Giáo án Tuần 02 Lớp 2

Tiết 4: Toán

BÀI 4. SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU ( T2)

I. Mục tiêu

- Em biết nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ.

II. Chuẩn bị

• Giáo viên.

- Phiếu bài tập bổ sung.

• Học sinh

- Vở, tài liệu hướng dẫn.

III. Các hoạt động tổ chức học

1. Khởi động

- Ban văn nghệ tổ chức các bạn chơi trò chơi truyền điện ôn lại bảng trừ.

2. Các hoạt động dạy học

GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.

HS đọc và ghi đầu bài vào vở.

HS đọc và chia sẻ mục tiêu.

 

doc35 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 02 Lớp 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SBC 6 30 25 0 34 Hiệu 13 60 52 65 0 - Cá nhân đọc yêu cầu và làm bài vào phiếu. Em và bạn thảo luận thông nhất kết quả. - Nhóm trưởng pháy phiếu. + Cá nhân làm bài vào phiếu + Em và bạn đọc kết quả và so sánh kết dòng trên với dòng dưới. - Bằngnhau ---------------------------------------------- TiÕt 2: TiÕng ViÖt BÀI 2A: EM LÀ HỌC SINH ĐÁNG YÊU (T3) Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập I. Mục tiêu - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. II. Chuẩn bị. - GV: + Phiếu câu bài tập HĐTH 3. + Phiếu bài tập HĐTH 4. + Câu hỏi phát triển năng lực. - Học sinh: III. Các hoạt động hướng dẫn học. 1. Khởi động. BHT cho các bạn chơi trò chơi xì điện: Nói về một đồ dùng hoặc hoạt động học tập. Nhận xét, tuyên dương. 2. Các hoạt động dạy học. - GV giới thiệu bài: Ngày nào chúng ta cũng đến lớp học. Vậy để biết thêm nhiều từ về các hoạt động học tập chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài học hôm nay. - Ghi đầu bài lên bảng. - HS đọc và ghi đầu bài vào vở. - Hs đọc và chia sẻ mục tiêu. - Gv chốt mục tiêu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. A. Hoạt động cơ bản B. Hoạt động thực hành. 1. Tìm hiểu bài. 2. Kê một số việc làm thể hiện đức tính tốt của Na. 3. Mở rộng vốn từ về học tập. (TLHD – Trang 26) Yêu cầu HS làm vào phiếu Quan sát, giúp đỡ học cần quan tâm GV nhận xét. 4. Nói, viết câu về chủ đề học tập. ( TLHD – Trang 26, 27) Yêu cầu: HS làm bài vào phiếu. - GV nhận xét, tuyên dương. 5. Làm quen với câu hỏi.(TLHD – Trang 28) GV hướng dẫn mẫu: M: Bạn hát hay nhất lớp ta là ai? Phân tích: Bạn là từ chỉ người. Sau đó ta tìm các vế trong khung ( bằng gì?, là ai?, làm gì?, ở đâu?), chọn vế chỉ người tức là hỏi về ai đó. => Cuối câu có dấu hỏi chấm. Yêu cầu học sinh làm các ý còn lại vào vở. GV nhận xét, bổ sung. ( Hướng dẫn kỹ hơn cho HSCQT) Câu hỏi phát triển năng lực. Em hãy đặt 1 câu hỏi bằng gì hoặc là ai, làm gì, ở đâu? C. Hoạt động ứng dụng (TLHD – Trang28) Em hãy thực hiện hoạt động ứng dụng trong tài liệu hướng dẫn cùng với người thân. - Cá nhân đọc yêu cầu và nối vào phiếu. Học: + bài + toán Tập: + viết + đọc - Em và bạn đổi phiếu kiểm tra kết quả. - Cá nhân quan sát tranh và chọn từ phù hợp. - Tranh 1: đọc sách. - Tranh 2: viết bài - Tranh 3: Vẽ Nhóm trưởng điều hành: - Mời các bạn báo cáo - Nhóm nhận xét, báo cáo giáo viên. - Cá nhân đọc và sắp xếp lại câu. Bạn Hoa thích tập vẽ Hùng giải bài toán khó giúp em. Nhóm trưởng mời các bạn đọc nối tiếp câu của mình. Nhận xét, bổ sung. + Mời các bạn tìm thêm câu khác nói về học tập.( Em thích tập thể dục,....) - Quan sát, lắng nghe. - Cá nhân đọc và làm bào vào vở. b, Cái chổi làm bằng gì? c, Lúa trồng ở đâu? d, Khi gặp mưa to trên đường bạn cần làm gì? - Ban học tập điều hành; + Mời các bạn trong nhóm nối tiếp đọc câu vừa hoàn thiện. Các bạn khác theo dõi bổ sung. HS trả lời. Nhận xét, đánh giá tiết học Lắng nghe --------------------------------------- TiÕt 3: TiÕng ViÖt BÀI 2B: EM LÀM VIỆC TÔT, EM NÓI LỜI HAY Kể chuyện: Phần thưởng I. Mục tiêu - Kể câu chuyện phần thưởng II. Chuẩn bị. - GV: +Tranh minh họa, khổ lớn. - Học sinh: III. Các hoạt động tổ chức dạy và học. 1. Khởi động. BHT cho các bạn chơi trò chơi kết bạn. - Nhận xét, tuyên dương. 2. Các hoạt động dạy học. - GV giới thiệu bài: Chúng ta đã được học câu chuyện Phần thưởng, hôm nay lớp chúng mình sẽ cùng nhau đi kể lạ câu chuyện Phần thưởng. - Ghi đầu bài lên bảng. - HS đọc và ghi đầu bài vào vở. - Hs đọc và chia sẻ mục tiêu. - Gv chốt mục tiêu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Hoạt động cơ bản 1. Trải nghiệm(TLHD – Trang 29) GV quan sát, giúp đỡ 2. Kể chuyện theo tranh.(TLHD – Trang 29) GV viên hướng dẫn và kể mẫu theo gợi ý: Đoạn 1: + Kể những việc tốt của Na + Điều băn khoăn của Na Đoạn 2: + Các bạn Na bàn với nhau. + Cô giáo khen sáng kiến của các bạn. Đoạn 3: + Cô giáo nói lời khen Na + Na, các bạn, mẹ Na đều vui. GV treo tranh minh họa khổ lớn lên bảng. Nhận xét, tuyên dương. - Hội đồng tự quản điều hành. Hãy kể lại những việc tốt bạn đã làm theo gợi ý: + Các bạn trong lớp kể về việc tốt của mình, lớp nhận xét, tuyên dương. - Cá nhân đọc yêu cầu và quan sát tranh. - Lắng nghe - Nhóm trưởng điều hành. Mời các bạn kể lại câu chuyện nối tiếp theo từng đoạn dựa vào tranh minh họa. Nhận xét, chọn bạn kể hay. * Hội đồng tự quản điều hành. - Mời đại diện các nhóm thi kể trước lớp.( Mỗi nhóm cử 1 bạn thi kể) - Nhận xét, chia sẻ. Bình bầu bạn kể hay. => Na có điều gì đáng quý? ( Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, hiền lành...) Củng cố kiến thức - Bạn Na là người như thế nào? Nhận xét, đánh giá tiết học. - Bạn Na là người rất tốt bụng, đoàn kết, giúp đỡ các bạn trong lớp. - Lắng nghe ----------------------------------- TiÕt 4: T¨ng c­êng TiÕng ViÖt Tập Viết CHỮ HOA A I. Mục tiêu - Viết chữ hoa A cỡ chữ vừa và nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều nét và nối nét đúng quy định. II. Đồ dùng dạy học - GV: Mẫu chữ hoa A, mẫu chữ hoa A sáng tạo, bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Tài liệu hướng dẫn học, vở, bút, vở nháp. III. Các hoạt động hướng dẫn học: 1. Khởi động - Hát một bài hát có tất cả các âm đầu là A 2. Các hoạt động dạy học - GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. - HS đọc tên bài/ ghi tên đầu bài vào vở. - HS đọc và xác định mục tiêu - GV chốt mục tiêu Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Hoạt động thực hành. 1. Hướng dẫn viết chữ hoa A - GV gắn chữ mẫu lên bảng. Hướng dẫn: §Æc ®iÓm : Cao 5 li , viÕt 3 nÐt . CÊu t¹o : NÐt 1 gÇn gièng nÐt mãc ng­îc tr¸i nh­ng h¬i l­în sang bªn ph¶i ë phÝa trªn . NÐt 2 lµ nÐt mãc ng­îc ph¶i. NÐt 3 lµ nÐt l­în ngang. C¸ch viÕt : NÐt 1 ®Æt bót ë ®­êng kÎ 3, viÕt nÐt mãc ng­îc tr¸i tõ d­íi lªn, l­în sang ph¶i ë phÝa trªn ®Õn ®­êng kÎ 6 th× dõng l¹i. NÐt 2 tõ ®iÓm dõng bót cña nÐt 1,chuyÓn h­íng bót viÕt tiÕp nÐt mãc ng­îc ph¶i, ®Õn ®­êng kÎ 2 th× dõng l¹i . NÐt 3 tõ ®iÓm dõng bót cña nÐt, lia bót lªn kho¶ng gi÷a th©n ch÷ gÇn phÝa bªn tr¸i nÐt 1, viÕt nÐt l­în ngang th©n ch÷ tõ tr¸i qua ph¶i, dõng bót c¸ch bªn ph¶i nÐt 2 mét ®o¹n ng¾n. - GV viết mẫu. - GV yêu cầu hs viết 2, 3 lượt - GV nhận xét, uốn nắn 2. Viết vở: - HD tư thế ngồi viết: Lưng thẳng, đầu hơi cúi, không tỳ ngực vào bàn, mắt cách vở 25-30cm. Tay phải cầm bút, tay trái tỳ nhẹ lên mép vở để giữ vở. * Hướng dẫn HSCQT. - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ học sinh - GV nhận xét, đánh giá *Phát triển năng lực: - Em hãy tìm tên các bạn trong lớp (trường) có chữ cái đầu bắt đầu bằng A? * GV nhận xét, đánh giá tiết học. - Quan sát và lắng nghe - Quan sát và viết vào bảng con. - Viết vào vở. Trả lời: ------------------------------------------------------------ BUæI CHIÒU TiÕt 1: Tù nhiªn x· héi Bài 1: VÌ SAO CHÚNG TA VẬN ĐỘNG ĐƯỢC (T 2) (Tµi liÖu h­íng dÉn) *Nội dung: - Cơ thể chúng ta được giữ bởi bọ xương. Các xương nối với nhau bởi các khớp. - Cơ thể chúng ta vận động được là nhờ bộ xương và hệ cơ. - Xương và cơ phối hợp tạo nên các cử động của cơ thể, đồng thời cho phép chúng ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác. TiÕt 2: Tăng cường Tiếng Việt Chính tả :Tập chép: Phần thưởng. I. Mục tiêu: - Chép đúng đoạn 3 trong câu chuyện Phần thưởng. II. Đồ dùng dạy học - GV: TLHD, - HS: Tài liệu hướng dẫn học, vở, bút, vở nháp. III. Các hoạt động hướng dẫn học: 1. Tổ chức trò chơi: Hát một bài hát 2. Các hoạt động dạy học: - GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. - HS đọc tên bài/ ghi tên đầu bài vào vở. Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh A. Hoạt động thực hành 1. Đọc đoạn văn GV đọc to trước lớp. Mời 2, 3 học sinh đọc Nhắc lại tư thế nồi viết? Nêu cách trình bày đoạn văn 2. Viết bài. Yêu cầu: HS nhìn sách chép vào vở đoạn 3 câu chuyện phần thưởng. - HSCQT: viết được 3 đến 4 câu. GV quan sat và nhận xét, đánh giá. - 2, 3 bạn đọc, các bạn khác đọc thầm theo. - Học nhắc lại tư thế ngồi viết. - HS trả lời: Đầu dòng lùi 1 ô, sau dấu chấm phải viết hoa, tên riêng phải viết hoa... HS viết bài. Em và bạn đổi vở kiểm tra. Củng cố. - Em về kể lại câu chuyện cho gia đình nghe. - Nhận xét và đánh giá tiết học TiÕt 3: Hoạt động giáo dục âm nhạc HäC BµI H¸T : THËT Lµ HAY I. Mục tiêu - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - H¸t ®Òu giäng, h¸t ªm ¸i, nhÑ nhµng. - BiÕt bµi h¸t, thËt lµ hay cña nh¹c sÜ Hoµng L©n. II. Chuẩn bị - Băng nhạc III. Các hoạt động hướng dẫn học 1. Khởi động BVN tổ chức hát 2. Các hoạt động dạy học GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. - HS đọc tên bài/ ghi tên đầu bài vào vở. - HS đọc và xác định mục tiêu - GV chốt mục tiêu A. Hoạt động cơ bản Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t: "ThËt lµ hay" b. Gi¸o viªn h¸t mÉu 2 lÇn: - LÇn 2 cã ®éng t¸c phô ho¹. - Em nµo cho c« biÕt trong bµi h¸t cã nh÷ng loµi chim nµo ? c. §äc lêi ca: - GV treo b¶ng phô ®äc mÉu toµn bµi. - Híng dÉn HS ®äc tõng c©u (2 lÇn). - HS ®äc theo d·y. d. D¹y h¸t tõng c©u. - GV h¸t mÉu c©u (2 lÇn) - LÇn lît ®Õn c©u 4. - Cho HS h¸t liªn kÕt víi c¸c c©u sau ®ã h¸t toµn bµi. Ho¹t ®éng 2: H¸t hÕt nhÞp vç tay theo tõng nhÞp ph¸ch. a. Gi¸o viªn h¸t mÉu vµ vç tay theo nhÞp ph¸ch. - Gi¸o viªn cho tõng tæ h¸t vç tay theo nhÞp, ph¸ch. - Gi¸o viªn cho 1 d·y h¸t lêi ca. - 1 d·y vç tay theo hai c¸ch trªn * Củng cố - Mời 1 nhóm hát to cả lớp nghe. - Yêu cầu về nhà hát cho người thân nghe - Nhận xét và đánh giá tiết học. Thø t­ ngµy 29 th¸ng 08 n¨m 2018 Tiết 1: Tiếng Việt BÀI 2B: EM LÀM VIỆC TỐT, EM NÓI LỜI HAY Tập viết: Viết chữ hoa Ă, Â. I. Mục tiêu: - Viết chữ hoa Ă,  cỡ chữ vừa và nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều nét và nối nét đúng quy định. II. Đồ dùng dạy học - GV: Mẫu chữ hoa Ă, Â, bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Tài liệu hướng dẫn học, vở, bút, bảng con. III. Các hoạt động hướng dẫn học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Viết chữ hoa A - GV nhận xét, đánh giá. 2. Tổ chức trò chơi: Hát một bài hát có tất cả các âm đầu là A 3. Các hoạt động dạy học: - GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. - HS đọc tên bài/ ghi tên đầu bài vào vở. - HS đọc mục tiêu/ chia sẻ mục tiêu của bài (CN/cặp đôi/ nhóm) - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động cơ bản 3: Hướng dẫn viết chữ hoa Ă, Â. - GV gắn chữ mẫu lên bảng. + Chữ A cao mấy li? + Gồm mấy đường kẻ ngang? + Chữ hoa A viết bởi mấy nét? + GV chỉ chữ hoa A và miêu tả: - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết: + Viết tương tự như viết chữ hoa A. Ta thêm mũ lên đầu là được Ă, Â. -GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - HS tập viết bảng con - GV yêu cầu hs viết 2, 3 lượt - GV nhận xét uốn nắn Hướng dẫn viết câu ứng dụng - GV treo: Bảng phụ, câu mẫu - Giới thiệu câu: Ăn có nhai, nói có nghĩ. - Quan sát và nhận xét: - Nêu độ cao các chữ cái? - Cách đặt dấu thanh ở các chữ nào? - Nêu khoảng cách giữa các chữ? 4. Viết vở: - HD tư thế ngồi viết: Lưng thẳng, đầu hơi cúi, không tỳ ngực vào bàn, mắt cách vở 25-30cm. Tay phải cầm bút, tay trái tỳ nhẹ lên mép vở để giữ vở. - Yêu cầu học viết vào vở. - GV theo dõi, giúp đỡ học sinh cần quan tâm. - GV nhận xét, đánh giá * Cùng ôn bài: - Nêu lại cách viết chữ hoa A - Nhận xét, đánh giá tiết học. - HS quan sát và nhận xét + 5 li + 5,5 đường kẻ ngang + 3 nét - HS quan sát - HS qua sát - HS nêu: các con chữ chủ yếu cao 1 ô li. Có chữ Ă, g, h cao 2,5 ô li. - Đặt dấu thanh bên trên đầu của âm chính. (ă, o, i) - Khoảng cách giữa các chữ bằng con chữ o. - Cá nhân viết vào vở. - HS viết bài cá nhân vào vở. Thi xem ai viết và trình bày đẹp sáng tạo nhất. -------------------------------------- Tiết 2: Tiếng Việt BÀI 2B: EM LÀM VIỆC TỐT, EM NÓI LỜI HAY Chính tả tập chép: Phần thưởng Phân biệt g/gh. Bảng chữ cái I. Mục tiêu - Nhớ thứ tự 10 chữ cái cuối trong bảng chữ cái. - Kể tên một môn học ở lớp 2. - Chép đúng đoạn văn. Nói và đáp lời chào. II. Đồ dung dạy học - GV: Phiếu bài tập Bảng chữ cái. - HS: Tài liệu hướng dẫn học, vở, bút, bảng con. III. Các hoạt động hướng dẫn học: 1. Tổ chức trò chơi: BVN tổ chức lớp chơi 1 trò chơi. 2. Các hoạt động dạy học: - GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng. - HS đọc tên bài/ ghi tên đầu bài vào vở. - HS đọc mục tiêu/ chia sẻ mục tiêu của bài - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Hoạt động cơ bản Thực hiện ở tiết 1 ) 1. HĐCB 1. 2. HĐCB 2. 3 HĐCB 3. 4. HĐCB 4. 5. HĐCB 5. Sắp xếp tên theo bảng chữ cái.(TLHD – Trang 31) Yêu cầu hs làm vào phiếu. B. Hoạt động thực hành. 1. Sắp xếp tên môn học theo bảng chữ cái. Gv quan sát hướng dẫn. 2. Đọc và chép đoạn văn. Yêu cầu học sinh đọc bài Nhắc lại cho tư thế ngồi viết cho học sinh. GV nhận xét, đánh giá. 3. Phân biệt g/gh GV quan sát, giúp đỡ học sinh cần quan tâm. Nhận xét, đánh giá. 4. Chơi đóng vai Nói lời chào, lời đáp. Gv hướng dẫn. Quan sát nhận xét, giúp đỡ. C. Hoạt động ứng dụng Em đề xuất tình huống và cùng người thân nói lời chào đáp - Cá nhân đọc và điền vào phiếu. ( p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y) - Em và bạn đổi phiếu kiểm tra kết quả. - Cá nhân đọc và làm bài vào nháp. - Em và bạn đổi vở kiểm tra. ( Môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội....) - Cá nhân đọc bài. - Em và bạn trao đổi, nêu các từ phải viết hoa. - Em chép đoạn văn vào vở. - Em và bạn đổi vở kiểm tra cho nhau. - Cá nhân đọc và điền vào phiếu. 1. Gỗ; 2. Gà; 3. ghế; 4. gõ trống. - Nhóm trưởng điều hành: Mời các bạn báo cáo kết quả, nhóm nhận xét, bổ sung, thống nhất ý kiế báo cáo giáo viên. - Cá nhân đọc yêu cầu. - Em và bạn cùng nhau đóng vai theo từng tình huống. -Tình huống 1: Đến giờ đi học, em chào bố mẹ để đi học. Bố mẹ em đáp lời chào của em: + Con: ( Con chào bố mẹ....) + Bố hoặc mẹ: Chào con...... * Tình huongs 2, 3 làm tương tự * Hội đồng tự quản điều hành. - Mời đại diện 3 cặp trình bày 3 tình huống. Lớp nhận xét, đánh giá. - Em cùng người thân thực hiện nói lời chào đáp. Tiết 3: Tăng cường Tiếng Việt LUYỆN ĐỌC: PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu - Đọc đúng giọng, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu. - Đọc trôi chảy toàn bài. * HSCQT: Đọc đoạn. II. Chuẩn bị Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 2 tập 1A. III. Các hoạt động dạy và học. 1. Khởi động. Ban văn nghệ cho lớp hát 2. Các hoạt động dạy học. GV giới thiệu bài. HS ghi tên bài vào vở. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Hoạt động thực hành 1. Ôn lại giọng đọc, đọc các từ khó. Yêu cầu 1 hs đọc mẫu. - Nhắc lại giọng đọc? - Hỏi học sinh những từ khó đọc. - Hướng dẫm đọc các từ khó đọc. ( Chú ý HSCQT) 2. Đọc. GV quan sát, hướng dẫn HSCQT. 3. Thi đọc. Gv quan sát, nhận xét. - 1 hs đọc cả lớp đọc thầm theo. - Đọc với giọng nhẹ nhàng, cảm động. - Nêu từ khó đọc. - Đọc từ khó - Cá nhân đọc thầm bài. * HSCQT: đọc đoạn - Em và bạn thay nhau đọc nối tiếp. - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối tiếp. + Nhận xét, bầu bạn đọc hay. Ban học tập điều hành lớp thi đọc. - Mời các bạn xung phong thi đọc diễn cảm. - Nhận xét, chia sẻ. => Mời 1 bạn nhắc lại nội dung bài học: Đề cao việc tốt và khuyến khích HS nên làm việc tốt. B. Hoạt động ứng dụng Em hãy đọc lại bài cho gia đình nghe Thực hiện yêu cầu HĐ ứng dụng. Tiết 4: Toán BÀI 4. SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU ( T2) I. Mục tiêu - Em biết nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ. II. Chuẩn bị Giáo viên. - Phiếu bài tập bổ sung. Học sinh - Vở, tài liệu hướng dẫn... III. Các hoạt động tổ chức học 1. Khởi động Ban văn nghệ tổ chức các bạn chơi trò chơi truyền điện ôn lại bảng trừ. 2. Các hoạt động dạy học GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng. HS đọc và ghi đầu bài vào vở. HS đọc và chia sẻ mục tiêu. GV chốt mục tiêu. Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh A. Hoạt động cơ bản B. Hoạt động thực hành 1. Bài 1. 2. Bài 2. 3. Bài 3. Đặt tính rồi tính theo mẫu(TLHD – Trang 22) Yêu cầu: Hs làm bài vào nháp. * HSCQT: Làm 1 phép tính. GV quan sát, giúp đỡ HSCQT. Yêu cầu Hs làm bài vào vở. 4. Bài 4. Giải bài toán.(TLHD – Tranh 22) * HSCQT: Viết được phép tính. Nhận xét, tuyên dương. 5. Bài 5. Giải bài toán(TLHD – Trang 23) * HSCQT: Viết được phép tính. Nhận xét, tuyên dương. Bài tập phát triển năng lực. Lớp chúng mình có 24 bạn, trong đó có 18 bạn nam. Hỏi lớp chúng mình có bao nhiêu bạn nữ? C. Hoạt động ứng dụng. Yêu cầu học thực hiện HĐ ứng dụng ở nhà. Cá nhân đọc và làm bài. 38 67 12 33 26 34 - Nhóm trưởng điều hành nhóm nhận xét, thóng nhất. - Nêu cách đặt tính rồi tính? ( Đặt tính sao hành chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, tính lầ lượt từ phải qua trái.) - Chép bài vào vở. - Cá nhân đọc yêu cầu và phân tích đề toán và làm bài vào vở. - Em và bạn cùng phân tích đề toán và kiểm tra kết quả: - Bài toán hỏi gi? ( Hỏi mảnh vải còn lại dài bao nhiêu Đề – xi – mét?) - Bài toán cho biết gì?(có mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi) - Muốn tính mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề - xi – mét em phải làm phép tính gì? ( Phép tính trừ) - Nhóm trưởng mời các bạn báo cáo kết quả và nêu cách tính. Mảnh vải còn lại dài số đề - xi – mét là: 9dm – 5dm = 4dm (vải) Đáp số: 4dm vải. - Cá nhân đọc yêu cầu và phân tích đề toán và làm bài vào vở. - Em và bạn cùng phân tích đề toán và kiểm tra kết quả: - Bài toán hỏi gi? ( hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam?) - Bài toán cho biết gì?(Một lớp có 29 học sinh, trong đó có 15 học sinh nữ) - Muốn biết lớp đó có bao nhiêu học sinh nam, em phải làm phép tính gì? ( Phép tính trừ) - Nhóm trưởng mời các bạn báo cáo kết quả và nêu cách tính. Số học sinh nam là: 29 – 15 = 14 ( học sinh) Đáp số: 14 học sinh nam. - Lớp chúng mình có số bạn nữ là: 24 – 18 = 6 ( học sinh nữ) Đáp số: 6 học sinh nữ Em thực hiện HĐ ứng dụng với người thân. GV nhận xét, đánh giá tiết học. Lắng nghe. BUæI CHIÒU Tiết 1: Đọc sách thư viện ( Thực hiện theo kế hoạch nhà trường) Tiết 2: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo SẮP XẾP VÀ TRANG TRÍ GÓC HỌC TẬP CỦA EM (T2) ( Dạy theo tài liệu HĐTNST) Tiết 3: Hoạt động giáo dục lối sống BÀI 1: ĐỂ EM LUÔN KHỎE MẠNH(T4) ( Dạy theo tài liệu hướng dẫn) Thø n¨m ngµy 30 th¸ng 08 n¨m 2018 TiÕt 1: Hoạt động giáo dục mĩ thuật (Giáo viên chuyên biệt dạy) TiÕt 2+3 : Hoạt động giáo dục thể chất (Giáo viên chuyên biệt dạy) Tiết 4: Toán BÀI 5. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC (T1) I. Mục tiêu Em ôn lại: Cách đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 100; Tên gọi, thành phần và kết quả các phép tính cộng, trừ. II. Chuẩn bị * Giáo viên - Phiếu bài tập HĐTH 4, bài tập bổ sung. * Học sinh - Tài liệu HD học toán 2, vở viết. III. Các hoạt động tổ chức dạy học 1. Khởi động - Ban học tập tổ chức cho các bạn đọc nối tiếp từ 1 đến 100. 2. Các hoạt động dạy học - GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng. - HS đọc và ghi đầu bài vào vở. - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Hoạt động thực hành 1. Hoạt động thực hành 1. Chơi trò chơi “ đố bạn”(TLHD – Trang24) Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu: - Đọc các số từ 57 đên 77. - Nêu các số tròn chục nhỏ hơn 80 - Nhận xét, tuyên dương. Chuyển hoạt động: Các bạn đã biết các số từ 57 đến 77, vậy bây giờ để biết số liền sau, số liền trước. Lớp chúng mình cùng chuyển sang HĐ 2. 2. Hoạt động thực hành 2. Thi trả lời nhanh.”(TLHD – Trang24) Gv quan sát, giúp đỡ. Nhận xét và chốt. - Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đó trừ đi 1 - Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đó cộng với 1 - Cá nhân đọc yêu cầu. - Ban học tập điều hành lớp chơi. + HS trả lời: 57, 58, 59.... + Số tròn chục nhỏ hơn 80: 10, 20, 60, 70 - Nhận xét, tuyên dương. a, Ban học tập nêu 1 số bất kì, mời các bạn cho biết số liền trước hoặc liền sau. - Các bạn nhận xét, chia sẻ. b, Ban học tập điều hành; - Muốn tìm số liền trước của một số ta làm thế nào? ( Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đó trừ đi 1) - Muốn tìm số liền sau của một số ta làm thế nào? ( Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đó cộng với 1) - Các bạn trả lời, lớp nhận xét, tuyên dương. 3. Viết số theo mẫu.”(TLHD – Trang 25) * HSCQT: làm 1 phép tính. Nhận xét, đánh giá. 4. Nêu số thích hợp vào mỗi trống.”(TLHD-Trang25) * HSCQT: Mỗi bảng làm ít nhất 1 phép tính. Yêu cầu làm vào phiếu. GV quan sát, giúp đỡ HSCQT. 5.. Tính nhẩm.(TLHD – Trang 25) GV nhận xét, tuyên dương. Chúng ta đã được học các phép tính về tổng và hiệu, để nắm rõ hơn về cách thực hiện chúng ta cùng chuyển sang HĐ 6. 6. Đặt tính rồi tính.”(TLHD – Trang26) - Yêu cầu: HS làm bài vào vở. * HSCQT: Làm 2 phép tính. GV quan sát, giúp HSCQT. Bài tập phát triển năng lực. Ở điểm trường Sín Chải, lớp 1 có 24 học sinh, lớp 2 có 24 học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh? Gv nhận xét, tuyên dương. * Kết thúc tiết học. - Củng cố nội dung: + Nêu cách đặt tính rồi tính. + Nêu cách tìm số liền trước, liền sau. - Nhận xét, đánh giá tiết học. - Cá nhân đọc và quan sát mẫu: M: 53 = 50 + 3. - Cá nhân làm bài vào vở: 99 = 90 + 9 80 = 80 + 0 27 = 20 + 7 Em cùng bạn đổi vở kiểm tra và nhận xét kết quả cho nhau. Cá nhân làm bài vào phiếu Số hạng 35 5 45 Số hạng 42 13 0 Tổng 77 18 45 Số bị trừ 88 70 65 Số trừ 56 40 45 Hiệu 32 30 20 Nhóm trưởng điều hành: + Lần lượt mời mỗi bạn nêu một số đã điền và nói cách làm. + Nhóm nhận xét, thống nhất kết quả. - Cá nhân đọc và tính nhẩm. - Em và bạn cùng đọc cho nhau nghe kết quả, chia sẻ cách tính. 90 – 60 =30 67 – 50 = 27 45 – 5 = 40 (Cách tính: 9 – 6 = 3. vậy 90 – 60 = 30, .....) Cá nhân đọc yêu cầu. - Cá nhân làm bài vào vở. 30 24 88 73 + 56 + 24 - 47 - 43 86 48 41 30 - Em và bạn chia sẻ, thống nhất kết quả. - Cả hai lớp có số học sinh là: 24 + 24 = 48 ( học sinh) Đáp số: 48 học sinh - Lớp nhận xét, chia sẻ. Trả lời: + Đặt tính theo cột dọc, sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.... + Tìm số liền trước,liền sau bằng cách thêm hoặc bất 1 đơn vị ------------------------------------------------------------------------------------ BUæI CHÒU TiÕt 1: Tiếng Việt BÀI 2C. EM CHĂM CHỈ, CHĂM LÀM Tập đọc: Làm việc thật là vui I. Mục tiêu - Đọc và hiểu bài Làm việc thật vui vẻ. II. Chuẩn bị. - GV: + Phiếu câu bài tập HĐCB 3. + Câu hỏi phát triển năng lực. - Học sinh: III. Các hoạt động tổ chức dạy và học. 1. Khởi động. BHT cho các bạn chơi trò chơi gọi thuyền. 2. Các hoạt động dạy học. - GV giới thiệu bài: Hằng ngày mỗi chúng ta đều làm việc, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài cũng làm việc, để xem các bạn ấy làm việc như thế nào? Chúng ta cùng nhau vào bài học hôm nay” Em chăm chỉ, chăm làm” - Ghi đầu bài lên bảng. - HS đọc và ghi đầu bài vào vở. - Hs đọc và chia sẻ mục tiêu. - Gv chốt mục tiêu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Hoạt động cơ bản 1. Trải nghiệm.(TLHD – Trang 35) Gv hướng dẫn GV nhận xét, chốt 2. Nghe đọc(TLHD – Trang 35) - Đọc mẫu - Hướng dẫn giọng đọc: Đọc với giọng vui vẻ, hào hứng. * Chú ý các từ khó phát âm như: sắp sáng, bận rộn, tích tắc,... - Mời 1 học đọc to trước lớp. - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Giải nghĩa từ.(TLHD – Trang 36) Yêu cầu nối và giải nghĩa từ. * Gv giúp đỡ học sinh cần quan tâm. GV nhận xét. 4. Đọc đoạn, bài..(TLHD – Trang 36) * HSCQT: đọc 1 đoạn. GV nhận xét, tuyên dương. = > Để hiểu hơn về nội dung câu chuyện chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động thực hành 1. 5. Trò chơi đóng vai.(TLHD – Trang 37) Gv hướng dẫn chơi. + 6 bạn đóng 6 vai: cái đồng hồ, gà trống, chim tu hú, chim sâu, cành hoa đào, bé. + Mỗi vai sẽ nói mình là ai, mình đã làm gì, mình có cảm thấy vui khi làm việc đó không. Ví dụ: Tôi là chiếc đồng hồ. Tôi luôn kêu “tích tắc” để báo phút, báo giờ. Tôi rất vui vì đã giúp các bạn nhỏ học và chơi đúng giờ. - Yêu cầu lớp chơi. GV quan sát, hướng dẫn, nhận xét, tuyên dương. * Câu hỏi phát triển năng lực - Em thường làm việc gì để học tốt hơn? - Nhận xét, tuyên dương. * Nhận xét tiết học. Ban học tập điều hành: + Quan sát tranh, nói hoạt động của các vật trong tranh. Tranh 1: Con mèo đang bắt chuột Tranh 2: Đồng hồ đang chạy. Tranh 3: Con chó đang nhìn. => Nhận xét, tuyên dương. + Nói hoạt động của con vật hoạt đồ vật quanh em?( Con trâu đang ăn cỏ, con chó đang chạy,....) - Đọc thầm theo - Lắng nghe - 1 hs đọc, các bạn đọc thầm theo. - Cá nhân nối từ. Sắc xuân: cảnh vật màu sắc của mùa xuân. Rực rỡ: Tươi sáng, nổi bật lên Tưng bừng: vui, lôi cuốn nhiều người - Em và thay nhau đọc và giải nghĩa từ. * Nhóm trưởng điều hành. - Lần lượt nêu từ (hoặc nghĩa) mời các bạn trong nhóm nêu nghĩa hoặc từ tương ứng. - Nhóm nhận xét tuyên dương. - Cá nhân đọc yêu cầu. - Em và bạn thay nhau đọc nối tiếp từng đoạn đến hết bài. - Nhóm trưởng điều hành mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp đến hết bài. + Nhận xét, sửa cách đọc cho nhau và chọn bạn đọc hay nhất nhóm. - Ban học tập điều hành: Tổ chức cho lớp chơi. - Em thường chú ý học bài, chăm cho là bài tập. ---------------------------------- TiÕt 2 : Hoạt động giáo dục thủ công (Gv chuyên biệt dạy) ------------------------------------- Tiết 3: Tăng cường Tiếng Việt LUYỆN ĐỌC: PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu - Đọc đúng giọng, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu. - Đọc trôi chảy toàn bài. * HSCQT: Đọc câu, đoạn. II. Chuẩn bị Tài liệu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 2 Lop 2_12428875.doc
Tài liệu liên quan