Giáo án Tuần 35 - Lớp Hai

Luyện từ và câu

Ôn tập

(tiết 5)

I. Mục tiêu :

 - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.

 - Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước(BT2); biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao (BT3).

II. Chuẩn bị :

 - GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34.

 - HS: SGK.

III. Các hoạt động :

 

doc37 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 35 - Lớp Hai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
----------------------------------------------------------- Ngaøy soaïn : 15/5/2017 Ngaøy daïy : Thöù Ba, 16/5/2017 Ngöôøi daïy : Phaïm Vónh Taøi Keå chuyeän OÂn taäp (tieát 3) I. Muïc tieâu: - Ñoïc roõ raøng, raønh maïch caùc baøi TÑ ñaõ hoïc töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34 (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc 50 tieáng / phuùt); hieåu yù chính cuûa ñoaïn, noäi dung cuûa baøi (traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc. - Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïmtöø ôû ñaâu (2 trong soá 4 caâu ôû BT2); ñaët ñuùng daáu chaám hoûi, daáu phaåy vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên (BT3). - HSHTT thöïc hieän ñöôïc ñaày ñuû BT2. II. Chuaån bò: - GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : OÂn taäp tieát 2. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng. b. Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng: (Tieán haønh töông töï nhö tieát 1). c. OÂn luyeän caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi: ÔÛû ñaâu? - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì? - Haõy ñoïc caâu vaên trong phaàn a). - Haõy ñaët caâu hoûi coù cuïm töø ôû ñaâu cho caâu vaên treân. - Yeâu caàu HS töï laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi, sau ñoù gôïi yù moät soá HS ñoïc caâu hoûi cuûa mình. Nghe vaø nhaän xeùt töøng HS. *Nghæ giöõa tieát. d. OÂn luyeän caùch duøng daáu chaám hoûi, daáu phaåy. - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Daáu chaám hoûi ñöôïc duøng ôû ñaâu? Sau daáu chaám hoûi coù vieát hoa khoâng? - Daáu phaåy ñaët ôû vò trí naøo trong caâu? Sau daáu phaåy ta coù vieát hoa khoâng? - Goïi 1 HS leân laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. Nhaän xeùt. 4. Cuûng coá – daën doø : - Caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì? - Daën doø HS veà nhaø oân laïi kieán thöùc veà maãu caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” vaø caùch duøng daáu chaám hoûi, daáu phaåy Haùt. - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta: Ñaët caâu hoûi coù cuïm töø ÔÛ ñaâu? cho nhöõng caâu sau. * HSHTT- Caâu hoûi ÔÛ ñaâu? duøng ñeå hoûi veà ñòa ñieåm, vò trí, nôi choán. *HSCHT- Giöõa caùnh ñoàng, ñaøn traâu ñang thung thaêng gaëm coû. - Ñaøn traâu ñang thung thaêng gaëm coû ôû ñaâu? * Laøm baøi: b) Chuù meøo möôùp vaãn naèm lì ôû ñaâu? c) Taøu Phöông Ñoâng buoâng neo ôû ñaâu? d) Chuù beù ñang say meâ thoåi saùo ôû ñaâu? - Ñieàn daáu chaám hoûi hay daáu phaåy vaøo moãi oâ troáng trong truyeän vui sau? - Daáu chaám hoûi duøng ñeå ñaët cuoái caâu hoûi. Sau daáu chaám hoûi ta phaûi vieát hoa. - Daáu phaåy ñaët ôû giöõa caâu, sau daáu phaåy ta khoâng vieát hoa vì phaàn tröôùc daáu phaåy thöôøng chöa thaønh caâu. * Laøm baøi: Ñaït leân naêm tuoåi. Caäu noùi vôùi baïn: - Chieán naøy, meï caäu laø coâ giaùo, sao caäu chaúng bieát vieát moät chöõ naøo? Chieán ñaùp: - Theá boá caäu laø baùc só raêng sao con beù cuûa caäu laïi chaúng coù chieác raêng naøo? - Caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” duøng ñeå hoûi veà ñòa ñieåm, nôi choán, vò trí. Toaùn Luyeän taäp chung (Tieát 172) I. Muïc tieâu : - Thuoäc baûng nhaân, chia ñaõ hoïc ñeå tính nhaåm. - Bieát laøm tính coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100. - Bieát tính chu vi hình tam giaùc. - Baøi taäp caàn laøm : 1; 2; 3 II. Chuaån bò : - GV: Baûng phuï ghi BT3 - HS: SGK III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : Luyeän taäp chung. - Söûa baøi 4: - Yeâu caàu HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø ghi treân töøng ñoàng hoà. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân leân baûng. b. Höôùng daãn oân taäp : +Baøi 1: - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi HS ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp. + Baøi 2: - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc haønh tính theo coät doïc, sau ñoù laøm baøi taäp. - Nhaän xeùt . *Nghæ giöõa tieát. + Baøi 3: - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc, sau ñoù laøm baøi. - Nhaän xeùt . 4. Cuûng coá – daën doø : Toång keát tieát hoïc . - Haùt. - HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø ghi treân töøng ñoàng hoà. - Laøm baøi, sau ñoù 3 HS ñoïc baøi cuûa mình tröôùc lôùp. 2x9=18 , 16:4=4,3x5=15,2x4=8 3x9=27 , 18:3=6,5x3=15,4x2=8 4x9=36 , 14:2=7,15:3=5,8:2=4 5x9=45 , 25:5=5,15:5=3,8:4=2 *HSCHT nhaéc laïi caùch ÑT vaø tính -3 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. 42 85 432 38 80 862 + - + + - - 36 21 517 27 35 310 78 64 949 65 45 552 *HSHTT- TL - 1HS leân baûng tính coøn laïi laøm vaøo vôû. Baøi giaûi Chu vi hình tam giaùc laø : 3 + 5 + 6 = 14 (cm) Ñaùp soá : 14 cm Chính taû OÂn taäp (tieát 4) I. Muïc tieâu : - Ñoïc roõ raøng, raønh maïch caùc baøi TÑ ñaõ hoïc töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34 (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc 50 tieáng / phuùt); hieåu yù chính cuûa ñoaïn, noäi dung cuûa baøi (traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc. - Bieát ñaùp lôøi chuùc möøng theo tình huoáng cho tröôùc (BT2); bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø nhö theá naøo (BT3). II. Chuaån bò : - GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : OÂn taäp tieát 3. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng. b. Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng: (Tieán haønh töông töï nhö tieát 1). C. OÂn luyeän caùch ñaùp lôøi chuùc möøng : +Baøi 2: - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Haõy ñoïc caùc tình huoáng ñöôïc ñöa ra trong baøi. - Khi oâng baø ta taëng quaø chuùc möøng sinh nhaät em, theo em oâng baø seõ noùi gì? - Khi ñoù em seõ ñaùp laïi lôøi cuûa oâng baø nhö theá naøo? - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tìm lôøi ñaùp cho caùc tình huoáng coøn laïi. - Yeâu caàu moät soá caëp HS ñoùng vai theå hieän laïi caùc tình huoáng treân. Theo doõi vaø nhaän xeùt. *Nghæ giöõa tieát. d. OÂn luyeän caùch ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø nhö theá naøo ? - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Caâu hoûi coù cuïm töø nhö theá naøo duøng ñeå hoûi veà ñieàu gì? - Haõy ñoïc caâu vaên trong phaàn a. - Haõy ñaët caâu coù cuïm töø nhö theá naøo ñeå hoûi veà caùch ñi cuûa gaáu. - Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo VBT - Nhaän xeùt. 4. Cuûng coá – daën doø: - Daën doø HS veà nhaø oân TÑ vaø HTL. - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Haùt. -NÑaùp laïi lôøi chuùc möøng cuûa ngöôøi khaùc. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm. - OÂng baø seõ noùi: Chuùc möøng sinh nhaät chaùu. Chuùc chaùu ngoan vaø hoï gioûi - HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Chaùu caûm ôn oâng baø aï! Chaùu thích moùn quaø naøy laém, chaùu höùa seõ hoïc gioûi hôn ñeå oâng baø vui aï * Laøm baøi b) Con caûm ôn boá meï, con höùa seõ chaêm hoïc hôn ñeå ñöôïc theâm nhieàu ñieåm 10. c) Mình caûm ôn caùc baïn Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi SGK. *HSHTT- Duøng ñeå hoûi veà ñaëc ñieåm. a)Gaáu ñi laëc leø. - Gaáu ñi nhö theá naøo? - HS vieát baøi, sau ñoù moät soá *HSCHT trình baøy tröôùc lôùp. b) Sö töû giao vieäc cho beà toâi nhö theá naøo? c) Veït baét chöôùc tieáng ngöôøi nhö theá naøo? Thuû coâng Tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh cuûa hoïc sinh (tieát 35) I. Muïc tieâu : -Tröng baøy caùc saûn phaåm thuû coâng ñaõ laøm ñöôïc (khuyeán khích tröng baøy nhöõng saûn phaåm môùi coù tính saùng taïo). - Nhaän xeùt, goùp yù, ñaùnh giaù. II. Chuaån bò : - HS : chuaån bò caùc saûn phaåm. -GV: Giaáy khoå to ñeå tröng baøy saûn phaåm. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng. b. HD tröng baøy saûn phaåm: - GV chia nhoùm phaùt giaáy khoå to vaø neâu yeâu caàu vôùi HS. - GV theo doõi nhaéc caùc nhoùm caùch trình baøy sao cho caân ñoái, hôïp lí vôùi khoå giaáy 4. Cuûng coá – daën doø: - Daën HS veà nhaø taäp xeáp laïi caùc saûn phaåm . - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Haùt. *HSHTT trình baøy saûn phaåm theo nhoùm. *HSCHT Ñaïi dieän nhoùm nhaän giaáy trình baøy saûn phaåm. Töï nhieân vaø xaõ hoäi OÂn taäp töï nhieân (tieát 35) I. Muïc tieâu : - Khaéc saâu kieán thöùc ñaõ hoïc veà thöïc vaät, ñoäng vaät, nhaän bieát baàu trôøi ban ngaøy, ban ñeâm. - Coù yù thöùc yeâu thieân nhieân vaø baûo veä thieân nhieân. II. Chuaån bò : - GV: Phieáu hoïc taäp - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : Maët Traêng vaø caùc vì sao - Em thaáy Maët Traêng troøn nhaát vaøo nhöõng ngaøy naøo? - Treân baàu trôøi veà ban ñeâm, ngoaøi Maët Traêng chuùng ta coøn nhìn thaáy nhöõng gì? - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : GV neâu muïc tieâu tieát hoïc. * Hoaït ñoäng 1: Tham quan thieân nhieân. - GV daãn HS ra saân tröôøng quan saùt vöôøn hoa vaø caây coái xung quanh - Haùt. - HS traû lôøi. - HS veà lôùp laøm vieát laïi nhöõng gì ñaõ quan saùt vaøo phieáu hoïc taäp Phieáu hoïc taäp Teân caây coái vaø Caùc con vaät soáng treân caïn Teân caây coái vaø Caùc con vaät soáng döôùi nöôùc Teân caây coái vaø Caùc con vaät soáng treân caïn vöøa soáng döôùi nöôùc Teân caây coái vaø Caùc con vaät soáng treân khoâng - GV vaø HS nhaän xeùt, goùp yù. *Nghæ giöõa tieát. * Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi “ Du haønh vuõ truï” Böôùc 1 : Toå chuùc vaø höôùng daãn. GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm Böôùc 2 : Laøm vieäc theo nhoùm. Böôùc 3 : Trình dieãn - HSlaàn löôït neâu noäi dung phieáu hoïc taäp * Nhoùm 1 : Tìm hieåu veà Maët Trôøi * Nhoùm 2 : Tìm hieåu veà Maët Traêng * Nhoùm 3 : Tìm hieåu veà caùc vì sao - Döïa vaøob gôïi yù caùc nhoùm phaân vai GÔÏI YÙ * Caûnh 1 : Hai HS ngoài treân taøu vuõ truï nhìn ra ngôøi, phía xa coù Maët Traêng + HSHTT1 : Nhìn kìa, chuùng ta ñang ñeán gaàn moät vaät troâng nhö quaû boùng khoång loà. +HSCHT2 : A ! Maët Traêng ñaáy ! * Caûnh 2 : Con taøu ñöa hai HS ñeán gaàn Maët Traêng hôn. Maët Traêng : Chaøo caùc baïn, môøi caùc baïn xuoáng chôi. HS 1 : Chaøo baïn nhöng baïn coù noùng nhö Maët Trôøi khoâng ? Maët Traêng : Caùc baïn ñöøng lo, toâi khoâng töï phaùt ra aùnh saùng vaø cuõng khoâng toûa ra ñöôïc söùc noùng gioáng nhö Maët Trôøi ñaâu HS2 : Theá sao nhìn töø Traùi Ñaát toâi thaáy baïn saùng theá ? Maët Traêng : Baïn haõy chôi troø chôi “Taïi sao Traêng saùng”, baïn seõ töï traû lôøi ñöôïc caâu hoûi ñoù. Chuùc caùc baïn vui veû. - GV toång hôïp, kieåm tra, nhaän xeùt baøi hoïc HS. Toaùn Luyeän taäp chung (tieát 173) I. Muïc tieâu : - Bieát xem ñoàng hoà. - Bieát laøm tính coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100. - Laøm ñöôïc tính coäng, tröø khoâng nhôù caùc soá coù ba chöõ soá. - Bieát tính giaù trò bieåu thöùc soá coù hai daáu pheùp tính. - Tính ñöôïc chu vi hình tam giaùc. - Baøi taäp caàn laøm : 1; 2; 3a); 4(doøng 1); 5. II. Chuaån bò : - GV: Baûng phuï ghi BT5. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : Luyeän taäp chung. - Söûa baøi 4. Baøi giaûi Bao gaïo naëng laø: 35 + 9 = 44 (kg) Ñaùp soá: 44kg. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân leân baûng. b. Höôùng daãn oân taäp: +Baøi 1: - Yeâu caàu HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø treân ñoàng hoà. + Baøi 2: - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc so saùnh caùc soá coù 3 chöõ soá vôùi nhau, sau ñoù töï laøm baøi vaøo VBT. *Nghæ giöõa tieát. +Baøi 3a): - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc haønh tính theo coät doïc, sau ñoù laøm baøi taäp. - GV nhaän xeùt. + Baøi 4 (doøng 1). - Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù neâu caùch thöïc hieän tính. - Chöõa baøi . + Baøi 5: - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc, sau ñoù laøm baøi. 4. Cuûng coá – daën doø : -Toång keát tieát hoïc. - Haùt - 1 HS leân baûng söûa baøi . - Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. + Ñoàng hoà A. 5 giôø 15 phuùt. + Ñoàng hoà B. 9 giôø 30 phuùt. + Ñoàng hoà C. 12 giôø 15 phuùt. - 3 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 699, 728, 740, 801 * HSCHT leân baûng ñaët tính roài tính, coøn laïi laøm vaøo vôû. 85 75 312 - + + 39 25 7 46 100 319 - HS nhaän xeùt. - 2 HS leân baûng thöïc hieän. 24 + 18 – 28 = 42 – 28 = 14 3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9 *HSHTT nhaéc laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc. giải Chu vi cuûa hình tam giaùc laø: 5 + 5 + 5 = 15 (cm) hoaëc 5 x 3 = 15 (cm) ------------------------------------------- Ngaøy soaïn : 16/5/2017 Ngaøy daïy : Thöù tö, 17/5/2017 Ngöôøi daïy : Phaïm Vónh Taøi Luyeän töø vaø caâu OÂn taäp (tieát 5) I. Muïc tieâu : - Ñoïc roõ raøng, raønh maïch caùc baøi TÑ ñaõ hoïc töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34 (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc 50 tieáng / phuùt); hieåu yù chính cuûa ñoaïn, noäi dung cuûa baøi (traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc. - Bieát ñaùp lôøi khen ngôïi theo tình huoáng cho tröôùc(BT2); bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø vì sao (BT3). II. Chuaån bò : - GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : OÂn taäp tieát 4. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng. b. Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng : (Tieán haønh töông töï nhö tieát 3) c. OÂn luyeän caùch ñaùp lôøi khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc: +Baøi 2: - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Haõy ñoïc caùc tình huoáng maø baøi ñöa ra. - Haõy neâu tình huoáng a. - Haõy töôûng töôïng con laø baïn nhoû trong tình huoáng treân vaø ñöôïc baø khen ngôïi, con seõ noùi gì ñeå baø vui loøng. - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tìm lôøi ñaùp cho caùc tình huoáng coøn laïi. Sau ñoù, goïi moät soá caëp HS trình baøy tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt . *Nghæ giöõa tieát. d. OÂn luyeän caùch ñaët caâu hoûi coù cuïm töø Vì sao: - Yeâu caàu 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc caùc caâu vaên trong baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc laïi caâu a. - Haõy ñaët caâu hoûi coù cuïm töø vì sao cho caâu vaên treân. - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi treân. - Vaäy caâu hoûi coù cuïm töø vì sao duøng ñeå hoûi veà ñieàu gì? - Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh thöïc haønh hoûi ñaùp vôùi caùc caâu coøn laïi. Sau ñoù goïi moät soá caëp leân trình baøy tröôùc lôùp, 1 con ñaët caâu hoûi, con kia traû lôøi. - Nhaän xeùt. 4. Cuûng coá – daën doø : - Khi ñaùp laïi lôøi khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä ntn? - Daën doø HS veà nhaø oân laïi kieán thöùc cuûa baøi chuaån bò tieát sau - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt. - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta noùi lôøi ñaùp laïi lôøi khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc trong moät soá tình huoáng. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. - Baø ñeán nhaø chôi, con baät tivi cho baø xem. Baø khen: “Chaùu baø gioûi quaù!” - HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Vieäc naøy chaùu laøm haèng ngaøy maø baø aï. Baø laøm thöû nheù, chaùu seõ giuùp baø./ * Laøm baøi b) Chaùu caûm ôn dì aï./ Dì khen laøm chaùu vui quaù./ c) Coù gì ñaâu, mình gaëp may ñaáy./ Coù gì ñaâu, chæ laø mình ñang ñöùng gaàn noù./ - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo. - 1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. - Vì khoân ngoan, Sö Töû ñieàu binh khieån töôùng raát taøi. *HSCHT- Vì sao Sö Töû ñieàu binh khieån töôùng raát taøi? - Vì Sö Töû raát khoân ngoan. *HSHTT- Hoûi veà lí do, nguyeân nhaân cuûa moät söï vaät, söï vieäc naøo ñoù. b) Vì sao ngöôøi thuyû thuû coù theå thoaùt naïn? c) Vì sao Thuûy Tinh ñuoåi ñaùnh Sôn Tinh? - Chuùng ta theå hieän söï lòch söï, ñuùng möïc, khoâng kieâu caêng. Taäp ñoïc OÂn taäp (tieát 6) I. Muïc tieâu : - Ñoïc roõ raøng, raønh maïch caùc baøi TÑ ñaõ hoïc töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34 (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc 50 tieáng / phuùt); hieåu yù chính cuûa ñoaïn, noäi dung cuûa baøi (traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc. - Bieát ñaùp lôøi töø choái theo tình huoáng cho tröôùc (BT2); tìm ñöôïc boä phaän trong caâu traû lôøi cho caâu hoûi Ñeå laøm gì ? (BT3); ñieàn ñuùng daáu chaám than, daáu phaåy vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên (BT4). II. Chuaån bò : - GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : OÂn taäp tieát 5. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng. b. Kieåm tra hoïc thuoäc loøng : (Tieán haønh töông töïc nhö tieát 5). c. OÂn luyeän caùch ñaùp lôøi töø choái cuûa ngöôøi khaùc: Baøi 2 - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Haõy ñoïc caùc tình huoáng ñöôïc ñöa ra trong baøi. - Yeâu caàu HS neâu laïi tình huoáng a. - Neáu em ôû trong tình huoáng treân, con seõ noùi gì vôùi anh trai? - Nhaän xeùt, sau ñoù yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi. - Goïi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt . d. OÂn luyeän caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø ñeå laøm gì? Baøi 3 - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Yeâu caàu HS ñoïc caùc caâu vaên trong baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc laïi caâu a. - Anh chieán só keâ laïi hoøn ñaù ñeå laøm gì? - Ñaâu laø boä phaän traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø ñeå laøm gì trong caâu vaên treân? - Yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm. Sau ñoù, moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt. *Nghæ giöõa tieát. e. OÂn luyeän caùch duøng daáu chaám than, daáu phaåy - Neâu yeâu caàu cuûa baøi, sau ñoù yeâu caàu HS töï laøm baøi taäp. - Goïi 1 HS ñoïc baøi laøm, ñoïc caû daáu caâu. - Yeâu caàu HS caû lôùp nhaän xeùt sau ñoù keát luaän veà lôøi giaûi ñuùng. 4. Cuûng coá – daën doø : - Daën doø HS veà nhaø taäp keå veà con vaät maø con bieát cho ngöôøi thaân nghe. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt. - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta: Noùi lôøi ñaùp cho lôøi töø choái cuûa ngöôøi khaùc trong moät soá tình huoáng. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. - Em xin anh cho ñi xem lôùp anh ñaù boùng. Anh noùi: “Em ôû nhaø laøm cho heát baøi taäp ñi.”. *HSHTT- HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Vaâng, em seõ ôû nhaø laøm heát baøi taäp roài, anh cho em ñi nheù? b) Tieác thaät, neáu ngaøy mai baïn khoâng chôi boùng thì cho tôù möôïn nheù./ Khoâng sao, tôù ñi möôïn baïn khaùc vaäy./ - Moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - Tìm boä phaän cuûa moãi caâu sau traû lôøi caâu hoûi ñeå laøm gì? - 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. - Ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa, anh chieán só keâ laïi hoøn ñaù bò keânh. *HSCHT- Ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa. - Ñoù laø: Ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa. b) Ñeå an uûi sôn ca. c) Ñeå mang laïi nieàm vui cho oâng laõo toát buïng. - Laøm baøi vaøo VBT Duõng raát hay nghòch baån neân ngaøy naøo boá meï cuõng phaûi taém cho caâu döôùi voøi hoa sen. Moät hoâm ôû tröôøng, thaày giaùo noùi vôùi Duõng: OÀ! Daïo naøy con choùng lôùn quaù! Duõng traû lôøi: Thöa thaày, ñoù laø vì ngaøy naøo boá meï con cuõng töôùi cho con ñaáy aï. Taäp vieát OÂn taäp (tieát 7) I. Muïc tieâu : - Ñoïc roõ raøng, raønh maïch caùc baøi TÑ ñaõ hoïc töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34 (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc 50 tieáng / phuùt); hieåu yù chính cuûa ñoaïn, noäi dung cuûa baøi (traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc. - Bieát ñaùp lôøi an uûi theo tình huoáng cho tröôùc (BT2); döïa vaøo tranh, keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñuùng yù vaø ñaët teân cho caâu chuyeän vöøa keå (BT3). II. Chuaån bò : - GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : OÂn taäp tieát 6. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng. b. HD oân taäp : * Kieåm tra luyeän ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng : (Tieán haønh töông töï nhö tieát 6). + Baøi 2: - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Haõy ñoïc caùc tình huoáng ñöôïc ñöa ra trong baøi. - Yeâu caàu HS neâu laïi tình huoáng a. - Neáu con ôû trong tình huoáng treân, con seõ noùi gì vôùi baïn? - Nhaän xeùt, sau ñoù yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi. - Goïi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt. *Nghæ giöõa tieát. + Baøi 3: - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Yeâu caàu HS quan saùt töøng böùc tranh. + Tranh 1 veõ caûnh gì? + Chuyeän gì ñaõ xaûy ra sau ñoù? Haõy quan saùt vaø tìm caâu traû lôøi ôû böùc tranh thöù 2. + Tranh thöù 3 cho ta bieát ñieàu gì? + Tranh 4 cho ta thaáy thaùi ñoä gì cuûa hai anh con sau khi baïn trai giuùp ñôõ con gaùi? - Yeâu caàu HS chia nhoùm, moãi nhoùm 4 HS cuøng taäp keå laïi truyeän trong nhoùm, sau ñoù goïi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt . - Döïa vaøo noäi dung caâu chuyeän, haõy suy nghó vaø ñaët teân cho truyeän. 4. Cuûng coá – daën doø : - Khi ñaùp laïi lôøi an uûi cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä ntn? - Daën HS veà nhaø oân laïi baøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt. - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta: Noùi lôøi ñaùp cho lôøi an uûi cuûa ngöôøi khaùc trong moät soá tình huoáng. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. - Con bò ngaõ ñau. Baïn chaïy ñeán ñôõ con daäy, vöøa xoa choã ñau cho con vöøa noùi: “Baïn ñau laém phaûi khoâng?” - HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Caûm ôn baïn. Mình hôi ñau moät chuùt thoâi./ Caûm ôn baïn. Baïn toát quaù!/ b) Chaùu caûm ôn oâng. Laàn sau chaùu seõ caån thaän hôn./ Caûm ôn oâng aï. Nhöng chaùu tieác chieác aám aáy laém. - Moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - Keå chuyeän theo tranh roài ñaët teân cho caâu chuyeän. - Quan saùt tranh minh hoaï. *HSCHT+ Moät baïn trai ñang treân ñöôøng ñi hoïc. Ñi phía tröôùc baïn laø moät beù gaùi maëc chieác vaùy hoàng thaät xinh xaén. + Boãng nhieân, beù gaùi bò vaáp ngaõ treân heø phoá. Nhìn thaáy vaäy, baïn nam voäi vaøng chaïy ñeán naâng beù leân. *HSHTT+ Ngaõ ñau quaù neân beù gaùi cöù khoùc hoaøi. Baïn trai nheï nhaøng phuûi ñaát caùt treân ngöôøi beù vaø an uûi: “Em nín ñi naøo. Moät laùt nöõa laø em seõ heát ñau thoâi” + Hai anh em vui veû daét nhau cuøng ñi ñeán tröôøng. - Keå chuyeän theo nhoùm. - Keå chuyeän tröôùc lôùp, caû lôùp nghe vaø nhaän xeùt lôøi keå cuûa caùc baïn. - Suy nghó, sau ñoù noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: - Chuùng ta theå hieän söï lòch söï, ñuùng möïc. Ngaøy soaïn : 17/5/2017 Ngaøy daïy : Thöù naêm, 18/5/2017 Ngöôøi daïy : Phaïm Vónh Taøi Toaùn Luyeän taäp chung (Tieát 174) I. Muïc tieâu : -Bieát so saùnh caùc soá. - Thuoäc baûng nhaân, chia ñaõ hoïc ñeå tính nhaåm. - Bieát laøm tính coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100. - Bieát laøm tính coäng, tröø khoâng caùc soá coù ba chöõ soá.ù - Bieát giaûi baøi toaùn veà ít hôn coù lieân quan ñeán ñôn vò ño ñoä daøi. - Baøi taäp caàn laøm : 2; 3; 4. II. Chuaån bò : - GV: Baûng phuï ghi BT3. - HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ : Luyeän taäp chung. - Söûa baøi 1: - Yeâu caàu HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø ghi treân töøng ñoàng hoà. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu : Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi teân leân baûng. b. Höôùng daãn oân taäp : + Baøi 2: -Goïi HS neâu caàu baøi. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi 2HS leân baûng laøm tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt . + Baøi 3: -Goïi HS neâu caàu baøi. - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc haønh tính theo coät doïc, sau ñoù laøm baøi taäp. - Nhaän xeùt . *Nghæ giöõa tieát. + Baøi 4: - HS ñoïc ñeà baøi. -Hoûi: +Baøi toaùn cho bieát gì? +Baøi toaùn hoûi gì? +Muoán bieát taám vaûi hoa daøi bao nhieâu meùt ta laøm gì? - Nhaän xeùt. 4. Cuûng coá – daën doø : -Toång keát tieát hoïc . - Haùt. - HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø ghi treân töøng ñoàng hoà. -Goïi HS neâu caàu baøi. - Laøm baøi, sau ñoù 2 HS leân baûng. 482>480 300+20+8<338 987<989 400+60+9=469 1000=600+400 700+300>999 -Goïi HS neâu caàu baøi. *HSCHT- TL -3 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. 72 602 323 48 347 538 - + + + - - 27 35 6 48 37 4 45 637 329 96 310 534 HS ñoïc ñeà baøi. +Taám vaûi xanh daøi 40m. taám vaûi hoa ngaén hôn taém vaûi xanh 16m. *HSCHT+Taám vaûi hoa daøi bao nhieâu meùt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 35.doc