Khóa luận Chính sách phát triển kinh tế công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay

MỤC LỤC

Trang

 

Lời nói đầu

Chương 1 : Những vấn đề lý luận của chính sách công nghiệp

I : Tổng quan về chính sách công nghiệp.3

1 : Khái niệm về chính sách công nghiệp.3

1.1 : Khái niệm.3

1.2 : Phân loại.5

2 : Vai trò của chính sách công nghiệp.6

3 : Cơ sở của chính sách công nghiệp.8

3.1 : Tiêu chuẩn lựa chọn.8

3.2 : Những thất bại của thị trường.10

4 : Nội dung của chính sách công nghiệp.13

4.1 : Lựa chọn những ngành công nghiệp ưu tiên.13

4.2 : Xây dựng những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngành

công nghiệp ưu tiên.14

II : Chính sách công nghiệp của một số nước Châu Á và bài học

kinh nghiệm đối với Việt Nam.16

1 : Chính sách công nghiệp của Nhật Bản.16

2 : Chính sách công nghiệp của Trung Quốc.20

3 : Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.22

Chương 2 : Thực trạng chính sách công nghiệp Việt Nam

I : Thời kỳ trước đổi mới.26

1 : Chính sách công nghiệp thời kỳ trước đổi mới.26

1.1 : Chính sách công nghiệp giai đoạn 1955 – 1975.26

1.2 : Chính sách công nghiệp giai đoạn 1975 – 1985.27

2 : Tình hình công nghiệp Việt Nam trước năm 1986 – kết quả đạt

được.29

II : Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.31

1 : Lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên.32

1.1 : Các ngành công nghiệp ưu tiên.32

1.2 : Các ngành công nghiệp ưu tiên theo vùng lãnh thổ.36

2 : Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành công

nghiệp.38

2.1 : Chính sách đầu tư.38

2.1.1 : Mục tiêu của chính sách đầu tư.38

2.1.2 : Nội dung của chính sách đầu tư.39

2.2 : Chính sách tài chính – tiền tệ.42

2.2.1 : Chính sách tài chính.42

2.2.2 : Chính sách tiền tệ.43

2.3 : Chính sách phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất.44

2.4 : Chính sách xuất nhập khẩu.45

2.5 : Chính sách phát triển khoa học – công nghệ.47

2.5.1 : Quan điểm của Nhà nước.47

2.5.2 : Các biện pháp hỗ trợ.48

3 : Đánh giá chính sách công nghiệp Việt Nam thời kỳ từ đổi mới

đến nay.49

3.1 : Thành tưu đạt được.49

3.1.1 : Xác định được các ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo được

sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu công nghiệp.49

3.1.2 : Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp.53

3.1.3 : Hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất.54

3.1.4 : Tăng trưởng xuất khẩu.55

3.1.5 : Góp phần giải quyết việc làm.57

3.2 : Những hạn chế.57

 

3.2.1 : Việc lựa chọn các ngành ưu tiên còn nhiều bất cập, mang tính

chủ quan, không sát với thực tế và tiềm năng.57

3.2.2 : Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp chưa

cao.59

3.2.2.1: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành sản xuất công

nghiệp.59

3.2.2.2: Trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp.60

3.2.3 : Hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất còn hạn chế.61

3.2.4 : Sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp còn thấp.61

3.2.5 : Chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngành công nghiệp ưu

tiên còn nhiều bất cập.63

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách công

nghiệp Việt Nam

I : Bối cảnh mới và sự tác động tới chính sách công nghiệp của

Việt Nam.67

1 : Các nhân tố nước ngoài.67

1.1 : Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá.67

1.2 : Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trên thế

giới.70

1.3 : Những biến đổi môi trường và yêu cầu phát triển bền vững

toàn cầu.70

2 : Các nhân tố trong nước.71

II : Phương hướng mới của chính sách công nghiệp Việt Nam.72

1 : Quan điểm phát triển chính sách công nghiệp.72

2 : Quan điểm về chính sách công nghiệp.74

3 : Các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách công nghiệp.75

3.1 : Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên trong giai đoạn mới.75

3.1.1 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất.76

3.1.2 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ hai.76

3.1.3 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ ba.77

3.2 : Hoàn thiện các chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển

các ngành công nghiệp.80

3.3 : Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư phát triển

các ngành công nghiệp.81

3.3.1 : Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.81

3.3.2 : Thu hút vốn đầu tư trong nước.82

3.4 : Xúc tiến xuất khẩu và bảo vệ thị trường cho các ngành công

nghiệp.84

3.4.1 : Đối với thị trường nội địa.85

3.4.2 : Đối với thị trường nước ngoài.85

3.5 : Hỗ trợ tài chính và cải cách hệ thống thuế.86

3.6 : Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong các ngành công

nghiệp.87

3.7 : Phát triển nguồn nhân lực.88

3.8 : Nâng cao năng lực hoạt động quản lý của Nhà nước.89

Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

doc100 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Chính sách phát triển kinh tế công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách phát triển kinh tế công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.Doc
Tài liệu liên quan