Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 21

Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Trống đồng Đông Sơn và trả lời câu hỏi

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét đánh giá

- Cho H xem ảnh Trần Đại Nghĩa.

- GV giới thiệu bài

- Gọi H đọc mẫu bài.

- Chia bài làm 4 đoạn.

- Nhóm trưởng điều khiển đọc đoạn trong nhóm.

- G theo dõi giúp đỡ các nhóm.

- Các nhóm cử đại diện đọc đoạn.

- Luyện đọc từ khó: nghiên cứu,thiêng liêng,.

 

docx28 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghe, hỏi lại bạn. - Nhận xét bạn kể. - Lớp nhận xét, bình chọn. - HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu. Chiều: HĐNGLL: An toaøn giao thoâng Baøi 6: AN TOAØN KHI ÑI TREÂN CAÙC PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG COÂNG COÄNG(T1) I-Muïc tieâu: * KT: Hs bieát nhaø ga beán taøu, beán xe, beán phaø, beán ñoø laø nôi caùc phöông tiện giao thoâng coâng coäng ñoå ñaäu ñeå ñón khaùch leân xuoáng - Bieát caùch leân xuoáng taøu thuyeàn, ca noâ 1 caùch an toaøn. - HS bieát caùc quy ñònh khi ngoài treân oâ toâ con, xe khaùch treân taøu, thuyeàn, ca noâ *KN kó kỹ năng veà caùc hành vi đúng khi đi trên các PTGTCC *TĐ.có ý thức thực hiện đúng các quy định khi đi trên các PTGTCC để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người. II:Chuẩn bị: GV hình ảnh nhà ga bến xe..... III:Các hoạt động dạy học ND-T/L HĐ của Giaùo vieân HÑ cuûa Hoïc sinh Akhởi động: 3' B-Daïy baøi môùi HÑ1:Giôùi thieäu baøi; 2' HÑ2:Giôùi thieäu nhaø ga beán taøu, xe 15' HÑ3:Leân xuoáng taøu xe. 10' C-Cuûng coá daën doø:3' ? Ñöôøng thuûy coù ôû ñaâu?Treân ñöôøng thuûy coù nhöõng PTGT naøo hoaït ñoâïng? -Nhaän xeùt *Giôùi thieäu ghi ñeà ?Ai ñaõ ñöôïc ñi taøu thuûy tàu hoûa , oâtoâ ?Boá meï caùc em ñöa ñeán ñaâu ñeå mua veù leân taøu? ?Ngöôøi ta goïi nhöõng nôi aáy baèng teân gì? ?Haõy keå teân nhaø ga beán taøu xe maø em bieát? ?Nhöõng nôi ñoù thöôøng coù choã cho ngöôøi chôø taøu,xe ngöôøi ta goïi laø gì? ? Choã ñeå baùn veù cho ngöôøi ñi taøu xe goïi laø gì? =>KL muoán ñi caùc PTGTCC caàn phaûi ñeán nhaø ga mua veù chôø taøu, xetôùi a/Ñi xe oâtoâ con ?Xe ñoã beân leà ñöôøng thì leân xuoáng phía naøo? ?Ngoài vaøo trong xe ñaàu tieân phaûi laøm gì? b/OÂtoâ xe buyùt,xekhaùch, ?Khi chuaån bò leân xe caàn phaûi ntn? *Heä thoáng nd baøi hoïc -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën thöïc hieän ATGT khi ñi treân xe. -HS traû lôøi -Lôùp nhaän xeùt *Theo doõi -HS traû lôøi,lôùp nhaän xeùt -Nhaø ga, beán taøu ,xe - HS keå -Phoøng chôø -Phoøng baùn veù -Phía heø ñöôøng. -Ñeo daây an toaøn -Xeáp haøng thöù töï... - Hs trả lời -Hs lắng nghe Luyện từ và câu: CÂU KỂ AI THẾ NÀO? I. Mục tiêu - Nhận biết được câu kể Ai thế nào? (ND ghi nhớ). - Xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể tìm được (BT1, mục III). - Bước đầu viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào? (BT2). II. Đồ dùng dạy – học - Bảng phụ viết đoạn văn bài 1. - Phiếu BT. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 3-4’ 2. Dạy bài mới. 30’ Giới thiệu bài a. Tìm hiểu ví dụ: 14-15’ Bài 2, 3 Bài 4, 5 b. Luyện tập: 15-17’ Bài 1 Bài 2 3. Củng cố, dặn dò 3-5’ - GV gọi 3 HS làn lượt lên bảng trả lời câu hỏi bài học trước - Nhận xét đánh giá - GV giới thiệu bài. - Yêu cầu H thảo luận nhóm lớn, hoàn thành bài 2, 3 - Chữa bài - Nhận xét, chốt kết quả đúng * GV: Câu kể Ai thế nào? cho ta biết tính chất, trạng thái của sự vật. - Câu kể Ai làm gì? cho ta biết hành động của sự vật. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn tìm từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả trong mỗi câu và đặt câu hỏi - Gọi HS trình bày - Các câu trên có đặc điểm chung gì? - Nhận xét câu trả lời đúng. * Kết luận: * Ghi nhớ: gọi HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS tự làm bài, 1 HS lên bảng làm sau đó nhận xét và sửa bài. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS làm bài theo nhóm lớn, sau đó đại diện nhóm trình bày, lớp theo dõi, nhận xét. - GV khắc sâu nội dung tiết học. Dặn dò H - 3 H lên bảng trả lời - Lớp nhận xét. - Lắng nghe - HS lắng nghe và nhắc lại. - Thực hiện yêu cầu, hoàn thành phiếu BT - Bên đường, cây cối xanh um - Chúng thật hiền lành - Anh trẻ và thật khoẻ mạnh - Lớp theo dõi. - 1 HS đọc. - HS chuẩn bị ra giấy nháp, thảo luận làm bài - Đại diện các nhóm trình bày - Các câukết thúc bằng từ thế nào? - Lắng nghe - 1HS đọc. - HS làm bài, trình bày - Rồi những con // cũng lớn lên và lần lượt lên đường. - H đọc - Các nhóm thảo luận. Sau đó trình bày. - Lắng nghe Ôn luyện Tiếng Việt: ( LTVC ) LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÂU KEÅ AI LAØM GÌ? I.Muïc tieâu.Giuùp HS: Cuûng coá kieán thöùc vaø kó naêng söû duïng caâu keå Ai laøm gì? Tìm ñöôïc caùc caâu keå Ai laøm gì? Trong ñoaïn vaên. Xaùc ñònh ñöôïc boä phaän CN, VN trong caâu. - Thöïc haønh vieát moät ñoaïn vaên duøng kieåu caâu Ai laøm gì? *GD HS coù yù thöùc hoïc baøi. II.Chuaån bò -Moät soá tôø giaáy vieát töøng caâu vaên trong baøi taäp 1. Buùt daï vaø2 – 3 tôø giaáy traéng ñeå hoïc sinh laøm baøi taäp 2 – 3. Tranh minh họa. III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND- TG Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh 1. Khởi động. 5’ 2. Baøi môùi. Baøi 1: Baøi 2: Baøi taäp 3. 3. Cuûng coá daën doø. -Goïi HS leân baûng trả lời câu hỏi: Nêu ý nghĩa của chủ ngữ? -Nhaän xeùt chung. -Daãn daét ghi teân baøi hoïc. -Goïi HS ñoïc ñeà baøi. -Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi tìm câu kể Ai làm gì trong đoạn văn. -Nhaän xeùt chöõa baøi taäp. -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Yeâu caàu HS ñoïc thaàm xaùc ñònh boä phaän chuû ngöõ, vò ngöõ trong moãi caâu vaø ñaùnh daáu(// ) ñeå phaân chia giöõa hai boä phaän. -Nhaän xeùt chöõa baøi * Goïi HS ñoïc ñeà baøi. -Treo tranh caûnh hoïc sinh ñang tröïc nhaät lôùp. - Ñeà baøi yeâu caàu gì? -Trong ñoaïn vaên phaûi coù moät soá caâu gì? -Nhaän xeùt -Nhaän xeùt tieát hoïc. -1HS leân baûng thực hiện -Hs lắng nghe -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -1HS ñoïc ñeà baøi – lôùp ñoïc thaàm ñeà baøi. -HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø trao ñoåi caëp ñoâi ñeå cuøng baïn tìm ra caâu keå Ai laøm gì? -Moät soá caëp phaùt bieåu yù kieán. -Nhaän xeùt. -1HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi – lôùp ñoïc thaàm. -3HS leân baûng xaùc ñònh caùc boä phaän cuûa caâu vaên vieát treân phieáu. -Nhaän xeùt. *1HS ñoïc ñeà baøi taäp. -Quan saùt tranh vaø noái tieáp noùi veà böùc tranh. - Vieát moät ñoaïn vaên ngaén khoaûng 5 caâu keå veà coâng vieäc tröïc nhaät lôùp cuûa toå em. -Caâu keå theo maãu Ai laøm gì? -HS vieát baøi vaøo vôû. -Moät soá hoïc sinh ñoïc baøi vieát cuûa mình. -Nhaän xeùt. Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2016 Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu: + Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn tả đồ vật (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả,) + Tự sửa được các lỗi đã mắc trong bài văn theo sự hướng dẫn của GV. + H khá, giỏi biết nhận xét và sửa lỗi để có câu văn hay. II. Đồ dùng dạy học: + Giấy khổ to viết sẵn 1 số lỗi điển hình của HS về: chính tả, dùng từ, đặt câu, ý diễn đạt. III. Hoạt động dạy học: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 3’ 2. Bài mới: 3. Trả bài : 9-10’ 4.Hướng dẫn HS chữa bài : 12-15’ 3.Đọc những đoạn văn hay : 5-7’ 5.Củng cố – dặn dò : 3-5’ - GV gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc nhiệm vụ của tiết trả bài tập làm văn trong SGK . - Nhận xét kết quả bài làm của HS + GV nêu tên HS viết bài tốt + Nhận xét chung về cả lớp: * Ưu điểm : Xác định đúng kiểu bài văn miêu tả đồ vật, đa số các em biết sắp xếp bố cục bài văn rõ ràng , ý diễn đạt nhìn chung cũng đã có nhiều tiến bộ, có sự sáng tạo trong diễn đạt, lỗi chính tả ít hơn những bài văn trước , chữ viết tương đối rõ ràng, cẩn thận hơn. * Nhược điểm : Một số bài làm còn sơ sài, chưa xác định được nội dung yêu cầu bài, bài làm chưa có bố cục cụ thể. - Bài có nhiều từ dùng chưa chính xác - Bài viết còn sai nhiều lỗi chính tả - Bài làm còn sơ sài, nội dung tả chưa cụ thể. * Trả bài cho HS. * GV có thể dùng phiếu hoặc cho HS chữa trực tiếp vào phần đề bài chữa trong bài tập làm văn. + GV đến từng bàn HD, nhắc nhở từng HS. + GV gọi HS chữa lỗi về dùng từ, ý, cách diễn đạt và lỗi chính tả mà nhiều HS mắc phải do GV đã thống kê trên giấy khổ to. + Gọi HS bổ sung nhận xét. + GV gọi HS đọc những đoạn văn hay của mình cho các bạn trong lớp nghe hoặc những bài GV sưu tầm. + Sau mỗi bài cho HS nhận xét. + GV nhận xét tiết học. + Dặn dò Hs - 3 H đọc nối tiếp - Lớp đọc thầm theo. - HS lắng nghe. + HS nhận bài của mình và đọc lại bài viết. + HS đọc lời nhận xét của GV trong vở. Đọc các lỗi sai trong bài, viết và chữa vào phiếu hoặc chữa vào vở. chéo. + Bổ sung nhận xét. + HS đọc bài, lớp lắng nghe, nhận xét tìm cái hay. + HS nhận xét bài bạn. + HS lắng nghe Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Giúp HS: - Rút gọn được phân số. - Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số. - Giúp H làm đứng các bài tập 1; 2 4a,b II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: ( 3phút) 2.Bài mới: 30’ - Giới thiệu bài Bài 1 Bài 2 Bài 4 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ - GV gọi 2 HS lên bảng, thực hiện rút gọn phân số - Y/c H nhận xét - Nhận xét đánh giá - GV giới thiệu bài. Nêu mục tiêu * Hướng dẫn HS luyện tập. - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV nhắc HS rút gọn đến khi được phân số tối gản mới dừng lại. - Theo dõi, giúp đỡ H - Nhận xét chữa bài cho HS. *Chốt cách rút gọn phân số H: Để biết được phân số nào bằng phân sốlàm như thế nào? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài vào vở. - Theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm - Gọi H nhận xét - Chữa bài, chốt kết quả đúng - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa nêu cách làm. = - Câu b tương tự. - Theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm - Nhận xét - Chữa bài, chốt kết quả đúng Nếu còn thời gian, hd các bài còn lại - GV nhận xét tiết học, - Dặn dò H. - 2 H lên bảng thực hiện - Lớp theo dõi và nhận xét. - Lắng nghe - HS làm bài. = ; = - Lắng nghe - HS trả lời. - Làm bài vào vở - Nhận xét - Theo dõi, sửa bài. - HS nêu yêu cầu bài tập và làm bài vào vở. - H nhận xét - HS lắng nghe và ghi bài. - Lắng nghe Ộn luyện Toán: ÔN PHÂN SỐ BẰNG NHAU. RÚT GỌN PHÂN SỐ I. Mục tiêu: * Tiếp tục giúp HS: - Biết cách tìm các phân số bằng nhau, rút gọn phân số và nhận biết được phân số tối giản (trường hợp đơn giản). - Giáo dục H thái độ học tập dúng, chăm học. II. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động:2’ 2. Bài mới Giới thiệu bài 2.Luyện tập 15-17’ Bài 1: Bài 2: Bài 3: 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ - Giáo viên cho lớp hát một bài - Nêu nội dung, yêu cầu tiết học - Cùng hs hệ thống lại cách tìm phân số bằng nhau và cách rút gọn phân số đã học - Gọi H nhận xét - G nhận xét *Kết luận: Các bước rút gọn phân số. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho H tự làm bài, nhắc có rất nhiều phân số bằng phân số đã cho bằng cách nhân hoặc chia hết cả tử số và mẫu số cùng với một số tự nhiên khác 0 - G quan sát, giúp đỡ H tiếp thu chậm - Gọi H nhận xét - G nhận xét - Y/c H đổi vở KT chéo - Chữa bài - GV yêu cầu HS kiểm tra các phân số trong bài, sau đó thảo luận trả lời câu hỏi. - G theo dõi, giúp đỡ các nhóm - Gọi các nhóm trình bày - Cùng H chữa bài - Nhận xét, chốt kết quả đúng - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho H thảo luận nhóm lớn làm bài - G giúp đỡ H tiếp thu chậm - Y/c H nhận xét - Nhận xét, chốt kết quả đúng - GV nhận xét tiết học, tuyên dương H tiến bộ - Dặn dò HS . - HS thực hiện - HS nghe - 2 HS nhắc lại. - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS nghe - 1 HS nêu. - 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. H thực hiện - Nhận xét - Theo dõi - Thực hiện - Chữa bài - Thảo luận cặp đôi - Cử đại diện trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Theo dõi, chữa bài - Nêu yêu cầu - HS thảo luận nhóm - Nhận xét bài bạn - Theo dõi, chữa bài - Lắng nghe Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2016 Tập đọc : BÈ XUÔI SÔNG LA I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La và sức sống mạnh mẽ của con người Việt Nam (trả lời được các câu hỏi sgk ; thuộc được một đoạn thơ trong bài). - Giáo dục H yêu cảnh đẹp của đất nước, tự hào, thích học II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK . - Bảng phụ ghi sẵn khổ thơ cần luyện đọc III. Hoạt động dạy học: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động: 3-4’ 2. Bài mới 30’ a. Hướng dẫn HS luyện đọc: 10-12’ b. Tìm hiểu bài: 9-10’ c. Đọc diễn cảm: 9-10’ 3. Củng cố, dặn dò 3-5’ - Gọi 3 HS lên bảng đọc bài Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa và trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Gọi H nhận xét - GV nhận xét đánh giá. - GV giới thiệu bài. - Gọi 1 HS đọc toàn bài. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc 3 khổ thơ của bài (3 lượt). - HS luyện đọc theo nhóm bàn. - Gọi 1HS đọc. - GV đọc mẫu, chú ý cách đọc - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 1,2, trao đổi và trả lời câu hỏi. H: Sông La đẹp như thế nào? H. Chiếc bè gỗ được ví với cái gì? Cách nói ấy có gì hay? H. Ý1 muốn nói lên điều gì? Y 1: Vẻ đẹp của dòng sông La - Yêu cầu HS đọc khổ thơ còn lại - Nêu câu hỏi, HD H hiểu nội dung bài - Gọi 3 HS đọc nối tiếp bài. - GV giới thiệu cần luyện đọc : “khổ 2” - Yêu cầu HS luyện đọc. - Tổ chức cho HS thi đọc hay, thuộc - Nhận xét, bình chọn H: Bài thơ nói lên điều gì? - G nhận xét, chốt ND - GV nhận xét tiết học - Dặn dò H. - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. - Lớp theo dõi và nhận xét. - H lắng nghe và nhắc lại tên - 1HS đọc, lớp đọc thầm - HS nối tiếp nhau đọc 3 khổ thơ. - HS luyện đọc trong nhóm bàn. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - Lắng nghe GV đọc mẫu. - HS đọc thầm bài , thảo luận nhóm 2 em (dựa vào ND SGK để trả lời các câu hỏi) - HS nêu - HS thực hiện tương tự như đoạn 1. - 3 HS đọc, lớp theo dõi tìm ra cách đọc. - HS lắng nghe. - Luyện đọc trong nhóm lớn - HS thi đọc hay, đọc thuộc - Nhận xét nhóm đọc hay - 2 HS nêu. - Theo dõi - HS lắng nghe. Toán: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ I. Mục tiêu + Bước đầu biết quy đồng mẫu số hai phân số (trường hợp đơn giản.) + Giúp H tiếp thu chậm (Thủy, Sáng...) làm đúng bài tập 1 + Giáo dục H chú ý, cẩn thận khi làm bài, trình bày II. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ a. Hướng dẫn cách quy đồng mẫu số hai phân số: 10-12’ b.Luyện tập:15-17’ Bài 1 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ - GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em nêu cách rút gọn phân số và làm bài tập - Nhận xét và đánh giá HS. - GV giới thiệu bài. - Cho: và . Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số bằng hai phân số đã cho - GV nêu: Từ hai phân số và chuyển thành hai phân số có cùng mẫu số là: và , trong đó = và = được gọi là quy đồng mẫu số hai phân số. * Cách quy đồng: - Như vậy đã lấy cả tử số và mẫu số của nhân với mẫu số của để đựoc . - GV yêu cầu HS nêu lại - GV yêu cầu HS tự làm bài. H: Khi quy đồng mẫu số hai phân số và ta đựơc phân số nào? Hai ps mới có MSC là bao nhiêu? * Mẫu số chung viết tắt là: MSC Nếu còn thời gian, hd bài 2 - Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện quy đồng MS hai phân số. - Nhận xét tiết học. - Dặn H - 2 em lên bảng - Lớp theo dõi và nhận xét. - Lớp lắng nghe và nhắc lại tên bài. - HS trao đổi tìm cách giải quyết. = = ; = = - Có cùng mẫu số là 15. = ; = - Tương tự lấy cả tử số và mẫu số của nhân với mẫu số của để được - Vài HS nêu lại cách quy đồng a) và . MSC: 24 Ta có: = = = = - Vài HS nêu. - Lắng nghe, thực hiện. Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016 Luyện từ và câu: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO? I. Mục tiêu: - Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? - Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai thế nào? theo yêu cầu cho trước qua thực hành, luyện tập. - H tiếp thu nhanh đặt được ít nhất 3 câu kể Ai thế nào? Tả cây hoa yêu thích (BT2, mục III). II. Đồ dùng dạy – học - Bảng phụ ghi sẵn lời giải câu hỏi 3. - Một tờ phiếu khổ to viết 5 câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn ở bài tập 1 phần luyện tập ( mỗi câu một dòng) III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ. 12-15’ Bài 1,2,3 Bài 4 b. Ghi nhớ: 2-3’ c. L/tập: 15-17’ Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ - GV gọi 2 HS đọc đoạn văn kể về các bạn trong tổ có sử dụng kiểu câu Ai thế nào? - Gọi HS trả lời câu hỏi: Câu kể Ai thế nào? thường có những bộ phận nào? - Nhận xét đánh giá - GV giới thiệu bài, ghi đề. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn và làm bài tập. - Gọi các nhóm trình bày - Gọi HS nhận xét - Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng. - Y/c H thảo luận cặp đôi - Gọi các nhóm trình bày - Tổ chức sửa bài. - GV dán tờ phiếu ghi sẵn lời giải lên - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. - Gọi HS đặt câu kể Ai thế nào? - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - Yêu cầu HS làm bài cá nhân - Nhận xét, kết luận lời giải đúng - Chú ý để HS không xác định nhầm phần trạng ngữ là chủ ngữ - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi sau đó tự làm bài vào vở. - Gọi HS đọc bài làm. GV sửa lỗi dùng từ, đặt câu và tuyên dương HS đặt câu hay. - Trong câu kể Ai thế nào? vị ngữ do từ loại nào tạo thành? Nó có ý nghĩa gì? - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò H. - 2 H lên bảng đọc - Lớp theo dõi và nhận xét. - Theo dõi - Nhóm trưởng điều khiển - Cử đại diện trình bày - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - Lớp thảo luận cặp đôi. Sau đó làm cá nhân vào vở. - Trình bày bài . - Lớp nhận xét. - Theo dõi, chữa bài - HS đọc phần ghi nhớ SGK - Tìm các VD. - 1 em đọc nội dung bài tập. - Hs thực hiện - Hs lắng nghe - Hs xác định đúng yêu cầu bài thảo luận cặp đôi và tự làm bài vào vở . - 3- 5 em đọc bài trước lớp. - H nhắc lại ND ghi nhớ - Lắng nghe, về thực hiện. Toán: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (TT) I. Mục tiêu * Giúp HS : - Biết quy đồng mẫu số hai phân số. - Giúp H tiếp thu chậm(Thủy, Sáng) làm đúng các bài tập 1; 2 (a,b,c). - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị - Bảng phụ III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ *GTB a. Quy đồng mẫu số và ( 15 phút) b. L/tập: 15-17’ Bài 1 Bài 2 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút) + GV gọi 2 HS lên bảng nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số và làm bài + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV nêu vấn đề: Thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số và . + Tìm mẫu số chung để quy đồng mẫu số hai phân số trên. H: Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số : và ? + 12 chia hết cho cả 6 và 12, vậy có thể chọn 12 là MSC của hai phân số: và không? + GV yêu cầu HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số này. H: Khi quy đồng mẫu số hai phân số và ta được phân số nào? H: Nêu cách quy đồng MS hai phân số khi có MS của một trong hai phân số là MSC? + Yêu cầu HS nhắc lại cách quy đồng . + GV yêu cầu HS tự làm. + GV chữa bài, yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo bài làm rồi báo cáo. - G yêu cầu Hs thảo luận cặp đôi để làm bài. - Đại diện các nhóm trình bày. - Gv gọi Hs nhận xét. - Gv nhận xét - Nếu còn thời gian, hd bài 3 - Hệ thống bài học. Nhận xét tiết học. + 2H lên bảng + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe và nhắc lại. + HS theo dõi. + HS nêu ý kiến: Có thể là 6 x 12 = 72, hoặc nêu được là 12. + Ta thấy 6 x 2 = 12 và 12 : 6 = 2. + Có thể chọn 12 là MSC để quy đồng mẫu số cho hai phân số : và + HS thực hiện: = = giữ nguyên phân số ta được các phân số và + Lần lượt HS nêu. + 2 HS nêu lại. + 4 HS lên bảng làm, mỗi em thực hiện 1 cặp, lớp làm vào vở rồi chữa bài. + HS thảo luận cặp đôi. + Hs trình bày -Hs nhận xét -Hs lắng nghe -Hs lắng nghe Chính tả: NHỚ - VIẾT: CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI I. Mục tiêu + Nhớ - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ. + Làm đúng các bài tập (kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh). + Giáo dục H có ý thức viết chữ đúng, đẹp. II. Đồ dùng dạy học: + Ba tờ phiếu viết sẵn nội dung bài tập. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới:30’ * GTB a. Hướng dẫn HS nghe- viết: 20-23’ b. Luyện tập : 7-8’ Bài 2a: Bài 2b: 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV đọc các từ khó viết, hay viết sai ở tiết trước + Gọi H nhận xét + G nhận xét, đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV đọc bài chính tả + Gọi HS đọc, lớp đọc thầm H: Đoạn văn nói điều gì? + Yêu cầu HS nêu các tiếng khó viết trong bài. + Gọi 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp rồi nhận xét + GV nhắc nhở HS cách trình bày bài viết khi viết. + GV y/c H nhớ lại từng câu và viết + GV đọc từng câu cho HS dò + Thu bài nhận xét + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn, sau đó làm bài vào vở bài tập. + GV dán 3 tờ phiếu đã viết nội dung bài. Cho HS làm tiếp sức trên bảng + Y/c 1H đọc lại. GV chốt lời giải đúng. + GV nêu yêu cầu bài tập. + GV dán sẵn 2 băng giấy lên bảng GV kết luận lời giải đúng. + Dáng, dần, điểm, + GV nhận xét tiết học. + Dặn dò HS. + Cho 3 em lên bảng viết, lớp viết vở nháp + Nhận xét. + Lắng nghe + Lắng nghe + HS chú ý theo dõi. + 1 HS đọc. + Khi con sinh ra phải có mẹ có cha . + Nêu + Thực hiện + HS lắng nghe. + HS chú ý viết bài. + HS dò lỗi và soát lỗi. + HS đổi vở, soát lỗi. + HS lắng nghe. + 1 HS đọc. + Lớp đọc thầm, làm bài vào vở. + HS thi làm tiếp sức trên bảng , gạch chân những chữ viết sai., viết lại đúng. + 1 HS đọc những từ đúng. + 1 HS nêu yêu cầu. + 2 HS lên bảng làm. + HS đọc lại đoạn văn + Tiếp nối nhau đặt câu + HS lắng nghe và thực hiện. Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2016 Tập làm văn: CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Mục tiêu + Nắm được cấu tạo 3 phần : mở bài, thân bài và kết bài của một bài văn tả cây cối (ND ghi nhớ). + Nhận biết được trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối (BT1, mục III). + Biết lập dàn ý tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học (BT2). II. Đồ dùng dạy – học - Tranh ảnh về cây . III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động:(5 phút) 2.Dạy bài mới: 30’ a. Nhận xét: 12-15’ Bài 1 Bài 2 b. Ghi nhớ: 2-3’ c. L/tập : 15-17’ Bài 1 Bài 2 3. Củng cố – dặn dò: 3-5’ - GV kiểm tra 2 HS đọc các đoạn mở bài (trực tiếp và gián tiếp) - Gọi HS nhận xét, GV đánh giá - GV giới thiệu bài. - Gọi H đọc yêu cầu bài tập, lớp theo dõi - HS trao đổi đoạn văn . - Gọi HS phát biểu - GV kết luận lời giải đúng. - Yêu cầu HS đọc đề trong SGK. - HS đọc thầm đoạn văn Mai Tứ Quý và xác định đoạn, nội dung từng đoạn . - Gọi HS phát biểu - Lời giải đúng + Đoạn 1: Giới thiệu về cây mai, tả bao quát về cây mai + Đoạn 2 : Tả kĩ cánh hoa , quả mai + Đoạn 3 : Cảm nghĩ của người miêu tả - GV hỏi : Bài văn miêu tả bãi ngô theo trình tự nào ? - Bài văn miêu tả cây mai tứ quí theo trình tự nào ? + GV kết luận đúng theo SGK. Bài 3 : - Y/c H thảo luận nhóm lớn - Nhận xét, chốt kết quả đúng - Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong sgk. - Câu trả lời đúng: + Đoạn 1 : Giới thiệu bao quát cây gạo + Đoạn 2 : Tả cây gạo già sau mùa hoa. + Đoạn 3 : Tả cây gạo khi quả gạo đã + Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS quan sát 1 số cây ăn quả - Gọi 2 em lên trình bày, lớp theo dõi bổ sung cho hoàn chỉnh . - N/xét tiết học, dặn HS. - Lớp theo dõi và nhận xét. - HS lắng nghe. - Theo dõi - 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - Lần lượt HS trao đổi ý kiến theo nhóm lớn - Đại diện các nhóm trình bày, mỗi HS tìm nội dung của 1 đoạn - 3 em nhắc lại - Thực hiện - Thảo luận cặp đôi. - HS phát biểu - H nêu - H nêu - H nhắc lại - Thực hiện - 1 HS đọc. - HS quan sát và lập dàn ý. - 2 HS trình bày - Nhận xét dàn bài của bạn. - Đọc y/c - Thực hiện cá nhân - Trình bày - HS lắng nghe và thực hiện Kó thuaät: ÑIEÀU KIEÄN NGOAÏI CAÛNH CUÛA CAÂY RAU, HOA I/ Muïc tieâu: - HS bieát ñöôïc caùc ñieàu kieän ngoaïi caûnh vaø aûnh höôûng cuûa chuùng ñoái vôùi caây rau, hoa. - BiÕt liªn hÖ thùc tiÔn vÒ ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y rau, hoa. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Tranh ÑDDH (hoaëc photo hình trong SGK treân khoå giaáy lôùn) ñieàu kieän ngoaïi caûnh ñoái vôùi caây rau, hoa. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: ND - TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Khởi động: 2.Daïy baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn tìm hieåu caùc ñieàu kieän ngoaïi caûnh aûnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng phaùt trieån cuûa caây rau, hoa. * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn HS tìm hieåu aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu kieän ngoaïi caûnh ñoái vôùi söï sinh tröôûng phaùt trieån cuûa caây rau, hoa. 3.Nhaän xeùt- daën doø: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. Giôùi thieäu baøi: Yeâu caàu ñieàu kieän ngoaïi caûnh cuûa caây rau, hoa. - GV treo tranh höôùng daãn HS quan saùt H.2 SGK. Hoûi: + Caây rau, hoa caàn nhöõng ñieàu kieän ngoaïi caûnh naøo ñeå sinh tröôûng vaø phaùt trieån ? -GV nhaän xeùt vaø keát luaän: *-GV höôùng daãn HS ñoïc noäi dung SGK .Gôïi yù cho HS thảo luận nhóm sau đó trình bày aûnh höôûng cuûa töøng ñieàu kieän ngoaïi caûnhñoái vôùi caây rau, hoa. * Nhieät ñoä: +Nhieät ñoä khoâng khí coù nguoàn goác töø ñaâu? +Nhieät ñoä cuûa caùc muøa trong naêm coù gioáng nhau khoâng? +Keå teân moät soá loaïi rau, hoa troàng ôû caùc muøa khaùc nhau. -GV keát luaän . * Nöôùc. + Caây, rau, hoa laáy nöôùc ôû ñaâu? +Nöôùc coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi caây? +Caây c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 21.hang.docx
Tài liệu liên quan