cành một số tạo thành củ gọi lả rễ củ T cho H biết phõn loại cỏc cõy sưu tầm được T phỏt cho cỏc nhúm và ghi loại rễ nào là rễ chựm, cọc, rễ củ T cho cỏc nhúm trưng bày. T cho H nờu lại cõy cú đặc điểm rễ cọc , chựm, củ Về nhà tỡm và biết phõn loại cỏc cõy đú H làm việc theo cặpquan sỏt cỏc hỡnh trong SGK H biết mụ tả cỏc cõy rễ cọc , chựm, rễ củ H nờu đỳng H lắng nghe H phõn loại cỏc cõy được sưu tầm H trưng bày H nghe và thực hiện ?&@ Thửự naờm ngaứy 4 thaựng 2 naờm 2016 Buổi sáng Chính tả: (NV) một nhà thông thái I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Nghe- viết đúng bài Chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT2a/b. - HS viết cẩn thận , trình bày sạch đẹp. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC - GV : Bảng phụ chép sẵn bài tập 2 .4 băng giấy chép BT 3.Bút dạ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động : (5') 2. Bài mới : HĐ 1 : Hướng dẫn nghe -viết. ( 18 phút) Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập. ( 10 phút) 3.Củng cố-dặn dò: (3') Gọi HS viết các từ : Ê -đi -xơn ,sáng kiến , vĩ đại. Cả lớp viết vào bảng con - Nhận xét Giới thiệu bài .Ghi đề - GV đọc đoạn văn . - Gọi 1 HS đọc . H. Em biết gì về Trương Vĩnh Ký ? H: Đoạn văn gồm mấy câu ? H: Những chữ nào được viết hoa trong bài? - GV treo bảng phụ - Yêu cầu lớp đọc thầm và tìm từ khó .GV gạch chân các từ khó ở bảng phụ . - GV đọc từ khó - y/c HS viết. - Nhận xét - sửa sai . - HD viết vở, nhắc nhở cách trình bày bài.Tiếp sức HSY,HSKT -GV đọc cho HS viết bài . Theo dõi , uốn nắn . -Hướng dẫn sửa bài . - Thu bài chấm - sửa bài . NX. Bài 2 : GV treo bảng phụ BT2 . -HD HS làm vào vở bài tập 2 . -GV theo dõi HS làm bài . - GV thu một số bài chấm, NX. -Y/c HS đọc lại lời giải đúng . Gọi HS sửa lỗi. Nhận xét - Nhận xét tiết học - Dặn HS viết sai lỗi về viết lại lỗi đó -2HSY lên bảng viết từ , cả lớp viết vào bảng con. - HS lắng nghe . - 1 HS đọc đoạn văn và chú giải - Lớp đọc thầm theo. -Ông là người hiểu biết rộng ..... - 4 câu . -Những chữ đầu mỗi câu ,tên riêng Trương Vĩnh Ký . - HS đọc thầm - tìm từ khó và nêu . - HS đọc những từ khó . - HS viết bảng con - 2 HSYcòn hạn chế viết bảng lớp . - HS lắng nghe .HS viết bài vào vở . - HS tự soát bài . Đổi chéo bài sửa sai . - Theo dõi - sửa bài . - 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 . - HS lần lượt lên bảng làm - lớp làm vào vở bài tập . -HS sửa bài . -2 HS đọc lại . - HS nhận xét.2HS đọc lại . - Hs nghe và thực hiện ?&@ Luyện từ & Câu: từ ngữ về sáng tạo. dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Nêu được một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã ho(BT1) - Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu(BT2b/c). - Biết dùng đúng dấu chấm, đấu chấm hỏi trong bài(BT3). - Học sinh áp dụng các từ , mẫu câu để làm bài tập . II. CHUAÅN Bề: - GV : Bảng lớp viết nội - Bảng phụ viết nội dung BT3 và 4 tờ giấy trắng khổ A 4 viết sẵn bài III/CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC ND GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Khởi động :5’ 2.Bài mới : HĐ1 : HD làm bài 1. ( 10 phút) HĐ 2 : HD BT2. ( 10 phút) HĐ3:HDBT 3. ( 5 phút) 3.Củng cố Dặn dò: (3’) *Cho HS Đặt câu có hình ảnh được nhân hoá ? H: Đặt câu hỏi theo mẫu câu ở đâu ? - Nhận xét Giới thiệu bài .( ghi bảng) - Yêu cầu đọc đề - tìm hiểu đề. -Yêu cầu HS kể tên các bài tập đọc, chính tả tuần 21, 22 đã học. *N 1 : Tìm từ trong bài tập đọc và chính tả Ông tổ nghề thêu. * N 2 : Tìm từ trong bài tập đọc và chính tả Bàn tay cô giáo. * N 3: Bài Người trí thức yêu nước.* N 4: Bài Nhà bác học và bà cụ. * N5: Bài Ê - đi - xơn. * N 6: Bài Cái cầu. -Yêu cầu các nhóm trình bày sau khi đã hết thời gian quy định .GV ghi nhanh kết các từ mà HS tìm được lên bảng từ đã chuẩn bị. -GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng *Yêu cầu HS đọc đề bài . -HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài tập 2b/c. (HK,G: làm cả BT2) -GV dán hai băng giấyviết sẵn bài tập 2.Yêu cầu hai dãy cử 2 HS lên thi làm bài nhanh,nhận xét. - GV treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn . -Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài 3, 1 HS lên bảng làm . - GV chấm bài, NX, sửa sai cho HS. -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung vừa học -Nhận xét tiết học , -3-4 HS đặt câu , lớp nhận xét , bổ sung. - Hs nghe và nhắc lại đề -2 HS đọc đề - nêu y/c . -HS thực hiện theo y/c. - HS nhận nhiệm vụ và thực hiện tìm từ theo nhóm . - Đại diện các N trình bày.Sau mỗi lần trình bày, cả lớp lại nhận xét, bổ sung ý kiến - HS theo dõi nhận xét. -Bốn HS đọc lại. - HS thảo luận và hoàn thành bài vào VBT - 2 HS thi làm -1 HS đọc đề bài. - Thảo luận nhóm đôi. - HS thực hiện theo yêu cầu. - HS đọc lại đoạn văn. - HS thực hiện theo yêu cầu. ?&@ Toán: nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số I. MUẽC TIEÂU - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần) - GiảI được các bài toán gắn với phép nhân. - GD học sinh tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài. II. CHUAÅN Bề: - Bảng phụ viết phần HD cách chia. BT2.3 III. CáC HOạT ĐộNG DạY Và HọC: Nội dung giáo viên học sinh 1.Khởi động: 5’ 2. Bài mới: *HĐ1: HD cách thực hiện 10’ * HĐ2: Thực hành: 3. củng cố- dặn dò: 2’ - Đặt tính rồi tính: 231 x 3 231 x 4 - Nhận xét - GV giới thiệu bài- ghi bảng - GV nêu phép nhân: 1034x2=? Và 2125x3=? GV phát phiếu BT. - Y/C vận dụng cách nhân số có ba chữ số với số có một chữ số để thực hiên tính vào phiếu. - Y/c nêu cách thực hiện. NX (GV lưu ý cho HS cách nhớ) * Muốn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ta làm thế nào? - GV chốt cách đặt tính, cách tính. Bài 1:- Gọi HS đọc đề. Y/c HS làm bài vào bảng con.. - GV nhận xét, sửa sai. Bài 2a:- Gọi HS nêu y/c BT. - GV đính bảng phụ ghi sẵn BT. - Y/c làm VBT. - GV nhận xét, sửa sai. Bài 3:- Gọi HS đọc đề. Y/c HS tìm hiểu đề - Tóm tắt và giải VBT. - Huy động kết quả, NX- sửa bài. Bài 4a- Nêu y/c Bt. Hd cách thực hiện - GV tổ chức trò chơi - Huy động kết quả qua trò chơi - GV nhận xét tổng kết trò chơi. - Nhận xét tiết học - 2H thực hiện b/lớp. Cả lớp làm bảng con - Nghe và nhắc lại đề bài. - HS nêu phép tính. NX phép tính. - HS nhận phiếu và thực hiện. 1034 2125 x 2 x 3 2068 6375 - HS nêu cách tính. - HS đổi phiếu NX. (phép tính thứ 2 có nhớ.) - Nhiều HS nêu. - 2 Hs đọc đề. - Cả lớp làm vào b/con - 4Hs nối tiếp nêu cách thực hiện - Lớp nhận xét nêu cách nhớ. - HS nêu y/c BT. - HS làm VBT. 1 HS làm B/phụ. - 2Hs lần lượt nêu cách tính. -HS nêu y/c Bt. Tóm tắt và giải vở. 1HS làm b/phụ. Trình bày bài giải Bài giải Xây 4 bức tường hết số viên gạch 1015 x 4 = 4060 (viên ) Đáp số: 4060 viên gạch - Hs nắm y/c Bt . - Tổ chức chơi thi đua. - Lớp NX tuyên dương nhóm thắng cuộc. - HS lắng nghe ?&@ Thửự saựu ngaứy 5 thaựng 2 naờm 2016 Tập làm văn: nói, viết về người lao động trí óc I. Mục tiêu: - Reứn kú naờng noựi: Keồ ủửụùc moọt vaứi ủieàu veà moọt ngửụứi lao ủoọng trớ oực theo gợi ý trong SGK (BT1) - Reứn kú naờng vieỏt: Vieỏt laùi ủửụùc nhửừng ủieàu em vửứa keồ thaứnh moọt ủoaùn vaờn ngaộn( 7 caõu) (BT2). - Baứi laứm saùch ủeùp, roừ raứng. II.ẹoà duứng daùy – hoùc. -Tranh aỷnh minh hoaù. III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1.Khởi động: 3-5 ’ 2.Baứi mụựi: 28-30’ *Hửụựng daón laứm baứi 3.Cuỷng coỏ daởn doứ: 3-4 ’ - Goùi hs keồ laùi chuyeọn naõng niu tửứng haùt gioỏng - OÂng Lửụng ẹũnh Cuỷa laứm caựch naứo ủeồ baỷo veọ haùt gioỏng? - Nhaọn xeựt . - Giụựi thieọu...ghi đề Baứi 1: - Neõu yeõu caàu baứi. - Nhửừng ngửụứi naứo lao ủoọng baống trớ oực? - Mụỷ caõu hoỷi gụùi yự cho moọt hs ủoùc caõu hoỷi gụùi yự. - Ngửụứi aỏy teõn laứ gỡ? ngửụỡ aỏy soỏng ụỷ ủaõu? Quan heọ vụựi em nhử theỏ naứo ? laứm ngheà gỡ? - Coõng vieọc haống ngaứy cuỷa ngửụứi aỏy laứ laứm gỡ? - Coõng vieọc ngửụứi aỏy quan troùng, caàn thieỏt nhử theỏ naứo vụựi moùi ngửoứi? - Nhửừng ngửụứi xung quanh ủoỏi vụựi ngửụứi ủoự nhử theỏ naứo? Baứi 2 : - Gv neõu yeõu caàu baứi , nhaộc hs vieỏt baứi vaứo vụỷ roừ raứng khoảng 7 caõu. - Giuựp ủụừ caực hs yeỏu . - Chấm ủieồm moọt soỏ baứi toỏt. Thu moọt soỏ vụỷ veà nhaứ chaỏm. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng nhửừng baứi laứm toỏt. - Yeõu caàu moọt soỏ hs veà nhaứ hoaứn thaứnh baứi. - Hai em - HS trả lời - Nghe giụựi thieọu baứi. - Nhaộc laùi yeõu caàu: Haừy keồ veà moọt ngửụứi lao ủoọng trớ oực maứ em bieỏt. Kú sử, giaựo sử, baực sú, thaày, coõ giaựo -1 em ủoùc caõu hoỷi gụùi yự. - Gaàn nhaứ em coự baực Thanh( Baực em, boỏ em,) laứ baực sú ( coõ giaựo, kú sử caàu ủửụứng ), baực laứm taùi beọnh vieọn ủa khoa . - Haống ngaứy baực ủeỏn beọnh vieọn khaựm chửừa beọnh cho beọnh nhaõn. - Moói khi coự beọnh nhaõn nhoỷ tuoồi, hay ngửụứi giaứ yeỏu bao giụứi baực cuừng nheù nhaứng aõn caàn. Coự nhửừng hoõm baực laứm vieọc suoỏt ủeõm. - Moùi ngửụứi trong loỏi xoựm ai cuừng yeõu quớ baực, coứn ủoàng nghieọp raỏt tin yeõu baực. Tửứng caởp hs taọp keồ chuyeọn . Moọt , hai hs keồ laùi caõu chuyeọn - Vieỏt baứi vaứo vụỷ . - 4 ủeỏn 5 em ủoùc baứi trửụực lụựp. Caỷ lụựp nhaọn xeựt. - Lắng nghe và thực hiện yêu cầu ?&@ Toán: luyện tập I. Mục tiêu : - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số(có nhớ một lần) - HS có ý thức cẩn thận, chính xác khi làm toán . II. CHUẩN Bị: - GV :Bảng phụ .giấy và bút III. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC . Nội dung giáo viên học sinh 1.Khởi động: ( 5 phút) 2.Bài mới: HĐ 1 : LT. ( 30 phút) 3.Củng cố , dặn dò. (2ph). Gọi HS lên bảng làm . Đặt tính rồi tính: 1230 x 5 ; 1034 x 2 - Nhận xét Giới thiệu bài. Ghi đề . Bài 1:- Gọi HS đọc đề. H . Đề bài yêu cầu gì ? - Yêu cầu HS làm bài vào vở . -GV nhận xét , sửa sai. Bài 2:(cột 1.2.3) - Gọi HS đọc đề. -Yêu cầu HS làm vào VBT . -GV nhận xét, sửa bài.-Gọi HS nêu cách làm . -GV chốt : Muốn tìm số bị chia chưa biết ta làm ? Bài 3: - Gọi HS đọc đề. - Yêu cầu HS tìm hiểu đề. - Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải vào vở. -Tiếp sức cho HSY, HSKT: GV chấm, nhận xét, sửa sai. Bài 4: (cột1.2) - GV treo bảng phụ bài tập 4 . - Gọi HS nêu yêu cầu đề. -GV phát giấy và bút cho các nhóm thảo luận .- GV nhận xét -tuyên dương . Hệ thống lại những kiến thức vừa học.Nhận xét tiết học. -2 HSY lên bảng làm bài tập , cả lớp làm bảng con. - HS nghe và nhắc lại đề -1 HS đọc đề . -HS nêu viết thành phép nhân và ghi kết quả. -HS lần lượt lên bảng làm .Cả lớp làm vào vở nháp.HS tự sửa bài. -1 HS nêu . - 3 HS lần lượt lên bảng làm. Cả lớp làm vào VBT -Nhận xét -nêu cách tính . -1HS đọc đề . -HS tìm hiểu đề. -Một HSK lên bảng tóm tắt và giải. Cả lớp làm vào vở. Bài giải: Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là 1025 x 2 = 2050 ( l ) Số lít dầu còn lại là : 2050 - 1350 = 700 ( l ) Đáp số:700 lít dầu. -HS tự sửa bài vào vở. - 1 HS nêu yêu cầu. -HS thảo luận nhóm 2 .Đại diện các nhóm lên bảng dán bài lên bảng . - HS nghe ?&@ TN&XH: rễ cây (TT) I. MUẽC TIEÂU - Nờu được chức năng của rễ cõy đối với đời sống của thức vật và ớch lợi của rễ đối với đời sống con người - Giỏo dục cho H biết ớch lợi một số loại rễ cõy trong đời sống chỳng ta II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : - Cỏc hỡnh 84,85 trong SGK III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC nội dung giáo viên học sinh Hoạt động 1 Làm việc theo nhúm (15p) Hoạt động 2: Làm việc theo cặp (10p) Củng cố Bước 1: Làm việc theo nhúm T cho nhúm trưởng điều hành theo gợi ý cỏc cõu hỏi sau T cho H núi lại việc bạn đó làm trong SGK trang 82 T cho H giải thớch nếu cõy khụng cú rễ cõy khụng sống được T cho H nờu rễ cõy cú chức năng gỡ Bước 2: Làm việc cả lớp T cho đậi diện cỏc nhúm trỡnh bày mổi nhúm chi r trỡnh bày một cõu hỏi và nhúm khỏc bổ sung T kết luận: Rễ cõy đõm sõu để hỳt nước và muối khoỏng đồng thời bỏm chặt vào đấtgiỳp cho cõy khụng bị đỗ Bước 1 Làm việc theo cặp T cho H quay mặt vào nhau và chỉ cỏc loại cõy trong cỏc hỡnh 2,3,4,5 trang 85 trong SGk và cho biết những rễ đú cú tỏc dụng gỡ Bước 2: hoạt động cả lớp T cho cả lớp thi đua và núi con người sử dụng cỏc loại cõy để làm gỡ T kết luận; Một số rễ cõy làm thuốc , thức ăn, làm đường.... T cho H nhắc lại ớch lợi rễ cõy H làm việc theo nhúm H trả lời đỳng cỏc cõu hỏi H nghe giải thớch H nờu rễ cõy cú chức năng hỳt nước và chất dinh dưỡng H nhúm trỡnh bày và bổ sung H nghe H thảo luận theo cặp H nờu được rễ cú tỏc dụng H thi đua nờu ớch lợi của rễ cõy H nghe H nghe ?&@ HĐNGLL: giáo dục bom mìn bài 2 (TT) I.Mục tiêu - Học sinh thấy được tai nạn bom mìn để lại hậu quả nặng nề đối với nạn nhân gia đình họ và cộng đồng, từ đó có ý thức thông cảm và chia sẻ với những nạn nhân ở địa phương. II.đồ dùng - Tranh ảnh về bom mìn... iii. các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung giáo viên học sinh 1.Khởi động: 2.Hoạt động 1: Đọc truyện và trả lời cõu hỏi: 3.Hoạt động 2: Tìm từ diễn đạt tâm trạng nạn nhân bom mìn 3.Hoạt động 3: Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi 4.Hoạt động 4: Củng cố Cho hs chơi trũ chơi - y/c HS đọc thầm cõu chuyện . - Gọi H đọc truyện . - Suy nghĩ và trả lời cõu hỏi. -y/c HS thảo luận tìm từ diễn đạt tâm trạng nạn nhân TNBM. - Cho HS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 22- L3 - moiOK.doc
Tài liệu liên quan