Khóa luận Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lời nói đầu.------------------------------------------------------------------------------3

Chương I:Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường-----------------------5

1.1. Ngân hàng Thương mại và các nghiệp vụ của ngân hàng. 5

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng. 5

1.1.2. Các nghiệp vụ của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. 7

1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. 8

1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 8

1.2.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng. 8

1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng. 10

1.3. Chất lượng tín dụng và những rủi ro của tín dụng ngân hàng. 13

1.3.1. Chất lượng tín dụng. 13

1.3.1.1. Xét trên giác độ ngân hàng. 14

1.3.1.2. Xét trên giác độ khách hàng. 15

1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng. 16

1.3.2.1. Đối với ngân hàng. 16

1.3.2.2. Đối với khách hàng. 17

1.3.2.3. Đối với nền kinh tế. 17

1.3.3. Một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. 17

1.3.3.1. Sự phát triển kinh tế của một quốc gia. 18

1.3.3.2. Nhân tố pháp luật. 18

1.3.3.3. Nhân tố thuộc về khách hàng. 18

1.3.3.4. Nhóm nhân tố về phía ngân hàng. 19

1.3.4. Những rủi ro trong tín dụng ngân hàng. 20

1.3.4.1. Rủi ro do thiếu vốn khả dụng. 21

1.3.4.2. Rủi ro do mất khả năng thanh toán. 21

1.3.4.3. Rủi ro chính sách. 21

1.3.4.4. Rủi ro hối đoái. 22

1.3.4.5. Rủi ro lãi suất. 22

1.3.4.6. Rủi ro trong thanh toán. 22

1.3.4.7. Rủi ro tín dụng. 23

Chương II:Thực trạng hoạt động tín dụng tại sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam.---------------------------------------------------------------------25

2.1. Khái quát quá trình hình thành và hoạt động của Sở giao dịch I-----25

2.1.1. Giới thiệu về Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương VN 25

2.1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch I- NHCT VN 25

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam. 26

2.1.1.3. Khái quát tình hình hoạt động của Sở giao dịch I-

NHCTVN. 27

2.2. Thực trạng về hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I. 33

2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I- NHCTVN. 33

2.2.2. Phân tích quy mô tín dụng. 35

2.2.2.1. Phân tích dư nợ cho vay. 36

2.2.2.2. Phân tích sự biến động của khách hàng có quan hệ

tín dụng. 38

2.2.3. Phân tích kết cấu tín dụng. 41

2.2.3.1. Phân tích vòng quay vốn tín dụng. 41

2.2.3.2. Phân tích nợ quá hạn. 42

2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch I. 45

2.3.1. Đánh giá tổng quan tình hình tín dụng. 45

2.3.2. Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. 46

2.3.2.1. Những kết quả đạt được. 46

2.3.2.2. Những hạn chế ,tồn tại và nguyên nhân. 47

Chương III:Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của

Sở giao dịch I.-------------------------------------------------------------------------51

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I- NHCTVN---51

3.1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế. 51

3.1.2. Giải pháp chủ yếu. 51

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch I-

NHCTVN.------------------------------------------------------------------------52

3.2.1. Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng, tăng cường việc kiểm tra phân tích đánh giá khách hàng. 53

3.2.1.1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay vốn,

trả nợ. 53

3.2.1.2. Các báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. 53

3.2.1.3. Phân tích năng lực tài chính của khách hàng. 54

3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án cho vay. 56

3.2.2.1. Sự cần thiết của dự án. 56

3.2.2.2. Thẩm định phương diện thị trường. 57

3.2.2.3. Thẩm định phương diện kỹ thuật. 58

3.2.2.4. Thẩm định tính khả thi của dự án về nội dung kinh tế tài chính. 58

3.2.2.5.Thẩm định phương diện tổ chức quản lý. 59

3.2.3. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong kinh doanh tín dụng. 59

3.2.3.1. Thực hiện tốt các bảo đảm tín dụng. 59

3.2.3.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng. 60

3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng trong nội bộ ngân hàng. 62

3.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng. 62

Kết luận.--------------------------------------------------------------------------------69

Tài liệu tham khảo --------------------------------------------------------------------70

 

doc50 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 10/09/2014 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thô? s¶n phÈm c¹nh tranh nh­ thÕ nµo? - Ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh cã ®ång bé vµ hiÖn ®¹i hay kh«ng? - ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô? Do vËy, khi kh¸ch hµng ®Õn vay vèn c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i kiÓm tra kh¸ch hµng vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n, thÓ nh©n, n¨ng lùc ®iÒu hµnh, s¶n xuÊt kinh doanh, uy tÝn ®¹o ®øc, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý. 1.3.3.4. Nhãm nh©n tè vÒ phÝa ng©n hµng. - ChÝnh s¸ch tÝn dông. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng ph¶i phï hîp víi ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n­íc, ®ång thêi ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a quyÒn lîi cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Muèn vËy th× chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n ph¶i cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng sinh lîi cña ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt vµ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. - C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng. Tæ chøc ng©n hµng cÇn ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh, sù linh ho¹t trong nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ cho vay, qu¶n lý tèt nghiÖp vô tµi s¶n nî,tµi s¶n cã cña ng©n hµng. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh. Do ho¹t ®éng tÝn dông lµ lo¹i h×nh kinh doanh tiÒn tÖ cã rñi ro nªn cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn cña toµn ng©n hµng trong toµn hÖ thèng ng©n hµng. ViÖc thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn tÝn dông, ph¸t triÓn vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tÝn dông khi cÇn thiÕt. - Th«ng tin tÝn dông: Th«ng tin tÝn dông lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¶n lý tÝn dông cña ng©n hµng. Nhê cã th«ng tin tÝn dông, ng­êi qu¶n lý cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt liªn quan ®Õn ng­êi cho vay. Th«ng tin tÝn dông cµng nhanh nhËy, chÝnh x¸c th× kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cµng lín. - ChÊt l­îng nh©n sù. C«ng t¸c tÝn dông ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i ®¹t ®­îc tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm cao, liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­ ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trong tõng mãn cho vay vµ phßng ngõa ®­îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Yªu cÇu ®ãi víi c¸n bé tÝn dông lµ ph¶i cã tr×nh ®é n¨ng lùc ®Ó ph©n tÝch ®­îc nh÷ng ®iÓm thËt gi¶, m¹nh yÕu cña kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Ngoµi ra c¸n bé tÝn dông ph¶i cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, ®ã lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý. - KiÓm so¸t néi bé. KiÓm so¸t néi bé ®Çy ®ñ, th­êng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn nhanh chãng nh÷ng thiÕu sãt trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh tÝn dông cña c¸c c¸n bé ng©n hµng, qua ®ã cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý kÞp thêi, ng¨n chÆn nh÷ng rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông. 1.3.4. Nh÷ng rñi ro trong tÝn dông ng©n hµng. Trong bÊt cø ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng lu«n chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè rñi ro x¶y ra g©y thiÖt haÞ ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th× rñi ro l¹i cµng lín, lu«n tiÒm Èn ë mäi nghiÖp vô ho¹t ®éng cña ng©n hµng, cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo g©y ra thiÖt h¹i lµm gi¶m thu nhËp vµ gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng. NhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra c¸c yÕu tè c¹nh tranh, lõa ®¶o, chiÕm dông mµ nhiÒu ng­êi ®· vÝ “th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng”. Nh÷ng doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng ho¹t ®éng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã sÏ gÆp rÊt nhiªï khã kh¨n, nÕu thÊt b¹i sÏ bÞ ®µo th¶i. BÊt cø rñi ro nµo cña kh¸ch hµng còng cã thÓ xem lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro cña ng©n hµng, bëi v× nã ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng gÆp c¸c lo¹i rñi ro sau ®©y: - Rñi ro do thiÕu vèn kh¶ dông. - Rñi ro do mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Rñi ro chÝnh s¸ch. - Rñi ro hèi ®o¸i. - Rñi ro l·i suÊt. - Rñi ro trong thanh to¸n. -Rñi ro tÝn dông. 1.3.4.1. Rñi ro do thiÕu vèn kh¶ dông. Ng©n hµng thiÕu vèn hoÆc cã nh÷ng vèn bÞ “®ãng b¨ng” nªn kh«ng ®ñ vèn ®èi víi nhu cÇu cho vay vµ ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ. V× vËy, dÔ ®Ó mÊt nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ tèt cã thÓ mang l¹i lîi nhuËn, thËm chÝ cã kh¶ n¨ng mÊt kh¸ch hµng khi hä ph¶i ®Õn mét ng©n hµng kh¸c mong ®­îc ®¸p øng kÞp thêi c¸c mãn vay. Tõ viÖc mÊt kh¸ch hµng vay vèn sÏ dÉn ®Õn ®Ó mÊt kh¸ch hµng göi tiÒn. V× khi ng©n hµng thiÕu vèn sÏ lµm gi¶m lßng tin cña ng­êi göi tiÒn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng v× thÕ mµ kÐm ®i. 1.3.4.2. Rñi ro do mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Do nh÷ng biÕn ®éng xÊu vÒ chÕ ®é chÝnh trÞ hay do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ kÐo dµi trÇm träng, ng­êi d©n hoang mang lo sî Nhµ n­íc ph¸ gi¸ ®ång tiÒn néi tÖ nªn ®· å ¹t rót tiÒn ë ng©n hµng, ng©n hµng kh«ng ®ñ tiÒn dù tr÷ ®Ó thanh to¸n, tøc lµ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. HoÆc do tû lÖ nî qu¸ h¹n trong cho vay vµ ®Çu t­ cña ng©n hµng qu¸ lín, kinh doanh thua lç triÒn miªn còng cã kh¶ n¨ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng­êi göi tiÒn. Tr­êng hîp nµy ®· tõng x¶y ra ë mét sè ng©n hµng th­¬ng m¹i lín cã bÒ dµy lÞch sö cña c¸c n­íc NhËt, Anh, Canada... 1.3.4.3. Rñi ro chÝnh s¸ch. Khi ng©n hµng thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi hay lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi, chóng ta ph¶i lu«n lu«n l­u ý ®Õn nh÷ng rñi ro vÒ chÝnh trÞ, ®©y chÝnh lµ nh÷ng rñi ro chÝnh s¸ch mµ chóng ta chØ cã thÓ lµm gi¶m nhÑ nÕu thùc sù quan t©m ®Õn. 1.3.4.4. Rñi ro hèi ®o¸i. Lµ rñi ro trong viÖc giao dÞch ngo¹i hèi xuÊt ph¸t tõ tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c lo¹i tiÒn tÖ kh¸c nhau do t¸c ®éng kinh tÕ chÝnh trÞ cña mét ®Êt n­íc. Nh÷ng biÕn ®éng tõ bªn ngoµi mµ ng©n hµng kh«ng l­êng tr­íc g©y thiÖt h¹i cho ng©n hµng. Mét ng©n hµng th­¬ng m¹i nhÊt thiÕt ph¶i lu«n cã mét l­îng ngo¹i tÖ dù tr÷, nÕu l­îng dù tr÷ qu¸ Ýt th× kh«ng ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n, nÕu l­îng dù tr÷ qu¸ lín th× khi cã biÕn ®éng gi¸ theo chiÒu kh«ng lîi cho ®ång néi tÖ th× ng©n hµng bÞ thiÖt h¹i. 1.3.4.5. Rñi ro l·i suÊt. Ng©n hµng th­¬ng m¹i nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, ph¶i tr¶ tiÒn l·i cho kh¸ch hµng theo l·i suÊt tiÒn göi vµ chi cho c¸c kho¶n chi phÝ b¶o qu¶n nh­ng v× l·i suÊt biÕn ®éng (l·i suÊt cho vay) cã thÓ do yªu cÇu cña ChÝnh phñ buéc ng©n hµng gi¶m l·i suÊt cho vay ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt tiªu dïng trong n­íc, v× l·i suÊt qu¸ thÊp ng©n hµng kh«ng thÓ cho vay khi ng©n hµng ch­a ®éc lËp trong kinh doanh. Khi l·i suÊt trªn thÞ tr­êng biÕn ®æi, cã thÓ g©y rñi ro cho ng©n hµng. 1.3.4.6. Rñi ro trong thanh to¸n. Trong nh÷ng n¨m gµn ®©y, m¸y vi tÝnh ®­îc ¸p dông réng r·i vµ trë thµnh c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c kho¶n thanh to¸n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. NhiÒu thÓ thøc thanh to¸n ra ®êi: ng©n phiÕu thanh to¸n, sÐc c¸ nh©n, thÎ thanh to¸n, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu... ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Rñi ro thanh to¸n x¶y ra khi thanh to¸n bÞ nhÇm lÉn, thiÕu xãt do con ng­êi hoÆc m¸y mãc bÞ h­ háng kh¸ch hµng b¾t båi th­êng vµ lµm gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng 1.3.4.7. Rñi ro tÝn dông. Rñi ro tÝn dông Kh«ng thu ®­îc l·i ®óng h¹n Kh«ng thu ®ñ vèn cho vay L·i treo ph¸t sinh Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh L·i treo ®ãng b¨ng. 2. MiÔn gi¶m l·i Nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi 2. Xo¸ nî Kh«ng thu ®ñ l·i Kh«ng thu ®­îc vèn ®óng h¹n Lo¹i rñi ro nµy chiÕm tû träng lín trong c¸c lo¹i rñi ro cña ng©n hµng. Bëi v× cho vay vµ ®Çu t­ th­êng chiÕm tû träng lín (kho¶ng 80%) trªn tæng cho vay vµ ®Çu t­ cña mét ng©n hµng. Ng©n hµng cho vay d­íi h×nh thøc lµ cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n vµ ng©n hµng mang vèn ®Çu t­ liªn doanh liªn kÕt. Rñi ro x¶y ra khi ®Õn h¹n kh«ng thu ®­îc vèn vµ l·i gäi lµ nî qu¸ h¹n, nî qu¸ h¹n trßn 12 th¸ng trë thµnh nî khã ®ßi, lµm thÊt tho¸t vèn cña ng©n hµng. Ng©n hµng ®Çu t­ vèn vµo c¸c dù ¸n hay liªn doanh liªn kÕt lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ bÞ thua lç, bÞ thÊt tho¸t tµi s¶n... dÉn ®Õn rñi ro cña ng©n hµng. Trong mÊy n¨m qua, ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i, t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi, bÞ lõa ®¶o ë mét sè ng©n hµng th­¬ng m¹i t¨ng víi tãc ®é cao lµm cho ho¹t ®éng ®Çu t­ vèn cho nÒn kinh tÕ bÞ ch÷ng l¹i, ng©n hµng gi¶m thu nhËp, bÞ mÊt vèn, lµm mÊt uy tÝn cña ng©n hµng kh«ng nh÷ng ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc mµ cßn ®èi víi c¸c nhµ ®©ï t­ n­íc ngoµi. Bëi vËy vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, phßng ngõa rñi ro ®­îc mçi ng©n hµng ®Æc biÖt chó ý vµ lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc cÊp b¸ch nhÊt trong ho¹t ®éng cña m×nh, nã liªn quan tíi viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng nãi riªng vµ ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. 2.1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch I. 2.1.1. Giíi thiÖu vÒ Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. 2.1.1.1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Së giao dÞch I- NHCT ViÖt Nam. Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp ngµy 01/04/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 93 ra ngµy 28/03/1993 cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Së giao dÞc I ®­îc ®Æt t¹i sè 10 Lª Lai- Hµ Néi, mét ®Þa bµn diÔn ra nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh- tÝn dông cña c¶ n­íc, mét m«i tr­êng kinh doanh rÊt réng lín. Thêi gian ®Çu míi ®i v¸o ho¹t ®éng, Së giao dÞch I ®· thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh trong viÖc trùc tiÕp kimh doanh vµ lµ ®Çu mèi thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc. Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ nghÜa vô ph¸t sinh do sù cam kÕt cu¶ Së giao dÞch . Nh»m n©ng cao vai trß tù chñ cña m×nh, b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/1999 Së giao dÞch I tù t¸ch thµnh mét chi nh¸nh riªng. Tuy nhiªn së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vÉn lµm chøc n¨ng ®Çu mèi cho c¸c chi nh¸nh kh¸c trong mét sè nghiÖp vô vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng do Ng©n hµng C«ng th­¬ng giao phã. Theo ®ã, c¸c nghiÖp vô chñ yÕu mµ hiÖn nay Së giao dÞch I ®ang cßn thùc hiÖn lµ: - Huy ®éng vèn th«ng qua h×nh thøc: nhËn tiÒn göi b»ng VN§ hay ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­, vay vèn ph¸t hµnh c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ khi ®­îc phÐp. - Kinh doanh tÝn dông: CÊp tÝn dông cho c¸c ®èi t­îng nh­ cho vay ng¾n h¹n, trung- dµi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, cho vay ­u ®·i, cho vay ®Çu t­ x©y dùng theo kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc. Thùc hiÖn chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu, cÇm cè , b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh. - NghiÖp vô phôc vô kÕ to¸n, ng©n quü, thanh to¸n bï trõ víi c¸c ®¬n vÞ trong cïng ®Þa bµn thµnh phè. - Kinh doanh ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®· quý: viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ chñ yÕu phôc vô c¸c doang nghiÖp giao dÞch th­êng xuyªn t¹i Së giao dÞch I. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®¹i lý, t­ vÊn vµ c¸c dÞch vô liªn quan tíi ho¹t ®éng ng©n hµng theo quy ®Þnh. Víi sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn gÇn 300 ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, Së giao dÞch I ®· t¹o lËp ®­îc mét c¬ së vËt chÊt kh¸ tèt, thùc sù lµ mét ®¬n vÞ lín vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng, tµi chÝnh tÝn dông... víi c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng kh¸ cao c¶ vÒ doanh sè cho vay vµ l­îng vèn huy ®éng lÉn møc d­ nî, c¸c dÞch vô ng©n hµng ®a d¹ng, doanh thu vµ lîi nhuËn ngµy cµng cao... 2.1.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Gi¸m ®èc Së giao dÞch I do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ NHCTVN bæ nhiÖm. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã hai phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o mét sè phßng nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc. §iÒu hµnh phßng nghiÖp vô lµ tr­ëng phßng, mçi phßng cã mét phã phßng gióp viÖc. Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phßng TCCB - LDTL Phßng c©n ®èi nguån vèn Phßng hµnh chÝnh Phßng ng©n quü Phßng kiÓm so¸t Phßng ®iÖn to¸n Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh 2.1.1.3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së giao dÞch I- NHCTVN. Tr­íc khi ®i s©u ph©n tÝch thùc tr¹ng tÝn dông cña Së giao dÞch I, chóng ta nªn kh¸i qu¸t mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng, nhÊt lµ c«ng t¸c huy ®éng vèn, sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. * Huy ®éng vèn. Së giao dÞch I ®ãng trô së ë Hµ Néi- trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cña c¶ n­íc, n¬i tËp trung phÇn lín c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®Çu mèi, c¸c tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp lín, n¬i d©n c­ ®«ng ®óc, mÆt b»ng d©n trÝ cao vµ rÊt nh¹y c¶m víi thêi cuéc. §ã lµ nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Së ph¸t triÓn, tr­íc hÕt lµ huy ®éng vèn. H¬n n÷a, Së cã may m¾n lµ tiÕp cËn ngay tõ ®Çu, më réng mµng l­íi, chèt gi÷ c¸c ®iÓm träng yÕu, thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng vµ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. Bªn c¹nh ®ã Së giao dÞch I còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng, v× trªn cïng ®Þa bµn ®· lÇn l­ît xuÊt hiÖn nhiÒu ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. NhËn thøc ®Çy ®ñ vÞ trÝ quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn tiÕp c¸c nghiÖp vô kh¸c cña ng©n hµng, mµ ®· cã thêi gian dµi quy m« vµ tèc ®é ph¸t triÓn cho vay ®­îc quyÕt ®Þnh bëi quy m« vµ tèc ®é ph¸t triÓn cña huy ®éng vèn nªn Së giao dÞch I lu«n lu«n c¶i tiÕn moÎ réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®a d¹ng, linh ho¹t víi lîi thÕ vÒ ®Þa bµn ho¹t ®éng, víi uy tÝn s©u réng, céng víi phong c¸ch th¸i ®é phôc vô chu ®¸o tËn t×nh, Së ®· thu hót ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c­ tham gia göi tiÒn. So víi tæng nguån vèn huy ®éng cña tÊt c¶ c¸c ng©n hµng kh¸c ®ang ho¹t ®éng trªn cïng ®Þa bµn, nguån vèn huy ®éng cña Së giao dÞch chiÕm tû lÖ 15% vµ b»ng 20% so víi tæng nguån vèn huy ®éng cña c¶ hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng. BiÓu thèng kª sau ®©y ph¶n ¸nh râ quy m« vµ tèc ®é huy ®éng vèn cña Së giao dÞch I trong mÊy n¨m qua. BiÓu 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn ( ph©n theo thµnh phÇn ) §¬n vÞ: tû ®ång, % ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng So víi n¨m 1999 (%) Sè tiÒn Tû träng So víi n¨m 1999 (%) Nguån vèn huy ®éng 7780 100 9262 100 +19,04 11588 100 + 48,9 Trong ®ã 1. TiÒn göi doanh nghiÖp 4979 63,9 6256 67,5 +25,6 8113 70 +62,9 1.1 + VN§ 4947 99 6235 99,6 + 25,2 8066 99,4 +62 + Ngo¹i tÖ quy VN§ 32 1 21 0,4 -34,2 47 1.2 + Cã kú h¹n 4119 82,7 5191 82,9 +26 6829 84,1 +65,7 + Kh«ng kú h¹n 860 17,3 1065 17,1 +23.8 1284 15,9 +49,3 2. TiÒn göi d©n c­ 2564 32,9 2977 32,1 +16,1 5409 46,7 2.1 + VN§ 816 31,8 700 23,5 -14,3 810 14,9 -0,8 + Ngo¹i tÖ quy VN§ 1748 68,2 2277 76,5 +30,2 4599 85,1 2.2 + Kh«ng kú h¹n 46 1,8 47 1,5 +2,1 74 1,4 +60,8 + Cã kú h¹n 2518 98,2 2930 98,5 +16,3 5335 98,6 3. TiÒn göi kh¸c 236 3 29,6 0,3 - 87,5 65,8 0,56 - 72,1 Nguån: Phßng c©n ®èi nguån vèn Së giao dÞch I. Qua biÓu trªn ta cã thÓ nhËn xÐt nh­ sau: §Õn cuèi n¨m 2001, tæng nguån vèn huy ®éng cña Së giao dÞch I ®· t¨ng xÊp xØ 2 lÇn so víi n¨m 1999, tèc ®é b×nh qu©n ®¹t xÊp xØ 40%. Trong ®ã tiÒn göi d©n c­ t¨ng h¬n 2 lÇn so víi n¨m 1999, tiÒn göi doanh nghiÖp t¨ng 62,9%. Nguån vèn kh«ng nh÷ng t¨ng nhanh mµ cßn t¨ng mét c¸ch æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. KÓ c¶ nh÷ng ®ît l·i suÊt gi¶m tiÒn göi vÉn t¨ng. §iÒu ®ã chøng tá Së giao dÞch I cã tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. MÆt kh¸c ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p linh ho¹t, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc göi tiÒn bao gåm c¶ VN§ vµ ngo¹i tÖ, víi nhiÒu thêi h¹n, møc l·i suÊt vµ ph­¬ng thøc tr¶ l·i kh¸c nhau phï hîp víi nguyÖn väng cña nhiÒu lo¹i ®èi t­îng kh¸ch hµng. Ng©n hµng ®· lµm tèt kh©u thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, n©ng cao chÊt l­¬ng phôc vô nªn ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng nhÊt lµ nh÷ng c«ng ty lín ®· më doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm nµo còng chiÕm tû lÖ cao, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I. TiÒn göi d©n c­ t¨ng nhanh trong bèi c¶nh m«i tr­êng kinh tÕ biÕn ®éng, l·i suÊt ®· gi¶m dÇn liªn tôc trong nhiÒu ®ît theo tÝn hiÖu cña thÞ tr­êng gi¸ c¶. §iÒu ®ã chøng tá ®Çu t­ vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n, rñi ro lín. BiÓu 2: T×nh h×nh huy ®éng vèn (ph©n theo kú h¹n ) §¬n vÞ: tû ®ång, % ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng So víi n¨m 1999 (%) Sè tiÒn Tû träng So víi n¨m 1999 (%) Tæng nguån vèn huy ®éng 7780 100 9262 100 +19,04 11588 100 +48,9 Trong ®ã - Kh«ng kú h¹n 4166 53,5 5236 56,5 +25,6 6902 59,6 +65,7 - Cã kú h¹n 3614 46,5 4026 43,5 +11,4 4686 40,4 +29,7 Nguån: Phßng c©n ®èi nguån vèn Së giao dÞch I. Qua biÓu thèng kª cho thÊy liªn tôc trong nh÷ng n¨m qua, tû träng cña tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã xu h­íng t¨ng lªn vµ tiÒn göi cã kú h¹n l¹i cã xu h­íng gi¶m ®i. §Õn cuèi n¨m 2001 tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû träng 59,6%, trong khi ®ã tiÒn göi cã kú h¹n l¹i gi¶m xuèng 43,5%. Mèi t­¬ng quan gi÷a hai lo¹i tiÒn göi nµy cã ý nghÜa rÊt lín vÒ mÆt kinh tÕ ®èi víi ng©n hµng do cã møc l·i suÊt kh¸c nhau: lo¹i kh«ng kú h¹n cã l·i suÊt thÊp, lo¹i cã kú h¹n cã l·i suÊt cao. Tû träng tiÒn göi kh«ng kú h¹n lín h¬n tû träng tiÒn göi cã kú h¹n lµ thÓ hiÖn Së giao dÞch I sÏ khai th¸c ®­îc nhiÒu nguån vèn “rΔ cã lîi cho kinh doanh. TËn dông ®­îc lîi thÕ cña m×nh, Së giao dÞch I võa khai th¸c ®­îc nguån vèn kh«ng kú h¹n, võa gi÷ v÷ng ®­îc sù æn ®Þnh nguån vèn cã kú h¹n ë møc b×nh qu©n trªn 40%, trong khi lo¹i tiÒn göi nµy ë nhiÒu chi nh¸nh NHCT chiÕm trªn 70% thËm chÝ 80% g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc phÊn ®Êu gi¶m l·i suÊt b×nh qu©n ®Çu vµo. * Sö dông vèn. B¸m s¸t chñ tr­¬ng chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ n­íc, môc tiªu ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña NHCTVN, Së giao dÞch I ®· ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh ®· nhanh chãng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt nghiÖp vô, trong ®ã träng t©m nhÊt lµ c«ng t¸c tÝn dông víi ph­¬ng ch©m “®i vay ®Ó cho vay” lÊy hiÖu qu¶ cña kh¸ch hµng lµm môc ®Ých cña Ng©n hµng, Së giao dÞch I ®· cung cÊp vèn kÞp thêi, hîp lý cho mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng, bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã cã c¸c tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp lín cña Nhµ n­íc, c¸c tæng c«ng ty rt¸ch nhiÖm h÷u h¹n, tæ hîp t¸c thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. BiÓu 3: T×nh h×nh cho vay. §¬n vÞ: tû ®ång, % ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng So víi n¨m 1999 (%) Sè tiÒn Tû träng So víi n¨m 1999 (%) Tæng d­ nî 1107 100 1246 100 +12,6 1497 100 +35,2 Theo thêi gian - Ng¾n h¹n 348 31,4 355 28,5 +2 420 28 +20,6 - Trung, dµi h¹n 695 68,6 891 71,5 +28,2 1077 72 +54,9 Theo thµnh phÇn - KT quèc doanh 983 88,7 1140 91,4 +15,9 1355 90,5 +37,8 - KT ngoµi quèc doanh 124 11,3 106 8,6 -14,6 142 9,5 +14,5 Theo ngµnh SX kinh doanh - Ngµnh c«ng nghiÖp 83 70 -15,7 90 +8,4 - Ngµnh x©y dùng 4 7 +75 7 +75 - Ngµnh giao th«ng vËn t¶i 738 812 +10 920 +24,6 - Ngµnh th­¬ng nghiÖp vËt t­ 282 357 +26,5 480 +70,2 Theo chÊt l­îng tÝn dông - D­ nî trong h¹n 1034 1185 +14,6 1438 96 +39 - D­ nî qu¸ h¹n 73 61 -16,5 59 4 -19,2 Nguån: Phßng kinh doanh Së giao dÞch I. PhÇn thùc tr¹ng tÝn dông sÏ ph©n tÝch chi tiÕt vµ cô thÓ tõng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. Qua sè liÖu biÓu trªn, ta cã thÓ nhËn xÐt s¬ bé nh­ sau: §Õn cuèi n¨m 2001, tæng d­ nî cña Së giao dÞch I t¨ng 35,2% so víi n¨m 1999. §©y lµ mét sù cè g¾ng ®¸ng kÓ cña Së, song so víi tiÒm n¨ng vÒ vèn, ­u thÕ thÞ tr­êng th× kÕt qu¶ nµy cßn rÊt h¹n chÕ. XÐt vÒ ph©n lo¹i thêi h¹n cho vay th× tÝn dông ng¾n h¹n vµ trung h¹n gi¶m dÇn c¶ vÒ c¬ cÊu vµ tèc ®é. XÐt vÒ thµnh phÇn kinh tÕ th× Së giao dÞch I ®· tËp trung vèn ®Ó cho vay kinh tÕ quèc doanh lµ chñ yÕu. TÝn dông ngoµi quèc doanh gi¶m vÒ tû träng vµ khèi l­îng tiÒn vay, cho ®Õn cuèi n¨m 2001 chØ chiÕm 9%. C¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt nh­ c«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i… lu«n ®­îc ­u tiªn vèn tÝn dông ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n vÒ hiÖn ®¹i ho¸. §ång thêi còng bè trÝ vèn hîp lý ®Çu t­ vµo kinh doanh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô. VÒ chÊt l­îng tÝn dông lµ chñ ®Ò cña lho¸ luËn sÏ tr×nh bµy kü ë phÇn sau. Qua biÓu trªn cho thÊy chÊt l­îng tÝn dông cña Së giao dÞch I t­¬ng ®èi æn ®Þnh, mÆc dï d­ nî qu¸ h¹n cã xu h­íng gi¶m tõ n¨m 1999 ®Õn nay. Tû träng 4% cuèi n¨m 2001 vÉn lµ cao so víi tiªu chuÈn quèc tÕ. * HiÖu qu¶ kinh doanh. Trong qu¶n lý tµi s¶n cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cã nhiÒu môc tiªu nh­ng quan träng nhÊt lµ ®¶m b¶o kinh doanh cã lîi nhuËn. Lµ doanh nghiÖp cã chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ, ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¶i c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng vµ c¸c tæ ch­c tÝn dông kh¸c mét c¸ch gay g¾t b»ng c¸ch më réng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô cã hiÖu qu¶. Th«ng qua viÖc cung cÊp c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao víi th¸i ®é phôc vô tËn t×nh, chu ®¸o, v¨n minh, lÞch sù ®Ó thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch hµng. Kinh doanh cã lîi nhuËn cao l¹i t¹o ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. B­íc ®µu chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, nguån thu dÞch vô cña Ng©n hµng ch­a ph¸t triÓn, th× thu l·i cho vay cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Do ®ã cã thÓ nãi lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp, lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng tÝn dông, lîi nhuËn cao hay thÊp thÓ hiÖn tr×nh ®é tÝn dông tèt hay xÊu. Trong mÊy n¨m qua Së giao dÞch I cã rÊt nhiÒu cè g¾ng khai th¸c mäi nguån thu vµ tiÕt kiÖm chi phÝ, b¶o ®¶m kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t lîi nhuËn cao so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c cña NHCT ViÖt Nam. BiÓu phan tÝch sau ®©y sÏ chøng tá ®iÒu ®ã. BiÓu 4: HiÖu qu¶ kinh doanh §¬n vÞ: tû ®ång, %. ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng I.Tæng thu nhËp 459 100 405 100 476 100 - Thu l·i cho vay 107 23,3 117 29 119 25 -Thu dÞch vô 9 2 7 1,7 11 2 -Thu l·i ®iÒu hoµ 330 71,7 265 65,4 332 69,8 -Thu l·i tiÒn göi 13 3 16 3,9 14 3,2 II.Tæng chi phÝ 339 100 281 100 351 100 -Tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm 321 94,7 255 90,7 322 91,7 -Tr¶ l·i kú phiÕu 7 2,06 5 108 7 1,9 -Chi lu¬ng th­ëng 3 0,9 8 2,8 8 2,2 -ThuÕ vµ thu nhËp kh¸c 8 2,34 13 4,7 14 4,2 III. Lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé 120 124 125 Qua biÓu sè l­îng trªn ta thÊy: - Lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé t¨ng ®Òu hµng n¨m, tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001 ®¹t 125 tû. §©y lµ sù nç lùc rÊt lín cña Së giao dÞch I v× mÊy n¨m nay nhÊt lµ n¨m 1995 ®· 5 lÇn ®iÒu chØnh gi¶m l·i suÊt ,lµm thu hÑp chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ ®Çu vµo. - VÒ thu nhËp, chñ yÕu lµ thu l·i vèn ®iÒu hoµ do hÖ sè sö dông vèn t¹i chç thÊp. Nguån vèn nµy ®Æt tõ 65% trë lªn , b×nh qu©n lµ 68% .TiÕp ®Õn lµ thu l·i cho vay cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ t­ nh©n, c¸ thÓ chiÕm tû lÖ b×nh qu©n 25%. Riªng thu dÞch vô ®Æt thÊp ,Së giao dÞch I cÇn cã ®iÒu kiÖn vµ rÊt cÇn thiÕt më réng ho¹t ®éng dÞch vô mµ ph¸p luËt ®· cho phÐp. - VÒ chi phÝ, ®¹i bé phËn lµ chi tr¶ tiÒn l·i cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ vµ l·i tiÕt kiÖm cña c¸c tÇng líp d©n c­. Tãm l¹i, Së giao dÞch I ®· tËn dông ®­îc lîi thÕ cña m×nh ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhÊt lµ huy ®éng vèn cho vay cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn nguån vèn sö dông t¹i chç chØ chiÕm mét phÇn nhá, cßn l¹i chuyÓn vÒ quü ®iÒu hoµ,ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I ®ang cã xu h­íng t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. 2.2. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch I. 2.2.1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch I- NHCTVN. Lµ mét Ng©n hµng Th­¬ng m¹i quèc doanh, võa lµ c«ng cô cña Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, võa ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lín m¹nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nãi chung vµ Së giao dÞch I nãi riªng ngay tõ khi míi ra ®êi ®· ®Æc biÖt quan t©m tíi ho¹t ®éng tÝn dông, coi ®ã lµ mét lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu, t¹o ra ®¹i bé phËn lîi nhuËn cho Ng©n hµng. Më réng tÝn dông lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan, bøc thiÕt hiÖn nay nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay ®· më ra cho lÜnh vùc kinh doanh tÝn dông nhiÒu c¬ héi thuËn lîi. V× vËy ®Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy Së giao dÞch I ®· tËn dông lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cña m×nh, ngoµi ra cßn thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p: -Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t, cïng cã lîi, ®Æc biÖt lµ cñng cè kh¸ch hµng truyÒn thèng, æn ®Þnh l©u dµi. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc cho vay vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, lo¹i dÞch vô hÊp dÉn, b¶o ®¶m chÊt l­îng cao, cã ­u ®·i vÒ vËt chÊt, kÕt hîp víi phong c¸ch phôc vô chu ®¸o tËn t×nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, thu thËp th«ng tin, theo dâi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, gi¸ c¶, lµm t­ vÊn cho kh¸ch hµng vµ cho vay cã hiÖu qu¶. - Tõ mét Ng©n hµng Th­¬ng m¹i chuyªn doanh, Së giao dÞch I ®· tõng b­íc chuyÓn dÇn sang Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ®a d¹ng víi nhiÒu h×nh thøc míi nh­: ph¸t triÓn tÝn dông thuª mua, thùc hiÖn b¶o l·nh, më L/C kÕt hîp víi chÝnh s¸ch x· héi, Së giao dÞch I ®· triÓn khai ch­¬ng tr×nh cho vay sinh viªn, cho vay t¹o viÖc lµm. - Quan t©m båi d­ìng, n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông tõ kh©u tuyÓn dông, ®¶m b¶o ®Çu vµo cã chÊt l­îng ®Õn ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc phÈm chÊt. VÒ kü thuËt nghiÖp vô Së giao dÞch I ®· quan t©m: + TiÕp thu vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c c¬ chÕ vµ quy tr×nh tÝn dông. + X¸c ®Þnh møc vèn cho vay, quy ®Þnh thêi h¹n nî hîp lý. + Chó ý thÈm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc33820.doc
Tài liệu liên quan