Khóa luận Hệ thống phần mềm tính lương

 

 

Mục Lục

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 VÀI NÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA UML 2

1.1 Phương pháp hướng đối tượng 2

1.1.1 Hướng đối tượng (Object Orientation - OO) 2

1.1.2 Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analysis - OOA) 2

1.1.3 Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design - OOD) 3

1.1.4 Lập trình hướng đối tượng 3

1.2 Vài nét khái quát về ngôn ngữ mô hình hóa UML (Unified Modeling Language) 4

1.2.1 Biểu đồ ca sử dụng (Use Case) 5

1.2.2 Biểu đồ lớp (Class diagram) 5

1.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence diagram) 6

1.2.4 Biểu đồ đối tượng (Object Diagram) 6

1.2.5 Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram) 6

1.2.6 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) 6

1.2.7 Biểu đồ trạng thái (State Diagram) 7

1.2.8 Biểu đồ thành phần (Component Diagram) 7

1.2.9 Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram) 7

1.2.10 Biểu đ ồ gói (Package Diagram) 8

1.2.11 Biểu đồ liên lạc (Communication Diagram) 8

1.3 UML 2.0 8

1.3.1 Biểu đồ tương tác (Interaction Overview Diagram) 8

1.3.2 Biểu đồ thời gian (Timing Diagram) 9

CHƯƠNG 2 NẮM BẮT CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG 10

2.1 Mô tả hệ thống phần mềm tính lương 10

2.1.1 Quy trình tính lương 10

2.1.2 Cách tính lương 10

2.2 Nhiệm vụ của bộ phận 11

2.2.1 Bộ phận quản lý lao động trực tiếp 11

2.2.2 Bộ phận quản lý lao động gián tiếp 11

2.2.3 Bộ phận kế toán làm lương 12

2.3 Xác định các ca sử dụng 12

2.3.1 Xác định các tác nhân, các ca sử dụng và mô tả các ca sử dụng 12

2.3.2 Biểu đồ ca sử dụng theo gói 16

2.3.3 Mô tả các ca sử dụng 18

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÍNH LƯƠNG 31

3.1 Phân tích hệ thống tính lương 31

3.1.1 Gói quản trị hệ thống 31

3.1.2 Gói tính lương 34

3.1.3 Gói quản lý danh mục 39

3.1.4 Gói tìm kiếm 44

3.1.5 Gói thống kê, báo cáo 48

3.2 Thiết kế hệ thống tính lương 52

3.2.1 Gói ca sử dụng quản trị hệ thống 52

3.2.2 Gói ca sử dụng tính lương 59

3.2.3 Gói ca sử dụng quản lý danh mục 65

3.2.4 Gói ca sử dụng tìm kiếm 74

3.2.5 Gói ca sử dụng báo cáo 79

3.3 Ràng buộc giữa các ca sử dụng, biểu đồ lớp mô tả mối quan hệ giữa các ca sử dụng trong từng gói 84

3.3.1 Biểu đồ lớp của gói quản trị hệ thống 84

3.3.2 Biểu đồ lớp của gói tính lương 84

3.3.3 Biểu đồ lớp của gói quản lý danh mục 85

3.3.4 Biểu đồ lớp của gói tìm kiếm 85

3.4 Thiết kế các file dữ liệu chính của hệ thống 86

3.4.1 File dữ liệu nhân viên 86

3.4.2 File dữ liệu tổ 86

3.4.3 File dữ liệu đơn giá sản phẩm hàng tháng 86

3.4.4 File dữ liệu danh mục công việc 87

3.4.5 File dữ liệu nhân viên danh sách công nhân viên 87

3.4.6 File dữ liệu bảng lương sản phẩm 87

3.4.7 File dữ liệu bảng lương thời gian 87

3.4.8 File dữ liệu bảng lương thưởng 88

3.4.9 File dữ liệu bảng lương tam ứng 88

3.4.10 File dữ liệu bảng danh mục sản phẩm 88

3.4.11 File dữ liệu bảng danh mục người dùng 88

CHƯƠNG 4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 90

4.1 Ngôn ngữ sử dụng và môi trường cài dặt 90

4.2 Thiết kế giao diện 90

4.2.1 Giao diện chính của chương trình 90

4.2.2 Giao diện đăng nhập hệ thống. 91

4.2.3 Giao diện danh sách công nhân viên của tổ 91

4.2.4 Giao diện lương sản phẩm 92

4.2.5 Giao diện lương thời gian 93

4.2.6 Giao diện lương tạm ứng: 93

4.2.7 Giao diện lương thưởng 94

KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

 

 

doc107 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/04/2013 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hệ thống phần mềm tính lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơn giá sản phẩm Hiển thị thông tin về đơn giá sản phẩm được chọn Xóa đơn giá sản phẩm Lưu thông tin đã sửa của đơn giá sản phẩm vào hệ thống Sửa đơn giá sản phẩm Xóa đơn giá sản phẩm được chọn khỏi hệ thống Thêm đơn giá sản phẩm Lưu thông tin mới của đơn giá sản phẩm vào hệ thống Quản lý danh mục công nhân viên của tổ trong tháng Xem, xóa, sửa, thêm công nhân viên trong từng tháng Xem thông tin công nhân viên trong tháng Hiển thị thông tin về công nhân viên trong tháng được chọn Xóa công nhân viên trong tháng Xóa công nhân viên trong tháng được chọn khỏi hệ thống Sửa thông tin công nhân viên trong tháng Lưu thông tin đã sửa của công nhân viên trong tháng được chọn vào hệ thống Thêm công nhân viên trong tháng Lưu thông tin mới của công nhân viên trong tháng được chọn vào hệ thống Tìm kiếm lương Hiển thị thông tin về lương được tìm thấy Tìm kiếm thông tin công nhân viên Hiển thị thông tin về công nhân nhân viên được tìm thấy Tìm kiếm thông tin tổ Hiển thị thông tin về tổ được tìm thấy Tìm kiếm đơn giá, sản phẩm Hiển thị đơn giá, sản phẩm được tìm thấy Thông tin về lương Hiện các thông tin về lương của từng công nhân viên Người dùng Đăng nhập Đăng nhập và hệ thống Thay đổi mật khẩu Thay đổi mật khẩu truy nhập vào hệ thống Ban Giám đốc Thông tin về tổ Nhận các thông tin về tổ Thông tin về công nhân viên Nhận các thông tin về công nhân viên Thông tin về đơn giá, sản phẩm Nhận các thông tin về đơn giá, sản phẩm Thông tin về lương Nhận các thông tin về lương của công nhân viên Xác định các ca sử dụng Gói quản trị hệ thống uc1. Đăng nhập hệ thống uc2. Quản lý người dùng uc3. Sao lưu phục hồi dữ liệu uc4. Thay đổi mật khẩu uc5. Kết nối và ngắt kết nối dữ liệu Gói tính lương uc6. Tính lương sản phẩm uc7. Tính lương thời gian uc8. Tính lương tạm ứng uc9. Tính lương thưởng Gói quản lý danh muc uc10. Danh mục tổ uc11. Danh mục công nhân viên uc12. Thiết lập danh sách công nhân viên của tổ trong tháng uc13. Danh mục sản phẩm uc14. Danh mục đơn giá sản phẩm Gói quản lý forum uc15. Tìm kiếm thông tin công nhân viên uc16. Tìm kiếm thông tin tổ uc17. Tìm kiếm thông tin đơn giá, sản phẩm uc18. Tìm kiếm thông tin lương Thống kê, báo cáo uc19. Báo cáo lương tháng uc20. Tổng hợp khối lượng sẩn phẩm và ngày công uc21. Báo cáo danh sách công nhân viên trong tổ uc22. Thông tin chi tiết bảng lương uc23. Báo cáo thông tin đơn giá sản phẩm 2.3.2 Biểu đồ ca sử dụng theo gói 2.3.2.1 Gói quản trị hệ thống Hình 1. Biểu đồ User-case của gói quản trị hệ thống 2.3.2.2 Gói tính lương Hình2. Biểu đồ User-case của gói tính lương 2.3.2.3 Gói quản lý danh mục Hình 3. Biểu đồ User-case của gói quản lý danh mục 2.3.2.4 Gói cập nhật và tìm kiếm thông tin Hình 4. Biểu đồ User-case của gói quản lý forum 2.3.2.5 Gói thống kê, báo cáo Hình 5. Biểu đồ User-case Gói thống kê, báo cáo 2.3.3 Mô tả các ca sử dụng 2.3.3.1 Đăng nhập Tên ca sử dụng: Đăng nhập. Tác nhân: Người quả trị hệ thống. Mục đích: Cho phép kiểm tra tính hợp lệ của người dùng khi đăng nhập vào hệ thống. Mô tả khái quát: Đăng nhập trực tiếp vào hệ thống . Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu đăng nhập Hiển thị form đăng nhập Thông tin đăng nhập Lây thông tin dăng nhập và kiểm tra thông tin đăng nhập. Ghi nhận và báo kết quả Ngoại lệ: Nếu kiểm tra tên và mật khẩu không hợp lệ thì thông báo nhập lại. 2.3.3.2 Quản lý người dùng Tên ca sử dụng: Quản lý người dùng. Tác nhân: Người quả trị hệ thống. Mục đích: Giúp cho người quản trị cấp quyền hoặc chỉnh sửa quyền đăng nhập hệ thống cho các người dùng khác nhau. Mô tả khái quát: Nhập trực tiếp thông tin về người dùng xem, thêm, xóa, sửa đổi các thông tin cũ nhập các thông tin mới. Cuối cùng, yêu cầu hệ thống ghi nhận các thông tin mới. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu danh sách người dùng Hiển thị danh sách người dùng Yêu cầu thêm người dùng Hiển thị vùng nhập thông tin Yêu cầu thêm người dùng Hiển thị vùng nhập thông tin Nhập thông tin mới Cập nhật, lưu thông tin và báo kết quả Chọn người dùng cần xóa Hiện thông tin người được chọn Xóa người dùng Xóa người dùng, lưu thông tin và báo kết quả Chọn người dùng cần sửa Hiển thị người được chọn Nạp thông tin mới Lưu thông tin, và báo kết quả 2.3.3.3 Sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Tên ca sử dụng: Sao lưu cơ sở dữ liệu. Tác nhân: Người quả trị hệ thống. Mục đích: Giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình bảo vệ dữ liệu bằng cách sao lưu chúng ra các đối tượng khác và có thể phục hồi lại được dữ liệu khi cố sự cố xảy ra. Mô tả khái quát: Nạp cơ sở dữ liệu mới và phục hồi cơ sở dữ liệu từ file và yêu cầu hệ thống ghi nhận. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Hiển thị danh sách bảng lương Chọn bảng dữ liệu Sao lưu, phục hồi lưu và báo kết quả 2.3.3.4 Thay đổi mật khẩu Tên ca sử dụng: Thay đổi mật khẩu. Tác nhân: Người quả trị hệ thống. Mục đích: Giúp cho người dùng tùy ý thay đổi quyền đăng nhập của mình trong bất kỳ thời điểm nào và đảm báo tính linh động trong quá trình quản lý thông tin đăng nhập của từng cá nhân trong hệ thống. Mô tả khái quát: Đăng nhập vào hệ thống, vào mục thay đổi mậy khẩu nhập mật khẩu mới và yêu cầu hệ thống ghi nhận. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu thay pass Lấy thông tin Nhập mật khẩu mới Cập nhật mật khẩu mới, lưu và báo kết quả 2.3.3.5 Kết nối và ngắt kết nối dữ liệu Tên ca sử dụng: Kết nối và ngắt kết nối dữ liệu. Tác nhân: Người quả trị hệ thống. Mục đích: Chức năng kết nối và ngắt kết nối dữ được dùng để cho người sử dụng không mất nhiều thời gian và kiểm soát được hệ thống đang ở trạng thái nào. Mô tả khái quát: Đăng nhập vào hệ thống và thoát khỏi hệ thống. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Đăng xuất và đăng nhập lại với tên tài khoản khác Kiểm tra lại tên người dùng mới và xác nhận lại người dùng mới 2.3.3.6 Tính lương sản phẩm Tên ca sử dụng: Tính lương sản phẩm. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Cho phép bộ phận kế toán làm lương cập nhật các thông tin liên quan đến việc tính lương theo sản phẩm như khối lượng sản phẩm… mà các lao động trực tiếp làm đã được đảm bảo các thông tin cho việc hoàn thành bảng lương hàng tháng. Mô tả khái quát: Vào mục cập nhật lương sản phẩm, chọn tháng. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn tháng để lấy danh sách công nhân viên của tổ. Nhập ngày, tổ, ca lấy danh sách công nhân viên và lấy lương sản phẩm của công nhân viên Hiển thị danh sách công nhân viên Nhập thông tin: Nhập ngày, tổ, công, ca, hệ số. Cập nhật thông tin và lưu công việc, tính lương sản phẩm của từng công nhân viên và cập nhật thông tin lương sản phẩm lưu lương sản phẩm và báo kết quả 2.3.3.7 Tính lương thời gian Tên ca sử dụng: Tính lương thời gian. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Tính dựa theo công và bậc lương. Trong lương thời gian bộ phận kế toán làm lương sẽ phải quản lý một phần trong lương sản phẩm đó là các thông số mà tính theo công chứ không phải là được tính theo sản phẩm. Mô tả khái quát: Vào mục cập nhật lương thời gian. chọn tháng. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn ngày và mã công việc, tổ, công nhân viên Lấy danh sách công nhân viên, lấy thông tin lương thời gian của công nhân viên, hiển thị danh sách, tính lương thời gian, cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả 2.3.3.8 Tính lương tạm ứng Tên ca sử dụng: Tính lương tạm ứng. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Lương tạm ứng dụng để phát tạm ứng cho công nhân viên trong công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng. Vì lương tạm ứng không được quy định theo một công thức nào cả nên chương trình chỉ quản lý số tiền và thời gian công nhân viên nhận tiền. Mô tả khái quát: Vào mục cập nhật lương tạm ứng, chọn tháng. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn công nhân viên và tháng Lấy thông tin công nhân viên và thông tin tạm ứng, hiển thị danh sách Nhập thông tin tạm ứng Tính lương tạm ứng, cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả 2.3.3.9 Tính lương thưởng Tên ca sử dụng: Tính lương thưởng. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Lương thưởng không được tính theo bất kỳ một công thức cụ thể nào mà được tính theo những quy định không cố định của ban giám đốc trong công ty nên chương trình chỉ thống kê số tiền mà công nhân viên nhận được và được quản lý theo tháng. Mô tả khái quát: Vào mục cập nhật số liệu, vào form lương thưởng theo đợt nhà máy. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn đợt thưởng lương Lấy thông tin công nhân viên, thông tin đợt lương thưởng, hiển thị danh sách Nhập tiền thưởng cho nhân viên Tính lương thưởng, cập nhập, lưu và báo kết quả 2.3.3.10 Quản lý danh mục tổ Tên ca sử dụng: Quản lý danh mục tổ. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Giúp cho bộ người dùng quản lý và cập nhập thông tin của các tổ trong công ty. Mô tả khái quát: Tìm đến nội dung cần thay đổi của tổ, xóa thông tin cũ và thay thông tin mới. Cuối cùng yêu cầu hệ thống ghi nhận thông tin mới. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu danh sách tổ Hiện danh sách tổ Yêu cầu thêm tổ Hiển thị vùng nhập thông tin Nhập tin mới Cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả Chọn tổ cần xóa Hiện thông tin tổ được chọn Xóa tổ Xóa tổ, lưu và báo kết quả Chọn tổ cần cập nhật Hiển thị tổ được chọn Nhập thông tin mới Cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả 2.3.3.11 Quản lý danh mục công nhân viên Tên ca sử dụng: Quản lý danh mục công nhân viên. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Danh mục công nhân viên người dùng sẽ quản lý đến từng mã của nhân viên trong công ty và các thông tin liên quan đến công nhân viên từ khi vào cho đến lúc ra khỏi công ty. Mô tả khái quát: Tìm đến nội dung cần sửa đổi, xóa thông tin cũ và thay thông tin mới của công nhân viên. Cuối cùng, yêu cầu hệ thống ghi nhân thông tin mới. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu danh sách công nhân viên Hiện danh sách công nhân viên Yêu cầu thêm công nhân viên Hiển thị vùng nhập thông tin Nhập thông tin mới Cập nhật thông tin, cập nhật lưu báo kết quả Chọn công nhân viên cần xóa Hiển thị công nhân viên được chọn Xóa công nhân viên được chọn Xóa công nhân viên, lưu và báo kết quả Chọn công nhân viên Hiển thị công nhân viên được chọn Nhập thông tin mới Cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả 2.3.3.12 Danh sách công nhân viên của tổ trong tháng và các thông tin về lương của công nhân viên của tổ trong tháng Tên ca sử dụng: Thiết lập danh sách công nhân viên của tổ trong tháng. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Giúp cho việc tính lương cho các lao động được cụ thể và chính xác hơn. Mô tả khái quát: Do công việc của các lao động trực tiếp trong công ty là không cố định, có thể thay đổi theo tháng để phù hợp với yêu cầu của công việc nên việc quản lý danh sách công nhân viên theo tháng là rất quan trọng. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu chọn tháng, tổ Hiện tháng và danh sách tổ được chọn Nhập thông tin về lương của công nhân viên trong tháng Cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả Chọn tháng tổ xóa công nhân viên không tham gia sản xuất Hiện tháng và thông tin tổ được chọn 2.3.3.13 Quản lý danh mục sản phẩm Tên ca sử dụng: Quản lý danh mục sản phẩm. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Giúp người dùng nhập dữ liệu và quản lý các sản phẩm. Mô tả khái quát: Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì một tháng có thể sản xuất rất nhiều những sản phẩm khác nhau mà ta lại quản lý theo giấy tờ thì việc thất thoát danh sách các sản phẩm là điều không thể tránh khỏi, việc đối chiếu và thống kê khi cần xem xét lại sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy, nên chương trình có chức năng danh mục sản phẩm. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Yêu cầu danh sách sản phẩm Hiện danh sách sản phẩm Yêu cầu thêm sản phẩm Hiển thị vùng nhập thông tin Nhập tin mới Cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả Chọn sản phẩm cần xóa Hiện thông tin sản phẩm được chọn Xóa sản phẩm Xóa sản phẩm, lưu và báo kết quả Chọn sản phẩm cần cập nhật Hiển thị sản phẩm được chọn Nhập thông tin mới Cập nhật thông tin, lưu và báo kết quả 2.3.3.14 Quản lý danh mục đơn giá sản phẩm (là tiền lương sản phẩm người công nhân viên được hưởng khi sản xuất được 1 đơn vị khối lượng sản phẩm) Tên ca sử dụng: Quản lý danh mục đơn giá sản phẩm. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Giúp cho viêc quản lý giá sản phẩm được thuận tiện hơn. Mô tả khái quát: Trong các nhà máy sản xuất có rất nhiều các sản phẩm mà mỗi sản phẩm lại có các đơn giá khác nhau chính vì vậy danh mục đơn giá sản phẩm đã được xây dựng và được dùng để quản lý đơn giá của từng sản phẩm trong công ty. Vỉ số tiền của mỗi đơn giá là không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yểu tố cho nên danh mục đơn giá này được quản lý theo tháng. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Nhập thông tin về đơn giá sản phẩm Hiện danh sách sản phẩm, thông tin đơn giá sản phẩm 2.3.3.15 Tìm kiếm thông tin về công nhân viên Tên Tìm kiếm thông tin công nhân viên Trách nhiệm Nhập thông tin tìm kiếm. Tìm những công nhân viên thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Thông báo kết quả tìm kiếm Ngoại lệ Nếu thông tin tìm kiếm chứa kí tự đặc biệt thì báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dùng Đầu ra Kết quả tìm kiếm được đưa ra màn hình 2.3.3.16 Tìm kiếm thông tin về tổ Tên ca sử dụng: Tìm kiếm thông tin về tổ. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Giúp cho viêc tìm kiếm thông tin tổ một cách nhanh chóng và chính xác. Mô tả khái quát: Hỗ trợ cho người dùng trong việc tìm kiểm các thông tin của từng tổ sản xuất. Trong đó sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin cụ thể của tổ. Chức năng này giúp người dùng nắm rõ hơn và thống kê báo cáo dễ hơn về năng suất của từng tổ trong nhà máy. Mô tả diễn biến: Tên Tìm kiếm thông tin về tổ Trách nhiệm Nhập thông tin tìm kiếm. Tìm những tổ thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Thông báo kết quả tìm kiếm Ngoại lệ Nếu thông tin tìm kiếm chứa kí tự đặc biệt thì báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Kết quả tìm kiếm được đưa ra màn hình 2.3.3.17 Tìm kiếm thông tin về đơn giá sản phẩm Tên ca sử dụng: Tìm kiếm thông tin về đơn giá sản phẩm Tác nhân: Kế toán Mục đích: Giúp cho viêc tìm kiếm thông tin về đơn giá sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Mô tả khái quát: Công ty sản xuất sẽ có rất nhiều sản phẩm mà mỗi sản phẩm lại có các đơn giá khác nhau. Chính vì vậy, việc tìm kiếm là rất quan trọng. Mô tả diễn biến: Tên Tìm kiếm thông tin về đơn giá sản phẩm Trách nhiệm Nhập thông tin tìm kiếm. Tìm những thông tin về đơn giá sản phẩm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Thông báo kết quả tìm kiếm Ngoại lệ Nếu thông tin tìm kiếm chứa kí tự đặc biệt thì báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Kết quả tìm kiếm được đưa ra màn hình 2.3.3.18 Tìm kiếm thông tin về lương Tên ca sử dụng: Tìm kiếm thông tin về lương. Tác nhân: Kế toán. Mục đích: Giúp cho viêc tìm kiếm thông tin về lương một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Mô tả khái quát: Các thông tin về lương luôn là các thông tin được quan tâm nhất của công nhân viên vì vậy sẽ không tránh khỏi việc bộ phận kế toán làm lương phải tìm kiếm các thông tin tính lương để giải đáp những thắc mắc của công nhân viên. Mô tả diễn biến: Tên Tìm kiếm thông tin về lương Trách nhiệm Nhập thông tin tìm kiếm. Tìm những thông tin về lương thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Thông báo kết quả tìm kiếm Ngoại lệ Nếu thông tin tìm kiếm chứa kí tự đặc biệt thì báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Kết quả tìm kiếm được đưa ra màn hình 2.3.3.19 Báo cáo bảng lương Tên ca sử dụng: Thông tin về lương. Tác nhân: Kế toán, ban Giám đốc. Mục đích: Giúp cho người dùng có thể báo cáo số liệu về lương của mỗi người cho cấp trên hoặc giải đáp các thắc mắc về lương của mỗi công nhân viên một cách rõ ràng. Mô tả khái quát: Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn tháng, yêu cầu danh sách lương Hiện danh sách mức lương lên thiết bị 2.3.3.20 Thông tin về khối lượng sản phẩm và ngày công Tên ca sử dụng: Thông tin về khối lượng sản phẩm và ngày công. Tác nhân: Kế toán, ban Giám đốc. Mục đích: Giúp cho các bộ phận quản lý đối chiếu việc tính lương rõ ràng hơn. Mô tả khái quát: Cho các bộ phận trong công ty có thể thống kê và so sánh khối lương làm việc của từng cá nhân, từng lao động hoặc giữa các xí nghiệp để có cách làm việc hiệu quả và chất lượng nhất. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn tháng, tổ, yêu cầu danh sách khối lượng sản phẩm ngày công Hiện danh sách khối lượng sản phẩm ngày công lên thiết bị 2.3.3.21 Thông tin danh sách công nhân viên về tổ đội và các thông tin của công nhân viên về lương theo tháng Tên ca sử dụng: Thông tin danh sách công nhân viên về tổ. Tác nhân: Kế toán, ban Giám đốc. Mục đích: Giúp cho mọi người trong công ty nắm rõ được tình hình của từng công nhân viên. Mô tả khái quát: Các công nhân viên trong nhà máy đều được chia về các tổ để làm việc. Đăc biệt đối với các lao động trực tiếp lại làm không cố định ở một tổ nên khi báo cáo phải báo cáo theo tổ để có thể nắm rõ hơn về tình hình của từng công nhân viên. Ngoài danh sách công nhân viên thì có thông tin về lương còn có các khoản tiền lương tăng giảm theo tháng của công nhân viên và các thông tin về lương như bậc lương, hệ số... Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn tháng, tổ, yêu cầu danh sách công nhân viên của tổ đội, cập nhật thông tin về lương theo tháng Hiện và lưu danh sách công nhân viên của tổ trong tháng lên thiết bị 2.3.3.22 Báo cáo chi tiết bảng lương Tên ca sử dụng: Thông tin về lương. Tác nhân: Kế toán, ban Giám đốc. Mục đích: Báo báo chi tiết bảng lương Mô tả khái quát: Các thông tin tính lương là những số liệu cần thiết cho bộ phận kế toán làm lương bao gồm cả các khoản tăng giảm nên nó luôn được công nhân viên trong công ty quan tâm chính vì vậy việc thống kê báo cáo cụ thể các thông tin tính lương là rất cần thiết. Mô tả diễn biến: Người dùng vào mục báo cáo chọn bảng thanh toán lương, chọn tháng, chọn tổ. Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn tháng, yêu cầu danh sách lương Hiện danh sách mức lương tháng lên thiết bị 2.3.3.23 Báo cáo thông tin đơn giá sản phẩm Tên ca sử dụng: Thông tin đơn giá sản phẩm. Tác nhân: Kế toán, ban Giám đốc. Mục đích: Giúp cho người dùng quản lý đơn giá của sản phẩm phục vụ cho việc tính và đối chiếu số liệu tính lương vào cuối tháng. Mô tả khái quát: Người dùng vào mục báo cáo chọn bảng định mức sản phẩm nhà máy và chọn tháng. Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống Chọn tháng, yêu cầu danh sách đơn giá sản phẩm Hiện danh sách đơn giá sản phẩm lên thiết bị CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÍNH LƯƠNG 3.1 Phân tích hệ thống tính lương 3.1.1 Gói quản trị hệ thống 3.1.1.1 Ca sử dụng đăng nhập hệ thống - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: Nguoidung - Lớp giao diện: FrmMain, FrmLogin cho phép tác nhân đăng nhập vào hệ thống - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống Tên máy chủ (.) Tên CSDL (LUONG_TAMLOP2009) Tên đăng ký (admin) Mật khẩu ( ) - Giao diện chức năng: Hình 6. Form đăng nhập hệ thống 3.1.1.2 Ca sử dụng quản lý người dùng - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: Nguoidung chứa thông tin về người dùng, cho phép đưa thông tin cũng như cập nhật thông tin mới, thêm, xóa người dùng. - Lớp giao diện: FrmUser cho phép tác nhân tạo người dùng, cũng như xem sửa thông tin người dùng có trong danh sách - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Vào mục quản lý người dùng. Hệ thống yêu cầu xem và sửa, thêm xóa người dùng. Sau khi chỉnh sửa xong người dùng lưu thông tin lại và thông tin sẽ được lưu tại lớp Nguoidung - Giao diện chức năng: Hình 7. Form quản lý người dùng 3.1.1.3 Sao lưu phục hồi dữ liệu - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: CSDL - Lớp giao diện: Frmbackup - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống Vào mục sao lưu CSDL Tiến hành sao lưu CSDL - Giao diện chức năng: Hình 8. Form sao lưu dữ liệu hiện tại 3.1.1.4 Thay đổi mật khẩu - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: Nguoidung chứa thông tin về người dùng. - Lớp giao diện: Frmthaypass cho phép tác nhân thay đổi mật khẩu truy nhập vào hệ thống - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Vào mục thay đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới. Xác nhận. - Giao diện chức năng: Hình 9. Form thay đổi mật khẩu 3.1.1.5 Kết nối và ngắt kết nối dữ liệu - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: CSDL chứa dữ liệu - Lớp giao diện: FrmRostore - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Thoát chương trình. 3.1.2 Gói tính lương 3.1.2.1 Ca sử dụng tính lương sản phẩm - Tác nhân: Người quản trị. - Lớp thực thể: Luong, to, CNV chứa thông tin về công nhân viên và sản phẩm do công nhân viên làm được trong tháng. - Lớp giao diện: Frmluong cho phép tác nhân cập nhật lương sản phẩm của công nhân viên. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống Chọn mục cập nhật lương sản phẩm. Chọn tháng cần cập nhật. Cập nhật lương sản phẩm. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 10. Form cập nhật khối lượng công việc cho tổ 3.1.2.2 Ca sử dụng tính lương thời gian - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: CNV và luongthoigian chứa thông tin về công nhân viên và thời gian làm việc của công nhân viên. - Lớp giao diện: Frmluongthoigian cho phép tác nhân cập nhật lương thời gian của công nhân viên. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Vào mục cập nhật lương thời gian. Chọn tháng cần cập nhật. Cập nhật lương thời gian. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 11. Form cập nhật lương thời gian cho tổ 3.1.2.3 Ca sử dụng tính lương tạm ứng - Tác nhân: Người quản trị. - Lớp thực thể: CNV, luongtamung chứa thông tin về lương tạm ứng của công nhân viên trong tháng. - Lớp giao diện: Frmluongtamung cho phép tác nhân cập nhật lương tạm ứng của công nhân viên. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống, chọn mục tạm ứng lương. Chọn tháng. Cập nhật lương tạm ứng. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 12. Form cập nhật lương tạm ứng cho tổ 3.1.2.4 Ca sử dụng tính lương thưởng - Tác nhân: Người quản trị. - Lớp thực thể: CNV, luongthuong chứa thông tin về lương thưởng của công nhân viên. - Lớp giao diện: Frmluongthuong cho phép tác nhân cập nhật lương thưởng, đợt thưởng. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Chọn mục lương thưởng theo đợt của nhà máy. Cập nhật lương thưởng. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 13. Form cập nhật lương thưởng cho công nhân viên 3.1.3 Gói quản lý danh mục 3.1.3.1 Ca sử dụng danh mục tổ - Tác nhân: Người quản trị. - Lớp thực thể: to chứa thông tin về tổ, công nhân viên trong tổ. - Lớp giao diện: FrmDMto cho phép tác nhân tạo mới tổ, cũng như xem sửa thông tin tổ có trong danh sách. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Vào mục danh mục tổ, đội, bộ phận sản xuất. Cập nhật thông tin. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 14. Form danh mục tổ, bộ phận sản xuất 3.1.3.2 Ca sử dụng danh mục công nhân viên - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: CNV chứa thông tin về công nhân viên và lương công nhân viên. - Lớp giao diện: FrmDMCNV cho phép tác nhân tạo mới. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Chọn mục danh sách CBCNV. Cập nhật thông tin. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 15. Form danh mục cán bộ công nhân viên 3.1.3.3 Ca sử dụng danh sách công nhân viên của tổ trong tháng - Tác nhân: Người quản trị. - Lớp thực thể: to chứa thông tin về tổ. - Lớp giao diện: Frmthang, Frmto chứa thông tin về tổ trong tháng. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống, chọn mục danh sách công nhân viên của tổ, đội. Chọn tháng. Cập nhật thông tin. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 16. Form danh mục công nhân viên của tổ trong tháng 3.1.3.4 Ca sử dụng danh mục sản phẩm - Tác nhân: Người quản trị. - Lớp thực thể: sanpham chứa thông tin về sản phẩm. - Lớp giao diện: FrmDMsanpham cho phép người dùng cập nhật thông tin về sản phẩm. - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Chọn mục danh sách sản phẩm. Cập nhật sản phẩm. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 17. Form danh mục sản phẩm 3.1.3.5 Ca sử dụng danh mục đơn giá sản phẩm - Tác nhân: Người quản trị - Lớp thực thể: sanpham, dongia chứa thông tin về sản phẩm và đơn giá sản phẩm. - Lớp giao diện: Frmsanpham cho phép người dùng cập nhật thông tin sản phẩm và đơn giá sản phẩm - Mô tả hoạt động: Người quản trị đăng nhập hệ thống. Chon mục bổ trợ, định mức sản phẩm. Chọn tháng. Cập nhật thông tin. Lưu thông tin. - Giao diện chức năng: Hình 18. Form cập nhật định mức sản phẩm 3.1.4 Gói tìm kiếm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thiết kế phần mềm tính lương.doc