Giáo án Văn 10 bài Đọc văn- TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

 

docx3 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 7131 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Văn 10 bài Đọc văn- TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: 25/2 Tuaàn 27 Tieát 79-80: Ñoïc vaên: TÌNH CAÛNH LEÛ LOI CUÛA NGÖÔØI CHINH PHUÏ (Trích Chinh Phuï Ngaâm- Baûn dòch cuûa Ñoaøn Thò Ñieåm) Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp hoïc sinh Hieåu ñöôïc noåi ñau khoå cuûa ngöôøi chinh phuï, baét nguoàn töø caûnh coâ ñôn khi ngöôøi chinh phuï phaûi ra traän vaéng nhaø. Qua ñoù naém ñöôïc yù nghóa ñeà cao haïnh phuùc löùa ñoâi cuûa taùc phaåm. Naém ñöôïc ngheä thuaät mieâu taû noäi taâm cuûa ñoaïn thô. Phöông tieän thöïc hieän : SGV, SGK vaên 10 cô baûn Phöông phaùp daïy hoïc : Dieãn giaûng, phaân tích, thaûo luaän Tieán trình daïy hoïc: 1.OÅn ñònh 2.Baøi cuõ: Tính caùch nhaân vaät Löu Bò? 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung caàn ñaït Hoaït ñoäng 1. Ñoïc tìm hieåu tieåu daãn. Cho hoïc sinh ñoïc vaø toùm taét phaàn tieåu daãn trong saùch giao khoa. Hoïc sinh döïa vaøo saùch giaùo khoa toùm taét nhöõng neùt chính veà taùc giaû, dòch giaû. - Neâu nhöõng neùt chính veà noäi dung, ngheä thuaät cuûa taùc phaåm? Tieát 2 Hoaït ñoäng 2: Ñoïc - hieåu vaên baûn Baøi taäp 1: Tìm hieåu boá cuïc ñoaïn trích. (hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm) Baøi taäp 2 : Tìm hieåu noäi dung Hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây : Caâu hoûi 1 : Haønh ñoäng naøo trong ñoïan thô theå hieän taâm taïng ngöôøi chinh phuï. Ñoù laø taâm traïng gì ? Caâu hoûi 2 : Caùc chi tieát naøo theå hieän taâm traïng cuûa ngöôøi chinh phuï ? Caâu hoûi 3 : Caûm giaùc cuûa ngöôøi chinh phuï tröôùc nhöõng yeáu toá ngoaïi caûnh ? Caâu hoûi 4 : Nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät naøo dieãn taû taám loøng, tình caûm cuûa ngöôøi chinh phuï ñoái vôùi ngöôøi choàng ôû phöông xa ? Hoïat ñoäng 3. Cuûng coá. GV : Höôùng daãn hoïc sinh ruùt ra nhöõng keát luaän veà giaø trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn thô. I. Ñoïc tìm hieåu tieåu daãn. 1.taùc giaû vaø dòch giaû: Taùc giaû: Ñaëng Traàn Coân ngöôøi laøng Nhaân Muïc, huyeän Thanh Trì – Haø Noäi. Soáng vaøo khoaûng nöûa ñaàu theá kyû XVIII. Caûm xuùc tröôùc hieän thöïc veà nhöõng cuoäc chieán tranh phong kieán, noåi ñau cuûa con ngöôøi nhaát laø ngöôøi vôï lính – oâng ñaõ vieát taùc phaåm : Chinh phuï ngaâm Dòch giaû: Ñoaøn Thò Ñieåm queâ kinh baéc, sinh 1705 maát 1748 laø moät phuï nöõ nhan saéc vaø hoïc vaán cao. Ngoaøi baûn dòch “Chinh phuï ngaâm”, coøn saùng taùc taäp truyeän chöõ Haùn: Truyeàn kyø taân phaû vaø nhieàu thô phuù khaùc. 2. Taùc phaåm : a. Noäi dung : Mieâu taû dieãn bieán taâm traïng ñau khoå, buoàn baõ, nhôù nhung, coâ ñôn, lo laéng… cuûa ngöôøi chinh phuï. b. Ngheä thuaät : Nguyeân taùc theo theå ñoaûn tröôøng caùc dieãn taû chaân thöïc, thaønh coâng taâm traïng. Baûn dòch chuyeån theå thaønh thô song thaát luïc baùt, ngoân ngöõ taû caûnh, taû hình sinh ñoäng, dieãn taû taâm traïng saâu saéc II. Ñoïc - hieåu vaên baûn. 1.Boá cuïc ñoaïn trích:2 ñoaïn nhoû - 16 doøng ñaàu : Noåi coâ ñôn leû loi cuûa ngöôøi chinh phuï - 8 doøng sau : noåi nhôù thöông choàng 2. Noäi dung: a. Noåi coâ ñôn leû loi cuûa ngöôøi chinh phuï * Haønh ñoäng ngoaøi phoøng - daïo hieân vaéng Laëp di laëp laïi à taâm traïng - buoâng, veùn reøm mong ngoùng, chôø ñôïi tin laønh nhöng hoâng coù => luùng tuùng beá taéc. * Haønh ñoäng trong phoøng. - göôïng ñoát höông => hoàn meâ maõi - göôïng göong soi => leä chan. - göôïng gaõy ñaøn => sôï daây uyeân ñöùt, sôï daây loan chuøng. => ngöôøi thieáu phuï gaéng göôïng tìm caùch thoaùt khoûi suï coâ ñôn nhöng baát löïc, caûm giaùc caøng coâ ñôn naëng neà hôn. * Ngoaïi caûnh: - Ngoïn ñeøn, hoa ñeøn à chæ coù hoa ñeøn vôùi boùng ngöôøi à khoâng gian troáng traûi meânh moâng, con ngöôøi coâ ñôn leû loi. - Tieáng gaø eo oùc gaùy à gôïi söï vaéng veû tónh mòch - Boùng caây hoøe à gôïi caûm giaùc hoang vaéng. => khoâng gian meânh moâng, hoang vaéng, thôøi gian daøi ñaúng ñaúng, ngöôøi trinh phuï ñoái dieän vôùi hoaøn caûnh aáy caøng leû loi coâ ñôn. Toùm laïi : Taùc giaû dieãn taû noäi dung qua haønh ñoäng, ngoaïi caûnh. ngöôøi chinh phuï tìm moïi caùch ñeå thoaùt söï coâ ñôn leû loi - nhöng baát löïc - noãi coâ ñôn caøng naëng neà hôn à nieàm khao khaùt haïnh phuùc. b.Noãi nhôù thöông. - Töø ngöõ : loøng naøy, nghìn vaøng à taám loøng cao quí daønh cho ngöôøi laáy choàng. - Öôùc leä : gioù ñoâng, non yeân à nôi chieán traän xa xaêm. nhôù thaúm thaúm : à saâu, xa - Töø laùy : trôøi thaêm thaúm à nhaán maïnh söï xa xaêm . So saùnh : ñöôøng leân baèng trôøi à con ñöôøng xa xaêm caùch trôû Thieân nhieân : Caûnh buoàn, caønh caây söông ñöôïm, tieáng truøng möa phun. Thieân nhieân buoàn baû, khaéc nghieät caøng laøm cho loøng ngöôøi buoàn nhôù hôn. => Trong noåi coâ ñôn leû loi - ngöôøi chinh phuï göûi troïn taám loøng son saéc thuûy chung - nhôù nhung cuûa mình tôùi ngöôøi choàng nôi chieán traän xa xaêm. III. Cuûng coá : - Ñoaïn thô theå hieän noãi ñau khoå cuûa ngöôøi chinh phuï phaûi soáng trong caûnh coâ ñôn leû loi nhôù nhng à ñeà cao haïnh phuùc löùa ñoâi - ngheä thuaät dieãn taû taâm taïng ñaëc saéc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Văn 10 bài Đọc văn- TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ.docx
Tài liệu liên quan