Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 21

Nêu quy tắc tính S các hình đã học

 Nhận xét.

GV nêu ND, MT bài học

MT: Nắm được cách hình rồi ghép lại để tính

CTH:

Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính như sau:

- Xác định kích thước của các hình mới tạo thành.

 

doc16 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghe Chia hình đã cho thành hai hình vuông và một hình chữ nhật. Hình vuông có cạnh là 20m; hình chữ nhật có các kích thước là 70m và 40,1m. Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất. HS thảo luận để tìm cách tính Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật, tính diện tích của chúng, từ đó tính diện tích của cả mảnh đất. Giải : Chiều dài HCN lớn : 3,5 x 2 + 4,2 = 11,2 (m) Diện tích HCN lớn : 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2) Diện tích HCN bé : 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2) HS neâu caùch tính dieän tích moät soá hình ñaõ hoïc ----------------------cd------------------------ TAÄP LAØM VAÊN: LAÄP CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG I.MỤC TIÊU: - Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong SGK (hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương). - HS (K,G) Lập hoàn chỉnh chương trình hoạt động. - HS yêu thích môn học. II.CHUẨN BỊ :Bảng phụ.Bút dạ + bảng nhóm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : ND- TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1Khởi động : (2-3P) 2. Baøi môùi: a. Höôùng daãn laäp chöông trình. (3-5P) b. Hoïc sinh laäp chöông trình (15-18P) 3.Cuûng coá , daën doø: (2-3P) ?Em haõy lieät keâ caùc coâng vieäc cuûa moät hoaït ñoäng taäp theå. GV nhaän xeùt. Giôùi thieäu baøi Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Yeâu caàu HS suy nghó ñeå tìm choïn cho mình hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình. Cho HS caû lôùp mở saùch giaùo khoa ñoïc laïi phaàn gôïi yù. Toå chöùc cho hoïc sinh laøm vieäc theo töøng caëp laäp chöông trình hoaït ñoäng vaøo vôû. Giaùo vieân phaùt giaáy khoå to goïi khoaûng 4 hoïc sinh laøm baøi treân giaáy. Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa, giuùp hoïc sinh hoaøn chænh töøng baûn chöông trình hoaït ñoäng. Nhaéc laïi ND baøi hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc. 2HS traû lôøi – Lôùp nhaän xeùt. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Caû lôùp ñoïc thaàm. Suy nghó vaø choïn hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình. Hoïc sinh tieáp noái nhau noùi nhanh teân hoaït ñoäng em choïn ñeå laäp chöông trình. Caû lôùp ñoïc thaàm phaàn gôïi yù. 1 hoïc sinh ñoïc to cho caû lôùp cuøng nghe. Hoïc sinh trao ñoåi theo caëp cuøng laäp chöông trình hoaït ñoäng. Hoïc sinh laøm baøi treân giaáy xong thì daùn leân baûng lôùp (moãi em laäp moät chöông trình hoaït ñoäng khaùc nhau). 1 soá hoïc sinh ñoïc keát quaû baøi. Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung theo nhöõng caâu hoûi gôïi yù cuûa giaùo vieân. Naém laïi ND baøi hoïc ----------------------cd------------------------ Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2016 TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn,biết đọc phân biệt giọng các nhân vật. - Hiểu các ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK) - HS đọc diễn cảm toàn bài theo giọng của từng nhân vật. - HS yêu thích môn học. III. CHUẨN BỊ :Bảng phụ . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: (3-4P) 2. Baøi môùi: a.Luyeän ñoïc. (9-10P) b.Tìm hieåu baøi.(10-12’) HÑ3: Luyeän ñoïc dieãn caûm. (8 - 10 phuùt ) 3. Cuûng coá - daën doø : ( 2-3 phuùt ) GV goïi 3HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK Giaùo vieân nhaän xeùt. - Giôùi thieäu baøi Goïi 1 HS ñoïc baøi. Giaùo vieân chia ñoaïn (4 ñoaïn) Cho HS luyeän ñoïc GV Nhaän xeùt tuyeân döông GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. -Yeâu caàu HS thảo luận theo nhóm lớn vaø traû lôøi caâu hoûi. -Höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn caûm ñoaïn: Chôø raát laâu maø vaãn khoâng ñöôïc cöû ngöôøi mang leã vaät sang cuùng gioã. -GV ñoïc maãu ñoaïn dieãn caûm. -Toå chöùc HS ñoïc dieãn caûm. -Toå chöùc cho HS nhaän xeùt, bình choïn baïn ñoïc toát nhaát. - Goïi 1 HS ñoïc yù nghóa. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Hoïc sinh laéng nghe, traû lôøi. - HS saùt tranh 1HS ñoïc – Lôùp theo doõi SGK Naém caùch chia ñoaïn. Luyeän ñoïc NT laàn1- Luyeän ñoïc töø khoù. Luyeän ñoïc NT laàn2 – Naém nghóa töø ôû chuù giaûi. Luyeän ñoïc NT trong nhoùm – 2 nhoùm thi ñoïc Lôùp nhaän xeùt. HS laéng nghe - Nhóm trưởng thực hiện theo yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. - Naém caùch ñoïc - HS laéng nghe - HS luyeän ñoïc dieãn caûm - Thi ñoïc dieãn caûm. - Lôùp bình choïn -1 HS neâu yù nghóa cuûa baøi. ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 102): LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tiếp theo) I. MỤC TIÊU: - Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học . - Cả lớp làm bài 1, HS Nắm chắc kiến thức làm nhanh các bài tập liên quan. - GDHS tính cẩn thận khi tính toán. II. CHUẨN BỊ - GV: Chuẩn bị bảng phụ và các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ trong SGK. - HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước kẻ, kéo. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1 : Giới thiệu cách tính : 14-15' HĐ 2. Thực hành : 13-14' A B E D G C 3. Cuûng coá – daën doø: (3-4 phuùt) Nêu quy tắc tính S hình thang, tam giác Nhận xét Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính. Bài 1: Theo sơ đồ thì mảnh đất đã cho được chia thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác, tính diện tích của chúng, từ đó suy ra diện tích của cả mảnh đất. Chú ý rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính. Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính dieän tích moät soá hình ñaõ hoïc trong baøi. -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Veà nhaø chuaån bò baøi tieáp theo Trả lời - Lắng nghe Chia hình đã cho thành 1 hình tam giác và 1 hình thang. - Đo các khoảng cách trên thực địa, hoặc thu thập số liệu đã cho, giả sử ta được bảng số liệu như trong SGK. - Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất. Giải Diện tích tam giác AEB : 84 x 28 : 2 = 1176 (m2) Diện tích tam giác AGC : ( 63 + 28 ) x 30 : 2 = 1365 (m2) Diện tích HCN AEGD : 63 x 84 = 5292 (m2) Diện tích hình ABCD là : 1176 + 1365 + 5292 = 7833 (m2) -2 em neâu. ----------------------cd------------------------ Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2016 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : COÂNG DAÂN I.MỤC TIÊU: - Làm được BT1, 2 - Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3. - HS Viết được đoạn văn hay có hình ảnh. II.CHUẨN BỊ : Bút dạ + một số tờ giấy khổ to. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1.Khởi động : (3-4P) 2. Baøi môùi: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 1, 2, 3 * Baøi 1 *Baøi 2 *Baøi 3 3. Cuûng coá , daën doø (2-3P) GV goïi 2 HS leân baûng laøm Theâm QHT thích hôïp ñeå noái caùc veá caâu gheùp. Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ. Giôùi thieäu baøi Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Cho hoïc sinh trao ñoåi theo caëp. Giaùo vieân phaùt giaáy khoå to cho 4 HS laøm baøi treân giaáy. Caû lôùp nhaän xeùt. Yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm, suy nghó vaø laøm baøi caù nhaân. Daùn 4 tôø phieáu ñaõ keû saün baûng ôû baøi taäp 2 goïi 4 hoïc sinh leân baûng, thi ñua laøm nhanh vaø ñuùng baøi taäp. Giaùo vieân nhaän xeùt, choát laïi. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. - HS làm việc theo cá nhân. GV huy ñoäng keát quaû – nhaän xeùt tuyeân döông Nhaän xeùt tieát hoïc. - 2 HS leân baûng laøm - Lôùp nhaän xeùt 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, caû lôùp ñoïc thaàm. HS trao ñoåi theo caëp ñeå thöïc hieän yeâu caàu ñeà baøi. HS laøm baøi vaøo vôû, 4 HS ñöôïc phaùt giaáy laøm baøi xong daùn baøi treân baûng lôùp roài trình baøy keát quaû. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS laøm baøi caù nhaân 4 hoïc sinh leân baûng thi ñua laøm baøi taäp, em naøo laøm xong töï trình baøy keát quaû. Caû lôùp nhaän xeùt. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. HS vieát baøi vaøo vôû vieát 3-5 caâu. HS ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình ® Choïn baøi hay nhaát ® Tuyeân döông ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 103): LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU:Biết : - Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học. - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế. - Cả lớp làm bài 1, 3. HS: Nắm chắc kiến thức, vận dụng và làm nhanh các bài tập liên quan. II. CHUẨN BỊ Bảng nhóm + vở bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1’ HĐ 2 : Thực hành : 26-28’ Bài 1: Bài 3: 3. Củng cố dặn dò : 1-2' Nêu quy tắc, công thức tính S tam giác Nhận xét. MT: Tính S chu vi hình tam giác và hình tròn Bài 1: HS nhận xét: áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là d, chiều cao m; diện tíchm2. Từ đó tính được độ dài đáy của hình tam giác. Bài 3: Hướng dẫn HS nhận biết độ dài sợi dây chính là tổng độ dài của hai nửa đường tròn cộng với 2 lần khoảng cách giữa hai trục. Nói khác đi, độ dài sợi dây chính là chu vi của hình tròn (có đường kính 0,35m) cộng với 2 lần khoảng cách 3,1m giữa hai trục. - Nhắc lại công thức tính diện tích hình tam giác,hình tròn. - Nhận xét tiết học - HS trả lời Bài 1: Bài giải Độ dài cạnh đáy của hình tam giác là (m) Đáp số: m Bài giải: Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35m là: 0,35 x 3,14 = 1,099 (m) Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m) Đáp số: 7,299 m. ----------------------cd------------------------ TAÄP LAØM VAÊN TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ NGÖÔØI I.MỤC TIÊU: - Rút được kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, quan sát và lựa chọn chi tiết, trình tự miêu tả; diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người. - Biết sửa lỗi và viết lại một đoạn văn cho hay hơn. - HS tự điều chỉnh cách xây dựng, chọn chi tiết, cách diễn đạt trong bài văn tả người. II. CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi 3 đề bài kiểm tra + ghi một số lỗi chính tả HS mắc phải. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 3-4’ 2. Baøi môùi: a. Nhaän xeùt keát quaû. (5-8P) b. Höôùng daãn söûa loãi. (15-18P) 3.Cuûng coá. daën doø: (2-3P) GV goïi 2, 3 HS ñoïc laïi baûn chöông trình hoaït ñoäng maø caùc em ñaõ laøm vaøo vôû cuûa tieát tröôùc. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù Giôùi thieäu baøi - Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà keát quaû cuûa baøi vaên vieát cuûa hoïc sinh. - Giaùo vieân chæ caùc loãi caàn söûa ñaõ vieát saün treân baûng phuï. Yeâu caàu hoïc sinh töï söûa treân nhaùp. - Giaùo vieân höôùng daãn HS hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay cuûa moät soá hoïc sinh trong lôùp. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi nhieäm vuï 2 cuûa ñeà baøi, moãi em choïn vieát laïi moät ñoaïn vaên. Giaùo vieân nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng hoïc sinh laøm baøi toát nhöõng em chöõa baøi toát. Nhaän xeùt tieát hoïc. 3 HS ñoïc – Lôùp theo doõi nhaän xeùt Hoïc sinh söûa baøi vaøo nhaùp, moät soá em leân baûng söûa baøi. Caû lôùp trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. Hoïc sinh trao ñoåi thaûo luaän trong nhoùm ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên vaø töï ruùt kinh nghieäm cho mình. - 1 hoïc sinh ñoïc laïi yeâu caàu. Hoïc sinh töï choïn ñeå vieát laïi ñoaïn vaên. Nhieàu hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc laïi ñoaïn vaên vieát môùi (coù so saùnh ñoaïn cuõ). Hoïc sinh phaân tích caùi hay, caùi ñeïp. ----------------------cd------------------------ CHÍNH TAÛ : TRÍ DUÕNG SONG TOAØN I. MỤC TIÊU: - Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức một bài văn xuôi, không mắc quá 5 lỗi. - Làm được BT2(a,b). - HS trình bày đẹp khoa học. - HS có ý thức rèn chữ. II. CHUẨN BỊ : Bút dạ + 3 ® 4 tờ phiếu khổ to. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động : (2-3P) 2. Baøi môùi: a. Höôùng daãn hoïc sinh nghe, vieát. (18-20P) b. Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp. (8-10P) 3.Cuûng coá, daën doø: (2-3P) GV ñoïc noäi dung baøi 2. Nhaän xeùt. Giôùi thieäu baøi Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. GV ñoïc toaøn baøi chính taû, löu yù hoïc sinh nhöõng töø deã vieát sai. Ví duï: hy sinh, lieät só, cöùu nöôùc, leo caây, böùt laù. GV ñoïc cho HS vieát. GV ñoïc doø – Gv thu baøi chaám- Nhaän xeùt Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Giaùo vieân daùn 4 tôø phieáu leân baûng lôùp môøi 3, 4 hoïc sinh leân baûng thi ñua laøm baøi nhanh. Giaùo vieân nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, keát luaän ngöôøi thaéng cuoäc laø ngöôøi tìm ñuùng, tìm nhanh, vieát ñuùng chính taû caùc töø tìm ñöôïc. Nhaän xeùt tieát hoïc. 3 hoïc sinh vieát baûng lôùp, lôùp vieát nhaùp. Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu Hoïc sinh laéng nghe. Hoïc sinh vieát baøi. Töøng caëp hoïc sinh ñoåi cheùo vôû söûa loãi cho nhau. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi, caû lôùp ñoïc. HS vieát baøi vaøo vôû. 4 hoïc sinh leân baûng laøm baøi treân phieáu roài ñoïc keát quaû. Ví duï: caùc töø coù aâm ñaàu r , d , gi , daønh duïm, ñeå daønh, raønh maïch, raønh roït. Caùc töø chöùa tieáng thanh ngaõ hay thanh hoûi: nghóa quaân, boån phaän, baûo veä. Caû lôùp nhaän xeùt. ----------------------cd------------------------ ÔN TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: - Ôn luyeän vaø cuûng coá veà caùch tính dieän tích cuûa moät hình, vaän duïng ñeå tính caùc baøi toaùn thöïc teá HS laøm ñöôïc baøi taäp: BT1, 2 HS(KG): Naém vöõng kieán thöùc, vaän duïng laøm thaønh thaïo caùc BT lieân quan.. HS (KT): Laøm ñöôïc BT1 - GDHS yeâu thích hoïc toaùn. II. ÑOÀ DUØNG: Baûng phuï veû hình ôû BT5, vôû TH Toaùn. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1: Baøi cuõ: 2-3’ 2: Baøi môùi Baøi 1: 10’ Baøi 2: 15’ HÑ3: Cuûng coá- daën doø: 1-2’ - Goïi HS leân baûng neâu caùch tính diện tích của hình thang, hình vuoâng, hình CN, hình tam giaùc Nhaän xeùt chung - Giôùi thieäu baøi: - GV yeâu caàu laøm BT ôû vôû -GV tieáp söùc, giuùp ñôõ HSY laøm BT. - GV chöõa baøi cho HS, choát caùch tính dieän tích hình tam giaùc vaø chieàu cao cuûa noù -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Toå chöùc thöïc hieän laøm BT trong vôû: - Goïi HS trình baøy. -Nhaän xeùt -Choát laïi kieán thöùc cuûa tieát hoïc. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp. -Noái tieáp neâu: - HS laøm vaø neâu keát quaû - HS neâu caùch laøm -1HS ñoïc ñeà baøi. -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû vaø neâu keát quaû HS nghe, naém noäi dung oân taäp. ----------------------cd------------------------ Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2016 TAÄP ÑOÏC: TIEÁNG RAO ÑEÂM I.MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiên được nội dung câu truyện. - Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh. ( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3). - HS đọc diễn cảm toàn bài theo giọng của từng nhân vật. II.CHUẨN BỊ :Bảng phụ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động : (3-4P) 2. Baøi môùi: a.Luyeän ñoïc. (9-10P) b. Tìm hieåu baøi. (10-12P) c. Ñoïc dieãn caûm. (9-10P) 3. Cuûng coá, daën doø:(2-3P) GV goïi 4HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK Giaùo vieân nhaän xeùt. Giôùi thieäu baøi Goïi 1 HS ñoïc baøi. Giaùo vieân chia ñoaïn (4 ñoaïn) Cho HS luyeän ñoïc GV Nhaän xeùt tuyeân döông GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. -Yeâu caàu HS thảo luận theo nhóm lớn vaø traû lôøi caâu hoûi. Cho HS ñoïc NT toaøn baøi. GV ñoïc maãu ñoaïn luyeän - HS naém caùch ngaét nghæ Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn luyeän. Cho HS luyeän ñoïc dieãn caûm trong nhoùm Cho 2 nhoùm thi ñoïc – GV nhaän xeùt tuyeân döông Cho HS nhaéc laïi ND baøi hoïc |Nhaän xeùt giôø hoïc Hoïc sinh laéng nghe, traû lôøi. - HS quan saùt tranh 1HS ñoïc – Lôùp theo doõi SGK Naém caùch chia ñoaïn. Luyeän ñoïc NT laàn1- Luyeän ñoïc töø khoù. Luyeän ñoïc NT L2 – Naém nghóa töø ôû chuù giaûi. Luyeän ñoïc NT trong nhoùm – 2 nhoùm thi ñoïc Lôùp nhaän xeùt. HS laéng nghe - Nhóm trưởng thực hiện theo yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. 4HS ñoïc – Lôùp theo doõi. HS laéng nghe – naém caùch ngaét, nghæ. 1 HS ñoïc – Lôùp theo doõi. HS Luyeän ñoïc trong nhoùm 2 Nhoùm thi ñoïc – lôùp nhaän xeùt bình choïn. 1 HS nhaéc ----------------------cd------------------------ TOÁN(Tiết 104): HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG I. MỤC TIÊU: - Có biểu tượng về HHCN, hình lập phương. - Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng HHCN, HLP. - Biết các đặc điểm của các yếu tố của HHCN, HLP. - Cả lớp làm bài 1, 3. HS : Nắm vững kiến thức và phân biệt được sự khác nhau và giống nhau của HHCN và HLP. II. CHUẨN BỊ GV chuẩn bị trước một số hình hộp chữ nhật và hình lập phương có kích thước khác nhau, có thể khai triển được. Bảng phụ có hình vẽ các hình khai triển. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1’ HĐ 2 : GV tổ chức cho tất cả HS trong lớp hoạt động để tự hình thành biểu tượng HHCN và HLP: 10-12' HĐ3.Thực hành: 14-15' Bài 1: Bài 3: 3. Củng cố dặn dò : 1-2' 4-5' Nêu quy tắc, công thức tính S hình thang - Nhận xét đánh giá - GV giới thiệu các mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật để tất cả HS quan sát, nhận xét về các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Yêu cầu HS đưa ra các nhận xét về hình hộp chữ nhật. GV tổng hợp lại để HS có được biểu tượng của hình hộp chữ nhật. - Hình lập phương cũng được giới thiệu tương tự Bài 1: GV yêu cầu một số HS đọc kết quả, các HS khác nhận xét và GV đánh giá bài làm của HS. Bài 3: Yeâu caàu HS quan saùt hình ôû SKG vaø neâu: -GV ñaùnh giaù baøi laøm cuûa HS - Nêu đặc điểm của hình lập phương và HHCN. - Trả lời - HS quan sát, nhận xét về các yếu tố của hình hộp chữ nhật và chỉ vào các mặt , cạnh bằng nhau của HHCN : + Có 6 mặt + 12 cạnh + 8 đỉnh - HS chỉ ra các mặt của hình khai triển trên bảng phụ. - HS đo độ dài các cạnh để nêu được các đặc điểm của các mặt của hình lập phương. + Có 6 mặt bằng nhau + 12 cạnh bằng nhau. Bài 1: HS đọc kết quả, các HS khác nhận xét . Bài 3: HS quan sát, nhận xét và chỉ ra hình hộp chữ nhật, hình lập phương trên hình vẽ. Ñaùp aùn: Hình A laø hình hoäp chöõ nhaät Hình B laø hình hoäp laäp phöông. ----------------------cd------------------------ LUYÊN TỪ VÀ CÂU: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I.MỤC TIÊU: - Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng chỉ nguyên nhân – kết quả - Tìm chọn được quan hệ từ thích hợp (BT3) ;biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả (BT4). - HS giải thích được vì sao chọn QHT ở BT3. II.CHUẨN BỊ : Bút dạ + giấy khổ to; Bảng phụ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: (2-4P) 2. Baøi môùi: Phaàn luyeän taäp. Baøi 3(12-15P) Baøi 4(12-15P) 3. Toång keát - daën doø: (1-2P) GV goïi 2 HS Ñoïc ñoaïn vaên ngaén em vieát veà nghóa vuï baûo veä TQ cuûa moãi coâng daân. Gv nhaän xeùt – Ñaùnh giaù Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó laøm vieäc caù nhaân, choïn caùc quan heä töø ñaõ cho thích hôïp (vì, taïi, cho, nhôø) vôùi töøng hoaøn caûnh vaø giaûi thích vì sao em choïn töø aáy. Giaùo vieân phaùt giaáy cho 3, 4 hoïc sinh laøm baøi. GV nhaän xeùt Baøi 4 Caû lôùp vaø giaùo vieân kieåm tra phaân tích caùc baøi laøm cuûa hoïc sinh nhaän xeùt nhanh, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Nhaéc laïi ND baøi hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc. 2HS ñoïc – Lôùp nhaän xeùt 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp, Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû, HS laøm baøi vaø trình baøy keát quaû. Nhôø thôøi tieát thuaän hoaø neân luùa toát. Do thôøi tieát khoâng thuaän neân luùa xaáu. Caû lôùp nhaän xeùt. HS töï laøm vaø trình baøy keát quaû. Vì baïn Duõng khoâng thuoäc baøi neân bò ñieåm keùm. Do noù chuû quan neân baøi thi cuûa noù khoâng ñaït ñieåm cao. Nhôø noã löïc neân Bích Vaân coù nhieàu tieán boâ trong hoïc taäp. 1HS nhaéc laïi ND ----------------------cd------------------------ Ôn TV: CAÂU GHEÙP I. MUÏC TIEÂU: Cuûng coá kieán thöùc veà noái caùc veá caâu gheùp baèng caùch Taïo ra ñöôïc caâu gheùp bieåu thò quan heä ÑK(GT)-KQ; nguyeân nhaân- keát quaû II. CHUAÅN BÒ: Noäi dung oân luyeän cho HS III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: (2’) 2. OÂn luyeän kieán thöùc: (4-5’) 3. Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp:(20-25’) 4. Cuûng coá, nhaän xeùt: (5-7’) GV ghi baûng - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc caëp QHT bieåu thò ÑK(GT)-KQ, töông phaûn, NN-KQ, taêng tieán GV nhaän xeùt, choát kieán thöùc caàn ghi nhôù. Neâu yeâu caàu baøi taäp cho töøng ñoái töôïng GV tieáp söùc, giuùp ñôõ HS yeáu. Baøi 3: Ñaët caâu gheùp theo caáu truùc sau. .........coøn......... ..........nhöng........... Maëc duø..............nhöng........ Heã...............thì............. Vì .......................neân....... - Caù nhaân neâu keát quaû, lôùp theo doõi Goïi HS neâu keát quaû, GV nhaän xeùt, choát. Nhaän xeùt tieát hoïc. - 3 HS nhaéc, lôùp theo doõi boå sung. - HS(K-G): hoaøn thaønh caùc baøi taäp theo yeâu caàu Baøi 1: Phaân tích caáu taïo caùc caâu gheùp sau: a. Lan khoâng chæ hoïc gioûi maø baïn coøn haùt raát hay. b. Maëc duø trôøi haïn haùn nhöng caây coái trong vöôøn em vaãn xanh toát. c. Neáu ngaøy chuû nhaät trôøi aám aùp thì chuùng em ñi ñaù boùng. d. Do möa nhieàu neân ruoäng bò ngaäp uùng. Baøi 2: Theâm veá caâu thích hôïp ñeå taïo thaønh caâu gheùp. Tuy nhaø xa..... Vì Lan chuû quan...... Neáu thôøi tieát ñeïp.... ----------------------cd------------------------ SHTT: SINH HOAÏT LÔÙP 1.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa lôùp caùc tuaàn qua. - Trieån khai keá hoaïch tuaàn tôùi. - H coù yù thöùc thöïc hieän toát caùc keá hoaïch ñeà ra. 2. Tieán haønh sinh hoaït: 1. G ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa lôùp tuaàn qua: - Duy trì sæ soá, ñaûm baûo tæ leä chuyeân caàn. - Neà neáp ra vaøo lôùp: H thöïc hieän ñuùng theo quy ñònh cuûa nhaø tröôøng. - Tham gia toát caùc hoaït ñoäng giöõa giôø. - Ñaõ coù yù thöùc oân baøi vaøo cuoái buoåi. - Ñoâi baïn cuøng tieán thöïc hieän giuùp nhau hoïc toát - Tham gia ñoïc saùch ôû thö vieän theo lòch. - Tieán haønh chaêm soùc hoa ôû caùc boàn hoa. Toàn taïi: + OÂn baøi ñaàu giôø coøn chöa thöïc hieän toát ôû moät soá em + Moät soá H coøn noùi chuyeän rieâng + Veä sinh ñaàu giôø coøn coù hieän töôïng ñuøn ñaåy, thieáu töï giaùc 2. Keá hoaïch tuaàn tôùi: “Thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy 3-2” + Thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng neà neáp ñaàu giôø, giöõa giôø, cuoái buoåi, + Veä sinh phong quang kòp thôøi, töï giaùc. + Tieán haønh chaêm soùc boàn hoa, caây caûnh. + Chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp, phaûi hoïc baøi cuõ vaø laøm baøi taäp ôû nhaø ñaày ñuû, H(Y) loõi sau KTÑK taêng thôøi gian oân baøi vaøo cuoái buoåi . + Tích cöïc tham gia phaùt bieåu xaây döïng baøi taëng thaày coâ giaùo. + Hoïc sinh ñeàu phaûi thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân, nhi ñoàng. + Tham gia tích cöïc, coù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng, lieân ñoäi ñeà ra. + Tieáp tuïc thu noäp ñôït 2 ñaày ñuû theo ñuùng quy ñònh cuûa nhaø tröôøng ñeà ra. + Nghieâm caám: khoâng aên quaø vaët, ñoå raùc ñuùng nôi quy ñònh, khoâng vi phaïm an toaøn giao thoâng trong khi tham gia giao thoâng Thứ sáu ngày 29 tháng 1năm 2015 TOÁN(Tiết 105): DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HHCN I. MỤC TIÊU: - Có biểu tượng về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN. - Biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN. - Cả lớp làm bài 1. - HS(: Nắm vững kiến thức và làm nhanh các bài tập liên quan. II. CHUẨN BỊ - GV: chuẩn bị một số hình hộp chữ nhật có thể khai thác được, hai bảng phụ vẽ sẵn có các hình khai triển. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : 1' HĐ 2: HD HS hình thành khái niệm về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN : 12-14' HĐ 3 : Thực hành : 13-14' Bài 1: 3. Củng cố dặn dò : 1-2' Nêu cách nhận biết HHCN,HLP Nhận xét. - GV mô tả về diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật rồi nêu như trong SGK. - GV nêu bài toán về tính diện tích của các mặt xung quanh GV nhận xét, kết luận. - GV yêu cầu một số HS nêu kết quả, GV đánh giá bài làm của HS và nêu lời giải bài toán. + Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tính dieän tích xung quanh, dieän tích toaøn phaàn hình hoäp chöõ nhaät. + Daën veà nhaø laøm baøi taäp - HS quan sát các mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật, chỉ ra các mặt xung quanh - HS nêu hướng giải và giải bài toán. - HS quan sát hình khai triển, nhận xét để đưa ra cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật; giải bài toán cụ thể. - HS làm một bài toán cụ thể nêu trong SGK và nêu lời giải bài toán. Sxq = (a + b) x 2 x h Stp = Sxq + a x b x 2 - HS phát biểu qui tắc tính Sxq và Stp của HHCN. Bài 1: HS tự làm bài tập, đổi bài làm cho nhau để kiểm tra và tự nhận xét. S xq = (5 + 4) x 2 x 3 = 54 dm2 S tp = 54 + 5 x 4 x 2 = 94 dm2 2 – 3 em neâu, caû lôùp nhaåm thaàm theo. THTV: luyÖn ®äc hiÓu tuÇn 20 môC TI£

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 21.doc
Tài liệu liên quan