Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23

+ Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ Chợ tết và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

+ GV nhận xét đánh giá

+ GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu

+ Cho HS quan sát tranh

H: Bức tranh vẽ gì?

+ GV gọi 1 HS đọc toàn bài.

+ Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp

+ GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.

 

doc31 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
saûn chung cuûa xaõ hoäi . Moïi ngöôøi daân ñeàu coù traùch nhieäm baûo veä, giöõ gìn. * Yeâu caàu thaûo luaän caëp ñoâi, baøy toû yù kieán veà caùc haønh vi sau: 1 - Nam, Huøng leo treøo leân caùc töôïng ñaù cuûa nhaø chuøa. 2- Gaàn ñeán teát, moïi ngöôøi daân trong xoùm cuûa Laøn cuøng nhau queùt saïch vaø queùt voâi xoùm ngoõ. 3 - Caùc coâ chuù thôï ñieän ñang söûa laïi coät ñieän bò hoûng. -Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa HS. * H: Vaäy ñeå giöõ gìn coâng trình coâng coäng, em caàn phaûi laøm gì? (GV ghi nhanh caùc yù kieán cuûa HS leân baûng.) -Nhaän xeùt choát yù ñuùng -KL: moïi ngöôøi daân, khoâng keå giaø, treû, ngheà nghieäp ñeàu phaûi coù traùch nhieäm giöõ gìn baûo veä caùc coâng trình coâng coäng. * Chia lôùp thaønh 4 nhoùm -Yeâu caàu thaûo luaän theo caâu hoûi sau: 1- Haõy keå teân 3 coâng trình coâng coäng maø nhoùm em bieát. 2- Em haõy ñeà ra moät soá hoaït ñoäng. Vieäc laøm ñeå baûo veä, giöõ gìn coâng trình coâng coäng ñoù. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm. H: Sieâu thò, nhaø haøng coù phaûi laø caùc coâng trình coâng coäng caàn baûo veä giöõ gìn khoâng? -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. -KL: Coâng trình coâng coäng laø nhöõng coâng trình ñöôïc xaây döïng mang tính vaên hoaù.. * Neâu laïi teân ND baøi hoïc ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. * 1HS leân baûng ñoïc baøi -Lôùp nhaän xeùt boå sung. * 2-3 em nhaéc laïi . * Tieán haønh thaûo luaän nhoùm 4. -Ñaïi dieän laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy -HS döôùi lôùp nhaän xeùt, boå sung. -Nghe: * 1 HS nhaéc laïi. -Tieán haønh thaûo luaän. -Ñaïi dieän caùc caëp ñoâi trình baøy. -Nam, Huøng laøm nhö vaäy laø sai vì.... -Vieäc laøm cuûa moïi ngöôøi laø ñuùng vì... -HS döôùi lôùp nhaän xeùt, boå sung. * 5-6 HS traû lôøi: +Khoâng leo treøo leân caùc coâng trình.. -Nghe. -1 HS nhaéc laïi. * Tieán haønh thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Hoà Göôm. Baûo taøng thaønh phoá . -Caùc nhoùm nhaän xeùt. - Hs trả lời -HS döôùi lôùp nhaän xeùt, boå sung -Nghe * 2 HS neâu Chính tả NHỚ - VIẾT: CHỢ TẾT I. Mục tiêu: + Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn thơ trích. + Làm đúng BT CT phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (BT2). + Giáo dục H có ý thức luyện viết chữ đẹp. II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ viết sẵn các từ cần kiểm tra III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Hướng dẫn nhớ viết 20-22’ b. Luyện tập: 5-7’ Bài 2 3. Củng cố, dặn dò: 4-5’ + GV đọc cho 3 HS viết các từ khó viết ở bài trước. + Nhận xét, đánh giá + GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu + GV đọc bài chính tả Chợ tết . + Gọi HS đọc lại, lớp đọc thầm H: Mọi người đi chợ tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ? H: Mọi người đi chợ tết với tâm trạng và dáng vẻ ra sao ? + Gọi H nhận xét + Yêu cầu HS nêu các tiếng khó. + Gọi 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp rồi nhận xét bạn viết trên bảng.. + GV nhắc nhở HS cách trình bày bài viết khi viết. + G theo dõi, giúp đỡ H + GV đọc lại từng câu cho HS soát lỗi, báo lỗi. + GV thu vở nhận xét. * Nhận xét chung. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn, làm bài vào vở + Gọi H lên điền trên bảng ghi sẵn + Y/c H nhận xét + Yêu cầu 1 em đọc lại. GV chốt lời giải đúng + GV nhận xét tiết học. + Dặn dò HS + 3 HS lên bảng viết, lớp viết nháp rồi nhận xét các bạn viết trên bảng. + Lắng nghe + Theo dõi + HS chú ý theo dõi. + 1 HS đọc. + HS trả lời + Nhận xét, bổ sung + HS đọc và viết các từ : Sương hồng lam , ôm ấp , nhà gianh, viền, nép, khom, yến thắm . + HS nhớ viết + HS chú ý viết bài. + HS dò lỗi và soát lỗi. + HS lắng nghe. + 1 HS đọc. + Lớp đọc thầm, làm vào vở. + HS thi làm tiếp sức trên bảng. + Nhận xét , chữa bài + HS đọc lại. + Lắng nghe + HS lắng nghe. Thứ ba ngày 16 tháng 02 năm 2016 Luyện từ và câu DẤU GẠCH NGANG I. Mục tiêu + Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang (ND ghi nhớ). + Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu gạch ngang trong bài văn (BT1, mục III). + Viết được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại và đánh dấu phần chú thích. + HS tiếp thu nhanh: viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, đúng yêu cầu của BT2 (mục III). II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ viết sẵn đoạn văn a) ở bài 1 phần nhận xét. III. Hoạt động dạy – học ND – TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: (5 phút) 2. Dạy bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ: 12-13’ Bài 1: Bài 2: b. Ghi nhớ: 2-3’ c. Luyện tập : 15-17’ Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố, dặn dò: (3 phút) + GV gọi 2 HS lên bảng. + Gọi HS nhận xét bạn. + GV nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV gọi HS đọc yêu cầu nội dung. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn: ? Tìm những câu văn có chứa dấu gạch ngang. ? Trong mỗi đoạn văn trên, dấu gạch ngang có tác dụng gì? + Gọi các nhóm trình bày + GV ghi lên bảng. + Gọi H nhận xét * GV kết luận: Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại, phần chú thích trong câu, các ý trong một đoạn liệt kê. H: Dấu gạch ngang dùng để làm gì? + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi + Dán phiếu HS làm lên bảng, gọi HS khác nhận xét. + GV kết luận lời giải đúng + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Y/cầu HS làm bài, phát giấy cho HS tiếp thu nhanh làm bài, sau đó dán lên bảng, bạn n/xét. + GV sửa lỗi ngữ pháp. . + GV nhận xét tiết học + Dặn HS + 2 H lên bảng thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + HS lắng nghe + Theo dõi +1 HS đọc. + Thực hiện + Cử đại diện trình bày + Các nhóm nhận xét, bổ sung + Theo dõi + Dấu gạch ngang đánh dấu + 1 HS đọc. + HS đọc, lớp lắng nghe. + Thảo luận nhóm đôi + Nhận xét, bổ sung + 2 HS nhắc lại. + HS đọc. + 1 HS đọc, HS làm bài + HS thực hành viết đoạn văn. + 2 HS dán bài lên bảng, lớp theo dõi và nhận xét + HS lắng nghe và thực hiện. Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu + Biết tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau, so sánh các phân số. + Giúp H hoàn thành đúng các bài tập 2 (cuối tr.123), bài 3 tr.124), bài 2 (c,d) (tr.125). + Giáo dục H có ý thức học, cẩn thận II. Đồ dùng dạy – học: + Hình vẽ SGK. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới:30’ * HD luyện tập. Bài 2: 6-7’ Bài3: ( trang124) 6-7’ Bài 2( trang 125 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài ở tiết trước. + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài + Yêu cầu HS đọc đề bài. + GV hướng dẫn, y/c HS tự làm. + Gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. + Gọi H nhận xét + Nhận xét chốt kết quả đúng. Tổng số HS của lớp đó là: 14 + 17 = 31 ( HS) số HS trai bằng HS cả lớp. Số HS gái bằng HS cả lớp. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. H: Muốn biết các phân số đã cho phân số nào bằng phân số ta làm như thế nào? + Yêu cầu HS làm bài. + Nhận xét, chữa bài + Yêu cầu H đọc bài tập + Yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm. + Nhận xét, chốt kết quả đúng Nếu còn thời gian, hd các bài còn lại + GV nhận xét tiết học + Dặn dò H + 2 H thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + 1 HS đọc. + Lớp làm cá nhân vào vở + 1 HS đọc. + Nhận xét, chữa bài + Theo dõi, chữa bài + Thực hiện + Ta rút gọn phân số rồi so sánh. + 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. + 1 H đọc, lớp theo dõi + H làm bài, 2 em làm trên bảng + Theo dõi, chữa bài + Lắng nghe + Thực hiện Chiều: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục tiêu: + Dựa vào gợi ý trong sgk, chọn và kể được câu chuyện (đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác. + Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể. + Rèn thói quen ham đọc sách và có cách xử lí khéo léo khi gặp tình huống có liên quan đến sự đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện với cái ác. II. Đồ dùng dạy – học + Bảng lớp viết sẵn đề bài. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Tìm hiểu đề bài: 6-7’ b. Kể chuyện trong nhóm: 9-10’ c. Thi kể và trao đổi về ý nghĩa chuyện. 10-12’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + Gọi 2 HS lên bảng kể nối tiếp nhau câu chuyện Con vịt xấu xí. + Gọi H nhận xét + GV nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc đề bài. GV dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: được nghe, được đọc, ca ngợi cái đẹp + Gọi H đọc phần gợi ý: H: Em biết những câu chuyện nào có nội dung ca ngợi cái đẹp? H: Câu chuyện nào nói về cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác? H: Em hãy giới thiệu những câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn nghe. + Y/c H thảo luận nhóm lớn. GV đi giúp đỡ từng nhóm + Câu chuyện của bạn có ý nghĩa gì? + Gọi các nhóm trình bày + GV tổ chức cho HS thi kể + Gọi HS nhận xét bạn vừa kể theo các tiêu chí đã nêu. + Tổ chức cho HS kể, bình chọn + GV nhận xét đánh giá + Tuyên dương HS. + GV nhận xét tiết học + Dặn HS + 2 H lên bảng kể + Lớp theo dõi + Nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe + 2 HS đọc đề bài. Lớp chú ý theo dõi. + HS nối tiếp đọc. + HS nối tiếp trả lời: Cô bé lọ lem, Con vịt xấu xí, Nànglùn. + Cây tre trăm đốt, Cây khế, Thạch Sanh, Tấm cám, Sọ Dừa, Gà trống và cáo + Lần lượt HS giới thiệu. + HS lắng nghe. + Các nhóm thực hiện kể trong nhóm. + Từng cặp HS thực hiện. + Thực hiện + HS thi kể. + Nhận xét bạn + HS bình chọn bạn kể chuyện hay, hấp dẫn + Theo dõi + HS lắng nghe và thực hiện. Tập đọc KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ I. Mục tiêu + Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ trong bài với giọng nhẹ nhàng, có cảm xúc. + Hiểu nội dung: Ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (trả lời được các CH; thuộc một khổ thơ trong bài). + Giáo dục H biết kính yêu mẹ, yêu đất nước. II. Đồ dùng dạy học + Tranh minh hoạ bài thơ trong SGK. III. Hoạt động dạy học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ * GTB a. Hướng dẫn HS lluyện đọc: 10-12’ b. Tìm hiểu bài: 9-10’ c. Đọc diễn cảm: 9-10’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + Gọi 3 HS lên bảng đọc nối tiếp bài: Hoa học trò và trả lời câu hỏi về nội dung bài. + Gọi H nhận xét + GV nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi 1 HS đọc toàn bài. + Yêu cầu H nối tiếp nhau đọc trong nhóm lớn + GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS + Y cầu H luyện đọc theo nhóm + Gọi 1HS đọc. + GV đọc diễn cảm toàn bài + Yêu cầu HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm lớn và trả lời câu hỏi... + Gọi các nhóm trình bày ? Bài thơ nói lên điều gì? + Gọi H nhận xét G chốt: Bài thơ ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài. + Giới thiệu đoạn cần luyện. + Yêu cầu HS luyện đọc. + Tổ chức cho HS thi đọc. + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + Gọi HS nêu nội dung chính + GV nhận xét tiết học và dặn dò H. + 3 H lên bảng thực hiện yêu cầu của GV, lớp theo dõi + Nhận xét. + HS lắng nghe + 1HS đọc, lớp đọc thầm. + HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ. + Chú ý + HS luyện đọc trong nhóm lớn + 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + Lắng nghe GV đọc mẫu. + HS đọc thầm. + Các nhóm thảo luận câu hỏi + Cử đại diện trình bày + HS đọc thầm lại bài và nêu + Nhận xét, bổ sung + Lắng nghe, ghi nhớ + 2 HS đọc, lớp theo dõi tìm ra cách đọc. + HS lắng nghe. + Luyện đọc trong nhóm lớn + HS thi đọc + Nhận xét, bình chọn + Theo dõi + HS lắng nghe và thực hiện. ÔL Tiếng Việt: LUYEÄN TAÄP MIÊU TAÛ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÂY COÁI I/ Muïc tieâu: Thaáy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm ñaëc saéc trong caùch quan saùt vaø mieåu taû caùc boä phaän cuûa caây coái (Hoa, quaû). Trong nhöõng ñoaïn vaên maãu. - Hoïc caùch quan saùt vaø mieâu taû hoa vaø quaû cuûa caây qua moät soá ñoaïn vaên maãu vaø caùch vieát vaên mieâu taû - HS tiếp thu chậm vieát ñöôïc ñoaïn vaên mieâu taû caây hoa hoaëc quaû . * GD HS coù yù thöùc hoïc cao II/ Ñoà duøng daïy hoïc: GV Giaáy khoå to vaø buùt daï-HS vở III /Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu: ND- TG Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh A-Khởi động: 3-5’ B-Baøi môùi. * Giôùi thieäu baøi 2' * Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi 1: Trao ñoåi thaûo luaän 8 -10’ Baøi 2: Laøm vôû 14 - 15’ C- Cuûng coá - daën doø: 3 ’ * Goïi 2 HS tieáp noãi nhau ñoïc laïi ñoaïn vaên Baøng thay laù vaø Caây tre * Neâu MÑ yeâu caàu tieát hoïc Ghi baûng * Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung ñoaïn vaên Hoa saàu ñaàu vaø quaû caø chua -Yeâu caàu HS töï laøm baøi. GV ñi höôùng daãn HS caùch nhaän xeùt veà: +Caùch mieâu taû hoa (Quaû) cuûa nhaø vaên +Caùch mieâu taû neùt ñaëc saéc cuûa hoa hoaëc quaû. +Taùc giaû ñaõ duøng nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät gì ñeå mieâu taû? -Goïi HS trình baøy -Treo baûng phuï coù ghi saün phaàn nhaän xeùt vaø caùch mieâu taû cuûa taùc giaû. - Goïi HS neâu laïi caùch mieâu taû qua töøng baøi . * Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - Goïi moät soá em choïn vaø neâu loaøi caây mình taû ? -Yeâu caàu HS töï laøm baøi -Yeâu caàu HS vieát ñoaïn vaên vaøo giaáy daùn leân baûng vaø ñoïc baøi laøm cuûa mình. -Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa mình. -GV chuù yù söûa loãi ngöõ phaùp, duøng cho töøng hoïc sinh. -Nhaän xeùt HS * Neâu laïi teân ND baøi hoïc ? -Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø * 2 HS noái tieáp nhau ñoïc, lôùp theo doõi -Nghe * 2 HS noái tieáp nhau ñoïc thaønh tieáng -2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, thaûo luaän veà caùch mieâu taû cuûa taùc giaû baèng caùch traû lôøi nhöõng caâu hoûi gôïi yù -Tieáp noái nhau phaùt bieåu -2 HS tieáp noái nhau ñoïc thaønh tieáng. * 1 HS ñoïc thaønh tieáng - HS neâu . -3 HS laøm baøi vaøo giaáy. Caû lôùp laøm vaøo vôû. - Moät soá em trình baøy . - Caû lôùp cuøng nhaän xeùt . * 2 HS neâu laïi . -Hs lắng nghe Thứ tư ngày 17 tháng 02 năm 2016 Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI I. Mục tiêu + Nhận biết được một số điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối (hoa, quả) trong những đoạn văn mẫu (BT1). + Viết được đoạn văn ngắn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích (BT2). + Giáo dục H yêu thích học văn, yêu thích cây cối II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2.Dạy bài mới: 30’ * Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: 13-15’ Bài 2: 13-15’ 3. Củng cố, dặn dò: (3 phút) + GV gọi 2 HS đọc nối tiếp nhau đoạn văn Bàng thay lá và Cây tre + Gọi HS nhận xét + GV nhận xét chung. + GV giới thiệu bài. + GV gọi HS đọc yêu cầu và nội dung đoạn văn Hoa sầu đâu và Qủa cà chua. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn làm bài, GV đi hướng dẫn HS nhận xét về: + Cách miêu tả hoa, quả + Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả? + Gọi HS trình bày. + Y/c H nhận xét + GV treo bảng phụ ghi sẵn kết quả + Y/c H chữa bài + GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS tự làm bài. + Cho 3 HS tiếp thu nhanh viết bài vào giấy khổ lớn dán lên bảng + Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét bài của các bạn trên bảng. + G nhận xét + Gọi 1 số HS dưới lớp đọc bài + G nhận xét chung + GV nhận xét tiết học + Dặn H. + 2 H lên bảng + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + HS làm bài theo yêu cầu của GV. + Nghệ thuật so sánh. + Cử đại diện trình bày. + Nhận xét, bổ sung + Lớp chú ý + Theo dõi, chữa bài + 1 HS nêu, lớp đọc thầm. + HS làm bài + 3 HS làm bảng phụ, lên bảng dán bài của mình. + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + 3 5 HS đọc. + Chú ý + Lắng nghe + Thực hiện Toán PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I. Mục tiêu * Giúp HS: - Biết cộng hai phân số cùng mẫu số. - Giúp H làm đúng bài tập 1; 3. - Giáo dục H tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học - Băng giấy III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Thực hành trên băng giấy b. Cộng hai phân số cùng mẫu số: 9-10’ c.Thực hành:15-17’ * Bài 1: ( 8 phút) * Bài 3: ( 8 phút) 3.Củng cố, dặn dò: 3-4’ + Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập, lớp làm vở nháp + Gọi H nhận xét + G nhận xét, đánh giá + GV giới thiệu bài. * GV cho HS lấy băng giấy, hướng dẫn HS thực hiện như sgk + Y/cầu HS dựa vào việc thực hành trên băng giấy để nêu kết quả của phép tính. H: Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số ở tổng với tử số và mẫu số của các phân số ở từng số hạng? + Do đó, ta có phép cộng sau: H. Vậy muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào? - Gọi 2 HS nhắc lại cách cộng hai phân số cùng mẫu số - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét kết quả đúng. + GV yêu cầu HS đọc bài toán, tóm tắt rồi giải. + GV nhận xét Nếu còn thời gian, hd bài 3 + Yêu cầu H nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số + GV nhận xét tiết học và dặn HS. + 3 H lên bảng làm, cả lớp làm nháp + Nhận xét + Lắng nghe + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + HS thực hiện theo hướng dẫn của GV + HS đọc: năm phần tám + Kết quả của phép tính là + HS nhận thấy: mẫu số của tổng và mẫu số của các số hạng bằng nhau; tử số của tổng bằng các tử số của các số hạng cộng lại (5= 3+2) - H thảo luận cặp đôi, nêu - H nêu - 2 HS tính ở bảng, lớp làm vào nháp rồi nhận xét. + 2 HS đọc đề + 1 HS lên bảng tóm tắt và giải, lớp làm vở + H nêu + HS lắng nghe và thực hiện. Kĩ thuật: TRỒNG CÂY RAU, HOA(Tiết 2) A,Mục tiêu:-Biết cách chọn cây rau, hoa để trồng. -Biết cách trồng rau, hoa trên luống và cách trồng rau, hoa trong chậu. -Trồng được cây rau hoa trong luống hoặc trong chậu. B.Chuẩn bị: - Cây con rau, hoa ñeå troàng. -Tuùi baàu coù chöùa ñaày ñaát. -Daàm xôùi, cuoác, bình töôùi nöôùc coù voøi hoa sen( loaïi nhỏ) C.Các hoạt động dạy và học: Nội dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Khởi động: 2.Daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: HS thöïc haønh troàng caây con. Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. 3.Củng cố, dặn dò Kieåm tra duïng cuï cuûa HS. Giôùi thieäu baøi: Troàng caây rau, hoa -GV cho HS nhaéc laïi caùc böôùc vaø caùch thöïc hieän qui trình troàng caây con. +Xaùc ñònh vò trí troàng. +Ñaøo hoác troàng caây theo vò trí ñaõ xaùc ñònh. +Ñaët caây vaøo hoác vaø vun ñaát, aán chaët ñaát quanh goác caây. +Töôùi nheï quanh goác caây. -GV höôùng daãn HS thöïc hieän ñuùng thao taùc kyõ thuaät troàng caây, rau hoa. -Phaân chia caùc nhoùm vaø giao nhieäm vuï, nôi laøm vieäc. -GV löu yù HS moät soá ñieåm . *GV gôïi yù cho HS ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh theo caùc tieâu chuaån sau: +Chuaån bò ñaày ñuû vaät lieäu, duïng cuï troàng caây con. +Troàng caây ñuùng khoaûng caùch quy ñònh. Caùc caây treân luoáng caùch ñeàu nhau vaø thaúng haøng. +Caây con sau khi troàng ñöùng thaúng, vöõng, khoâng bò troài reã leân treân. +Hoaøn thaønh ñuøng thôøi gian qui ñònh. -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp. -HS troàng caây con theo nhoùm. -HS laéng nghe. -HS phaân nhoùm vaø choïn ñòa ñieåm. *HS laéng nghe. -HS töï ñaùnh giaù theo caùc tieâu chuaån treân. Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2016 Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP I. Mục tiêu: + Biết được một số câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp (BT1). + Nêu được một trường hợp có sử dụng 1 câu tục ngữ đã biết (BT2). + Dựa theo mẫu để tìm được một vài từ ngữ tả mức độ cao của cái đẹp (BT3). + Đặt câu được với một từ tả mức độ cao của cái đẹp (BT4). + HS tiếp thu nhanh: nêu ít nhất 5 từ theo yêu cầu của BT3 và đặt câu được với mỗi từ. II. Đồ dùng dạy – học: + Bút dạ ; một số tờ giấy khổ to để HS làm bài tập 3, 4 + Bảng phụ viết sẵn nội dung bảng ở bài tập 1. III. Hoạt động dạy – học ND – TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ * GTB * Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1: 9-10’ Bài 2: 9-10’ Bài 3: 4: 9-10’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV gọi 2-3 HS đọc đoạn văn + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài, ghi đề. + Gọi HS đọc nội dung BT1. + Yêu cầu HS suy nghĩ thảo luận nhóm lớn và làm bài tập. + G theo dõi, giúp đỡ các nhóm + Gọi các nhóm trình bày + Gọi HS nhận xét, chữa bài. + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. + Yêu cầu H nhẩm học thuộc lòng các câu tục ngữ + Yêu cầu H tìm các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp *Nhận xét, chốt: Các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp: tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần , ,.. + Đặt câu: Yêu cầu H đặt câu với các từ trên Phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời. (tuyệt đẹp , đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt diệu , đẹp mê hồn đẹp mê li , đẹp vô cùng.) - HS làm bài vào vở . (Mỗi em viết ít nhất 8 từ và 3 câu) + GV nhận xét tiết học. + Dặn dò HS, + 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV, lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + Lắng nghe + H đọc, thi đọc + Nhóm trưởng điều khiển các nhóm thảo luận + Cử đại diện trình bày + Nhận xét, bổ sung + Theo dõi, chữa bài + H tự đặt, đọc - 1 HS đọc, lớp đọc thầm, thảo luận cặp đôi, làm bài vào vở. + Lắng nghe, thực hiện Toán PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (Tiếp theo) I. Mục tiêu: * Giúp HS: + Biết cách thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số. + Giúp H làm đúng bài tập 1(a,b,c); 2(a,b). II. Hoạt động dạy –học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ: 5-6’ b. Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số: 7-8’ c. Luyện tập: 15-17’ Bài 1: 5-6’ Bài 2: 7-8’ 3 Củng cố, dặn dò: 2-3’ + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tiết trước. + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV nêu ví dụ như trong SGK . + Vậy muốn thực hiên được phép cộng của hai phân số này ta phải làm như thế nào? + Cộng hai phân số: * Quy đồng hai phân số : * + Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta phải gì ? + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Theo dõi, giúp đỡ, chữa bài Vậy + Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài + HS nhận xét tử số và mẫu số của hai phân số trên + Yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ, chữa bài Nếu còn thời gian, hướng dẫn bài tập 3 + HS đọc lại ghi nhớ + GV nhận xét tiết học. Dặn H. + 2 H lên bảng làm + Lớp theo dõi và nhận xét. + Lắng nghe + HS lắng nghe và nhắc lại. + Ta phải qui đồng mẫu số hai phân số này. + 2 HS lên bảng thực hiện + Muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta phải qui đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. + 1 HS đọc. + 1 HS lên bảng thực hiện , HS làm vào vở rồi nhận xét. + H đọc + Thực hiện + Lắng nghe + 2,3 H đọc + Lắng nghe HĐNGLL: ATGT Baøi 6: An toaøn khi ñi treân caùc PTGT coâng coäng (T2) I .Muïc tieâu: +HS bieát ñöôïc nhöõng ñieàu quy ñònh khi leân xuoáng vaø ngoài treân caùc PTGT ñöôïc ñaûm baûo an toaøn +HS coù kó naêng thöïc hieän caùc ñoäng taùc caøi giaây an toaøn baùm vaøo tay vòn khi leân xuoáng vaø ngoài treân xe +Coù thoùi quen toân troïng traät töï nôi coâng coäng. II.Chuaån bò:GV Tranh aûnh ngöôøi ngoài treân xe caøi daây an toaøn III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND-TL HÑ cuûa Giaùo vieân HÑ cuûa Hoïc sinh A.Khởi động;5' B.Daïy baøi môùi ;2' HÑ3:leân xuoáng taøu xe;15' HÑ4:Ngoài ôû treân taøu xe;10' C.Cuûng coá daën doø;3' ?Muoán ñi treân caùc PTGTCC ta phaûi ñeán ñaâu vaø laøm gì? -Nhaän xeùt. -G/thieäu ghi ñeà ?Khi leân xuoáng taøu xe ôû phía naøo? ?Ngoài vaøo trong xe ñieàu ñaàu tieân phaûi laøm gì? -Cho HS xem tranh ?Khi leân xuoáng xe buyùt xe khaùch, taøu hoûa ta phaûi laøm gì? ?Neáu chen laán ñeå leân, xuoáng thì seõ ntn? -Gv höôùng daãn leân xuống töøng loaïi taøu xe *Y/C hs thaûo luaän theo nhoùm keå veà vieäc ngoài treân taøu xe -Gv choát *Heä thoáng laïi baøi hoïc - Nhaän xeùt giôø hoïc -HS traû lôøi -Theo doõi -HS traû lôøi.lôùp nhaän xeùt --Quan saùt -Traû lôøi -nghe *HS thaûo luaän nhoùm -Đaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung -HS lắng nghe Thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2016 Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Giúp H: + Rút gọn được phân số. + Thực hiện được phép cộng hai phân số. + Giúp H hoàn thành đúng các bài tập 1; 2 (a,b); 3 (a,b). II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học: ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ Bài 1: 6-7’ Bài 2: 7-8’ Bài 3: 7-8’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-4’ + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính cộng các phân số khác mẫu số theo yêu cầu + Y/c H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS làm bài + Theo dõi, giúp H yếu + Gọi H nhận xét + GV nhận xét bài làm của HS. + GV cho HS nêu yêu cầu bài + Cho HS nhận xét các phân số và hướng làm bài. + Yêu cầu HS làm bài. + Theo dõi, giúp H yếu + Nhận xét, chữa bài H: Bài tập yêu cầu gì? * GV lưu ý HS rút gọn 2 phân số về cùng mẫu số. + Theo dõi, giúp H yếu * GV nhận xét bài làm của HS Nếu còn thời gian, hd bài 4 + Nhận xét, chốt kết quả đúng: Số đội viên tham gia tập hát và đá bóng là: = (số đội viên) + GV n/x tiết học, HD HS làm bài thêm ở nhà. + 3 H lên bảng thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + 1 HS đọc, lớp theo dõi + 2 HS lên bảng làm, lớp làm vở + Nhận xét bài làm của bạn + Lắng nghe + 1 HS nêu. + Là các phân số khác mẫu số

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 23.doc
Tài liệu liên quan