Giáo án Tuần thứ 5 - Lớp 2

Thủ công

Gấp máy bay đuôi rời (tiÕt 1)

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp.

2. Kĩ năng : Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.

3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học.

* Lưu y: Riêng học sinh khéo tay gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng được.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 

doc17 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần thứ 5 - Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 5 Buổi chiều: Ngµy so¹n: 26/9/2017 Ngày dạy : Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017 ®¹O §øC Gọn gàng - Ngăn nắp (Tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. Nêu được lợi ích của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. 2. Kỹ năng : Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. Tự giác thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. 3. Thái độ: HS biết yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp. * MT : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên nhà cửa thêm sạch sẽ, góp phần làm sạch, đẹp môi trường (liên hệ). * KNS : - Rèn các kĩ năng: kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. kĩ năng quản lí thời gian để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai, tổ chức trò chơi, xử lí tình huống. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 1. Gíao viên: Bộ tranh thảo luận nhóm: Dụng cụ diễn kịch. 2. Học sinh : Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: a. Hoạt động 1: khởi động : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát. - Học sinh hát đầu tiết. - Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học. - Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập. - Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học. - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập. b. Hoạt động 2: Hoạt cảnh: Đồ dùng để ở đâu? « Mục tiêu: Giúp học sinh nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng ngăn nắp. Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. «Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. Kịch bản: Dương đang chơi bi thì Trung gọi: Dương ơi! đi học thôi! +Đợi tí, tớ lấy cặp sách đã (Dương loay hoay tìm mãi không thấy ). Trung (sốt ruột) -“Sao lâu thế! thế cặp của ai trên bệ cửu sổ kia?”. Dương (vỗ đầu): “ À! tớ quên, hôm qua ...”. Dương (mở cặp): “Sách toán đâu rồi? Hôm qua ...” Cả 2 cùng loay hoay tìm: Sách ơi! Sách ở đâu! Hãy lên tiếng đi. Trung (giơ 2 tay): “Các bạn ơi! Chúng mình nói gì với Dương đây?” - Tập diễn xuất theo nhân vật, theo vai. Cho luôn kết quả câu trả lời của các bạn với bạn Trung. + Vì sao Dương lại không thấy cặp và sách vở? - Học sinh trả lời trên phiếu: + Vì không cẩn thận, tính tình bừa bãi lộn xộn. + Qua bài tập trên em rút ra điều gì? * Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục học sinh sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên nhà cửa thêm sạch sẽ, góp phần làm sạch, đẹp môi trường. + Phải rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp. - Học sinh lắng nghe. c. Hoạt động 3: Thảo luận nội dung tranh « Mục tiêu: Giúp HS phân tích nội dung tranh. « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Giao nhiệm vụ cho các nhóm: nhận xét xem nơi học và nơi sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp chưa? Vì sao? - HS quan sát tranh và nhận định, giải thích vì sao. - Nhận xét, bổ sung. - Giáo viên nhận xèt và kết luận Hoạt động 3: Nơi học của các bạn trong tranh 1, 3 là gọn gàng ngăn nắp. Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 2, 4 là chưa gọn gàng ngăn nắp. - HS chú ý lắng nghe. d. Hoạt động 4: Xử lí tình huống « Mục tiêu: Giúp HS biết đề nghị, biết bày tỏ ý kiến của mình đối với người khác. « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu các nhóm thảo luận tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga 1 góc học tập riêng nhưng mọi người trong gia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga. - Lớp thảo luận theo nhóm. - Theo các em nên làm gì để giữ cho góc học tập luôn gọn gàng ngăn nắp? - Yêu cầu các nhóm trình bày. - HS : Nga nên bày tỏ ý kiến, YC mọi người trong gia đình để đồ dùng đúng nơi qui định. - Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét. - Giáo viên nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 4. - HS chú ý lắng nghe - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn nhận xét. - Học sinh lắng nghe. _____________________ Kü n¨ng sèng Chñ ®Ò 1:KÜ n¨ng phßng tr¸nh tai n¹n,th­¬ng tÝch ( Tiếp ) I.Môc tiªu: -HS biÕt mét sè tai n¹n, th­¬ng tÝch thêng gÆp trong cuéc sèng hµng ngµy -HS cã nh÷ng kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ó phßng tr¸nh c¸c tai n¹n, th­¬ng tÝch. II.§å dïng d¹y-häc: -Tranh minh häa trong bµi -phiÕu häc tËp III.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.æn ®Þnh tæ chøc 2.Bµi míi a.Giíi thiÖu bµi b.H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp t×nh huèng. Bµi tËp 5 -GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm -YC c¸c nhãm th¶o luËn vµ khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc nh÷ng trß ch¬i,hµnh ®éng,viÖc lµm cã thÓ g©y nguy hiÓm cho trÎ em. -Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy -GV nhËn xÐt,tuyªn d­¬ng c¸c nhãm Bµi tËp 6 -GV nªu c©u hái vµ TH cho c¸c nhãm th¶o luËn +H·y chän c¸ch øng xö phï hîp nhÊt nÕu b¹n rñ em ch¬i trß ch¬i nguy hiÓm. -Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy -Gv nhËn xÐt,bæ sung 3.Cñng cè,dÆn dß: -GV nhËn xÐt giê häc -DÆn hs thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh tai n¹n,th­¬ng tÝch x¶y ra. -hs theo dâi -c¸c nhãm nhËn phiÕu häc tËp -c¸c nhãm th¶o luËn vµ chän ý ®óng -®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy +§¸nh kh¨ng +NÐm c¸t vµo mÆt nhau +Ch¬i ®uæi b¾t nhau ë s©n.. -hs theo dâi -c¸c nhãm th¶o luËn chän c¸ch øng xö phï hîp -®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy +Tõ chèi vµ khuyªn b¹n kh«ng nªn ch¬i v× nguy hiÓm Thứ ba ngày 3 tháng 10năm 2017 Buổi sáng ThÓ dôc «N 4 BΜI THÓ DUC PH¸T TRIÓN CHUNG I.Mục tiêu: - ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi. III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng HS 1.Phần 1 - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - §øng vç tay vµ h¸t. - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp - KiÓm tra bµi cũ. - ChuyÓn ®éi h×nh hµng däc thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i. GV ®khiÓn h­íng dÉn c¸ch di chuyÓn ®éi h×nh.(2-3 lÇn) 2.Phần cơ bản - ¤n l¹i 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay ch©n vµ l­ên.(2lÇn x 8 nhÞp). - GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp tr­ëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - TËp hîp líp cho thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV nhËn xÐt, biÓu d­¬ng. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc 3.phần kết thúc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc. Xuèng líp : GV - TËp trung, l¾ng nghe. - H¸t 1-2 bµi - Thùc hiÖn - 2-5 H - Tham gia tËp luyÖn - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - Thi ®ua, tr×nh diÔn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Lµm theo h­íng dÉn - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” _________________________ Buổi chiều: THÓ DUC Häc ®éng t¸c bông, chuyÓn ®éi h×nh hµng ngang thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i I.Môc tiªu: - ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, häc míi ®éng t¸c bông. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, kÎ s©n ch¬i. III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng HS - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - §øng vç tay vµ h¸t. - Khëi ®éng chung 1.Phần khởi động - ChuyÓn ®éi h×nh hµng ngang thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i. GV ®khiÓn h­íng dÉn c¸ch di chuyÓn ®éi h×nh.(2-3 lÇn). - Häc ®éng t¸c bông: GV lµm mÉu h­íng dÉn c¸ch tËp ®éng t¸c. - GV ®khiÓn quan s¸t s÷a sai cho H. 2.Phần cơ bản - ¤n l¹i 5 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên vµ bông.(2lÇn x 8 nhÞp). - LÇn 1 GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp tr­ëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “Qua ®­êng léi”. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc 3.Phần kết thúc - Trß ch¬i “Ch¹y ng­îc chiÒu theo tÝn hiÖu”. -Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - TËp trung, l¾ng nghe. - H¸t 1-2 bµi - Xoay c¸c khíp - Tham gia tËp luyÖn - Quan s¸t lµm theo - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - Thùc hiÖn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Tham gia ch¬i - Th¶ láng - Tr¶ lêi - L¾ng nghe _____________________________________ Sinh ho¹t ®éng tËp thÓ Chñ ®iÓm truyÒn thèng nhµ tr­êng : Ho¹t ®éng lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp I.MỤC TIªU - Gãp phÇn ph¸t triÓn sù hiÓu biÕt cña c¸c em vÒ nh÷ng ho¹t ®éng lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp - HS h¸t vµ biÕt h¸t vÒ m¸i tr­êng , vÖ sinh m¸i tr­êng - Gi¸o dôc häc sinh t×nh c¶m yªu mÕn m¸i tr­êng , lu«n cã ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp II. ĐỒ DÙNG : GIE LAU, XÔ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của GV Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc 2.Néi dung a) Th¶o luËn - Nªu vµ ho¹t ®éng lµm s¹ch , ®Ñp tr­êng líp mµ em biÕt ? - T¹i sao chóng ta cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp ? - B¶n th©n em ®· tham gia nh÷ng ho¹t ®éng nµo ®Ó tr­êng líp thªm s¹ch ®Ñp ? - Khi tham gia c¸c ho¹t ®éng ®ã em cã suy nghÜ g× ? - GV nhËn xÐt , chèt néi dung - Cho c¶ líp h¸t bµi : “ Em yªu tr­êng em ” - Ch¬i x× ®iÖn h¸t vÒ m¸i tr­êng , vÖ sinh m¸i tr­êng ? b) Thùc hµnh - Cho häc sinh thùc hµnh vÖ sinh líp häc : nhÆt r¸c , lau bµn ghÕ , b¶ng , cöa sæ - Gi¸o viªn ®«n ®èc h­íng dÉn häc sinh 3.Cñng cè dÆn dß: - Sau giê h«m nay em cã suy nghÜ g× ? - B¶n th©n em thÊy cÇn lµm g× ®Ó tr­êng líp thªm s¹ch , ®Ñp ? - NhËn xÐt giê ho¹t ®éng - HS l¾ng nghe - HS nªu ý kiÕn vµ liªn hÖ - HS kh¸c bæ sung - C¶ líp h¸t - Vµi häc sinh h¸t - HS thùc hµnh ë tæ - Vµi häc sinh tr¶ lêi Buổi sáng: Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Âm nhạc Ôn tập bài hát :Xòe hoa Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo bài hát. Tập biểu diễn. - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý các dân tộc anh em đang sống trên đất nước ta. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Xòe hoa”. - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: 1.a. Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp một bài hát khởi động. - Yêu cầu các nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Giáo viên yêu cầu học sinh cùng nhau ôn tập bài hát “Xòe hoa”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Thể hiện sắc thái của bài hát “Xòe hoa”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi ở đầu và giữa các câu hát. + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái khi trình bày bài hát. 1.b. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Ai là tác giả của bài hát “Xòe hoa”? + Em hiểu biết gì về tác giả bài hát? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản. 2. Hoạt động thực hành: 2.a. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. 2.b. Hoạt động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. 2.c. Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu các nhóm tập biểu diễn bài hát theo nhóm. - Giáo viên giúp đỡ những nhóm có khó khăn trong học tập. - Giáo viên nhận xét. 2.c. Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: + Cảm nhận của em về bài hát “Xòe hoa”? + Em tự đánh giá thế nào về việc học hát của mình trong tiết học này? 3. Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe. - Dạy các em nhỏ hoặc bạn về bài hát đã học. - Cùng với sự giúp đỡ của gia đình để có động tác múa hoặc vận động minh họa hay cho bài hát. - Cả lớp hát đầu tiết. - Đại diện các nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh đọc mục tiêu của tiết học. - Học sinh cùng thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. - Học sinh tập thể hiện sắc thái của bài hát. - Học sinh cùng thực hiện. - Học sinh tập diễn tả sắc thái của bài hát. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Bạn nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh tập hát nối tiếp theo câu hát trong nhóm. - Học sinh tập hát đối đáp giữa các nhóm. - Học sinh tập hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách cùng giáo viên. - Học sinh tập hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc. - Học sinh tập biểu diễn trong nhóm. - Các nhóm biểu diễn trước lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh tự đánh giá theo các mức độ: Tốt - Khá - Trung bình - Yếu, kém. - Học sinh lắng nghe và thực hiện. - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn trong tổ. - Học sinh lắng nghe. Buổi chiều Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2017 Thủ công Gấp máy bay đuôi rời (tiÕt 1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. 2. Kĩ năng : Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu y: Riêng học sinh khéo tay gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV : Mẫu máy bay đuôi rời. Quy trình từng bước gấp,có hình vẽ minh họa - HS : Giấy , kéo , bút màu , thước kẻ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động cơ bản: a. Hoạt động 1: Khởi động - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Cả lớp hát đầu tiết. - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu * Mục tiêu: Giúp cho học sinh hiểu và biết sơ bộ cách gấp máy bay đuôi rời. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và thảo luận theo nhóm: + Hình dáng của máy bay đuôi rời? + Màu sắc của mẫu máy bay đuôi rời? - Tờ giấy có hình gì ? - Bộ phận đầu cánh làm bằng tờ giấy gì ? - Thân và đuôi được làm bằng giấy hình gì? + Máy bay đuôi rời gồm những bộ phận nào? - Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 2. - Yêu cầu đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2. c. Hoạt động 3: Đọc tài liệu và làm thử * Mục tiêu: Học sinh biết gấp máy bay đuôi rời. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi. - Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác quan sát cách làm của bạn. - Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó: F Gấp đầu và cánh máy bay - GV hướng dẫn gấp cách gấp theo từng bước - GV gấp mẫu vừa gấp vừa hướng dẫn. - Gấp xong dùng kéo cắt bỏ phần thừa. F Lắp máy bay : - Mở phần đầu và cánh máy bay ra cho thêm máy bay vào trong. - Gấp trở lại như cũ. - Cho học sinh nhận xét về máy bay của bạn. - GV nhận xét một số bài. - Học sinh kiểm tra kết quả trong nhóm. - Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. HS khác bổ sung ý kiến. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. - Học sinh thực hiện xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - 2 em thực hiện. - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm học tập tích cực. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn nhận xét. - Học sinh lắng nghe. Buổi chiều: Thứ sáu ngày 6 tháng 10năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : ThÓ dôc «N 4 BΜI THÓ DUC PH¸T TRIÓN CHUNG I.Mục tiêu: - ¤n 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi. III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng HS 1.Phần khởi động - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - §øng vç tay vµ h¸t. - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp - KiÓm tra bµi cñ. - ChuyÓn ®éi h×nh hµng däc thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i. GV ®khiÓn h­íng dÉn c¸ch di chuyÓn ®éi h×nh.(2-3 lÇn) 2.Phần cơ bản - ¤n l¹i 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay ch©n vµ l­ên.(2lÇn x 8 nhÞp). - GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp tr­ëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - TËp hîp líp cho thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV nhËn xÐt, biÓu d­¬ng. 3.Phần kết thúc - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - TËp trung, l¾ng nghe. - H¸t 1-2 bµi - Thùc hiÖn - 2-5 H - Tham gia tËp luyÖn - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - Thi ®ua, tr×nh diÔn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Lµm theo h­íng dÉn - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” _________________________________________ An toµn giao th«ng Bài 5:C¸c Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé I.Môc tiªu: -HS biÕt mét sè lo¹i xe thường thÊy ®i trªn ®êng bé. -HS biÕt tªn c¸c lo¹i xe thưêng thÊy -HS ph©n biÖt xe th« s¬ vµ xe c¬ giíi vµ biÕt t¸c dông cña c¸c lo¹i PTGT -NhËn biÕt ®îc tiÕng ®éng c¬ vµ tiÕng cßi cña « t« vµ xe m¸y ®Ó tr¸nh nguy hiÓm -Kh«ng ®i bé dướí lßng ®ường II.§å dïng d¹y-häc: -Tranh,¶nh minh häa III.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.æn ®Þnh tæ chøc a.Giíi thiÖu bµi b.Ho¹t ®éng 1:NhËn diÖn c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng -GV:Quan s¸t c¸c lo¹i xe ®i trªn ®ường,chóng ta thÊy cã lo¹i ®i nhanh,cã lo¹i ®i chËm,. -GV treo tranh lªn b¶ng -YC H quan s¸t nhËn diÖn so s¸nh vµ ph©n biÖt hai lo¹i PTGT ®êng bé. +§i nhanh hay chËm? +Khi ®i ph¸t ra tiÕng ®éng lín hay nhá? +Lo¹i nµo dÔ g©y nguy hiÓm h¬n? -GV giíi thiÖu thªm xe u tiªn gåm:xe Cøu thương,xe cøu háa,xe c«ng an.Khi ®i trªn ®ưêng gÆp c¸c lo¹i xe nµy mäi ngưêi ph¶i nhường ®ường cho xe ưu tiªn ®i trước. c.Ho¹t ®éng 2:Quan s¸t tranh -GV treo tranh vÏ 3,4 trong s¸ch HS -C¸c em thÊy trong tranh cã c¸c lo¹i xe nµo ®ang ®i l¹i trªn ®ường? -Khi ®i qua ®ường c¸c em cÇn chó ý ®Õn c¸c lo¹i phư¬ng tiÖn nµo?V× sao? -Khi tr¸nh « t«,xe m¸y ta ®îi xe ®Õn gÇn míi tr¸nh hay ph¶i tr¸nh tõ xa?V× sao? -GV kÕt luËn:Khi ®i qua ®ường ph¶i quan s¸t c¸c lo¹i « t«,xe m¸y ®i trªn ®ường vµ tr¸nh tõ xa ®Ó b¶o ®¶m an toµn. 3.Cñng cè,dÆndß: -GV nhËn xÐt giê häc -DÆn c¸c em thùc hiÖn nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc. -H theo dâi -H l¾ng nghe -H quan s¸t tranh vµ ph©n biÖt +Xe th« s¬ ®i chËm .Xe c¬ giíi ®i nhanh +Tïy tõng lo¹i phư¬ng tiÖn ph¸t ra ©m thanh kh¸c nhau +Xe c¬ giíi ®i nhanh dÔ g©y nguy hiÓm. -H l¾ng nghe -H quan s¸t -« t«,xe m¸y, -chó ý « t«,xe m¸y -Ph¶i tr¸nh tõ xa v× « t«,xe m¸y ®i rÊt nhanh. -H l¾ng nghe Sinh ho¹t Líp I. Môc tiªu: - HS thÊy ®­îc ­u , khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 5. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. - §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn 6 II. Ho¹t ®éng tËp thÓ : 1) CTHĐTQ , Nhó trưởng các nhóm b¸o c¸o tr­íc líp kÕt qu¶ theo dâi trong tuÇn . 2) GV nhËn xÐt chung - NÒ nÕp : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... - Häc tËp : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ - VÖ sinh : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... 3) Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña líp , cña tr­êng . - Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm trªn ®· ®¹t ®­îc . - CÇn kh¾c phôc ngay nh÷ng tån t¹i. 4) KÕt thóc. - GV cho HS vui v¨n nghÖ./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 2_12416414.doc