Giáo án Tuần 4 Lớp 2

Luyện từ và câu:

TỪ CHỈ SỰ VẬT - NGÀY, THÁNG, NĂM.

I.Mục tiêu:

 - Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1)

 - Biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về thời gian (BT2)

 - Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT3)

II.Đồ dùng dạy-học: VBT

III.Các hoạt động dạy-học:

 

docx31 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 4 Lớp 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ià, ra vào, cặp da - Yêu cầu cả lớp đọc lại các từ trong bài tập sau khi đã điền . C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học.Viết đúng lại những lỗi sai của mình. CBBS: N- V: Trên chiếc bè. - 2 học sinh lên bảng, cả lớp viết vào bảng con. - 2 học sinh đọc lại. - Cuộc trò chuyện giữa thầy giáo với Hà. - Có dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu gạch ngang đầu dòng, dấu chấm than, dấu chấm hỏi, dấu chấm. - Học sinh đọc. - Học sinh viết vào bảng con. - Học sinh chép bài vào vở. - 1 HS làm bài. Cả lớp làm vở - Nhận xét bài trên bảng. - Cả lớp đọc. - 1 học sinh lên bảng, lớp làm vào bảng con. - Nhận xét bài trên bảng. - Lắng nghe, thực hiện. KỂ CHUYỆN: BÍM TÓC ĐUÔI SAM. I. Mục tiêu: 1. Rèn KN nói: - Dựa vào trí nhớ & tranh minh hoạ, kể lại chuyện (đoạn 1, 2) - Nhớ & kể được đoạn 3 bằng lời của mình. 2. Rèn KN nghe bạn kể, biết đánh giá, nhận xét. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Kiểm tra: Gọi hs lên kể theo lối phân vai chuyện: Bạn của Nai Nhỏ. - 1 hs nêu ý nghĩa của truyện. - Nhận xét. B. Bài mới: 1. GTB: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học. 2. Hướng dẫn kể chuyện: a. Kể đoạn 1,2 theo tranh: - Yêu cầu hs quan sát từng tranh nhớ lại nội dung đoạn 1, 2. - Nêu gợi ý: -Hà có bím tóc ra sao? Khi Hà đến trường các bạn reo lên như thế nào? - Tuấn dã treo Hà như thế nào? b. Kể lại đoạn 3: Nhấn mạnh: Kể bằng lời của em là không kể lặp lại nguyên trong SGK. Diễn đạt thêm qua ý của mình. Kết hợp với cử chỉ điệu bộ cho tốt. - Cho hs kể đoạn, theo nhóm. - Gọi đại diện nhóm thi kể trước lớp. c. HS phân vai dựng lại chuyện: + Lần 1: GV làm người dẫn chuyện. + Lần 2: Cho hs yếu đọc 4 hs 4 vai theo truyện. + Lần 3: Các nhóm phân vai thi kể lại chuyện. -Cho hs nhìn SGK nêu lại ý của chuyện nếu chưa nhớ câu chuyện . -Nhận xét đánh giá cao hs biết kể kết hợp với điệu bộ. C. Củng cố, dặn dò: - Khen hs kể hay, hs biết nghe bạn kể nhận xét chính xác. - Dặn tập kể thành thạo ở nhà cho người thân nghe. - HS theo dõi. - HS nắm mục tiêu bài học. - HS quan sát tranh kể từng đoạn theo tranh. - HS lắng nghe. - HS kể theo nhóm. - HS nhận xét bình chọn. - HS phân vai thi kể lại chuyện. - Lắng nghe, thực hiện. ®¹o ®øc BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi.( TiÕt 2) A. Môc tiªu: ¶ HS hiÓu khi cã lçi th× nªn nhËn lçi vµ söa lçi ®Ó mau tiÕn bé vµ ®ưîc mäi ngêi yªu quý. Như thÕ míi lµ ngưêi dòng c¶m, trung thùc. - HS biÕt tù nhËn lçi vµ söa lçi khi cã lçi, biÕt nh¾c b¹n nhËn vµ söa lçi. - HS biÕt ñng hé, c¶m phôc c¸c b¹n biÕt nhËn lçi vµ söa lçi. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong t×nh huèng m¾c lçi. + Kü n¨ng ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc lµm cña b¶n th©n. B. §å dïng d¹y häc: C. Ho¹t ®éng d¹y häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiÓm tra bµi cò: - Khi chóng ta lµm sai mét viÖc g× ®ã th× chóng ta ph¶i lµm g×? V× sao ph¶i lµm nh vËy? - GV nhËn xÐt. 2. Bài mới: a.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng b. Néi dung: Hoạt động1: §ãng vai theo t×nh huèng. - GV chia líp thµnh các nhãm vµ ph¸t phiÕu giao viÖc. - C¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV kÕt luËn: Hoạt động 2: Th¶o lu©n. - GV chia nhãm HS vµ giao viÖc. - HS thảo luận nhóm. - C¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV kÕt luËn: Hạt động 3: Tù liªn hÖ - GV hái: + Trong líp m×nh ®· cã b¹n nµo bÞ m¾c lçi bao giê chưa? + Khi m¾c lçi, em ®· lµm thÕ nµo? KÕt lô©n chung: 3. Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc. - HS c¸c nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai theo t×nh huèng. - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy c¸ch øng xö cña m×nh. - HS th¶o luËn theo nhãm. - Đại diện nhóm lªn tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - HS liên hệ. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - HS l¾ng nghe. ÂM NHẠC: HỌC HÁT BÀI : xoÌ hoa D©n ca : Th¸i Lêi míi : Phan Duy A .Môc tiªu : 1.KiÕn thøc : - Häc sinh biÕt bµi h¸t lµ d©n ca Th¸i lêi míi Phan Duy. - Häc sinh h¸t ®óng lêi ca, chuÈn x¸c giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu lêi ca . 2.Kü n¨ng : - Häc sinh h¸t thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i bµi h¸t, biÕt lÊy h¬i ®óng chç . - Häc sinh biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - Gi¸o dôc häc sinh biÕt yªu c¸c lµn ®iÖu d©n ca cña c¸c d©n téc.\ * Träng t©m: HS h¸t ®óng lêi ca, chuÈn x¸c nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca . 3.Th¸i ®é :giai ®iÖu bµi h¸t. B .ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. C.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Hoạt động cña gv Hoạt động cña hs 1.KiÓm tra bµi cò . - GV b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t: ThËt lµ hay - Gäi HS nhËn xÐt - GV:NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã). 2.Bµi míi. a.HĐ 1:D¹y h¸t ,giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, ND. -GV giíi thiÖu bµi - H¸t mÉu chËm chuÈn x¸c 1 lÇn. - Chia bµi h¸t thµnh 4 c©u. - B¾t nhÞp häc sinh ®äc lêi ca c¶ bµi theo tiÕt tÊu. -Quan s¸t, sai kÞp thêi. - C©u 1 GV hưíng dÉn, h¸t mÉu chËm chuÈn x¸c 1 lÇn, ®µn giai ®iÖu cho HS nghe 1 lÇn . - Nh¾c nhë häc sinh h¸t lai nhiÒu lÇn chç khã. -Quan s¸t, söa sai kÞp thêi. - C©u 2-3-4 hưíng dÉn häc sinh häc h¸t. - L¾ng nghe -Nghe c¶m nhËn bµi h¸t -Quan s¸t -§äc ®ång thanh theo híng dÉn. -Quan s¸t -Häc h¸t tõng c©u theo hưíng dÉn. Hoạt động 2.H¸t kÕt hîp gâ ®Öm. -B¾t nhÞp HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm :+Tæ + Nhãm + C¸ nh©n - Gäi HS nhËn xÐt - Quan s¸t, söa sai (nÕu cã) - Gäi HS nhËn xÐt - Quan s¸t söa sai (nÕu cã) - Gäi HS nhËn xÐt. - Quan s¸t ,söa sai (nÕu cã). 3.Cñng cè- DÆn dß. - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - GV hÖ thèng l¹i toµn bé kiÕn thøc, kü n¨ng bµi häc. - NhËn xÐt chung giê häc. -H¸t ghÐp theo hưíng dÉn. - Quan s¸t - H¸t gâ ®Öm theo HD. - Nhắc lại nội dung bài học. - Lắng nghe. Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2018 Tập đọc: TRÊN CHIẾC BÈ. I.Mục tiêu: - Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. - Hiểu nội dung bài: Tả chuyến du lịch thú vị trên “sông” của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi.(Trả lời được câu hỏi 1, 2) . II. Đồ dùng dạy-học: III. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh nối tiếp nhau đọc bài Bím tóc đuôi sam, trả lời câu hỏi . - Nhận xét. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc a. Đọc mẫu - Giáo viên đọc mẫu toàn bài. b. Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. * Đọc từng câu - Yêu cầu học sinh nối tiếp đọc từng câu - Hướng dẫn học sinh phát âm từ khó. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn. - Gọi học sinh đọc chú giải trong SGK. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn * Đọc từng đoạn trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc hay. 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài - Gọi 1 học sinh đọc lại bài - Yêu cầu học sinh đọc thầm và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Các con vật mà hai chú dế gặp trong chuyến du lịch trên sông đều bày tỏ tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, hoan nghênh hai chú dế. 4. Luyện đọc lại C. Củng cố, dặn dò: - Qua bài văn, em thấy cuộc đi chơi của hai chú dế có gì thú vị? - Nhắc học sinh tìm đọc truyện Dế Mèn phiêu lưu ký. - Chuẩn bị bài sau: Chiếc bút mực. - HS đọc nối tiếp theo đoạn và trả lời câu hỏi. - HS đọc thầm - HS tiếp nối nhau đọc từng câu. - Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. - 2 học sinh đọc chú giải. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. - Lần lượt học sinh trong nhóm - Các nhóm thi đọc. - 1 học sinh đọc . - Học sinh đọc thầm và trả lời câu hỏi. - HS luyện đọc lại từng đoạn , cả bài - Hai chú dế gặp nhiều cảnh đẹp dọc đường, mở mang hiểu biết, được bạn bè hoan nghênh, yêu mến và khâm phục. MÜ thuËt: VẼ VƯỜN CÂY ĐƠN GIẢN A. Môc tiªu: ¶ Häc sinh nhËn biÕt mét sè lo¹i c©y trong vên. - VÏ ®îc tranh vườn c©y ®¬n gi¶n vµ vÏ mµu theo ý thÝch. - GDBVMT: HS thªm yªu mÕn thiªn nhiªn, biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y trång. B. §å dïng d¹y häc: HS : GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 2, bót ch×, tÈy, mµu s¸p. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2. 2. Bài mới: 1.Giíi thiÖu bµi: 2. Néi dung: Ho¹t ®éng 1: T×m chän néi dung ®Ò tµi *Giíi thiÖu tranh ¶nh vµ ®Æt c©u hái gîi ý * Gi¸o viªn tãm t¾t. + Vườn c©y cã nhiÒu lo¹i c©y hoÆc cã mét lo¹i c©y (Dõa hoÆc na, mÝt, soµi...). + Lo¹i c©y cã hoa, qu¶. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ tranh vườn c©y ®¬n gi¶n: * GV gîi ý ®Ó HS nhí l¹i h×nh d¸ng, mµu s¾c c¸c lo¹i c©y ®Þnh vÏ. + Ph¶i nhí ®ược h/d¸ng, ®2, mµu s¾c cña c¸c l/c©y. + VÏ h×nh d¸ng c¸c lo¹i c©y ®¬n gi¶n kh¸c nhau. + VÏ thªm mét sè chi tiÕt cho vên c©y s/®éng nh: hoa, qu¶, sät ®ùng qu¶, ngêi h¸i qu¶,.. + VÏ mµu theo ý thÝch (kh«ng vÏ mµu c¸c c©y gièng nhau, cã ®Ëm cã nh¹t Ho¹t ®éng 3: Hướng dÉn thùc hµnh: *Nh¾c nhë HS : Q/s¸t bµi vÏ vườn c©y. + S¾p xÕp c¸c h×nh vÏ phï hîp víi phÇn giÊy. *QS tõng bµn ®Ó gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Gi¸o viªn cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ vên c©y ®¬n gi¶n ®· hoµn thµnh vµ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ bè côc, c¸ch vÏ mµu. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt tiÕt häc. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. * HS lµm viÖc theo nhãm. Bµi tËp: VÏ tranh ®Ò tµi vườn c©y ®¬n gi¶n. + Thùc hiÖn bµi tËp theo tõng bước ThÇy ®· h/dÉn. -HS thực hành vẽ. - HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi cña b¹n vµ tù ®¸nh gi¸ bµi cña m×nh. Toán: LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng dạng: 9 + 5 , thuộc bảng 9 cộng với một số . - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5 ; 49 +25 - Biết thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20 - Biết giải bài toán bằng một phép cộng . * BT cần làm : Bài 1 (cột 1 , 2 , 3); 2 ; 3 (cột 1) ; 4 II. Đồ dùng dạy học: VBT. III. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng , cả lớp làm bảng con - GV nhận xét. B. Dạy và học bài mới: 1.Giới thiệu bài: 2. Bài tập: *Bài 1( cột 1,2,3 ): (Miệng) - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả của các phép tính. - GV nhận xét. * Bài 2: (Vở) - Khi tính ta chú ý điều gì? * Bài 3(cột 1): (Bảng con) - Gọi HS nêu cách so sánh * Bài 4: (Vở) - Bài toán cho biết gì? Cần tìm gì? - Muốn biết trong sân có tất cả bao nhiêu con gà ta phải làm thế nào? - Chấm vở, nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau:8 cộng với một số. 8+5 - HS làm bài. - HS đọc yêu cầu bài. - HS làm bài. - HS đọc yêu cầu bài - Ghi thẳng cột,tính từ phải sang trái. - HS làm vào vở . - HS đọc yêu cầu bài. - HS làm bài vào bảng con - HS đọc yêu cầu bài. - HS trả lời. - Lấy số gà trống cộng với số gà mái . - HS làm bài vào vở. ĐS : 44 con gà - Lắng nghe, thực hiện. Tập viết: Ch÷ hoa C I. MỤC TIÊU - Viết đúng chữ hoa C ( 1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng. Chia ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) , Chia ngọt sẻ bùi ( 3 lần ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Chữ mẫu C viết hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH BÀI CŨ - GV YCHS viết. - Gv nhận xét. B. DẠY BÀI MỚI 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn viết chữ cái hoa sinh quan sát, nhận xét chữ C. - Giáo viên nêu quy trình viết, đồng thời viết mẫu 3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - GV YC HS đọc cụm từ ứng dụng: Chia ngọt sẻ bùi - GV giải nghĩa: yêu thương đùm bọc lẫn nhau. - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét độ cao các con chữ. - Giáo viên viết sẵn chữ Chia trên dòng kẻ Giáo viên nhận xét 4. Hướng dẫn viết vào vở tập viết - Giáo viên theo dõi uốn nắn thêm C. CỦNG CỐ DẶN DÒ - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh viết chữ B, Bạn - Học sinh nhắc lại cụm từ ứng dụng - Học sinh viết bảng con. - Học sinh đọc cụm từ ứng dụng: Chia ngọt sẻ bùi - Học sinh viết bảng con. -Học sinh viết bài vào vở Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018 Toán: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 8 + 5. I. Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 8+5, lập được bảng 8 cộng với một số . - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng - Biết giải bải toán bằng một phép cộng. * Bài tập cần làm : Bài 1 ; 2; 4 II. Đồ dùng dạy- học: - 20 que tính, bảng gài. III. Các hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng - HS đọc bảng cộng 9 cộng với một số * Giáo viên nhận xét. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Giới thiệu phép cộng 8+5. - Có 8 que tính thêm 5 que tính nữa. - Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính? - GVHD HS cách đặt tính và tính: 8 + 5 = 13 - Gọi HS nêu cách đặt tính và tính 3. Hướng dẫn học sinh tự lập bảng cộng 8 với một số 8 + 3 , 8 + 4 , 8 + 5 , 8 + 6 , 8 + 9 - HS nêu kết quả của từng phép tính. - Yêu cầu cả lớp đồng thanh. - GV gọi HS trả lời GV che kết quả. - GV che hết kết quả gọi HS trả lời. 4 . Luyện tập: *Bài 1: ( Miệng) -Yêu cầu HS tính nhẩm - Gọi HS đọc kết quả *Bài 2: (Bảng con) - Gọi HS nêu cách tính - HS ghi kết quả vào bảng con *Bài 4 : (Vở) - Gọi HS đọc đề - Bài toán cho biết gì ? Cần tìm gì ? - Muốn biết cả hai bạn có bao nhiêu con tem ta làm như thế nào? - Gọi một số em nêu lời giải. - Chấm vở - Nhận xét C. Củng cố - Dặn dò: - Gọi HS đồng thanh lại bảng cộng. - Về nhà tiếp tục học bảng cộng. -HS lên bảng - HS đọc bảng cộng 9 cộng với một số -HS lắng nghe. - HS thao tác trên que tính và nêu cách làm của mình - Viết 8 rồi viết 5 thẳng hàng với 8 ghi dấu + rồi kẻ vạch ngang: - HS trả lời. - 1 HS đọc kết quả. - Lớp kiểm tra nhận xét. - HS làm bài - HS lần lượt nêu kết quả - HS nêu cách tính - Lớp làm vào bảng con . - HS trả lời - HS làm vào vở. - HS nhận xét, sửa bài. - Lắng nghe, thực hiện. Chính tả: Nghe- viết: TRÊN CHIẾC BÈ. I. Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Trên chiếc bè. - Làm được BT2; BT3 a/b. II. Đồ dùng dạy-học: III. Các hoạt động dạy-học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 học sinh lên bảng - Nhận xét. B. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu 2.Hướng dẫn viết chính tả a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị - Giáo viên đọc đoạn chính tả. - Dế Mèn và Dế Trũi rủ nhau đi đâu? - Đôi bạn đi chơi xa bằng cách nào? b. Học sinh nhận xét: - Đoạn trích có mấy câu? - Chữ đầu câu viết thế nào? - Bài viết có mấy đoạn? - Chữ đầu đoạn viết như thế nào? - Ngoài những chữ cái đầu câu, đầu đoạn còn phải viết hoa những chữ nào? Vì sao? c. Hướng dẫn viết từ khó - GVHDHS ghi các từ khó: Dế Trũi, ngao du, say ngắm, trong vắt - Yêu cầu HS viết các từ vừa tìm được. d. Viết chính tả - Giáo viên đọc bài cho học sinh viết đ. Chấm, chữa bài 3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả. *Bài 2: (Miệng) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi tìm chữ có iê, yê - Mỗi nhóm cử 5 bạn tham gia chơi trò chơi tiếp sức . *Bài 3b:(Miệng) - Yêu cầu học sinh tìm những từ có tiếng chứa vần/vầng, dân/dâng. C. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. - 2 HS đọc lại. - Đi ngao du thiên hạ - Ghép ba, bốn lá bèo sen lại, làm thành một chiếc bè thả trôi trên sông. - Đoạn trích có 5 câu. - Viết hoa chữ cái đầu câu. - Có 3 đoạn. - Viết hoa chữ cái đầu đoạn -Viết hoa chữ Trên vì đây là tên bài, viết hoa chữ Dế Trũi vì là tên riêng. - Đọc các từ khó - HS viết bảng con - Học sinh viết bài. - HS đổi vở để chữa lỗi - Kiên cường, liên tưởng, viên phấn hiền lành, triền núi, cái giếng - Trò chuyện, nguyện vọng, khuyên bảo. - vần thơ, vần điệu, đánh vần - vầng trăng, vầng trán, vầng mặt trời .. - Lắng nghe, thực hiện. Luyện từ và câu: TỪ CHỈ SỰ VẬT - NGÀY, THÁNG, NĂM. I.Mục tiêu: - Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1) - Biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về thời gian (BT2) - Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT3) II.Đồ dùng dạy-học: VBT III.Các hoạt động dạy-học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên bảng làm bài. - Nhận xét. B.Dạy học bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn làm bài tập *Bài 1:(Miệng) - Nêu yêu cầu: Tìm các từ chỉ người, chỉ vật, chỉ cây cối, con vật. - Kiểm tra số từ các nhóm tìm được. *Bài 2: (Miệng) -Gọi 1 học sinh đọc đề bài. -Gọi 2 cặp học sinh thực hành theo mẫu. -YCHS thực hành hỏi đáp với bạn bên cạnh. -Gọi một số cặp học sinh lên trình bày. -Một số ví dụ về câu hỏi: -Sinh nhật của bạn vào ngày nào? Chúng ta khai giảng năm học mới vào ngày mấy, tháng mấy ?Một tuần chúng ta được nghỉ mấy ngày, đó là những ngày nào? Một tuần có mấy ngày? Hôm nay là thứ mấy? ngày mai là thứ mấy, ngày mấy? *Bài 3: (Vở) -Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài, sau đó đọc liền hơi đoạn văn trong SGK. - Hỏi học sinh vừa đọc bài: Có thấy mệt không khi đọc mà không ngắt hơi? - Các em có hiểu ý đoạn văn này không? Nếu cứ đọc liền như vậy thì có khó hiểu không? - Khi ngắt đoạn văn thành câu, cuối câu phải đặt dấu gì? Chữ cái đầu câu viết thế nào? - Đoạn văn này có 4 câu, hãy thực hiện ngắt đoạn văn thành 4 câu. Lưu ý mỗi câu phải diễn đạt 1 ý trọn vẹn. - Hướng dẫn học sinh chữa bài. C. Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học. - Học sinh lên bảng làm bài. -HS lắng nghe. -HS tìm. - Đọc đề bài. - Đọc mẫu. + Bạn sinh năm nào? - Thực hành theo mẫu trước lớp. - Thực hành hỏi- đáp theo nhóm đôi. - Trình bày hỏi-đáp trước lớp. - HS đọc bài. - Rất mệt. - Học sinh trả lời theo ý của mình. - Cuối câu viết dấu chấm. Chữ cái đầu câu viết hoa. - Học sinh cả lớp làm vào vở. - Lắng nghe, thực hiện. Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018 Toán: 28 + 5 I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5 . - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. * BT cần làm : Bài 1 ( cột 1 , 2, 3 ) ; 3 ; 4. II. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H .SINH A. Kiểm tra bài cũ : - YC HS làm bảng con. - Gọi 2 HS đọc bảng cộng 8 cộng với một số - GV Nhận xét. B. Dạy và học bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Giới thiệu phép cộng 28 + 5 - GV nêu bài toán: Có 28 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính? GV hướng dẫn: - Có 2 bó 2chục que tính và 8 que tính, thêm 5 que tính nữa, tức là thêm 2 que tính vào 8 que tính( rồi bó lại thành 1 bó 1chục que tính) và thêm tiếp 3 que tính còn lại (3chục que tính thêm 3 que tính thành 33 que tính). Như vậy 28 que tính thêm 5 que tính là mấy que tính? - Đặt tính rồi tính: 2 8 * 8 cộng 5 bằng13, viết 3, nhớ1. + 5 * 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. 3 3 3. Bài tập: * Bài 1(cột 1, 2,3 ): (Bảng con) - Lần lượt gọi 2HS lên bảng, cả lớp làm bảng con. - HS, GV nhận xét . * Bài 3: (Vở) - Bài toán cho biết gì ? Cần tìm gì? - Muốn biết cả gà và vịt có bao nhiêu con ta phải làm thế nào? -Chấm vở, nhận xét. * Bài 4: (Bảng con) C. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học . - Bài sau 38 + 25. - HS làm vào bảng con. - HS đọc. - HS đặt que tính ở trên bàn thực hiện, và nêu kết quả.(33que tính) - HS trả lời (33 que tính ) - HS nêu cách đặt tính và tính. - HS làm bài vào bảng con - HS nêu cách tính - Nhận xét - HS trả lời - Ta lấy số gà cộng với số vịt - HS làm bài vào vở - HS vẽ vào bảng con. - Lắng nghe, thực hiện. Tập làm văn : CẢM ƠN, XIN LỖI. I. Mục tiêu: - Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản.(BT1, BT2) - Nói được 2, 3 câu ngắn về nội dung bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn, xin lỗi.(BT3) + GDKNS: Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ‎ ý kiến cá người khác, tự nhận thức về bản thân.( PP : Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin.Đóng vai ). II. Đồ dùng dạy - học III. Các hoạt động dạy - học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. Kiểm tra bài cũ: - GọiHS lên bảng thực hiện các yêu cầu: - Nhận xét. B. Dạy-học bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn làm bài tập * Bài 1: ( Miệng) - Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đóng vai theo mỗi yêu cầu của bài - Em nói thế nào khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa? - Nhận xét, khen ngợi * Bài 2: (Miệng) - Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu. - Em lỡ bước giẫm vào chân bạn. - Em mải chơi quên làm việc mẹ đã dặn.- Em đùa nghịch, va phải một cụ già. + Khi nói lời xin lỗi cần có thái độ thành khẩn. * Bài 3 : (Miệng) - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Khi được nhận quà, bạn nhỏ phải nói gì? - Hãy dùng lời của em kể lại nội dung bức tranh này, trong đó có sử dụng lời cảm ơn. - Treo tranh 2 và hỏi tranh vẽ gì? - Khi lỡ làm vỡ lọ hoa, cậu bé phải nói gì ? * Bài 4 : (Vở) - Yêu cầu học sinh tự viết vào vở bài đã nói của mình về 1 trong 2 bức tranh. - Gọi học sinh đọc bài;cả lớp theo dõi, nhận xét - NX cho học sinh. C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét về kết quả luyện tập của học. - học sinh lên bảng. - Đọc yêu cầu. - 2 HS lên đóng vai - Cảm ơn bạn!/ Cảm ơn bạn nhé!/ Mình cảm ơn bạn nhiều. - Đọc yêu cầu. - Ôi! Tớ xin lỗi!/ - Con xin lỗi mẹ ạ! - Ôi, cháu xin lỗi cụ ạ! - Đọc đề bài. - Bạn phải cảm ơn mẹ. -HS suy nghĩ, sau đó trình bày. - Tranh vẽ một cậu bé làm vỡ lọ hoa, cậu bé khoanh tay xin lỗi mẹ. - Cậu bé phải xin lỗi mẹ. - Học sinh viết bài vào vở. - Học sinh nối tiếp nhau đọc . - Lớp theo dõi, nhận xét. - Lắng nghe, thực hiện. Tự nhiên và Xã hội: lµ g× ®Ó c¬ vµ xƯ¬ng ph¸t triÓn tèt A. Môc tiªu: Sau bài học hs có thể: Nêu được những việc làm để xương và cơ phát triển tốt. - Giải thích tại sao không nên mang vác vật quá nặng. Biết nâng 1 vật đúng cách. - HS có ý thức thực hiện các biện pháp để xương và cơ phát triển tốt. B. §å dïng d¹y häc: C. Ho¹t ®éng d¹y häc: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a. KiÓm tra bµi cò: - Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc? b. Baøi môùi: 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: HĐ 1: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? Bước 1: - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, nói về nội dung hình 1, 2, 3, 4, 5 SGK/10, 11. Bước 2: Làm việc cả lớp: - GV gọi đại diện 1 số cặp trình bày. Liên hệ thực tế: Trong chúng ta những bạn nào biết bơi? - GV cho HS thảo luận câu hỏi: “Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt?” - Sau đó GV yêu cầu HS liên hệ với các công việc các em có thể làm ở nhà giúp đỡ gia đình. Hoạt động 2: Trò chơi: “Nhấc 1 vật” Bước 1: GV làm mẫu cách nhấc 1 vật như hình 6/SGK Bước 2: Tổ chức cho HS chơi. - Gọi 1 vài HS lên nhấc mẫu. - Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội xếp thành 1 hàng dọc và GV phổ biến luật chơi/SGK. – GV nhận xét, khen ngợi em nào nhấc vật đúng tư thế. c. Củng cố- dặn dò:- Hãy cho biết nhấc 1 vật thế nào là đúng?- GV nhận xét giờ học. - HS trả lời . - HS làm việc theo cặp. - Đại diện các nhóm trình. + HS tự liên hệ trong bữa ăn, em thường ăn gì. + Vì nó giúp cơ và xương phát triển tốt. + Rất tốt cho phát triển cơ, xương. - HS trả lời. - 3 – 4 em lên nhấc mẫu. - Lớp quan sát và góp ý. - HS chụi - hs trả lời. - Lắng nghe. THỦ CÔNG: GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Biết gấp máy bay phản lực -Gấp được máy bay phản lực.Các nếp gấp tương đối phẳng thẳng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. III. PHƯƠNG PHÁP: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ:(1-2’) ? YC nhắc lại các bước gấp máy bay phản lực. - Nhận xét. 2. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD thao tác: - Treo qui trình gấp – HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. Bước 1:Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống như tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa. - Mở giấy ra được hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa được H3. *Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng: -Bẻ các mép gấp song song hai bên đường dấu gấp và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không trung để phóng như phóng tên lửa. d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay đuôi rời . - Nhận xét tiết học. - Gấp máy bay gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo mũi thân và cánh máy bay, bước2: Tạo máy bay và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp máy - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí máy bay phản lực, rồi ghi tên mình vào cánh máy bay sau đó dán máy bay và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét – bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng máy bay. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét – bình chọn. - Lắng nghe. Sinh Hoạt Tập Thể: SINH HOẠT LỚP I. Mục tiêu: - Giúp học sinh nhận ra ưu, khuyết điểm của mình về mọi mặt. - Kết nạp Sao nhi đồng II. Chuẩn bị : - Giáo viên: Cờ Tổ quốc - Nội dung sinh hoạt sao III. Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định : Lớp phó văn thể mĩ bắt nhịp 2. Nội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 4 Lop 2_12425353.docx
Tài liệu liên quan