Giáo trình Thực tập ứng dụng tin học trong xây dựng

MỤC LỤC

A. Hướng dẫn sử dụng ETABS 8.48 thông qua các ví dụ:

1. Ví dụ 1: . .

Trang: 01

2. Ví dụ 2: . . .

Trang: 12

3. Ví dụ 3: . . .

Trang: 27

4. Ví dụ 4: . . .

Trang: 41

5. Ví dụ 5: . . .

Trang: 58

6. Ví dụ 6: . . .

Trang: 81

7. Ví dụ 7: . . .

Trang: 113

B. Tính toán nội lực cho bản sàn BTCT dùng phần mềm SAFE 8.06

1. Ví dụ 1: . .

Trang: 142

pdf323 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2014 | Lượt xem: 2829 | Lượt tải: 53download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Thực tập ứng dụng tin học trong xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Assign Restrains. 12. Khai baùo taûi troïng : Khai baùo TT phaân boá ñeàu leân daàm: Di chuyeån leân maët baèng taàng 1, 2 hoaëc 3, choïn caùc daàm caàn khai baùo taûi troïng (chuù yù ñang ôû cheá ñoä Similar Stories). Choïn Assign > Frame/Lines Loads > Distributes hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frames Distributes Loads. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:50 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo TT phaân boá ñeàu leân saøn: Di chuyeån leân maët baèng taàng 1, 2 hoaëc 3, choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng (chuù yù ñang ôû cheá ñoä Similar Stories). Choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads. Khai baùo HT: Choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng, choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:51 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo GXD: Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:52 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo GXA: Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:53 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo GYD: Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:54 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo GYA : Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:55 Bài tập ETABS căn bản B 13. Khai baùo soá maët caét ñöa ra keát quûa noäi löïc cuûa ñoái töôïng ñöôøng : iên soạn : Lê Phương Bình Môû cheá ñoä hieån thò coät, nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng ñöôøng, sau ñoù choïn Assign > Frame/Line > Frame Output Stations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Assign Output Station Spacing. 14. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng : Choïn Edit > Auto Relabel All Hoäp thoaïi Etabs. 15. Phaân tích : Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:56 Bài tập ETABS căn bản B 16. Xem keát quaû noäi löïc trong dầm cột : Chọn khung cần xem nội lực sau đó: iên soạn : Lê Phương Bình Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Shell Stresses/Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Frame/Pier/Spandrel Force Hoäp thoaïi Members Froce Diaphragm For Frames xuất hiện. 17. Xem keát quaû öùng suaát vaø noäi löïc trong saøn : Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Shell Stresses/Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Shell Stresses/Forces Hoäp thoaïi Element Force/Stress Contours for Shells. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:57 Bài tập ETABS căn bản B VÍ DUÏ 5 iên soạn: Lê Phương Bình Công trình 3 tầng, htầng1 = 4 m, htầng2-3 = 3.2 m có MB kết cấu như hình vẽ: Vật liệu – Kích thước tiết diện sơ bộ Bê tông B20, γb = 25 kN/m³, E = 2.7×107 kN/m², ν = 0.2 Cột bx×by = 250x250 mm, Sàn hs = 100 mm, Dầm chính b×h = 200×400 mm, dầm phụ b×h = 200×300 mm 2. Tải tác dụng vào công trình: Tĩnh tải tính toán : 1.5 kN/m2 (các lớp hoàn thiện) phân bố đều lên sàn Họat tải tính toán : 2.4 kN/m2 phân bố đều lên sàn Giả thiết tường dày 100mm được xây trên tất cả các dầm. Tải gió tĩnh: Tải gió phân bố đều vào các dầm biên đón gió Gió đẩy 2.38 kN/m, gió hút 1.78 kN/m Yêu cầu: Phân tích nội lực cho khung sàn không gian 3 tầng bằng phần mềm tính toán kết cấu ETABS. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:58 Bài tập ETABS căn bản B 1. Khôûi ñoäng ETABS : iên soạn: Lê Phương Bình Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS treân maøn hình neàn Windows. 2. Choïn ñôn vò kN-m 3. Khôûi taïo moâ hình : Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoïai New Model Initialization. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:59 Bài tập ETABS căn bản B Hieäu chænh heä löôùi: Choïn Custom Grid Spacing iên soạn: Lê Phương Bình Hieäu chænh döõ lieäu taàng: Choïn Custom Story data TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:60 Bài tập ETABS căn bản B Sau khi khôûi taïo heä löôùi iên soạn: Lê Phương Bình 4. Löu file : Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file. 5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu : Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Define Materials. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:61 Bài tập ETABS căn bản B 6. Ñònh nghóa tieát dieän : iên soạn: Lê Phương Bình Ñònh nghóa tieát dieän daàm, coät: Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Hoäp thoaïi Define Frame Properties. Ñònh nghóa tieát dieän saøn: Define > Wall/Slab/Deck Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Define Wall/Slab/Deck Sections. 7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng : Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:62 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình 8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng : Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Hoäp thoaïi Define Load Combinations. 9. Xaây döïng moâ hình : Add thêm nút cho hệ lưới : Choïn Draw > Draw point Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:63 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Vẽ hệ dầm chính ( hệ dầm theo trục lưới) : Choïn Similar Stories. Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . Chọn các dầm dư thừa nhấn nút Delete TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:64 Bài tập ETABS căn bản B Vẽ hệ dầm phụ ( hệ dầm theo trục lưới) : iên soạn: Lê Phương Bình Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Lines (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép vaøo bieåu töôïng . Vẽ hệ cột : Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Columns in Region or at Clicks (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:65 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Vẽ hệ sàn : Choïn Draw > Draw Area Objects > Create Areas at Click (Plan, Elev) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng veõ caùc saøn. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:66 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Chọn Draw > Draw Area Objects > Draw Rectangular Ereas (Plan, Elev) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng đñể vẽ caùc saøn coøn lại. Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options choïn Object Fill vaø Aplly to All Windows. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:67 Bài tập ETABS căn bản B 10. Xaùc laäp töï ñoäng chia nhoû ñoái töôïng vuøng : iên soạn: Lê Phương Bình Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng vuøng, choïn Assign > Shell/Areas > Areas Object Mesh Options Hoäp thoaïi Areas Object Auto Mesh Options. Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options choïn Auto Area Mesh va ø Aplly to All Windows. Choïn ñieåm nhö hình beân döôùi , choïn Edit > Edit Grid Data > Add Grid at Selected Points hoäp thoaïi Add Grid Lines at Selected Point, trong hoäp thoaïi choïn Parallel to X . TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:68 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Choïn saøn vaø hai ñieåm nhö hình beân döôùi , choïn Edit > Mesh Ereas , trong hoäp thoaïi choïn nhö hình beân döôùi . Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng vuøng, choïn Assign > Shell/Areas > Areas Object Mesh Options Hoäp thoaïi Areas Object Auto Mesh Options. 11. Khai baùo Diaphragm: Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options boû choïn Column(line) va ø Aplly to All Windows ñeå taét hieän thò coät. Queùt choïn taát caû daàm saøn, vaøo Menu Assign > Shell/Areas > Rigrid Diaphragm hoäp thoaïi Asign Diaphragm xuaát hieän. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:69 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình 12. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôù i ñaát : Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng, choïn taát caû caùc ñieåm. Choïn Assign > Joint/Point > Restrains (Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Assign Restrains. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:70 Bài tập ETABS căn bản B 13. Khai baùo taûi troïng : iên soạn: Lê Phương Bình Khai baùo TT phaân boá ñeàu treân saøn: Di chuyeån leân maët baèng taàng 1, 2 hoaëc 3, choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng (chuù yù ñang ôû cheá ñoä Similar Stories). Choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:71 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Khai baùo HT: Choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng, choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads. Khai baùo TT phaân boá ñeàu leân daàm: Di chuyeån leân maët baèng taàng 1, 2 hoaëc 3, choïn caùc daàm caàn khai baùo taûi troïng (chuù yù ñang ôû cheá ñoä Similar Stories). Choïn Assign > Frame/Lines Loads > Distributes hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frames Distributes Loads. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:72 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Khai baùo GXD: Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:73 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Khai baùo GXA: Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:74 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Khai baùo GYD: Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:75 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình Khai baùo GYA : Ñeå cheá ñoä Similar Stories choïn caùc daàm nhö hình. Choïn Assign > Frame/Line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:76 Bài tập ETABS căn bản B 14. Khai baùo soá maët caét ñöa ra keát quûa noäi löïc cuûa ñoái töôïng ñöôøng : iên soạn: Lê Phương Bình Môû cheá ñoä hieån thò coät, nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng ñöôøng, sau ñoù choïn Assign > Frame/Line > Frame Output Stations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Assign Output Station Spacing. 15. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng : Choïn Edit > Auto Relabel All Hoäp thoaïi Etabs. 16. Phaân tích : Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:77 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình 17. Xem keát quaû noäi löïc trong dầm cột : Chọn khung cần xem nội lực sau đó: Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Shell Stresses/Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Frame/Pier/Spandrel Force Hoäp thoaïi Members Froce Diaphragm For Frames xuất hiện. 18. Xem keát quûa phaûn löïc: Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng. Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Support/Spring Reactions hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Support/Spring Reactions. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:78 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn: Lê Phương Bình TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:79 Bài tập ETABS căn bản B 19. Xem keát quaû öùng suaát vaø noäi löïc trong saøn : iên soạn: Lê Phương Bình Choïn Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Shell Stresses/Forces hoaëc nhaép chuoät vaøo hoäp thaû xuoáng vaø choïn Shell Stresses/Forces Hoäp thoaïi Element Force/Stress Contours for Shells. 18. Xuaát File keát quaû : Choïn File > Print Tables > Analysis Output Hoäp thoaïi Print Output Tables. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:80 Bài tập ETABS căn bản B VÍ DUÏ 6 iên soạn : Lê Phương Bình Xaùc ñònh taàn soá dao ñoäng rieâng vaø tính toaùn noäi löïc cho coâng trình 15 taàng, chieàu cao taàng döôùi cuøng laø 4m, caùc taàng treân cao 3.2m. Tieát dieän coät 60x60cm, tieát dieän daàm 25x60cm, saøn beâ toâng daøy 12cm, vaùch cöùng daøy 30cm. Hoaït taûi toaøn phaàn tính toaùn phaân boá ñeàu treân saøn 2.4kN/m2 , tónh taûi tính toaùn phaân boá ñeàu treân saøn 1.5kN/m2, giaû thieát töôøng daøy 200mm ñöôïc xaây treân taát caû caùc daàm, taûi troïng gioù taùc duïng ñöôïc xaùc ñònh theo TCVN 2737-1995 coù Wo=0.83kN/m2, ñòa hình B .Vaät lieäu beâ toâng coù caáp ñoä beàn B22.5 (#300), E 2.9 107 kN / m2 , 25 kN / m3 , 0.2 . Yeâu caàu phaân tích coâng trình baèng phaàn meàm ETABS. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:81 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:82 Bài tập ETABS căn bản B 1. Khôûi ñoäng ETABS : iên soạn : Lê Phương Bình Töø trình ñôn Start > Programs > ETABS 8 > ETABS hoaëc nhaép ñuùp leân bieåu töôïng cuûa ETABS treân maøn hình neàn Windows. 2. Choïn ñôn vò kN-m 3. Khôûi taïo moâ hình : Choïn File > New Model hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoïai New Model Initialization. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:83 Bài tập ETABS căn bản B Hieäu chænh heä löôùi: Choïn Custom Grid Spacing iên soạn : Lê Phương Bình Hieäu chænh döõ lieäu taàng: Choïn Custom Story data TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:84 Bài tập ETABS căn bản B Sau khi khôûi taïo heä löôùi iên soạn : Lê Phương Bình 4. Löu file : Choïn File > Save hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Save Model File As cho pheùp choïn thö muïc ñeå löu vaø ñaët teân file. 5. Ñònh nghóa ñaëc tröng vaät lieäu : Choïn Define > Material Properties hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Define Materials. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:85 Bài tập ETABS căn bản B 6. Ñònh nghóa tieát dieän : iên soạn : Lê Phương Bình Ñònh nghóa tieát dieän daàm, coät: Define > Frame Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Hoäp thoaïi Define Frame Properties. Ñònh nghóa tieát dieän saøn: Define > Wall/Slab/Deck Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Define Wall/Slab/Deck Sections. Ñònh nghóa tieát dieän saøn: Define > Wall/Slab/Deck Sections hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Define Wall/Slab/Deck Sections. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:86 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình 7. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng : Choïn Define > Static Load Cases hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Hoäp thoaïi Define Static Load Case Names. 8. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng : Define > Load Combinations hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï Hoäp thoaïi Define Load Combinations. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:87 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình 9. Xaây döïng moâ hình : Choïn Draw > Draw Point Objects hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng , sau ñoù choïn ñieåm 5A nhö hình. Tieán haønh töông töï cho caùc ñieåm coøn laïi, keát quaû thu ñöôïc nhö sau: TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:88 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Add theâm heä löôùi phuï. Choïn caùc ñieåm caàn add theâm heä löôùi sau ñoù choïn Edit > Edit Grid data > add Grid at Selected point… TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:89 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Töông töï cho phöông coøn laïi. Thieát laäp cheá ñoä Similar Story: TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:90 Bài tập ETABS căn bản B Vẽ hệ cột : Thieát laäp cheá ñoä Similar Story: iên soạn : Lê Phương Bình Choïn Similar Stories. Choïn Draw > Draw Line Objects > Create Columns in Region or at Clicks (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:91 Bài tập ETABS căn bản B Vẽ heä vaùch : iên soạn : Lê Phương Bình vaùch. Choïn Draw > Draw Area Objects > Draw Wall (Plan) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng veõ caùc Choïn Edit > Edit Reference Planes -> hoäp thoaïi Edit Reference Planes. Add vaøo 2 maët phaúng tham chieáu coù cao ñoä 2.2m vaø 6.2m. Chuyeån qua maët ñöùng truïc 3, choïn Draw > Draw Area Objects > Create Areas at Click (Plan, Elev). Laàn löôït veõ caùc vaùch cöùng taàng 1 vaø 2 nhö hình veõ. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:92 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Choïn phaàn vaùch nhö hình veõ sau ñoù vaøo Edit > Replicate -> hoäp thoaïi Replicate xuaát hieän, choïn caùc taàng töø 3 ñeán 15. Vẽ hệ dầm chính ( hệ dầm theo trục lưới) : Choïn Similar Stories. Choïn Draw > Draw Line Objects > Draw Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:93 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Laàn löôït queùt choïn bao quanh caùc vò trí löôùi caàn veõ daàm (hình minh hoïa beân döôùi) Vẽ heä saøn :Choïn Similar Stories. Chọn Draw > Draw Area Objects > Draw Ereas (Plan, Elev, 3D) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng đñể vẽ saøn . Laàn löôït choïn caùc ñieåm A_1; A_5; D_5; D_1 TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:94 Bài tập ETABS căn bản B Vẽ heä saøn Opening : Chọn Draw > Draw Area Objects > Draw Ereas (Plan, Elev, 3D) iên soạn : Lê Phương Bình Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options choïn Object Fill vaø Aplly to All Windows. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:95 Bài tập ETABS căn bản B 10. Khai baùo taûi troïng : iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo TT phaân boá ñeàu treân saøn: Choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng vaøo Select > by Wall/Slab/Deck Section > S12. Choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads. Khai baùo HT phaân boá ñeàu treân saøn: Choïn caùc saøn caàn khai baùo taûi troïng vaøo Select > by Wall/Slab/Deck Section > S12. Choïn Assign > Shell/Areas Loads > Uniform hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Uniform Surface Loads. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:96 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình Khai baùo taûi töôøng (TT) phaân boá ñeàu treân daàm: Choïn caùc daàm caàn khai baùo taûi troïng vaøo Select > by Frame Section choïn D25x60 . Choïn Assign > Frame line Loads > Distributed hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Frame Distributed Loads. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:97 Bài tập ETABS căn bản B 11. Khai baùo Diaphragm: iên soạn : Lê Phương Bình Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options boû choïn Column(line), Wall va ø Aplly to All Windows ñeå taét hieän thò coät, vaùch. Queùt choïn taát caû daàm saøn, vaøo Menu Assign > Shell/Areas > Rigrid Diaphragm hoäp thoaïi Asign Diaphragm xuaát hieän. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:98 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình 12. Xaùc laäp töï ñoäng chia nhoû ñoái töôïng vuøng : Nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng ñeå choïn taát caû caùc ñoái töôïng vuøng, choïn Assign > Shell/Areas > Areas Object Mesh Options Hoäp thoaïi Areas Object Auto Mesh Options. Choïn View > Set Building View Options hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Set Buiding View Options. Trong hoäp thoaïi Set Buiding View Options choïn Auto Area Mesh va ø Aplly to All Windows. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:99 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình 13. Khai baùo Mass Source: Choïn Define > Mass source Hoäp thoaïi Define mass Source. 14. Khai baùo ñieàu kieän lieân keát vôù i ñaát : Di chuyeån xuoáng maët baèng döôùi cuøng, choïn taát caû caùc ñieåm. Choïn Assign > Joint/Point > Restrains (Supports) hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng Hoäp thoaïi Assign Restrains. TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:100 Bài tập ETABS căn bản B 15. Töï ñoäng ñaùnh laïi nhaõn taát caû caùc ñoái töôïng : Choïn Edit > Auto Relabel All Hoäp thoaïi Etabs. 16. Phaân tích ñeå laáy taàng soá dao ñoäng vaø daïng mode dao ñoäng: Choïn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaép chuoät vaøo bieåu töôïng . iên soạn : Lê Phương Bình TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:101 Bài tập ETABS căn bản B 17. Xaùc ñònh taàng soá dao ñoäng rieâng vaø caùc daïng dao ñoäng: iên soạn : Lê Phương Bình Vaøo Display > Show table Hoäp thoaïi Choose Table for display. Choïn Modal Information Sau ñoù laàn löôït choïn caùc thoâng soá sau: Modal participation factor. Löu yù : chu kyø dao ñoäng coù ñôn vò laø giaây (s) Building Modes TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:102 Bài tập ETABS căn bản B Löu yù : Luùc naøy dòch chuyeån khoâng coù ñôn vò Center Mass Rigidity iên soạn : Lê Phương Bình Löu yù : Luùc naøy ñôn vò cuûa mass laø kN_s2/m Caùc daïng dao ñoäng rieâng cuûa coâng trình: TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:103 Bài tập ETABS căn bản B iên soạn : Lê Phương Bình TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:104 Bài tập ETABS căn bản B 18. Tính toaùn taûi troïng gioù taùc duïng vaøo coâng trình theo TCVN 2737- 1995: iên soạn : Lê Phương Bình TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:105 Bài tập ETABS căn bản B 19. Gaùn taû i troïng gioù taùc duïng vaøo coâng trình: Click vaøo bieåu töôïng ñeå gaùn taûi troïng gioù taùc duïng vaøo coâng trình. Define > Static Load Cases…. Gaùn taû i gioù taùc duïng theo phöông X: iên soạn : Lê Phương Bình Löu yù: Caàn chuù yù ñeán toïa ñoä taùc duïng cuûa taûi troïng gioù TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:106 Bài tập ETABS căn bản B Gaùn taû i gioù taùc duïng theo phöông Y: iên soạn : Lê Phương Bình Löu yù: Caàn chuù yù ñeán toïa ñoä taùc duïng cuûa taûi troïng gioù TT Tin học trong xây dựng Lưu hành nội bộ Trang:107 Bài tập ETABS căn bản B 20. Khai baùo Pier cho vaùch :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_tap_ung_dung_tin_hoc_trong_xay_dung_747.pdf
Tài liệu liên quan