Kế hoạch bài dạy khối 4 & 5 (buổi sáng) - Tuần 6 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh

Môn : Tiếng Việt 5 ( TC)

Bài: Ê-mi-li Con . - Sự Sụp Đỗ Củ Chế Độ A-Pác-Thai Tiết: 11

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc thành tiếng và đọc thầm.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy khối 4 & 5 (buổi sáng) - Tuần 6 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
....... Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 7 tấn 13 kg = .kg A. 713 B. 7130 C. 7013 D. 70013 b) 6 giờ 25 phút = .phút A. 625 B. 85 C. 360 D. 385 Bài 4. Biểu đồ dưới đây nói về số người tham quan vườn thú từ thứ hai đến chủ nhật: Dựa vào biểu đồ trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm: a) Ngày thứ năm có . người tham quan vườn thú. Ngày thứ bảy có . người tham quan vườn thú. b) Ngày thứ . có 600 người tham quan vườn thú. c) Ngày có nhiều người tham quan vườn thú nhất. Ngày .. có ít người tham quan vườn thú nhất. d) Người thứ sáu có số người tham quan vườn thú nhiều hơn ngày thứ ba là . người. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Môn: Tiếng Việt 4 Rèn đọc Bài: Gà Trống Và Cáo - Nỗi Dằn Vặt Của An-đrây-ca Tiết: 11 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc thành tiếng và đọc thầm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 2 bài tập; học sinh khá đọc đoạn a, làm cả 2 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Phát phiếu bài tập. 2. Các hoạt động chính: a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc: a) “Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết.” – An-đrây-ca oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em : – Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Nhưng An-đrây-ca không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, em ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng.” - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn viết trên bảng. - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch dưới (chéo) ở những chỗ cần nhấn giọng (ngắt giọng). - Yêu cầu học sinh giải thích lí do. - Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi rồi thi đua đọc trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương. - Hát - Lắng nghe. - Nhận phiếu. - Quan sát, đọc thầm đoạn viết. b) “Nhác trông vắt vẻo trên cành Anh chàng Gà Trống tinh nhanh lõi đời, Cáo kia đon đả ngỏ lời : “Kìa anh bạn quý, xin mời xuống đây Để nghe cho rõ tin này Muôn loài mạnh yếu từ rày kết thân Lòng tôi sung sướng muôn phần Báo cho bạn hữu xa gần đều hay Xin đừng e ngại, xuống đây Cho tôi hôn bạn, tỏ bày tình thân.” - Nêu lại cách đọc diễn cảm. - 2 em xung phong lên bảng, mỗi em 1 đoạn, lớp nhận xét. - Học sinh giải thích lí do, lớp nhận xét. - Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình độ). Đại diện lên đọc thi đua trước lớp. - Lớp nhận xét. b. Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực hiện trên phiếu bài tập của nhóm. - Gọi 1 em đọc nội dung bài tập trên phiếu. Bài 1. Đọc thầm đoạn “An-đrây-ca lên 9,... mang về nhà.” (Tiếng Việt 4, tập một, trang 55), trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: Khi ông mệt nặng, nghe lời mẹ bảo, An-đrây-ca đã làm gì ? a – Nhanh nhẹn đến cửa hàng để mua thuốc cho ông rồi mang ngay về nhà. b – Nhanh nhẹn đi ngay nhưng giữa đường mải đá bóng, quên mua thuốc. c – Nhanh nhẹn đi ngay nhưng mải chơi đá bóng một lúc rồi mới mua thuốc. d – Cả a, b, c đều đúng. - Yêu cầu các nhóm thực hiện và trình bày kết quả. - Nhận xét, sửa bài. 1. Học sinh chọn đúng: khoanh chữ cái c - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm. Bài 2. Đọc đoạn thơ “Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn... làm gì được ai.” (Tiếng Việt 4, tập một, trang 51), trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng : Nghe lời Cáo dụ dỗ, Gà Trống đã làm gì? a. Mừng rỡ, vui vẻ nhảy ngay xuống đất để sống chung với Cáo. b. Tung tin có cặp chó săn đang đến khiến Cáo sợ hãi chạy mất. c. Khoái chí cười phì và vạch trần bộ mặt giả dối của tên Cáo. d. Mừng rỡ, vui vẻ và vạch trần bộ mặt giả dối của tên Cáo. - Các nhóm thực hiện, trình bày kết quả. - Các nhóm khác nhận xét, sửa bài. 2. Khoanh vào câu b 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Học sinh phát biểu. Thứ tư ngày 04/10/2017 Môn: Kể chuyện 4 Baøi daïy : Keå chuyeän ñaõ nghe ,ñaõ ñoïc Tiết: 6 A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Döïa vaøo gôïi yù ( SGK ) , bieát choïn vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñaû nghe , ñaõ ñoïc , noùi veà loøng töï troïng . - Hieåu caâu chuyeän vaø neâu ñöôïc noäi dung cuûa truyeän B .CHUAÅN BÒ - Moät soá caâu chuyeän noùi veàloøng töï troïng . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH I / Kieåm tra - Keå laïi keå ñaõ nghe ñaõ ñoïc veà loøng trung thöïc - GV nhaän xeùt . II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : - GV ghi töïa baøi 2 / HD tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeàbaøi : - GV vieát ñeà leân baûng : gaïch döôùi caùc töø quan troïng ñeå giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu cuaû ñeà . - GV nhaéc nhôõ HS nhöõng chuyeän ñöôïc neâu laø VD laø truyeän trong SGK . neáu khoâng tìm ñöôïc ôû ngoaøi coù theå keå , toát nhaát laø tìm truyeän ôû ngoaøi . 3 / HS thöïc haønh keå chuyeän trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Keå chuyeän theo caëp - GV nhaéc HS : truyeän quaù daøi keå 1 ,2 ñoaïn ñeå daønh thôøi gian cho baïn khaùc keå . - Thi keå truyeän tröôùc lôùp - HS leân thi keå chuyeän , keå xong neâu yù nghóa caâu chuyeän hay trao ñoåi vôùi baïn yù nghóa caâu chuyeän - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt , tính ñieåm theo caùc tieâu chuaån : + Noäi dung caâu chuyeän coù hay coù môùi ? YÙ nghóa truyeän ? + Caùch keå (gioïng ñieäu cöû chæ ) ? + Khaû naêng hieåu chuyeän cuûa ngöôøi keå ? + Caû lôùp bình choïn baïn ham ñoïc saùch choïn ñöôïc caâu chuyeän hay nhaát , baïn keå töï nhieân nhaát vaø haáp daãn . - GV nhaän xeùt tuyeân döông . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông nhöõng HS chaêm chuù laéng nghe baïn keå - Daën chuaån bò xem tröôùc tranh minh hoaï cho chuyeän sau . - 2 HS thöïc hieän yeâu caàu -2 HS nhaéc laïi - Moät HS ñoïc ñeà baøi - 4 HS noái tieáp nhau ñoïc caùc gôïi yù 1 , 2 ,3 ,4 SGK (theá naøo laø töï troïng - tìm truyeän veà loøng töï troïng ôû ñaâu - keå chuyeän trao ñoãi vôùi baïn veà yù nghóa caâu chuyeän ) - HS noái tieáp nhau giôùi thieäu teân caâu chuyeän cuûa mình vaø keå cho caû lôùp nghe . - HS ñoïc thaàm daøn yù cuûa baøi keå chuyeän trong SGK - ( HS TB , Y ) keå 1 ,2 ñoaïn - HS keå chuyeän theo caëp , trao ñoåi noäi dung caâu yù nghóa caâu chuyeän . - 3 HS ôû 3 toå ñaïi dieän thi tröôùc lôùp - ( HS TB , Y ) chæ yeâu caàu nhôù keå ñöôïc khoâng nhaän xeùt gioïng ñieäu cöû chæ - HS döïa vaøo tieâu chuaån treân ñaùnh giaù . Môn: Kĩ Thuật 4 Bài : KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG tiết: 6 A .MỤC TIÊU : - Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường . - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khu có thể bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . Các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm . B .CHUẨN BỊ : - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường - Sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải (áo, quần). - Len ( sợi ), chỉ khâu - Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn ghạch C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ - Nhận xét sản phẩm - Nêu các bước khâu thường III / Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn: + Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường - GV nhận xét, chốt. - GV giới thiệu 1 số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải và ứng dụng của nó: ráp tay áo, cổ áo, áo gối, túi.... + Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật. * Lưu ý: - Vạch dấu trên vạch trái của vải. - Up mặt phải hai mảnh vải vào nhau xếp 2 mép vải bằng nhau rồi khâu lược. - Sau mỗi lần rút kim, kép chỉ cần vuốt các mũi khâu theo chiều từ phải sang trái cho đường khâu thật phẳng. - GV nhận xét và chỉ ra các thao tác chưa đúng và uốn nắn. IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Chuẩn bị bài: khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ( T 2 ) - Hát - HS nêu các bước - HS quan sát, nhận xét. + Đường khâu, các mũi khâu cách đều nhau. + Mặt phải của hai mép vải úp vào nhau. + Đường khâu ở mặt trái của hai mảnh vải. - Quan sát hình 1, 2, 3 nêu cách khâu lược, khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. - Chú ý HD chậm cho HS nam - 1, 2 HS lên bảng thực hiện thao tác GV vừa hướng dẫn. - HS đọc hgi nhớ. - HS tập khâu chỉ vào kim, vê nút chỉ và tập khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. Môn: Toán 5 ( TC) Bài: Giải Toán Về Đo Đại Lượng (tiết 11) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về đổi đơn vị đo đại lượng và giải toán có liên quan đến đo đại lượng. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. a) Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu): Mẫu: 4m2 52dm2 = 4 m2 + m2= 4m2 7 m2 81 dm2 =.......................... 43 m2 27 dm2 =......................... b) Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông: 69dm2 22cm2 =.................. 96cm2 =........................ Bài 2. Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông: 6 ha = ...m2 2400 dm2 =.. m2 9 km2 =m2 70 000 cm2 =...m2 Bài 3. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm: 3 m2 9 dm2....39 dm2 8 dm2 5 cm2850 cm2 700 ha ........7 km2 ha.....13 000 m2 Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật trong khu đô thị mới có chiều dài 400m, chiều rộng 150m. Người ta chia thành 100 lô đất như nhau để xây nhà. Hỏi: a) Diện tích khu đất đó rộng bao nhiêu héc ta? b) Mỗi lô đất rộng bao nhiêu mét vuông? Bài giải . c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Môn : Tiếng Việt 5 ( TC) Bài: Ê-mi-li Con ... - Sự Sụp Đỗ Củ Chế Độ A-Pác-Thai Tiết: 11 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc thành tiếng và đọc thầm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Phát phiếu bài tập. 2. Các hoạt động chính: a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc: - Hát - Lắng nghe. - Nhận phiếu. - Quan sát, đọc thầm đoạn viết. a) “Giôn-xơn ! Tội ác bay chồng chất Nhân danh ai Bay mang những B.52 Những na pan, hơi độc Đến Việt Nam Để đốt những nhà thương, trường học Giết những con người chỉ biết yêu thương Giết những trẻ em chỉ biết đến trường Giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá Và giết cả những dòng sông của thơ ca nhạc hoạ ?” b) “Ở nước này, người da trắng chỉ chiếm 1/5 dân số, nhưng lại nắm gần 9/10 đất trồng trọt, 3/4 tổng thu nhập và toàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng,... Ngược lại, người da đen phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu ; lương chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương công nhân da trắng. Họ phải sống, chữa bệnh, đi học ở những khu riêng và không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.” - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn viết trên bảng. - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch dưới (gạch chéo) những từ ngữ để nhấn (ngắt) giọng. - Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi rồi thi đua đọc trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương. - Nêu lại cách đọc diễn cảm. - 2 em xung phong lên bảng, mỗi em 1 đoạn, lớp nhận xét. - Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình độ). Đại diện lên đọc thi đua trước lớp. - Lớp nhận xét. b. Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực hiện trên phiếu bài tập của nhóm. - Gọi 1 em đọc nội dung bài tập trên phiếu. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm. Bài 1. Khi quyết định tự thiêu, chú Mo-ri-xơn mong muốn điều gì ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. a. Mọi người cùng tự thiêu để ngăn chặn tội ác của chính quyền Giôn-xơn. b. Mọi người thấy được hành động của chú Mo-ri-xơn là dũng cảm. c. Mọi người cùng lên án cuộc chiến gây tội ác đối với nhân dân Việt Nam. d. Cả a, b, c đều sai. Bài 2. Chế độ a-pác-thai là chế độ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. a. Chế độ đối xử công bằng giữa người da trắng và người da màu. b. Chế độ đối xử bất công với người da đen và da màu nói chung. c. Chế độ người da trắng thiểu số nhưng nắm giữ hết đất đai, tài sản. d. Chế độ người da đen thiểu số nhưng nắm giữ hết đất đai, tài sản. - Yêu cầu các nhóm thực hiện và trình bày kết quả. - Nhận xét, sửa bài. - Các nhóm thực hiện, trình bày kết quả. - Các nhóm khác nhận xét, sửa bài. Bài 1. c. Bài 2. b. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc. - Nhận xét tiết học. - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài. - Học sinh phát biểu. Thứ năm ngày 05/10/2017 Môn: Toán 5 ( TC) Bài: Ôn Tập Phân Số Tiết: 12 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số và các phép tính liên quan đến phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a) ........................................................................ b) .............................................................................. Bài 2. Tính : a) b) Bài 3. Viết thành số thập phân a) 33 = ....................................; = .....................................; b) 92 = .............................; = .....................................; c) 3 = .................................; 2 = .......................................; Bài 4. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi diện tích sân trường bằng bao nhiêu mét vuông? Bài giải . c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Moân: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT 5 Baøi: LUYỆN VIẾT tiết: 12 I. Yêu cầu cần đạt - Hs biết điền dấu thanh thích hợp, đúng vị trí chữ in đậm, đọc bài văn, nêu dàn ý và tìm từ ngữ nhân hóa, so sánh. II. Chuẩn bị - Bảng phụ chép sẵn BT1 III. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. Ổn định 2. Bài mới - Giới thiệu bài: Luyện viết * Bài tập 1: - GV dán bảng bài văn và hướng dẫn học sinh điền dấu thanh. GV chốt lại tuyên dương * Bài tập 2: - GV gợi ý Nhận xét Bài tập 3: Gợi ý xác định yêu cầu đề -Hướng dẫn HS viết. - Gv chốt lại tuyên dương. 3. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Đọc yêu cầu - Thảo luận theo nhóm - trình bày + Nhận xét - Đọc đoạn văn -Nêu dàn ý bài văn. -ghi lại câu có sử dụng nhân hóa, so sánh. - Nhận xét Môn: Kó thuaät 5 Bài: CHUAÅN BÒ NAÁU AÊN tiết: 6 I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU - Neâu ñöôïc tên nhöõng coâng vieäc chuaån bò naáu aên . - Bieát caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên .Có thể sơ chế được một số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình. - Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình. - Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp ñôõ gia ñình . II. CHUAÅN BÒ: - Tranh , aûnh moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng . - Moät soá loaïi rau xanh , cuû quaû coøn töôi . - Dao thaùi , dao goït . - Phieáu hoïc taäp . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : Haùt . 2. Baøi cuõ : Moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình . - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3. Baøi môùi : Chuaån bò naáu aên . a) Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc ñích , yeâu caàu caàn ñaït cuûa tieát hoïc . b) Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên . - Nhaän xeùt , toùm taét noäi dung chính HÑ1 : Taát caû caùc nguyeân lieäu ñöôïc söû duïng trong naáu aên ñöôïc goïi chung laø thöïc phaåm . Tröôùc khi naáu aên , caàn choïn thöïc phaåm , sô cheá nhaèm coù ñöôïc thöïc phaåm töôi , ngon , saïch . Hoaït ñoäng lôùp . - Ñoïc SGK , neâu teân caùc coâng vieäc chuaån bò ñeå naáu aên . Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên . a) Tìm hieåu caùch choïn thöïc phaåm : - Nhaän xeùt , toùm taét noäi dung chính veà choïn thöïc phaåm theo SGK . - Höôùng daãn caùch choïn moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng keát hôïp minh hoïa . b) Tìm hieåu caùch sô cheá thöïc phaåm : - Toùm taét caùc yù traû lôøi cuûa HS : Tröôùc khi cheá bieán moät moùn aên , ta thöôøng loaïi boû nhöõng phaàn khoâng aên ñöôïc vaø laøm saïch thöïc phaåm . Ngoaøi ra , tuøy loaïi thöïc phaåm maø caét , thaùi , taåm , öôùp - Ñaët caùc caâu hoûi ñeå HS neâu caùch sô cheá moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng : + ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá rau caûi nhö theá naøo tröôùc khi naáu ? + Theo em , caùch sô cheá rau xanh coù gì gioáng vaø khaùc so vôùi caùch sô cheá caùc loaïi cuû , quaû ? + ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá caù nhö theá naøo ? + Qua quan saùt thöïc teá , em haõy neâu caùch sô cheá toâm . - Toùm taét noäi dung chính HÑ2 : Muoán coù böõa aên ngon , ñuû löôïng , ñuû chaát , ñaûm baûo veä sinh ; caàn bieát caùch choïn thöïc phaåm töôi , ngon vaø sô cheá thöïc phaåm . Caùch löïa choïn , sô cheá thöïc phaåm tuøy thuoäc vaøo loaïi thöïc phaåm vaø yeâu caàu vieäc cheá bieán moùn aên . - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp gia ñình chuaån bò naáu aên . 4. Cuûng coá : - Goïi HS traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em . - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp ñôõ gia ñình . 5. Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Ñoïc tröôùc baøi hoïc sau Hoaït ñoäng lôùp , nhoùm . - Ñoïc noäi dung I SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc naøy . - Ñoïc noäi dung muïc II SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi muïc naøy . - Caùc nhoùm neâu muïc ñích vieäc sô cheá thöïc phaåm vaøo phieáu hoïc taäp . - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình . Tiết HĐNGLL5A đã soạn riêng Thứ sáu ngày 06/10/2017 Môn: TiÕng viÖt 4 ( TC) Bài : LuyÖn viÕt TiÕt 12 A- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - LuyÖn: KÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh c©u chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ lßng hiÕu th¶o, dòng c¶m vµ trung thùc. - HiÓu truyÖn, trao ®æi ®îc víi b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn. Cã ý thøc rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã lßng hiÕu th¶o, dòng c¶m vµ trung thùc. 2. LuyÖn kÜ n¨ng nghe: Nghe lêi b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng. B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - B¶ng phô viÕt s½n gîi ý bµi tËp 1. C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I-Kiểm tra bài cũ : - Em h·y nªu néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn Hai mÑ con vµ bµ tiªn . ( 2-3 HS ). - GV nhËn xÐt + cho ®iÓm. - Cñng cè néi dung bµi cò. II-Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Luyện viết : * Bµi tËp 1: GV nêu yêu cầu bài tập 1. §äc tõng ®o¹n v¨n trong phÇn LuyÖn tËp (TiÕng ViÖt 4, tËp mét, trang 54), tr¶ lêi c©u hái ®Ó t×m hiÓu néi dung cèt truyÖn Hai mÑ con vµ bµ tiªn : * §o¹n v¨n a : Hoµn c¶nh gia ®×nh hai mÑ con c« bÐ thÕ nµo ? * §o¹n v¨n b : Khi ngêi mÑ bÞ bÖnh nÆng, nghe mäi ngêi m¸ch b¶o, c« bÐ ®· lµm g× ? * §o¹n v¨n c : - PhÇn më ®Çu - C©u ®Çu ®o¹n v¨n (“Võa ®i, c« bÐ hiÕu th¶o võa lo mÊy ®ång b¹c mang theo kh«ng ®ñ tr¶ tiÒn thuèc cho mÑ.”) cho biÕt c« bÐ ®ang lo l¾ng vÒ ®iÒu g× ? - C©u thø hai (“Bçng c« thÊy bªn ®êng cã vËt g× nh chiÕc tay n¶i ai bá quªn.”) cho biÕt c« bÐ nh×n thÊy vËt g× do ai bá quªn bªn ®êng ? - PhÇn kÕt thóc (“Bµ l·o cêi hiÒn hËu... ch÷a bÖnh cho mÑ con.”) cho biÕt bµ l·o khen c« bÐ vÒ ®iÒu g× ? - GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë BT. - GV quan s¸t, HD HS cßn lóng tóng trong khi viÕt. - 1-2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 1. - 2-3 HS ®äc gîi ý VBT. - HS lµm bµi vµo vë BT. * §o¹n v¨n a : Hoµn c¶nh gia ®×nh hai mÑ con c« bÐ rÊt khã kh¨n. * §o¹n v¨n b : Khi ngêi mÑ bÞ bÖnh nÆng, nghe mäi ngêi m¸ch b¶o, c« bÐ ®· nhê ngêi tr«ng nom mÑ råi lªn ®êng ®i t×m thÇy thuèc giái vÒ ch÷a bÖnh cho mÑ. * §o¹n v¨n c : - PhÇn më ®Çu + C©u ®Çu ®o¹n v¨n cho biÕt c« bÐ ®ang lo l¾ng v× thiÕu tiÒn mua thuèc cho mÑ. + C©u thø hai cho biÕt c« bÐ nh×n thÊy chiÕc tay n¶i do ai bá quªn bªn ®êng. - PhÇn kÕt thóc cho biÕt bµ l·o khen c« bÐ ®· hiÕu th¶o l¹i thËt thµ. - 3-4 HS ®äc bµi lµm cña m×nh. - HS nhËn xÐt ch÷a bµi. -GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. * Bµi tËp 2: GV nªu yªu cÇu : Dùa vµo hoµn c¶nh cña c« bÐ vµ tÝnh c¸ch cña c« (®· t×m hiÓu ë bµi tËp 1), em h·y tëng tîng vµ viÕt tiÕp néi dung phÇn cßn thiÕu ë ®o¹n c sao cho hîp lÝ. * Gîi ý : - C« bÐ më tay n¶i ra vµ thÊy vËt g× cã gi¸ trÞ ? (VD : NhiÒu tiÒn hoÆc vµng - thø mµ c« ®ang cÇn ®Ó mua thuèc cho mÑ bÞ bÖnh nÆng.) - Nh×n thÊy mét bµ l·o ®i ë phÝa tríc, c« ®· nghÜ vµ lµm g× ? (VD : Véi vµng ®uæi theo vµ hái han ®Ó tr¶ l¹i chiÕc tay n¶i do bµ l·o ®¸nh r¬i.) * ViÕt phÇn cßn thiÕu ë ®o¹n c : -1-2 HS nh¾c l¹i yªu và gợi ý cÇu bµi tËp 2. - HS làm bài vào vở bài tập. Tham kh¶o (ViÕt tiÕp phÇn cßn thiÕu ë ®o¹n c): C« bÐ nhÆt tay n¶i lªn vµ më ra. C« kh«ng tin ë m¾t m×nh v× trong tay n¶i cã mét xÊp tiÒn, thø mµ c« ®ang cÇn ®Ó mua thuèc cho mÑ. Nh×n xa phÝa tríc, c« thÊy bãng mét bµ cô ®ang chèng gËy bíc ®i. C« véi cÇm tay n¶i ch¹y thËt nhanh theo bµ cô, miÖng gäi to : “Cô ¬i ! Cô ¬i ! Cô chê ch¸u víi,...”. Khi ®· ®Õn bªn cô, c« lÔ phÐp hái : - Tha cô, cã ph¶i cô ®¸nh r¬i chiÕc tay n¶i nµy kh«ng ¹ ? - GV nhËn xÐt + Ch÷a bµi + cho ®iÓm. - 3-4 HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. ChÊm 3-4 vë + nhËn xÐt. III. Cñng cè – dÆn dß: - Cñng cè néi dung bµi häc . - VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ néi dung bµi sau : luyÖn ®äc - NhËn xÐt tiÕt häc Môn: To¸n 4 TiÕt :12 Bài : LuyÖn tËp a- môctiªu bµi häc: +Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n ë c¸c d¹ng: - C¸ch thùc hiÖn phÐp trõ ( kh«ng nhí vµ cã nhí). - RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh trõ. - Bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ. - Bµi to¸n gi¶i b»ng nhiÒu phÐp tÝnh. b- chuÈn bÞ: - B¶ng phô viÕt s½n bµi tËp 3; 4. c- c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: I) KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra bµi tËp 1 tiÕt tríc. ViÕt sè thµnh tæng (theo mÉu): a) 915 = b) 84744 = c) 52614 = d) 60387 = - GV nhË

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN T6.doc
Tài liệu liên quan