Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 16

Buổi chiều

Tiết 1: Tự nhiên và xã hội

 Bài 8 : Trường học của chúng em ( T2)

I. Mục tiêu :

 - Nói được tên, địa chỉ và kể được một số phòng học, phòng làm việc, sân trường của nhà trường.

 - Nêu được công việc của một số thành viên trong nhà trường.

 - Có thái độ biết ơn và tôn trọng các thành viên trong nhà trường.

II. Chuẩn bị

- GV: Sách HDH TNXH

- HS: Sách HDH TNXH, vở, bút.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 16, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Hoạt động tập thể Tập trung toàn trường Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 16A: Bạn thân của bé ( T1 + 2) I. Mục tiêu: - Quan sát tranh và thảo luận nội dung tranh theo gợi ý. - Đọc và hiểu câu chuyện Con chó nhà hàng xóm. II. Chuẩn bị GV: Sách HDH Tiếng Việt, phiếu điều chỉnh HS: Sách HDH, vở, bút III. Các hoạt động dạy học Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp chơi trò chơi Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Cùng các bạn trong nhóm xem tranh, thảo luận về nội dung tranh theo gợi ý: Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau: Yêu cầu 3: Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: ***** Yêu cầu 4: Cùng thầy cô: Yêu cầu 5: Mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp nhau cho đến hết câu chuyện. Yêu cầu 6: Trả lời câu hỏi: B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Đọc đoạn 1, 2 của câu chuyện Con chó nhà hàng xóm, trả lời các câu hỏi: ( trong sách HDH – trang 86) Yêu cầu 2: Đọc đoạn 3, 4, 5 của câu chuyện Con chó nhà hàng xóm, trả lời các câu hỏi: ( trong sách HDH – trang 86) - Việc 1: Em trao đổi với bạn bên cạnh. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu kết quả của mình. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ , bổ sung cho bạn . - Việc 3: Nhóm trưởng chốt lại câu trả lời đúng nhất. - Việc 4: Em báo cáo kết quả với cô giáo. Ý nghĩa: Câu chuyện ca ngîi t×nh t×nh b¹n th¾m thiÕt gi÷a bÐ vµ Cón B«ng. C. Hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện Con chó nhà hàng xóm cho người thân nghe. .. Tiết 4: Toán Bài 42: Em thực hiện phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số như thế nào ? ( tiết 2) I. Mục tiêu: Thực hiện được các phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số. Làm các bài tập tính, đặt tính rồi tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số. Tìm số hạng trong một tổng. Giải bài toán có liên quan. II. Chuẩn bị GV: Sách HDH HS: Sách HDH, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động thực hành Em làm việc cá nhân rồi đối chiếu kết quả với bạn bên cạnh Yêu cầu 1: Tính Yêu cầu 2: Đặt tính rồi tính: Yêu cầu 3: Tìm x: Yêu cầu 4: Số? - Việc 1: Em với bạn bên cạnh đổi vở kểm tra nhau. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra bài các bạn. - Việc 2: Nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 3: Nhóm trưởng tổng hợp báo cáo kết quả với cô giáo. Yêu cầu 5: Giải bài toán: Em đọc bài toán 2 – 3 lần. - Việc 1: Em với bạn bên cạnh phân tích bài toán. Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? - Việc 2: Tìm cách giải. - Việc 3: Trình bày bài giải vào vở của em. - Việc 1: Nhóm trưởng cho các bạn chia sẻ bài. - Việc 2: Nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 3: Nhóm trưởng tổng hợp báo cáo kết quả với cô giáo. B. Hoạt động ứng dụng - Làm lại các bài tập vào vở ở nhà rồi cho mẹ xem. .. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Toán 15; 16; 17; 18 trừ đi một số I. Mục tiêu : - Thực hiện được các phép trừ trong bảng 15; 16; 17; 18 trừ đi một số - Thực hiện được các phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Cùng tính nhẩm và nói cho bạn nghe cách tính nhẩm của em: Yêu cầu 2: Cùng chơi trò chơi “ Tính nhanh” Yêu cầu 3: a, Thực hiện phép tính sau, rồi nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của em: b, Em và bạn tính, rồi đổi vở chữa bài cho nhau: Tiết 2: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số I. Mục tiêu : - Thực hiện các phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số. - Giải bài toán có liên quan. - Thực hiện đặt tính rồi tính các phép tính dạng 55; 56; 57; 58 trừ đi một số. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 4: a, Thực hiện phép tính sau, rồi nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của em: b, Em và bạn tính, rồi đổi vở chữa bài cho nhau: Yêu cầu 5: a, Cùng đọc bài toán sau, viết tóm tắt và giải bài toán: b, Em và bạn đổi vở, chữa bài cho nhau: Yêu cầu 6: Đặt tính rồi tính: Yêu cầu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: .. Tiết 3: Thủ công Gấp , cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (T2) I. Mục tiêu: - GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i ngược chiều. - GÊp, c¾t, d¸n ®­îc biÓn b¸o chØ lèi ®i ngược chiều. - Cã ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. - Häc sinh cã høng thó víi giê häc thñ c«ng.. II. Chuẩn bị - H×nh mÉu biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i nhược chiều. - Quy tr×nh gÊp c¾t d¸n biÓn b¸o giao th«ng. - GiÊy thñ c«ng, kÐo, hå d¸n. HS: GiÊy, keo, kÐo, hå d¸n III. Các hoạt động dạy học Khëi ®éng - Ban văn nghệ cho cả lớp khởi động A. Hoạt động thực hành . Yêu cầu 1: GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i ngược chiều. Nêu lại các bước gấp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i ngược chiều. - Em thực hành gấp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i ngược chiều. - Trao đổi , chia sẻ , nhận xét , sản phẩm cho bạn . - Việc 1 . Em cùng bạn trưng bày sản phẩm trong nhóm . - Việc 2 . Em báo cáo kết quả với cô giáo. - GV chia sẻ sản phẩm . - GV đánh giá sản phẩm B. Hoạt động ứng dụng - Em thực hiện gấp , cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều cho người thân xem . ======================================== Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 43: Em ôn lại các bảng trừ I. Mục tiêu : - Học sinh ôn lại cách sử dụng các bảng 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 trừ đi một số. - Đặt tính rồi tính các phép tính trừ có nhớ. - Tìm số hạng trong một tổng. - Giải bài toán có liên quan. - Dùng que tính xếp thành hình như trong sách HDH – trang 65. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán. - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Chơi trò chơi “ Truyền điện” theo hướng dẫn của thầy/ cô giáo: Yêu cầu 2: Tính nhẩm: B. Hoạt động thực hành - Làm việc cá nhân rồi đối chiếu kết quả với bạn bên cạnh. Yêu cầu 1: Tính: Yêu cầu 2: Đặt tính rồi tính: Yêu cầu 3: Tìm x: Yêu cầu 4: Giải bài toán: Yêu cầu 5: Dùng que tính xếp thành hình dưới đây: B. Hoạt động ứng dụng Giải bài toán sau dưới sự giúp đỡ của người lớn: Một thùng có thể chứa được 25l nước. Hiện trong thùng đã có 16l nước. Hỏi cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để đầy thùng ? . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 16A : Bạn thân của bé ( T3). I. Mục tiêu : - Viết câu theo mẫu Ai thế nào? - Nghe – nói về tên gọi và đặc điểm của các con vật nuôi. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt, - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 3: Chơi trò Tìm tên con vật. Yêu cầu 4: Kể thêm tên những con vật nuôi khác. Yêu cầu 5: Viết một câu kiểu Ai ( con gì, cái gì) thế nào? để khen một con vật trong tranh ở hoạt động 3. Hoạt động ứng dụng Hỏi người thân về: Lợi ích của một con vật nuôi. Cách chăm sóc con vật đó. .. Tiết 3 : Tiếng Việt Bài 16B: Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T1) I. Mục tiêu: - Giải câu đố về con vật. - Kể câu chuyện Con chó nhà hàng xóm. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Giải câu đố: Yêu cầu 2: Chọn câu phù hợp với mỗi tranh trong câu chuyện Con chó nhà hàng xóm. Yêu cầu 3. Dựa vào tranh, mỗi bạn kể lại từng đoạn câu chuyện Con chó nhà hàng xóm - Thi kể chuyện B. Hoạt động ứng dụng - Kể câu chuyện Con chó nhà hàng xóm cho người thân nghe. .. Tiết 4: Tiếng Anh GV chuyên biệt dạy .. Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức Bài 7: Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (T1) I. Mục tiêu: - HiÓu v× sao cÇn ph¶i gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng cÇn lµm g× vµ tr¸nh nh÷ng g× ®Ó gi÷ g×n trËt tù vÖ sinh nh÷ng n¬i c«ng céng . - HS Cã th¸i ®é t«n träng nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù, vÒ sinh n¬i c«ng céng II. Chuẩn bị - Vở bài tập đạo đức, bút III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em quan s¸t tranh, t×m hiÓu vÒ néi dung tranh: + Néi dung tranh vÏ g×? + ViÖc chen lÊn nhau cã t¸c h¹i g×? +Qua viÖc nµy em giót ra kinh nghiÖm g×? Việc 1: Em với bạn chia sẻ về nội dung bức tranh. Việc 2: Em nhận xét, bổ sung cho bạn. - Việc 1: Lần lượt các bạn chia sẻ câu trả lời về nội dung bức tranh. - Việc 3: Các bạn nhận xét, bổ sung. - Việc 4: Nhóm trưởng tổng hợp báo cáo với cô giáo. KÕt luËn: Mét sè häc sinh chen lÊn, x« ®Èy nh­ vËy lµm ån µo, g©y c¶n trë cho viÖc biÓu diÔn v¨n nghÖ. Nh­ thÕ lµ lµm mÊt trËt tù n¬i c«ng céng. Yêu cầu 2. Giải quyết tình huống Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi: + Em biÕt nh÷ng n¬i c«ng céng lµ n¬i nµo? + §Ó gi÷ trËt tù n¬i c«ng céng em ph¶i lµm g×? Việc 1: Em nêu câu trả lời cho bạn nghe. Và ngược lại. Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 1: Lần lượt các bạn nêu câu trả lời. - Việc 3: Các bạn nhận xét, bổ sung. - Việc 4: Nhóm trưởng tổng hợp báo cáo với cô giáo. KÕt luËn: Vøt r¸c bõa b·i lµm bÈn ra sµn xe, g©y nguy hiÓm cÇn gom r¸c l¹i, bá ®óng n¬i quy ®Þnh. Yêu cầu 3: Liên hệ GV: Cho HS liên hệ + Liªn hÖ mét sè n¬i c«ng céng ë ®Þa ph­¬ng em. Kết luận: Tr­êng häc, chî, tr¹m y tÕ B. Hoạt động ứng dụng - Thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy. .............................................................. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Làm chị I. Mục tiêu : - Đọc – hiểu câu chuyện Làm chị. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động - CTHĐTQ cho cả lớp khởi động A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Đọc câu chuyện: Làm chị - Việc 1: Em đọc yêu cầu bài 2 – 3 lần - Việc 2 : Em đọc câu chuyện Làm chị. - Việc 1 . Em với bạn đọc cho nhau nghe. - Việc 2. Em nhận xét , chỉnh sửa cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn đọc bài thơ - Việc 2 : Báo cáo việc thực hiện với cô giáo . - GV gọi học sinh đọc câu chuyện trước lớp. Yêu cầu 2: Trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 68. Việc 1: Em đọc yêu cầu 2 – 3 lần. Việc 3: Em trả lời các câu hỏi trong sách LTTH – trang 68. - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1: Lần lượt từng bạn nêu câu trả lời - Việc 2 : Nhóm trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cô giáo . - Chia sẻ Nội dung: Câu chuyện cho chúng ta thấy hai chị em Hồng không ai chịu nhường ai. Nhưng sau khi nghe mẹ khuyên thì Hồng trở thành một người chị đảm đang và được Thái rất nghe lời. B. Hoạt động ứng dụng . - Đọc bài câu chuyện Làm chị cho người thân nghe. ............................................................................... Tiết 3: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ đặc điểm I. Mục tiêu : - Tìm được từ chỉ đặc điểm về hình dáng của người, vật điền vào chỗ trống. - Tìm đúng từ chỉ màu sắc rồi nối với tên vật. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Tìm từ chỉ đặc điểm về hình dáng của vật, của người để điền vào chỗ trống cho phù hợp. Yêu cầu 2: Nối tên vật ở cột A với từ chỉ màu sắc của nó ở cột B. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Chia sẻ ======================================== Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 44: Em thực hiện phép tính dạng 100 trừ đi một số như thế nào? ( T1 ) I. Mục tiêu : - Học sinh biết cách thực hiện phép tính dạng 100 trừ đi một số. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Chơi trò chơi “ Kết bạn có tổng là 100” theo hướng dẫn của thầy/ cô giáo. Yêu cầu 2: Nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn cách tính 100 – 36: Yêu cầu 3: Thảo luận với các bạn cách tính 100 – 5: Yêu cầu 4: Tính và ghi kết quả ra bảng nhóm: B. Hoạt động ứng dụng - Em thực hiện tính và nêu cách tính phép ính 100 – 36; 100 – 5 cho người thân nghe. .. Tiết 2: Mĩ thuật GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt Bài 16B: Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T2 + 3) I. Mục tiêu : - Viết chữ hoa O, Ong. Từ ngữ: Ong bay bướm lượn. - Luyện tập dùng từ trái nghĩa. - Nghe – viết đúng một đoạn văn Con chó nhà hàng xóm. - Viết đúng các từ chứa tiếng có vần au/ ao; các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch; các từ chứa tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã. - Hát bài hát về con vật. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút , bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động cơ bản Yêu cầu 4: Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa : O Yêu cầu 5: Viết: Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Cùng chơi: Tìm từ trái nghĩa: Yêu cầu 2: Chọn từ trong ngoặc phù hợp với từng chỗ trống để hoàn thành câu: Yêu cầu 3: Nghe thầy cô đọc và viết vào vở bài sau: Yêu cầu 4: Đổi vở cho bạn để soát và sửa lỗi. ***** Yêu cầu 5: Cùng chơi: Thi tìm tiếng. Yêu cầu 6: Viết vào vở bốn tiếng tìm được ở hoạt động 5. Yêu cầu 7. Cùng các nhóm khác hát một bài hát về con vật. Yêu cầu 8: Trao đổi trong nhóm những điều em biết về một con vật có tên trong bài hát theo gợi ý dưới đây: C. Hoạt động ứng dụng Hỏi người thân để biết them tên các con vật nuôi. Quan sát người thân chăm sóc một con vật nuôi. Buổi chiều Tiết 1: Tự nhiên và xã hội Bài 8 : Trường học của chúng em ( T2) I. Mục tiêu : - Nói được tên, địa chỉ và kể được một số phòng học, phòng làm việc, sân trường của nhà trường. - Nêu được công việc của một số thành viên trong nhà trường. - Có thái độ biết ơn và tôn trọng các thành viên trong nhà trường. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH TNXH - HS: Sách HDH TNXH, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Ghép các số ở cột A với các chữ cái ở cột B cho phù hợp ( ví dụ: 1 – d) Yêu cầu 2: Chơi trò chơi: Ai ? Làm gì ? Yêu cầu 3: Liên hệ thực tế Kết luận: Trường học là nơi em được học tập và vui chơi với bạn bè. Các thầy cô dạy dỗ em nên người. Chúng em phải kính trọng, biết ơn các thầy, cô giáo cũng như các thành viên khác trong trường học. B. Hoạt động ứng dụng Em nói với mọi người trong gia đình em: + Trường em gồm những ai ? + Công việc của họ là gì? + Có những phòng nào? . Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Múa hát tập thể ========================================== Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 44: Em thực hiện phép tính dạng 100 trừ đi một số như thế nào? ( T2 ) I. Mục tiêu : - Thực hiện được các phép tính dạng 100 trừ đi một số. - Thực hiện các phép trừ theo hàng dọc, hàng ngang. - Tìm được số bị trừ khi biết hiệu và số trừ, tìm được số hạng trong một tổng. - Giải bài toán có liên quan. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán - HS: Sách HDH Toán, vở, bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . CTHĐTQ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động thực hành - Em làm bài và viết vào vở. Yêu cầu 1: Tính ( theo mẫu): Yêu cầu 2: Tính nhẩm ( theo mẫu): Yêu cầu 3: Số? Yêu cầu 4: Tìm x: Yêu cầu 5: Giải bài toán: Yêu cầu 6: Chơi trò chơi “ Đô – mi- nô phép cộng, phép trừ” theo hường dẫn của thầy/ cô giáo: B. Hoạt động ứng dụng Giải bài toán với sự giúp đỡ của người lớn: Phòng họp có 100 ghế ngồi, có 85 người đến họp. Hỏi phòng họp đó còn bao nhiêu ghế trống ? .. Tiết 2: Thể dục GV chuyên biệt dạy .. Tiết 3 + 4: Tiếng Việt Bài 16C: Bé thật chăm ngoan ( T1 + 2) I. Mục tiêu : - Nghe – nói về lời ích của các con vật nuôi. - Đọc và hiểu thời gian biểu. - Viết đúng các từ chứa tiếng có vần ui/ uy. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1: Trò chơi Hỏi – đáp về lợi ích của con vật. Yêu cầu 2: Nghe thầy cô đọc: Yêu cầu 3: Đọc các từ ngữ và lời giải nghĩa từ ngữ. ***** Yêu cầu 4: Hỏi – đáp về thời gian biểu từ thứ hai đến thứ sáu của bạn Ngô Phương Thảo theo những gợi ý dưới đây: Yêu cầu 5: Thảo luận để trả lời câu hỏi: Thời gian biểu dùng để làm gì? Kết luận: Thời gian biểu đÓ b¹n nhí vµ lµm c¸c viÖc mét c¸ch thong th¶ tuÇn tù, hîp lý, ®óng lóc. B. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Cùng chơi: Tìm tiếng có vần ui và tiếng có vần uy. C. Hoạt động ứng dụng - Nhờ người than giúp đỡ để viết thời gian biểu buổi chiều chủ nhật của em. Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập câu Ai thế nào? I.Mục tiêu - Tìm và viết vào bảng bộ phận câu Ai thế nào ? - Viết thiếp chúc mừng. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1. Đọc những câu sau. Viết vào bảng bộ phận của từng câu. Yêu cầu 2: Viết vào thiếp lời chúc mừng của em trong mỗi tình huống sau: - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Chia sẻ B. Hoạt động ứng dụng - Đọc các thiếp chúc mừng em đã hoàn thiện ở yêu cầu 2 cho người thân nghe. .. Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập kể về anh, chị hoặc em I.Mục tiêu - Viết đoạn văn khoảng 7 – 10 câu kể về anh, chị hoặc em của em II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Khởi động . - CTHĐTQ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 1: Viết đoạn văn khoảng 7 – 10 câu kể về anh, chị hoặc em của em. - Việc 1 . Em đổi vở với bạn bên cạnh. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . Yêu cầu 2: Chia sẻ bài viết trước lớp. B. Hoạt động ứng dụng Đọc đoạn văn em viết cho người thân nghe. . Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập các phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 Mục tiêu : Tìm kết quả đúng ứng với phép tính đã cho. So sánh các số có hai chữ số. Giải bài toán có lời văn có liên quan. II. Chuẩn bị GV: Sách luyện tập thực hành buổi chiều HS: Sách luyện tập thực hành buổi chiều , bút III. Các hoạt động dạy học . Hoạt động thực hành Yêu cầu 8: Nối phép tính với kết quả đúng: Yêu cầu 9: >; <; = ? Yêu cầu 10: Giải bài toán sau: - Việc 1: Em chia sẻ bài với bạn bên cạnh. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. GV Chia sẻ. ============================================ Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 45 : Tìm số trừ ( T1 ) I. Mục tiêu : - Em biết cách tìm số trừ chưa biết khi biết số bị trừ và hiệu. - Em tìm được số trừ chưa biết trong phép trừ. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Toán, phiếu điều chỉnh. - HS: Sách HDH Toán, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học . Khởi động - Ban văn nghệ tổ chức trò chơi . A. Hoạt động cơ bản Yêu cầu 1. Chơi trò chơi : “Ai nhanh ai đúng” Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chơi : Lấy các thể số và dấu như hình trong sách hướng dẫn học ( trang 70). ghép thành các phép tính đúng. Việc 2: Nhóm trưởng kết thúc trò chơi. Việc 3: Báo cáo việc thực hiện với cô. Yêu cầu 2. a. Thực hiện các hoạt động sau: - Em thực hiện theo yêu cầu của cô giáo nêu trên bảng. b. Tìm số trừ chưa biết x trong phép trừ 10 - x = 4 - Em thực hiện yêu cầu trong sách hướng dẫn học cùng cô trên bảng lớp Yêu cầu 3. a. Đọc kĩ nội dung sau và viết vào vở Việc 1: Em đọc nội dung sau 3 lần. Muốn tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Việc 2: Em viết nội dung đó vào vở. Việc 3: Em thực hiện tìm số trừ chưa biết trong các phép trừ sau và viết vào vở: 18 - x = 9 12 - x = 3 Việc 4: Báo cáo với cô giáo b. Nói với bạn bên cạnh cách tìm số trừ chưa biết trong các phép trừ sau: Việc 1: Em với bạn bên cạnh trao đổi cách tìm số trừ chưa biết trong các phép tính: 10 - x = 8 7 – x = 2 Việc 2: Em với bạn cùng tìm số trừ chưa biết vào phiếu. Việc 1: Đại diện cặp lên gắn bài trên bảng. Việc 2: Mời các bạn nhận xét. Việc 3: Nghe cô đánh giá. B. Hoạt động ứng dụng - Xem lại cách tìm số trừ trong phép trừ và làm lại các phép tính . Tiết 2: Tiếng Việt Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T3 ) I. Mục tiêu : - Giải được câu đố và viết lời giải vào vở. - Kể về con vật nuôi mà em thích theo gợi ý. - Viết đoạn văn ngắn 4 – 5 câu về con vật nuôi mà em thích. II. Chuẩn bị - GV: Sách HDH Tiếng Việt. - HS: Sách HDH Tiếng Việt, vở, bút. III. Các hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành Yêu cầu 2: Cùng giải câu đố: Yêu cầu 3: Viết vào vở lời giải câu đố ở hoạt động 2. Yêu cầu 4: Nói về con vật nuôi mà em thích theo gợi ý dưới đây: Yêu cầu 5 Dựa vào kết quả của hoạt động 4 để viết vào vở một đoạn văn ( 4 – 5 câu) về con vật nuôi mà em yêu quý. Yêu cầu 6: Đọc đoạn văn của các bạn trong nhóm để bình chon đoạn văn hay nhất. B. Hoạt động ứng dụng - Viết lại 4 - 5câu kể về con vật nuôi mà em yêu quý rồi đọc cho người thân nghe. .. Tiết 3: Hát nhạc GV chuyên biệt dạy . Tiết 4: Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 16 NhËn xÐt chung: 1. Chuyên cần 2- Học tập ................................................................................................ 3- Đạo đức ....................... 4. Vệ sinh ... 5. Hoạt động khác ............... 6. Tuyên dương, phê bình ............................... III- Phư¬ng hưíng tuÇn 17 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn. - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Tích cực thảo luận nhóm. - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kì 1. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Sinh hoạt lớp Nhận xét tuần 5 NhËn xÐt chung: 1- Học tập 2- Đạo đức 3. Vệ sinh 4. Hoạt động khác III- Phư¬ng hưíng tuÇn 6 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm sôi nổi, tích cực. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 4 . I Nhận xét chung * Ưu điểm . - Lớp đi học tương đối đều , đúng giờ . - TRong lớp chú ý thảo luận bài tích cực . - Học có tiến bộ nói to hơn thảo luận sôi nổi hơn như Lương , Pà . - Đạo đức ngoan . - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , gọn gàng . - Vệ sinh môi trường sạch sẽ . * Tồn tại ; - Bên cạnh đó còn một số em chưa tích cực thảo luận bài , nói bé , trầm như Tả , Lù Mẩy . * Kế hoạch trong tuần 5 . - Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học . - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh đại trà nâng cao chất lượng về toán tính nhẩm . chữ viết . .. ( BT1). Em hãy khoanh vào chữ cái trước việc làm đúng và giải thích vì sao? a) Sau giờ thủ công , Dương thu gọn giấy vụn cho vào sọt rác của lớp . b) Khi đi học về , Ngọc để cặp sách , quần áo , giày dép mỗi thứ một nơi rồi chạy đi chơi .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 16A - lan.doc
Tài liệu liên quan