Giáo án Vật lý 6 tiết 24: Tổng kết chương I: Cơ học

I. Lí thuyết:

1/Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) lớn nhất ghi trên thước

b) ĐCNN

c) GHĐ ĐCNN

a)Khối lượng

b)lượng

c)kilôgam

d)cân

3/

a)đẩy

b)kéo

c)kéo

4/

a)=50 dm3 = 50000cm3

b)= 2,5 l = 2500 ml

5/Công thức:

D = m/V

Trong đó:

V: thể tích

m:Khối lượng

D:Khối lượng riêng

Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3 điều đó có ý nghĩa là 1 mét khối nhôm có khối lượng là 2700kg

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 24: Tổng kết chương I: Cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 24 Ngaøy soaïn: Tieát PPCT: 24 Ngaøy daïy: Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG I : CƠ HỌC I. Mục tiêu : 1/ Kieán thöùc: oân laïi nhöõng kieán thöùc cô hoïc ñaõ hoïc trong chöông. 2/ Kyõ naêng: vaän duïng kieán thöùc trong thöïc teá, giaûi thích caùc hieän töôïng trong thöïc teá. 3/ Thaùi ñoä: yeâu thích moân hoïc, coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng. II. Chuẩn bị: - Nhaõn hoäp söõa, ñöôøng, boät giaëtcoù ghi khoái löôïng tònh. - Baûng phuï oâ chöõ 17.2, 17.3. III. Hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1/ Ổn định lớp: ( 1’) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5’) Coù maáy loaïi roøng roïc? Roøng roïc coù taùc duïng gì? 3/ Giảng bài mới: ( 34’) TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NOÄI DUNG GHI BAØI 10’ Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết - Gọi học sinh trả lời câu hỏi phần ôn tập 1/ Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a/GHĐ của thước là độ dài .. b/.của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước c/Khi dùng thước đo cần phải biết ..và .của thước. 2/ a)Mọi vật đều có.. b)Khối lượng 1 chất chỉ ..chất chứa trong vật c) là khối lượng của quả cân mẫu đặt ở viện đo lường quốc tế ở Pháp d) Người ta dùng ..để đo khối lượng 3/ a)Gió tác dụng vào cánh buồm 1 lực.. b)Con trâu tác dụng vào cái cày 1 lực c)Đầu tàu tác dụng vào toa tàu 1 lực 4/Đổi đơn vị: a)0,05m3 = .dm3= .. cm3 b)2,5dm3=.l = ..ml 5/Viết công thức tính khối lượng riêng? Giải thích các đại lượng, đơn vị đo trong công thức?Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3 điều đó có ý nghĩa gì? Hoạt động 2:Giải bài tập 1/Một quả cầu bằng nhôm có thể tích 2500dm3. Tính khối lượng quả cầu đó? - Hoaït ñoäng caù nhaân traû lôøi. - Caùc hs coøn laïi nhaän xeùt - Söõa chöõa (neáu sai). I. Lí thuyết: 1/Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: lớn nhất ghi trên thước ĐCNN GHĐĐCNN a)Khối lượng b)lượng c)kilôgam d)cân 3/ a)đẩy b)kéo c)kéo 4/ a)=50 dm3 = 50000cm3 b)= 2,5 l = 2500 ml 5/Công thức: D = m/V Trong đó: V: thể tích m:Khối lượng D:Khối lượng riêng Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3 điều đó có ý nghĩa là 1 mét khối nhôm có khối lượng là 2700kg II/Bài tập: Tóm tắt: V = 2500dm3 = 0,0025m3 D= 2700 kg/m3 m= ?(kg) Giải Khối lượng của thỏi đồng: M = D x V = 2700 x 0,0025= (kg) Đáp số: kg 14’ * Hoaït ñoäng 2 : Vaän duïng: _Yc hs thaûo luaän nhoùm töø caâu 1 ñeán caâu 6. _Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung (neáu thieáu). - Thaûo luaän nhoùm. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. II.Vaän duïng: 12’ * Hoaït ñoäng 3 :Troø chôi oâ chöõ: _Treo baûn phuï veõ saün oâ chöõ ñieàu khieån hs tham gia traû lôøi. - Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän leân ñieàn vaøo oâ cho ñeán heát. III. Troø chôi oâ chöõ: 2’ 4. Höôùng daãn veà nhaø : _Yc hs veà nhaø hoïc baøi, xem tröôùc chöông II-baøi 18. Ruùt kinh nghieäm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai 17.doc