Giáo án Tuần 27 - Lớp II

Tiết 1: Tiếng Việt

ÔN TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG (TIẾT 6)

I. Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đó học ( tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút HS đại trà), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút); thuộc đoạn thơ đó học. Có kĩ năng nói nhanh chính xác tên các loài thú.

- Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đó đọc. Nắm được từ ngữ về muông thú.

- Có ý thức ôn tập.

II. Đồ dùng dạy học:

GV: Bảng phụ, phiếu ghi các bài tập đọc

HS : VBT

 

doc18 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 27 - Lớp II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 27 Thø hai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2015 Tiết 1: Chào cờ TiÕt2 : TiÕng ViÖt «n tËp ®äc vµ häc thuéc lßng(tiÕt 1) I. Môc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng ®äc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ( tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút ), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút); thuộc đoạn thơ đã học. - Biết ng¾t nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đã đọc. BiÕt ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Khi nµo? vµ ®¸p lêi c¶m ¬n. - Cã ý thøc «n tËp. II. §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phô, phiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc HS : VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: A. Bµi cò(5’) - Goïi 2 em ñoïc baøi “C¸ sÊu sî c¸ mËp” vaø TLCH -Nhaän xeùt, đánh giá. B. Bµi míi H§1: Giôùi thieäu baøi. H®2: OÂn luyeän ñoïc & HTL(12-13’) * RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ hiÓu ND bµi - Goïi HS leân boác thaêm baøi ñoïc. - GV nhận xét – đánh giá. H§3: H­íng dÉn lµm BT (17’) Bµi 2 (SGK/77) - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Cho HS lµm bµi. - Gäi HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt – chèt. Bµi 3: (VBT/34) - Gäi HS ®äc y/c - Cho HS lµm bµi. - GV ch÷a bµi Bµi 4 (SGK/77) - Y/ C HS th¶o luËn theo nhãm ®«i ®ãng vai l¹i c¸c t×nh huèng. - Cho HS nhËn xÐt - GV chèt C: Cñng cè – DÆn dß (2’) - NhËn xÐt tiÕt häc - 2em ñoïc baøi vaø TLCH. - HS nhËn xÐt. - 7-8 em boác thaêm. - Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo phiÕu. - 2 HS ®äc - HS tr¶ lêi - 2 HS ®äc - HS lµm VBT. 2 HS lªn b¶ng - HS ®ãng vai - HS nhËn xÐt TiÕt 3: TiÕng ViÖt «n tËp ®äc vµ häc thuéc lßng(tiÕt 2) I. Môc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng ®äc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ( tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút HS ®¹i trµ), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút); thuộc đoạn thơ đã học. Cã kÜ n¨ng ®Æt ®óng dÊu c©u. - Biết ng¾t nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đã đọc. N¾m ®­îc tõ ng÷ vÒ 4 mïa. - Cã ý thøc «n tËp. II. §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phô, phiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc HS : VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: A.æn ®Þnh tæ chøc líp (1-2’) B. Bµi míi H§1: Giôùi thieäu baøi. H§2: OÂn luyeän ñoïc & HTL.(12-13’) * RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ hiÓu néi dung bµi -Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc. - GV nhận xét – đánh giá. H§3: H­íng dÉn lµm BT (19’) Bµi 2: (SGK/77) - GV tæ chøc cho HS ch¬i theo trß ch¬i. - GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i - Cho HS ch¬i - GV chèt. Bµi 3:( VBT/36) - Cho HS lµm bµi - Gäi HS ®äc bµi lµm - GV- HS nhËn xÐt C: Cñng cè – DÆn dß (2’) - NhËn xÐt tiÕt häc - 7-8 em boác thaêm. -Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo phiÕu. - HS nghe- ghi nhí - HS thùc hiÖn - HS lµm vµo VBT - HS ®äc bµi Tiết 4: Luyện viết chữ đẹp. LUYỆN VIẾT : BÀI 27 I. Mục tiêu: - HS biết cách viết chữ hoa và cách viết từ ứng dụng: Phú Thái; cầu Ràm; Yên Phụ, Nam Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà. - Rèn KN viết đúng và đẹp cho HS. - Rèn tính kiên trì cẩn thận cho HS. II. Chuẩn bị: GV: Chữ mẫu HS: Vở LV. III. Các hoạt động dạy – học: HĐ1: Giới thiệu bài – ghi tên:2’ HĐ2: HD chữ hoa: 6’ - Cho HS qs nhắc chữ hoa: về độ cao, rộng, cấu tạo - Cụm từ ứng dụng cho HS nêu: + Giúp HS biiets một số địa danh. + Về nét nối, khoảng cách các chữ , độ cao các con chữ. HĐ3: Luyện viết:24’ - GV nêu y/c viết. - GV theo dõi, uốn nắn những HS viết chưa chuẩn. - GV quan sát – nhận xét – đánh giá. - GV nhận xét. C: Củng cố:2’ - Nhận xét tiết học. - HS trả lời, viết BC.(1 lần) - HS trả lời. - HS trả lời. - HS nghe. - HS viết vào vở LV. - HS nghe. Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2015 Sáng: Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG(TIẾT 5) I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ( tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút); thuộc đoạn thơ đó học. - Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đó đọc. Biết đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?và đáp lời khẳng định, phủ định . - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phiếu ghi các bài tập đọc(HĐ2) HS : VBT (HĐ3) III. Các hoạt động dạy- học: A.Ổn định tổ chức lớp (1-2’) B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài. HĐ2: Ôn luyện đọc & HTL.(12-13’) * Rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài - Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc. - GV nhận xét – đánh giá. HĐ3: Hướng dẫn làm BT (19’) Bài 2: (SGK/78) - Gọi HS đọc yêu cầu. - Cho HS làm bài. - Gọi HS trả lời. - GN nhận xét - chốt. Bài 3: (VBT/38) - Gọi HS đọc y/c. - Cho HS làm bài. - GV chữa bài Bài 4: (SGK/78) - Y/ c HS thảo luận theo nhóm đôi đóng vai lại các tình huống. - Cho HS nhận xét. - GV chốt. C: Củng cố - Dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - 7-8 em bốc bài. -HS đọc 1 đoạn hay cả bài theo phiếu. - 2 HS đọc - HS trả lời - 2 HS đọc - HS làm VBT. 2 HS lên bảng - HS đóng vai - HS nhận xét Tiết 2: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Giúp HS lập được bảng nhân và bảng chia 1. Biết thực hiện phép tính có số 1 và số 0. - Rèn kĩ năng làm đúng dạng toán trên. - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV- HS: SGK (HĐ2) III. Các hoạt động dạy học: A. KTBC (3-5’) - Y/ c HS đọc các bảng nhân, chia đã học. - Nêu những nhận xét về số 1 và số 0 trong phép nhân và chia. - GV nhận xét B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài (1-2’) HĐ2: Luyện tập: (28’) Bài 1: (SGK/134) * HS lập được bảng nhân và chia 1 - Cho HS nêu lại quy tắc nhân chia với 1. - Y/c HS tự làm. - Cho HS đọc bài. - Cho HS đọc đồng thanh. Bài 2 : (SGK/134) Củng cố phép nhân chia với 0. - Cho HS làm bài. - GV chữa bài. Bài 3 (SGK/134) Dành cho HS đã HT - Cho HS nối ( Hướng dẫn HS chưa nắm được y/c) - Cho HS đọc bài làm. - GV chữa bài. C: Củng cố (2’) - Nhận xét tiết học - HS nối tiếp nhau đọc. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS nối tiếp nhau đọc KQ. - HS làm bài. - HS trả lời. - HS làm bài. - HS đọc. Tiết 3: Luyện viết chữ đẹp. LUYỆN VIẾT : BÀI 28 I. Mục tiêu: - Củng cố cho HS cách viết chữ hoa đã học và cách viết từ ứng dụng: Yêu chuộng hòa bình; Yêu thương gia đình. - Rèn KN viết đúng và đẹp cho HS. - Rèn tính kiên trì cẩn thận cho HS. II. Chuẩn bị: GV: Chữ mẫu HS: Vở LV. III. Các hoạt động dạy - học: HĐ1: Giới thiệu bài - ghi tên:2’ HĐ2: Ôn chữ hoa Y: 6’ - Cho HS nhắc lại các chữ hoa đã học: về độ cao, rộng, cấu tạo - Cụm từ ứng dụng cho HS nêu: Về nét nối, khoảng cách các chữ , độ cao các con chữ. HĐ3: Luyện viết:24’ - GV nêu y/c viết. - GV theo dõi, uốn nắn những HS viết chưa chuẩn. - GV quan sát - chữa. - GV nhận xét. C: Củng cố:2’ - Nhận xét tiết học. - HS trả lời, viết BC.(1 lần) - HS nghe. - HS viết vào vở LV. - Đủ các đối tượng HS. TiÕt 4: §¹o ®øc tăng THỰC HÀNH KĨ NĂNG LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC. I. Môc tiªu: Củng cố cho HS: - Bieát ñöôïc moät soá qui taéc veà öùng xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc vaø yù nghóa cuûa caùc qui taéc öùng xöû ñoù. - Ñoàng tình, uûng hoä vôùi nhöõng ai bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.Khoâng ñoàng tình, pheâ bình, nhaéc nhôû nhöõng ai khoâng bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc. - Cã th¸i ®é cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø baïn beø hoaëc ngöôøi quen. A. KTBC (3-5’) - Yêu cầu HS đưa ra ý kiến trước một số tình huống: - Hãy nêu những việc cần làm khi đến nhà người khác. - Gọi HS trả lời. - GV nhận xét. B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài - ghi tên HĐ2: Đóng vai (14’) HS thực hành cách ứng xử phù hợp trong tình huống khi đến nhà nguwòi khác. - GV đưa ra các tình huống - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đóng vai xử lí tình huống. - Gọi các nhóm lên. - Cho HS nhận xét. - GV kết luận. HĐ3: Trò chơi: Sắm vai:14’ - Gv y/c mỗi nhóm gồm 4 HS sẽ tự nghĩ ra một tình huống khi nhận và gọi điện thoại và sắm vai diễn lại. - Cho các nhóm đóng vai. - Gọi HS nhận xét. - Gv nhận xét - tuyên dương những nhóm có tình huống và cách xử lí hay. C: Củng cố - dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - Cho HS đọc câu ghi nhớ trong VBT - HS trả lời - HS NK giải thích thêm. - HS thực hành theo nhóm đôi. - Đại diện các nhóm lên - HS nhận xét - HS nghe - HS nghe. - HS thực hiện. - Đại diện 3 - 4 nhóm lên đóng vai. - HS nhận xét. - HS nghe. Chiều Tiết 1: Tiếng việt tăng PHÂN BIỆT: R/D/GI LUYỆN VIẾT BÀI: CÁ RÔ LỘI NƯỚC I. Mục tiêu. - HS viết đúng đẹp đoạn từ đầu đến đớp bóng nước mưa mới ấm áp. - HS có khả năng viết đúng đẹp và phân biệt được r/d/gi. - HS có ý thức rèn chữ viết thường xuyên. II. Đồ dùng dạy học: GV:Một số chữ mẫu. HS: BC, vở. III. Các hoạt động dạy học: HĐ1: Giới thiệu bài- ghi tên. (1-2’) HĐ3: HD HS phân biệt: r/d/gi:12’) - Gv treo bảng phụ viết sẵn bài tập :Tìm từ có tiếng chứa: r/d/gi - Gọi HS nêu yêu cầu - Tæ chøc cho HS lµm bµi tËp cá nhân - NhËn xÐt, chèt l¹i Bài 2: Đạt câu với hai từ tìm được ở BT1 HĐ3: Hướng dẫn HS viết bài.(20’) - GV đọc đoạn viết. - Cho HS tìm hiểu nội dung và nêu nhận xét về cách trình bày. - Cho HS luyện viết tiếng khó. - GV nhận xét- sửa chữa. - GV đọc cho HS viết bài. HĐ4: Kiểm tra đánh giá:5’ - GV nhận xét - chữa. C: Củng cố- dặn dò.(1-2’) - Gv nhận xét tiết học. - HS nhắc lại tên bài. - HS nghe - 1; 2 HS đọc lại. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS trả lời miệng. - HS nêu một số chữ khó và cấu tạo của một số chữ. - HS viết bảng con. - HS nghe - viết. - HS nghe. - HS nghe. Tiết 2: Toán tăng LUYỆN DẠNG SỐ 1 VÀ SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I. Mục tiêu: - HS củng cố, hệ thống, mở rộng KT về các dạng tính tính trên . - HS có KN tính đúng, nhanh các dạng toán trên. - HS có ý thức tự giác học tập. II. Đồ dùng: Bảng phụghi BT. III. Các hoạt động dạy – học: A. KTBC:5’ - Cho HS nêu vai trò của số1 ; 0 trong phép nhân và chia , nêu VD. - GV nhận xét - chốt B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài :2’ HĐ2 : Hướng dẫn HS hoàn thành BT :8’ - GV nêu các bài tập cần hoàn thiện. - Cho HS làm bài - GV theo dõi, giúp đỡ, nhắc nhở HĐ3:Phụ đạo HS chưa HT- Bồi dưỡng HS đã HT:17’ - Gv cho thêm 1 số BT cho HS : Bài 1: Tính 5 x 1 x 0 2 x 3 : 1 4 x 0 x 4 5 x 0 : 4 - Cho HS làm bài. - GV chữa bài Bài 2: Điền số vào chỗ chấm. .... : 5 = 0 7 : ....= 7 4 x... = 0 5 x .... = 5 - Cho HS làm bài. - Gv cho HS nhận xét. Bài 3: Tìm hai số biết rằng tích bằng 3 và thương của chúng cũng bằng 3? - Cho HS làm bài. - GV chốt Bài 4: Dành cho HS đã HT Trong một phép nhân có tích bằng một thừa số. Hỏi thừa số còn lại bằng bao nhiêu? - Cho HS làm bài (GV HD HS nắm được y/c bài) C: Củng cố - dặn dò:2’ - GV nhận xét - dặn dò. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nghe. - HS tự làm bài vào vở. - HS làm vở - 2 HS lên bảng. - HS thảo luận nêu KQ. - HSTL nêu KQ. - HS đọc bài tìm cách giải và 1 HS chữa bài. Tiết 3: Thủ công LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY ( TIẾT 1). I. Mục tiêu: - HS biết được cấu tạo và cách làm đồng hồ đeo tay. - HS có KN làm đồng hồ đúng, đẹp. - HS có ý thức ham học bộ môn. II. Đồ dùng: 1 đồng hồ mẫu - quy trình làm đồng hồ. III. Các hoạt động dạy học : A.Kiểm tra: (3’) - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Y/c HS nhắc lại cách làm dây xúc xích. B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.2’ HĐ2: Hướng dẫn HS làm đồng hồ (8’) - GV GT mẫu - HD HS quan sát. - GV nhận xét- chốt. - GV treo quy trình và HD HS làm. + GV làm mẫu. + HD từng bước. - Cho HS làm mẫu - nêu lại quy trình làm. HĐ3: Thực hành: (20’) - Cho HS làm thử vào giấy nháp. - GV theo dõi - HD - nhận xét. C: Củng cố - dặn dò: (2’) - Cho HS nêu lại quy trình gấp đồng hồ. - HS trả lời - HS quan sát - nêu nhận xét về cấu tạo, chất liệu của đồng hồ. - HS quan sát nêu nhận xét các và các bước làm. - 2 HS thực hiện. - HS làm. - 2 HS nêu. Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2014 Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG(TIẾT 6) I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đó học ( tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút HS đại trà), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút); thuộc đoạn thơ đó học. Có kĩ năng nói nhanh chính xác tên các loài thú. - Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đó đọc. Nắm được từ ngữ về muông thú. - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phiếu ghi các bài tập đọc HS : VBT III. Các hoạt động dạy- học: A.Ổn định tổ chức lớp (1-2’) B. Bài mới HĐ1Giới thiệu bài HĐ2: Ôn luyện đọc & HTL.(12-13’) * Rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài - Gọi HS lên bốc thăm bài tập đọc. - GV nhận xét – đánh giá. HĐ3: Hướng dẫn làm BT (19’) Bài 2: (SGK/79) - GV tổ chức cho HS chơi theo trò chơi. - GV hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi - GV chốt. Bài 3:( SGK/79) - Cho HS làm bài. - Gọi HS nối tiếp nhau kể. - GV- HS nhận xét. C: Củng cố - Dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - 7-8 em bôc bài. - HS đọc một đoạn hay cả bài theo phiếu. - HS nghe - ghi nhớ - HS thực hiện - HS nối tiếp kể. - HS nhận xét. Tiết 2: Toán LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: - HS thuộc bảng nhân, chia và biết tìm thừa số, SBC và giải toán có phép chia - HS có KN nhân chia đúng, nhanh và KN tìm TP chưa biết. - HS có ý thức ôn luyện tốt. II. Đồ dùng: Các hình tam giác. III. Các hoạt động dạy học: A. KTBC (3-5’) - Y/ c HS đọc các bảng nhân, chia đã học. - Nêu những nhận xét về số 1 và số 0 trong phép nhân và chia - GV nhận xét B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài (1-2’) HĐ2: Luyện tập: (28’) Bài 1: (SGK/135) Củng cố BN, BC đã học - Cho HS nêu yêu cầu. - Cho HS làm bài. => Nhận xét - chốt. Bài 2: (SGK/135) HS biết nhân chia các số tròn chục. - GV hướng dẫn HS (HS HT làm thêm phần a) - Cho HS làm bài vào SGK. - GV chữa bài. Bài 3: (SGK/135) Rèn kĩ năng tìm SBC và thừa số chưa biết. - Cho HS làm bài . - Nhận xét - nêu cách tính. Bài 4: (SGK/135) Dành cho HS đã HT. Rèn kĩ năng giải toán có lời văn băng PC - Cho HS đọc y/c bài. - Cho HS làm bài. - GV quan sát- nhận xét – đánh giá. Bài 5: (SGK/135) Dành cho HS đã HT. - Cho HS thực hành. - GV nhận xét - đánh giá. C: Củng cố - dặn dò: (2’) - Cho HS nêu KT cơ bản. - HS nối tiếp nhau nêu - HS trả lời. - 2 HS nêu. - HS làm bài. - HS làm bài. HS làm BN. - HS làm bài vào vở - 1 HS làm BN. - HS nêu. - HS làm bài vào vở - HS thực hiện. Tiết 3: Tiếng Việt ÔN TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG(TIẾT 7) I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ( tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút HS đại trà), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút); thuộc đoạn thơ đó học. - Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đó đọc. Biết đặt và trả lời câu hỏi vì sao? và đáp lời đồng ý . - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phiếu ghi các bài tập đọc HS : VBT III. Các hoạt động dạy - học: A.Ổn định tổ chức lớp (1-2’) B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài . HĐ2: Ôn luyện đọc & HTL.(12-13’) * Rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài -Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc. - GV nhận xét – đánh giá. HĐ3: Hướng dẫn làm BT (19’) Bài 2: (SGK/79) - Gọi HS đọc yêu cầu. - Cho HS làm bài. - Gọi HS trả lời - GN nhận xét - chốt. Bài 3: (VBT/40) - Gọi HS đọc y/c - cho Hs làm bài. - GV chữa bài Bài 4 (SGK/79) - Y/ c HS thảo luận theo nhóm đôi đóng vai lại các tình huống. - Cho HS nhận xét. - GV chốt. C: Củng cố - Dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học - 7-8 em bốc thăm -HS đọc 1 đoạn hay cả bài theo phiếu. - 2 HS đọc - HS trả lời - 2 HS đọc - HS làm VBT. 2 HS lên bảng - HS đóng vai - HS nhận xét Tiết 4: Âm nhạc Đ/C Hoa dạy Chiều: Tiết 1 + 2: Đ/C Kim dạy Tiết 3: Thủ công tăng RÈN KĨ NĂNG THỰC HÀNH LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ. I. Mục tiêu: * Củng cố cho HS: - Cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công. - KN làm dây xúc xích để trang trí. - HS thích làm đổ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình. II. Chuẩn bị: Quy trình làm dây xúc xích - giấy thủ công. III. Các hoạt động dạy học: A.ổn định tổ chức lớp:2’ B. Bài mới: HĐ1:Ôn lại các bước làm dây xúc xích :5 - 6’. - GV cho HS nêu các bước làm dây xúc xích .(HS năng khiếu nêu được các nét cơ bản của quy trình làm dây xúc xích ) - GV cho HS nhận xét. - GV nhận xét - chốt. HĐ2: Phụ đạo HS chưa HT- Bồi dưỡng HS năng khiếu:14’ - Gv chia nhóm cho HS luyện tập làm dây xúc xích - Cho các nhóm trình bày sản phẩm. - GV cùng HS nhận xét. HĐ3: Trò chơi:Ai nhanh hơn?: 12’ - GV nêu tên TC và hướng dẫn cách chơi (Cho HS chơi theo hình thức: Thi giữa 3 nhóm về việc sử dụng dây xuc xích để trang trí. - Cho HS chơi theo tổ. - Nhận xét - tuyên dương. C: Củng cố:3’ - Cho HS nêu lại các bước gấp. - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp trả lời. - HS nhận xét. - HS làm cá nhân. - HS đại diện các nhóm lên trình bày. - HS nghe luật và cách chơi. - Đại diện mỗi tổ 3 bạn lên chơi. - Tuyên dương tổ làm nhanh và đẹp. - HS nêu. Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2015. Sáng: Tiết 1:Tiếng Việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ. (ĐỌC) I.Mục tiờu: - Kiểm tra việc đọc theo mức độ cần đạt( tốc độ đọc khoảng 45 tiếng / phút HS đại trà), (HS NK tốc độ đọc trên 45 tiếng / phút). - Rèn kĩ năng đọc cho HS. - Cú ý thức tự giác đọc bài. II. Đồ dùng dạy - học: Gv: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS B. Bài mới: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Đề bài: Do khối thống nhất 3. Củng cố- dặn dò. - Nhận xét giờ kiểm tra. Tiết 2: Toán LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: - HS củng cố, hệ thống bảng nhân, chia, vận dụng vào việc tính toán. - HS có KN nhân, chia đúng, nhanh. - HS có ý thức học tập và ôn luyện thường xuyên. II. Đồ dùng: Bảng nhóm. III. Các hoạt động dạy - học : A.Kiểm tra: (3-4’)- Gọi HS đọc bảng nhân, chia. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài, ghi bài. (1’) HĐ2: HD HS giải bài tập: ( 30-32’) Bài 1/136SGK: Củng cố nhân chia. a. - Cho HS làm bài - Nhận xét - chốt ND bài. b.- Cho HS làm bài. Bài 2/136SGK: Rèn KN x,: +,-. - Cho HS làm bài - Nhận xét - sửa chữa. Bài 3/136SGK: Rèn KN giải toán. - Cho HS đọc bài to. - Cho HS làm bài. - GV chữa. C: Củng cố - dặn dò: (1-2’) - Cho HS đọc và nêu ND tiết học. - HS nối tiếp nhau nêu KQ. - HS làm bảng con- bảng lớp. - HS làm bảng con- sửa chữa. - 2 HS đọc. - Lớp làm vào vở + 2 HS lên bảng. - 2 HS nêu. Tiết 3:Tiếng Việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ. (VIẾT) I.Mục tiờu: - Kiểm tra việc viết theo mức độ cần đạt. - Rèn kĩ năng đọc cho HS. - Cú ý thức tự giác đọc bài. II. Đồ dùng dạy - học: Gv: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS B. Bài mới: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Đề bài: Do khối thống nhất 3. Củng cố- dặn dò. - Nhận xét giờ kiểm tra. Tiết 4: Sinh hoạt KIỂM ĐIỂM CHUNG CÁC NỀN NẾP. I. Mục tiêu: - HS biết được ưu khuyết điểm của cá nhân, tập thể trong tuần. - HS có KN thực hiện tốt các nền nếp quy định. - HS có ý thức tự giác học tập II. Đồ dùng: sổ theo dõi. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ổn định: Cho lớp hát. B. Tiến hành sinh hoạt. HĐ1: Kiểm điểm nền nếp trong tuần - Cho chủ tịch hội đồng tự quản lên cho các ban nhận xét ưu nhược điểm của các bạn trong từng ban trong tuần. + Ban học tập: + Ban quyền lợi: + Ban văn nghệ - thể thao: + Ban vệ sinh - sức khỏe: + Ban an toàn cổng trường. - GV nhận xét ưu, nhược điểm của HS trong tuần. Ưu điểm: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nhược điểm: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... HĐ2: Phương hướng kế hoạch tuần tới. - Duy trì tốt các nền nếp học tập; thi đua học tốt. - Thực hiện tốt nội quy, quy chế đề ra. - Tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, của trường. - Thực hiện đôi bạn giúp đỡ nhau học tập. HĐ3: Sinh hoạt văn nghệ: - Cho HS thi biểu diễn văn nghệ: cá nhân - tập thể. - Nhận xét - đánh giá . C: Tổng kết dặn dò: - HS nêu nhiệm vụ cơ bản của tuần tới. - GV nhận xét - dặn dò Chiều Tiết 1 : Toán tăng. ÔN DÃY TÍNH CÓ HAI PHÉP TÍNH I. Mục tiêu: - HS củng cố, hệ thống cách thực hiện dãy tính có hai phép tính. - HS có KN tính đúng, nhanh các dạng toán trên. - HS có ý thức tự giác học bài. II. Đồ dùng: Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy – học: A. KTBC:5’ - Cho HS nêu cách tính dãy tính khi có dấu nhân, chia, cộng ,trừ. - GV nhận xét - chốt B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài :2’ HĐ2 : Hướng dẫn HS hoàn thành BT :8’ - GV nêu các bài tập cần hoàn thiện. - Cho HS làm bài – GV theo dõi, giúp đỡ, nhắc nhở HĐ3:Phụ đạo HS chưa HT - Bồi dưỡng HS NK:17’ - Gv cho thêm 1 số BT cho HS : Bài 1: Tính 4 x 6 + 56 = 45 : 5 + 36 = 5 x 8 + 26 = 24 : 3 + 68 = 4 x9 – 19 = 32 : 4 + 47 = - Cho HS làm bài - GV nhận xét – chữa. Bài 2: Thực hiện dãy tính: 56 + 4 x 7 = 4 x6 : 3 = 89 – 18 : 3= 27 : 9 x 8 = - Cho HS làm bài. - Gv chữa bài(Lưu ý HS cách tính khi có nhân và chia) Bài 3: Tìm x: X x 4 = 35 – 7 X : 4 = 25 : 5 X x 5 : 3 = 10 X : 5 x 3 = 9 - Cho HS làm bài - GV quan sát HD. Bài 4: Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ 10 thì được 20? - Cho HS làm bài - Gv chữa bài. C: Củng cố - dặn dò:2’ - GV nhận xét - dặn dò. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nghe. - HS tự làm bài vào vở. - HS làm bài vào BC. - HS làm vào BC. - HS nghe + ghi nhớ. - HS làm bài vào vở. - HS đọc bài tìm cách giải . - HS chữa bài và nắm được kiến thức cơ bản. Tiết 2: Tiếng Việt tăng CHỮA BÀI KIỂM TRA ĐỌC -VIẾT I.Mục tiêu: - HS củng cố, hệ thống kiến thức đã được kiểm tra. - HS có KN làm bài tốt. - HS có ý thức ôn tập tốt. II.Đồ dùng: Đề kiểm tra III.Các hoạt động dạy- học: HĐ1: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết học: HĐ2: GV HD HS chữa bài kiểm tra: - GV HD chữa lần lượt từng bài A. Phần kiểm tra đọc: - Cho HS chữa lần lượt từng bài. - GV nhận xét- chốt kiến thức- ghi bảng. B. Phần kiểm tra viết: - Bài chính tả: GV nhận xét và chữa những lỗi HS còn viết sai. - Bài tập làm văn: GV nhận xét sửa chữa lỗi sai- đọc một số bài văn hay. C: Tổng kết- dặn dò: - GV nhận xét đánh giá tiết học. - HS nối tiếp nhau đọc lần lượt từng câu hỏi- HS khác nêu câu trả lời. - HS nghe - HS nghe- luyện viết những chữ còn nhiều bạn viết sai - HS nghe rút kinh nghiệm- học tập. - HS nghe ghi nhớ. Tiết 3: Thể dục Đ/C Linh dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 9 tháng 3 năm 2015 .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 27.doc
Tài liệu liên quan