Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 3

GV theo dõi giup HS yếu.

-Cho HS đọc nối tiếp câu trước lớp

* Luyeọn ẹoùc tửứng ủoaùn, giaỷi nghúa tửứ khoự:

 

- ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm.

- ẹoùc ủoàng thanh.

- Goùi 1 HS ủoùc toaứn baứi

- Toồ chửực cho HS thaỷo luaọn nhoựm vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.

-Huy ủoọng keỏt quaỷ:

1. Chieỏc aựo len .laứm theỏ naứo?

2. Vỡ sao Lan doói meù ?

 

3.Anh Tuaỏn noựi vụựi meù ủieàugỡ ?

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thaàm toaứn baứi- traỷ lụứi: ( Taỏm loứng cuỷa ngửụứi anh. Coõ beự ngoan. Coõ beự bieỏt aõn haọn.) - Anh em phaỷi bieỏt nhửụứng nhũn thửụng yeõu, quan taõm ủeỏn nhau - 1HS ủoùc , caỷ lụựp theo doừi trong SGK. - caực nhoựm phaõn vai ( ngửụứi daón chuyeọn, meù, Tuaỏn, Lan ) vaứ ủoùc. - Caực nhoựm thi ủoùc. - Caỷ lụựp nhaọn xeựt, bỡnh choùn nhoựm ủoùc hay. - 1HS ủoùc laùi yeõu caàu cuỷa baứi. Caỷ lụựp ủoùc thaàm. - 1 HS ủoùc toaứn boọ heọ thoỏng caõu hoỷi,caỷ lụựp ủoùc thaàm . - 1hoaởc 2 HS keồ theo gụùi yự - Keồ theo nhoựm - 4 HS keồ noỏi tieỏp toaứn boọ caõu chuyeọn. - Khoõng neõn ớch kổ, phaỷi bieỏt nghú ủeỏn ngửụứi khaực. - Veà keồ laùi caõu chuyeọn . ?&@ Buổi chiều Tiết 1: tn&xh: bệnh lao phổi I. Mục tiêu - Neõu ủửụùc nguyeõn nhaõn, bieồu hieọn, taực haùi, caựch phoứng beọnh lao phoồi. - Bieỏt ủửụùc caực vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ phoứng beọnh. - Coự yự thửực cuứng vụựi moùi ngửụứi xung quanh phoứng beọnh lao phoồi. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC - Caực hỡnh minh hoaù trang 12; 13 SGK. - Baỷng phuù. III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC NOÄI DUNG GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng 2. Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 1: Beọnh lao phoồi. (8 phuựt) 2. Hoaùt ủoọng 2: Phoứng beọnh lao phoồi. (10 phuựt) 3. Hoaùt ủoọng 3: ẹoựng vai. (10 phuựt) 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ - Yeõu caàu Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - Nhaọn xeựt -Giụựi thieọu baứi- ghi ủeà - HD laứm vieọc: * Bửụực 1: Laứm vieọc nhoựm nhoỷ. - Yeõu caàu HS quan saựt caực hỡnh ụỷ trang 12 SGK vaứ ủoùc lụứi thoaùi. - Yeõu caàu caực nhoựm thaỷo luaọn ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong SGK. ? Nguyeõn nhaõn gaõy ra beọnh lao phoồi? ? Beọnh lao phoồi coự bieồu hieọn nhử theỏ naứo? ? Beọnh lao phoồi laõy tửứ ngửụứi beọnh sang ngửụứi khoeỷ baống con ủửụứng naứo? ? Beọnh lao phoồi gaõy ra taực haùi gỡ ủoỏi vụựi sửực khoeỷ cuỷa ngửụứi beọnh vaứ ngửụứi xung quanh? * Bửụực 2: HD laứm vieọc caỷ lụựp. - Treo tranh trang 12 - Yeõu caàu ủaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy thaỷo luaọn. - Nhaọn xeựt, boồ sung. * Keỏt luaọn: - Nguyeõn nhaõn: Do vi khuaồn lao gaõy ra. - Bieồu hieọn: Ngửụứi beọnh thaỏy meọt moỷi, keựm aờn, gaày ủi vaứ soỏt nheù veà chieàu. - ẹửụứng laõy: Beọnh laõy tửứ ngửụứi beọnh sang ngửụứi khoeỷ baống ủửụứng hoõ haỏp. - Taực haùi: Laứm suy giaỷm sửực khoeỷ ngửụứi beọnh. Khoõng chửừa trũ kũp thụứi seừ gaõy haùi ủeỏn tớnh maùng, toỏn keựm tieàn cuỷa, coự theồ laõy sang ngửụứi xung quanh. * Bửụực 1: HD thaỷo luaọn nhoựm. - Cho HS quan saựt tranh minh hoùa trang 13 SGK. - Treo caõu hoỷi gụùi yự. ? Tranh minh hoaù ủieàu gỡ? ? ẹoự laứ vieọc neõn laứm hay khoõng neõn laứm? Vỡ sao? - Yeõu caàu HS thaỷo luaọn. * Bửụực 2: HD laứm vieọc caỷ lụựp. - Goùi ủaùi dieọn moói nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn. - Nhaọn xeựt. * Keỏt luaọn: - Caực vieọc neõn laứm: Tieõm phoứng lao cho treỷ em, giửừ veọ sinh nhaứ cửỷa, trửụứng lụựp aờn uoỏng ủaày ủuỷ chaỏt dinh dửụừng, taọp theồ duùc, veọ sinh muừi hoùng. - Caực vieọc khoõng neõn laứm: Huựt thuoỏc laự, ủeồ nhaứ cửỷa toỏi taờm, baồn thổu, khaùc nhoồ bửứa baừi. * Bửụực 1: Treo baỷng phuù ghi tỡnh huoỏng. ? Neỏu bũ 1 trong caực beọnh ủửụứng hoõ haỏp em seừ noựi gỡ vụựi boỏ meù ủeồ boỏ meù ủửa ủi khaựm? ? Khi ủửụùc ủi khaựm beọnh em seừ noựi gỡ vụựi baực sú? - Yeõu caàu HS thaỷo luaọn nhoựm, phaõn vai ủeồ ủoựng vai xửỷ lyự caực tỡnh huoỏng. * Bửụực 2: Trỡnh dieón: - Caực nhoựm saộm vai trửụực lụựp. - Goùi HS nhaọn xeựt, boồ sung. - Nhaọn xeựt. * Keỏt luaọn: Khi bũ soỏt, meọt moỷi, chuựng ta caàn noựi ngay vụựi boỏ meù ủeồ ủửụùc ủi khaựm kũp thụứi. Khi ủi khaựm phaỷi noựi roừ bieồu hieọn cuỷa beọnh cho baực sú, ủeồ baực sú chuaồn ủoaựn beọnh vaứ ủieàu trũ. - Nhaọn xeựt giụứ hoùc - Daởn H veà giửừ veọ sinh vaứ thửùc hieọn caực bieọn phaựp phoứng vaứ chửừa beọnh theo baứi ủaừ ủửụùc hoùc -Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - HS laộng nghe - Quan saựt - ủoùc lụứi thoaùi 2 laàn theo lụứi cuỷa nhaõn vaọt. - nhoựm trửụỷng ủieàu haứnh thaỷo luaọn caực caõu hoỷi. - Caực nhoựm trỡnh baứy thaỷo luaọn - Caực nhoựm nhaọn xeựt, goựp yự. - Lụựp quan saựt. - 2 HS ủoùc caõu hoỷi. - Thaỷo luaọn chung. - Cửỷ ủaùi dieọn trỡnh baứy. - Caực nhoựm nhaọn xeựt. - 2 HS ủoùc tỡnh huoỏng. - Caực nhoựm thaỷo luaọn, phaõn vai. -Caực nhoựm thửùc haứnh trửụực lụựp - Nhoựm khaực nhaọn xeựt. - Laộng nghe vaứ thửùc hieọn yeõu caàu ?&@ Tập viết: ôn chữ hoa: b I. Mục tiêu - viết đúng chữ B (1 dòng), H, T (1 dòng): - Viết đúng tên riêng Bố Hạ (1 dòng) . Câu ứng dụng: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống ,nhưng chung một giàn. - Giáo dục H tính cẩn thận trong khi viết bài. II. Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ B. - Từ Bố Hạ, câu tục ngữ viết trên dòng kẻ li. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động 2.Bài mới . HĐ1: HD Viết 8' HĐ2: Thực hành 17 - 20' 3. Cũng cố - dặn dò. 2' - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -Nhận xét . -Giới thiệu bài-ghi tên bài. -Trong bài có những chữ nào được viết hoa? -Độ cao của những chữ hoa? -Viết mẫu và mô tả cách viết? -Điểm bắt đầu - kết thúc. -Yêu cầu H luyện viết chữ B,H,T -Giới thiệu: Bố Hạ là xã thuộc huyện Yên Thế - Bắc Giang nơi có cam ngon nổi tiếng . -Đọc Bố Hạ -Sửa độ cao , nét nối. - Giải thích câu " Bầu ơi.. một giàn".: Khuyên người trong một nước phải thương yêu nhau . -HD ngồi viết-cầm bút ,cách trình bày bài vào vở. -Nêu yêu cầu viết. -Theo dõi uốn nắn H. -Chấm chữa một số bài. -Nhận xét chung giờ học . -Dặn dò. -Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -Đọc lại. -Đọc: B,H,T. -2,5 li. -HS nghe và nhìn . - Viết bảng con: B,H,T. -Đọc lại. -Đọc từ : Bố Hạ . - Viết bảng con. Lắng nghe. - Lắng nghe-Thực hiện. -Viết bài vào vở nắn nót cẩn thận đúng mẫu chữ. -Về nhà viết phần luyện. Luyện viết: chiếc áo len I. Mục tiêu - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Giáo dục H tính cẩn thận khi viết bài ,trình bày đẹp, giữ vở sạch,viết chữ đẹp. II. CHUAÅN Bề: - Bảng phụ III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Khởi động 5' 2. Bài mới HĐ1:HD viết 10' HĐ2: Thực hành 15' 3. Củng cố -dò -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Đọc : Sà xuống, nặng nhọc, khăng khích - Nhận xét đánh giá - GTB - Ghi đề - Đọc đoạn viết của bài - Vì sao Lan lại ân hận ? - Trong bài những chữ nào được viết hoa ? -Lời nói của Lan đặt trong dấu gì ? - Đọc: Cuộn tròn, xin lỗi, xấu hổ - Nhận xét sửa sai - HD HS viết bài vào vở - HD ngồi viết đúng, cách cầm bút - Đọc từng câu H viết vào vở - Đọc H dò bài - Chấm một số bài nhận xét chung -Nhận xét tiết học và dặn dò - HS thực hiện viết bảng. - Lắng nghe. - Nhắc lại tên bài học - 2 H đọc lại. - Vì làm mẹ buồn,anh phải nhường nhịn phần mình cho em. -H tìm - Dấu ngoặc kép. - Viết bảng con. sửa sai. - Viết vở. - Ngồi đúng thế. - Đổi vở dò lỗi. -Nghe và thực hiện ?&@ Thửự năm ngaứy 3 thaựng 9 naờm 2015 Buổi sáng Tập đọc: quạt cho bà ngủ I. Mục tiêu: - Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghĩ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. - Hiểu tình cảm yêu thương hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc cả bài thơ ) - Giáo dục H biết yêu thương và kính trọng ông bà. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: - Tranh minh họa bài tập đọc, bảng phụ III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Khởi động 2. Bài mới HĐ1: Luyện đọc 12' HĐ2: Tìm hiểu bài 8' HĐ3: Học thuộc lòng 8' 3. Củng cố dặn dò 2' - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét. - GTB ghi đề - Đọc mẫu bài thơ - HD H cách đọc - Yêu cầu HS đọc nối tiếp dòng thơ trong nhóm - Giải nghĩa: Thiu thiu, đang mơ màng sắp ngủ - Đặt câu với từ thiu thiu - Cho HS đọc trước lớp - HS đọc nối tiếp khổ thơ trong nhóm - Nhận xét sửa sai - Học sinh luyện đọc cả bài - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi - Gọi đại diện các nhóm trả lời: * Bạn nhỏ trong bài đang làm gì? * Cảnh vật trong nhà , ngoài vườn thay đổi như thế nào? *Bà mơ thấy gì ? * Vì sao bà mơ thấy như vậy? * Qua bài thơ em thấy tình cảm của bà đối với cháu như thế nào? - Nhận xét chốt nội dung - Treo bảng phụ - Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài theo nhóm - Huy động trước lớp. - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà đọc thuộc bài thơ cho mẹ nghe - Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Lắng nghe - Nghe đọc thầm bài - H đọc nối tiếp từng dòng thơ trong nhóm - HS lắng nghe - Em đang thiu thiu ngủ bỗng có tiếng gọi em tỉnh dậy - H đọc nối tiếp từng dòng thơ trước lớp - HS đọc trong nhóm - 2 HS đọc cả bài - thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi - Đại diện các nhóm trả lời: - Quạt cho bà ngủ - Mọi vật đều lặng im như đang ngủ - Thấy cháu quạt hương thơm tới - HS nêu ý kiến - Cháu hiếu thảo, thương yêu và chăm sóc bà - Nhìn bảng đọc bài - HS đọc thuộc lòng bài - 3-4 em đọc thuộc lòng trước lớp - Lắng nghe và thực hiện yêu cầu ?&@ Toán: ôn tập về giải toán I. Mục tiêu: - Biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn. - Biết giải bài toán về nhều hơn kém nhau1 đơn vị. - Làm đúng các dạng bài tập. - Giáo dục HS biết đặt lời giải, trình bày bài đẹp. (HS làm được các bài tập: 1, 2, 3) II. CHUẩN Bị.: - Bảng phụ ghi bài tập, vở bài tập. III. CáC HOạT ĐộNG DạY Và HọC: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Khởi động 4' 2/Bài mới : HĐ1:.HD HS làm bài tập 28-30' 3. Củng cố, dặn dò 2' - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Nhận xét. - Giới thiệu bài - ghi đề -Cho HS thảo luận nhóm rồi giải vào vở bài 1,2 - Huy động kết quả + Bài 1. bài toán này thuộc dạng toán gì đã học? - chữa bài. + Bài 2: bài toán này thuộc dạng toán gì ? - Chữa bài kết quả từ các nhóm Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài toán . Giới thiệu bài toán hơn kém nhau một số đơn vị? -Hướng dẫn mẫu bài 3a. - Bài 3b : HS tự làm - Huy động kết quả ,chữa bài - Nhận xét . - Tuyên dương HS có tiến bộ trong giờ học - Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Lắng nghe -HS thảo luận nhóm và làm bài vào vở - các đại diện lên trình bày - Nhiều hơn. - 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở - H TL: ít hơn. - H đọc. - Theo dõi nắm cách làm. - Cho HS làm vở BT - Tự hoàn thành bài của mình. - Đổi chéo vở kiểm tra kết quả. -H nghe và thực hiện yêu cầu ?&@ Thửự sáu ngaứy 4 thaựng 9 naờm 2015 Buổi sáng Chính tả: (Nghe viết) chiếc áo len I. Mục tiêu - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT2 a,b. - Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng BT3. - Giáo dục H tính cẩn thận khi viết bài ,trình bày đẹp, giữ vở sạch,viết chữ đẹp. II. CHUAÅN Bề: - Bảng phụ, BT2,3. III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.Khởi động 2. Bài mới HĐ1:HD viết 7- 8' HĐ2: Thực hành 16-17' HĐ3: Làm BT 4-5' 3. Củng cố -dò -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Đọc : Sà xuống, nặng nhọc, khăng khích - Nhận xét . - GTB - Ghi đề - Đọc đoạn viết của bài - Vì sao Lan lại ân hận ? - Trong bài những chữ nào được viết hoa ? -Lời nói của Lan đặt trong dấu gì ? - Đọc: Cuộn tròn, xin lỗi, xấu hổ - Nhận xét sửa sai - HD HS viết bài vào vở - HD ngồi viết đúng, cách cầm bút - Đọc từng câu H viết vào vở - Đọc H dò bài - Chấm một số bài nhận xét chung - HD HS làm các bài tập. - Cho HS thảo luận và làm làm ở bảng phụ và vở BT Bài2: HS làm bảng phụ. Nhận xét sửa sai. Bài 3: Làm vở BT. Huy động kết qủa chữa bài. Nội dung của bài chính tả nói lên ND gì? -Nhận xét tiết học và dặn dò - Chủ tịch HĐTQ đọc hs lớp viết bảng con. - Lắng nghe. - 2 H đọc lại. - Vì làm mẹ buồn,anh phải nhường nhịn phần mình cho em. -H tìm - Dấu ngoặc kép. - Viết bảng con. sửa sai. - Viết vở. - Ngồi đúng thế. - Hs nghe viết vào vở - Đổi vở dò lỗi. - Làm bảng phụ - Làm vở BT -Nghe và thực hiện ?&@ Toán: xem đồng hồ i. mục tiêu - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12. -Giúp H nắm khá chắc về cách xem đồng hồ. - Làm được các BT. -Giáo dục học sinh ham thích học toán. II. CHUẩN Bị: - Bảng phụ, đồng hồ ,bảng con . III. HOạT ĐộNG DạY Và HọC: N dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1 .Khởi động 4' 2.Bài mới. HĐ1: HDH thực hành xem đồng hồ. 8- 10' HĐ2: Thực hành 20' 3. Củng cố-dặn dò 1' Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành -Mời 2 bạn lên làm BT3,4. - Nhận xét đánh giá. - GTB - ghi đề bài. - Một ngày có bao nhiêu giờ ? - Bắt đầu và kết thúc ? - Giới thiệu: Trên đồng hồ có các vạch nhỏ, mỗi vạch là 1 phút. - Hay quay mặt đồng hồ chỉ 8 giờ. Quay kim phút đến số 1 : -Bây giờ đồng hồ là mấy giờ? "Kim dài chỉ số 1.Tính từ vạch số 12 đến vạch số1 có 5 vạch nhỏ vậy kim dài 5 phút" + Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 5' - Hãy quay kim dài đến số 3. + Đồng hồ chỉ mấy giờ? - Hãy quay kim phút đến số 6. - Bây giờ đồng hồ chỉ mấy giờ? + 8h 30' còn gọi là 8 rưỡi. -Kim ngắn chỉ giờ,kim dài chỉ phút,khi xem đồng hồ cần quan sát kĩ vị trí các kim. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời bài 1,2 Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ - Nhận xét - chữa. Bài 2: Quay kim đồng hồ chỉ mấy giờ. - Nhận xét - sữa. Bài 3:Đồng hồ chỉ mấy giờ. -HD ''Với đồng hồ điện tử" - Số đứng trước dấu là số phút. - Nhận xét - chữa. Bài 4: HD -Đọc tên giờ ở mặt đồng hồ điện tử. -16 giờ tương ứng với mấy giờ chiều? - Mỗi khoảng cách từ số này đến số kia là mấy phút.? -Nhận xét - dặn dò. - Chủ tịch HĐTQ điều hành : cho 2 bạn lên bảng làm bài. - Theo dõi. -Một ngày có 24 giờ, -bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12h đêm hôm sau. - Sử dung mô hình đồng hồ quay.12h, 8h, 11h,17h,20h. - HS quay. - Quan sát lắng nghe. - HS trả lời 8h 15'. - H 8h 30'. - HS thảo luận và trả lời -HD đọc đề quan sát làm - HS thực hành quay theo nhóm. - Hs làm cá nhân. - HS 16h, 16h30',13h25'. - 4h... -Trả lời. -H nghe và thực hiện ?&@ Thửự bảy ngaứy 5 thaựng 9 naờm 2015 Buổi sáng Luyện từ & Câu: so sánh, dấu chấm i. mục tiêu - Tỡm ủửụùc nhửừng hỡnh aỷnh so saựnh trong caực caõu thụ, caõu vaờn BT1. - Nhaọn bieỏt caực tửứ chổ sửù vaọt so saựnh trong nhửừng caõu ủoự. - OÂn luyeọn veà daỏu chaỏm , ủieàn ủuựng daỏu chaỏm vaứo choó thớch hụùp trong ủoaùn vaờn chửa ủaựnh daỏu chaỏm và viết hoa chữ cái đầu câu . II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC -Baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung ủoaùn vaờn BT3 III/CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC ND GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1. khụỷi ủoọng (3-5ph) 2.Baứi mụựi -HDHS laứm baứi taọp (25-28ph) 3.Cuỷng coỏ daởn doứ (3 ph) -Yeõu caàu Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh - Goùi 2baùn leõn baỷng laứm BT 1,2, - Nhaọn xeựt - Giụựi thieọu bài ghi baỷng Baứi 1 : HDHS caựch laứm Daựn 4 baờng giaỏy a , b , c , d - Caỷ lụựp cuứng GV choỏt lụứi giaỷi ủuựng treõn baỷng,caỷ lụựp ủoỏi chieỏu sửỷa chửừa. Baứi 2 : HDHS caựch laứm theo yeõu caàu HS laứm vieọc caự nhaõn, vieỏt vaứo baỷng con caực tửứ chổ sửù so saựnh. - Nhaọn xeựt baứi HS laứm treõn baỷng. Baứi 3 : Giụựi thieọu baứi cheựp saỹn treõn baỷng. HDHS caựch laứm: - Moói caõu phaỷi nhử theỏ naứo ? - ẹaàu caõu vieỏt nhử theỏ naứo ? - Nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng. - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Daởn HS veà nhaứ chia seỷ vụựi gia ủỡnh caựch so saựnh. - Chủ tịch HĐTQ mời 2 HS laứm, moói baùn moọt baứi - 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi, caỷ lụựp theo doừi - Thaỷo luaọn theo nhoựm - 4 HS leõn gaùch chaõn caực hỡnh aỷnh so saựnh trong tửứng caõu, caỷ lụựp gaùch trong vở bài tập. a.Maột hieàn saựng tửùa vỡ sao b.Hoa xao xuyeỏn nụỷ nhử maõy tửứng chuứm . c.Trụứi laứ caựi tủỷ ửụựp laùnh . Trụứi laứ caựi beỏp loứ nung . d.Doứng soõng ..lung linh daựt vaứng -1 HS ủoùc yeõu caàu– Caỷ lụựp ủoùc thaàm - 1 HS leõn baỷng gaùch chaõn caực tửứ chổ sửù so saựnh, caỷ lụựp vieỏt tửứ vaứo baỷng con. Tửùa – nhử – laứ - laứ - 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm. - Troùn yự - Vieỏt hoa - 1 HS leõn laứm – caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ - ẹoỏi chieỏu baứi treõn baỷng, sửỷa chửừa. -H ghi nhớ và thực hiện ?&@ Toán: xem đồng hồ (t2) I. mục tiêu I. MụC TIÊU: - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và được theo hai cách.Chẳng hạn,8 giờ 35phút họăc 9 giờ kém 25phút. Giúp H làm đúng các BT. Giáo dục HS ham thích học toán. (HS làm được các bài tập: 1, 2, 4.) II. CHUẩN Bị: - Bảng phụ,mô hình đồng hồ. III. CáC HOạT ĐộNG DạY Và HọC: Ndung - TGian Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động:4' 2. Bài mới. HĐ1: HD HS xem đồng hồ.7-8' HĐ2: Thực hành 22' 3. Củng cố dặn dò. Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ điều hành :Gọi 2 học sinh lên bảng làm bà: Quay mặt đồng hồ-Đọc giờ -Nhận xét -GTB ghi đề. -Quay đồng hồ đến 8 giờ 35' -Còn thiếu mấy phút đến 9 giờ? - Vậy ta còn có thể đọc là 9 giờ kém 15'. -Quay đồng hồ theo hình 2. - Đọc số giờ theo cách 1. - Đọc số giờ theo cách 2 - Hình 3 tương tự -HDH H làm các bài tập. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ (theo mẫu) -Yêu cầu H quan sát hình vẽ trong SGK đọc đúng thời gian chỉ tương ứng của từng mặt đồng hồ. -Nhận xét sửa sai. Bài 2: Thực hành trên mặt đồng hồ. -Quay từng mặt đồng hồ theo yêu cầu của bài tập và yêu cầu của cô giáo- Chọn cặp đồng hồ có thời gian tương ứng. -Chốt kết quả đúng. Bài 4: Xem tranh và trả lời câu hỏi. - Yêu cầu H thảo luận theo nhóm đôi. -Huy động kết quả từ các nhóm. - Nhận xét sửa sai. * Thời gian hàng ngày có lợi ích gì? - Nhận xét tiết học -Dặn về nhà chia sẻ với cha mẹ cách xem đồng hồ. Chủ tịch HĐTQ mời HS quay đồng hồ và đọc giờ. - Lắng nghe. - H đọc số giờ 8h 35'. - thiếu 25' - H đọc 2 cách. - quan sát. - 8h 45' -9h kém 15'. - Thảo luận nhóm. - Đọc theo 2 cách. - Đại diện các nhóm trình bày. - Hoạt động cá nhân. -Chon từng cặp đồng hồ có thời gian tương ứng. - H đọc yêu cầu quan sát tranh. - HS thảo luận. - Đại diện các nhóm trả lời - 1 H trả lời. - Tập xem đồng hồ. ?&@ Thửự ...... ngaứy .... thaựng .... naờm 2015 Buổi sáng Chính tả: (Nghe viết) chị em I. MụC tiêu: -Giúp HS nghe viết và trình bày bài đúng chính tả. - Làm đúng bài tập về các từ chứa tiếng có vần ắc / oắc (BT2),BT(3) a/b. - Giáo dục HS giữ vở sạch viết chữ đẹp. II. CHUẩN Bị : - Bảng phụ, vở BT. III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC : nd giáo viên học sinh 1. Khởi động: 4' 2. Bài mới: HĐ1:HD viết 7-8' HĐ2: Thực hành 16-17' HĐ3: Làm BT 7-8' 3.Củng cố dặn dò 1' -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ điều hành : Mời bạn đọc thuộc lòng 19 chữ cái và tên các chữ đã học. - Nhận xét. - Nêu mục tiêu yêu cầu tiết học. -Đọc mẫu bài viết. - Gọi H đọc lại đoạn viết. * Người chị trong bài thơ làm những việc gì? * Bài thơ này trình bày NTN? * Những chữ nào cần viết hoa? - HDH phát hiện từ khó để luyện viết. Đọc : trải chiếu ,luống rau,lim dim,, chung lời, quét. -Yêu cầu học sinh viết bài - Theo dõi giúp đỡ học sinh khi viết bài. - Đọc cho HS soát lỗi - Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi. - Thu bài chấm . Nhận xét. Yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm các bài tập Bài 2: Điền ăc,oăc. -Yêu cầu H làm vở BT. - Nhận xét chữa. Bài 3: Tìm từ trái nghĩa với tên riêng bắt đầu bằng(ch,tr) * Hôm nay chúng ta luyện tập phân biệt những phụ âm gì? - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS về nhà cách làm bài 3 với anh chị. - Chủ tịch HĐTQ mời 2 HS thực hiện. - Lắng nghe. -2 H đọc bài viết. - Trải chiếu, buông màn,ru em ngủ, ... - Thể thơ lục bát. - Chữ cái đầu dòng thơ. - Viết bảng con. - Thực hành viết vở. - Dò bài. - Đổi chéo vở bắt lỗi. - HS thảo luận và làm bài ở vở BT. - HS làm vào VBT rồi nêu kết quả trước lớp - ch/ tr -HS nghe và thực hiện ?&@ Toán: luyện tập I. Mục tiêu : - Biêt xem giờ chính xác đến 5 phút. - Biết xác định 1/2, 1/3 của một nhóm đồ vật. - Ôn tập củng cố phép nhân trong bảng . - Giúp H nắm chắc và làm được 3 BT ở SGK. - Giáo dục học sinh biết xem giờ chính xác ,cách đặt lời giải. (HS làm được các bài tập: 1, 2, 3) II. CHUẩN Bị: Bảng phụ, vở BT. III. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC . NÔI dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1. Khởi động: 4' 2.Bài mới: HĐ1: HDH làm BT 28 - 30' 3. Củng cố dặn dò. 2' -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ điều hành: Đọc giờ 3h 15', 8h kém 10', 4 h... - Nhận xét. - GTB - ghi đề bài. - HDH làm các BT. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ. - Yêu cầu H thảo luận theo nhóm - Huy động kết quả. - Nhận xét sửa sai. Bài 2: - HDH nhận biết đề toán . -Y/c HS giải - Đánh giá nhận xét, chốt nội dung bài Bài 3: Đã khoanh vào 1/3 số quả cam ở hình nào . * Hình 1 có ? quả cam ? * Khoanh mấy quả ? * Cả hình chia ra được mấy phần 4 quả ?. * Vậy khoanh mấy phần số cam hình A? b/ Khoanh 1/2 số bông hoa ở hình nào . - Tương tự câu a. Yêu cầu H làm. * Bài học hôm nay ôn những nội dung gì? - - Nhận xét tiết học về nhà ôn lại bài. - Chủ tịch HĐTQ đọc: H lớp quay đồng hồ. - Lắng nghe. - 2 H đọc đề. - Thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày. -Có: 4 thuyền Mỗi thuyền : 5 người. Tất cả: ... người ? - 1 H lên bảng làm lớp làm vở BT. - 2 H đọc đề. - 12 quả cam. - 4 quả cam. - 3 phần. - 1/3 - HS nêu... -HS nêu - Bảng nhân chia đã học. - Học sinh lắng nghe. ?&@ Tập làm văn: kể về gia đình - điền vào giấy tờ in sẵn I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng nói: Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen theo gợi ý (BT1). -Rèn kĩ năng viết: Biết viết đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu (BT2). -Điền đầy đủ thông tin trên mẫu đơn. - Giáo dục HS tính cẩn thận khi làm bài. II. Chuẩn bị: - Mẫu đơn xin nghỉ học. III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động: 4' 2. Bài mới: HĐ1: Làm miệng 8-9' HĐ2: HDH viết mẫu đơn 17-18' 3. Củng cố dặn dò. 2' -Chủ tịch HĐTQ điều hành: Gọi HS lên đọc bài" Đơn xin vào đội." - Nhận xét . - Bắt nhịp bài hát ba thương con. -Dẫn dắt vào bài. HDH làm các BT. -Yêu cầu H đọc yêu cầu của BT1. - Tập nói về gia đình mình, nói được từ 5-7 câu. VD: Gia đình em có mấy người, đó là những ai? * Công việc của mỗi người trong gia đình là? * Tình cảm của mỗi người ntn? *Bố mẹ em thường làm việc gì? *Tình cảm của em đối với gia đình ntn? -Huy động kết quả. - Gọi H đọc yêu cầu BT2. - Đọc mẫu lá đơn nêu tình tự lá đơn. - Yêu cầu HS điền vào mẫu đơn đúng nội dung. - Theo dõi giúp đỡ HS khi làm bài. - Chấm một số bài - Nhận xét. -Tổng kết liên hệ giáo dục. - Nhớ mẫu đơn viết giấy xin phép khi nghỉ học. - Nhận xét tiết học. - Về thực hiện như bài học. - Chủ tịch HĐTQ mời 2 bạn đọc đơn. - Cả lớp hát. - 2 em đọc ,lớp đọc thầm. - Hoạt động theo nhóm . - Các nhóm phát biểu. - 3 em đọc lớp đọc thầm. - HS đọc. -Lắng nghe - Làm vở BT. Lắng nghe. -HS lắng nghe -H ghi nhớ và thực hiện ?&@ TN&XH: máu và cơ quan tuần hoàn I. Mục tiêu : - Chổ đúng vị trí caực boọ phaọn của cụ quan tuaàn hoaứn trên hình vẽ hoặc mô hình. - HS coự yự thửực baỷo veọ cụ quan tuaàn hoaứn. II. CHUAÅN Bề - GV: Caực hỡnh minh hoaù trang 14; 15/SGK. - HS: Tieỏt lụùn hoaởc tieỏt gaứ ủaừ ủoõng theo nhoựm. III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1.khụỷi ủoọng (3-5ph) 2.Baứi mụựi Hẹ1: Tỡm hieồu thaứnh phaàn cuỷa maựu. (10-12 ph) Hẹ2 : Caực boọ phaọn cuỷa cụ quan tuaàn hoaứn. (10 ph) Hẹ3 : Troứ chụi tieỏp sửực (5-7 p 3.Cuỷng coỏ daởn doứ ( 2 ph) - Chủ tịch HĐTQ lên điều hành: - Lao laứ beọnh nhử theỏ naứo ? - Treỷ em caàn ủửụùc laứm gỡ ủeồ khoõng bũ maộc beọnh lao suoỏt ủụứi? Giụựi thieọu baứi ghi baỷng -Yeõu caàu HS quan saựt H1,2,3 (14) + Baùn ủaừ bũ ủửựt tay, traày da bao giụứ chửa ? + Khi bũ ủửựt tay hoaởc traày da baùn thaỏy gỡ ụỷ veỏt thửụng ? + Quan saựt H2 baùn thaỏy maựu ủửụùc chia laứm maỏy phaàn? ẹoự laứ nhửừng phaàn naứo? + Quan saựt H3 baùn thaỏy huyeỏt caàu coự daùng nhử theỏ naứo? Noự coự chửực naờng gỡ? + Cụ quan vaọn chuyeồn maựu ủi khaộp cụ theồ coự teõn laứ gỡ ? - Cho HS quan saựt H4 ( 15 ) - Chổ treõn hỡnh veừ ủaõu laứ tim, ủaõu laứ caực maùch maựu . - Dửùa vaứo hỡnh veừ moõ taỷ vũ trớ tim trong loàng ngửùc . - Chổ vũ trớ tim treõn loàng ngửùc cuỷa mỡnh. - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa HS. KL: Cụ quan tuaàn hoaứn goàm tim vaứ caực maùch maựu . - Cho hai nhoựm thi tieỏp sửực vieỏt teõn caực cụ quan cuỷa cụ theồ. - Tuyeõn dửụng nhoựm ủaùt KQ toỏt. Keỏt luaọn .......... -Nhaọn xeựt giụứ hoùc. -Nhaộc nhụỷ HS xem laùi baứi. -Laứm vieọc , hoùc taọp, vui chụi hụùp lyự - 2 HS leõn baỷng traỷ lụứi, caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. + Laứm vieọc theo nhoựm, ủaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ . + 2 phaàn : Huyeỏt tửụng vaứ huyeỏt caàu . + Coự nhieàu loaùi huyeỏt caàu quan troùng laứ huyeỏt caàu ủoỷ . - Huyeỏt caàu ủoỷ coự daùng nhử caựi ủúa , loừm 2 maởt mang khớ oõ – xy ủi nuoõi khaộp cụ theồ . + Cụ quan tuaàn hoaứn - Laứm vieọc theo nhoựm ( 1 em hoỷi 1 em traỷ lụứi ) - Moọt soỏ caởp leõn trỡnh baứy, caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. - 2-3HS thửùc hieọn. - 2 Nhoựm chụi thi ủua vieỏt leõn baỷng lụựp. - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ cuỷa caực nhoựm. Lắng nghe thửùc hieọn ?&@ Buổi chiều Ôn luyện Toán: OÂN TAÄP VEÀ HèNH HOẽC, GIAÛI TOAÙN I. MUẽC TIEÂU Giuựp HS: -Tớnh được ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực vaứ tớnh chu vi hỡnh tam giaực, hỡnh tửự giaực . - HS giaỷi ủửụùc daùng toaựn ớt hụn, nhieàu hụn ủaừ hoùc. - Giaựo duùc HS bieỏt vaọn duùng tớnh toaựn trong cuoọc soỏng . II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN H

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 3- L3.doc